Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

27.08.2020

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

OBSAH

1. Analýza potrieb a očakávaní

2. Riadenie kľúčových procesov

3. Robustnosť procesov a zvládanie sezónnych maxím

4. Integrácia so skladovými a logistickými technológiami

5. Integrácia s administratívno-finančnými systémami

6. Užívateľské prostredie a ergonómia pri práci

7. Modularita a kontinuálne inovovanie

warehouse management system riadenie skladovej logistiky

Nasadzovanie WMS systémov a podobných softvérov spolu s dodatočnou automatizáciou, väčším využívaním analytík a pokročilejších metód vychystávania stúpa, prieskum Logistics Management zistil, že  v roku 2018 až 93% respondentov využívalo nejakú formu WMS systému

 

Systém riadenia skladuzásobovania WMS [Warehouse Management System] predstavuje jeden z kľúčových informačných systémov, ktorý už v súčasnosti využívajú obchodno-distribučné spoločnosti, firmy poskytujúce fulfillment, ako aj e-commerce sektor.

Vybrať správny systém však nie je triviálna záležitosť. Začínajúci e-shop, obchodno-distribučná firma plánujúca škálovanie procesov alebo maloobchodný podnik rozširujúci objem a variabilitu svojho sortimentu čelia podobným dilemám pri výbere vhodného riešenia svojich skladových, zásobovacích a distribučných procesov.

Podniky, ktoré ešte len začínajú s digitalizáciu a automatizáciou logistiky, očakávajú, že implementáciou systému WMS:

 • získajú prehľad o prebiehajúcich procesoch a o presnosti skladových zásob v reálnom čase,
 • dosiahnu efektívnejšie vychystávanie a zásobovanie,
 • a zníženie chybovosti pri vybavovaní objednávok.

Na druhej strane podniky, ktoré už s nejakou formou systému WMS pracujú, hľadajú pridanú hodnotu predovšetkým v inovatívnych systémových platformách, ktoré využívajú najnovšie technológie, akými sú digitálne dvojčatá alebo umelá a rozšírená inteligencia.

Takéto Smart Industry systémy im umožňujú inteligentne riadiť ľudské zdroje, synchronizovať a koordinovať navzájom jednotlivé zásobovacie a finančno-administratívne procesydynamicky ich prispôsobovať aktuálnej situácii na trhu. Tieto pokročilé riešenia totiž disponujú rozšírenými možnosťami integrácie horizontálneho a vertikálneho hodnotového reťazca podniku.

Bez ohľadu na to, či sa o výbere vhodného systému rozhoduje malý alebo stredný e-shop, rastúca obchodno-distribučná spoločnosť alebo výrobný podnik plánujúci optimalizovať logistické toky, pri výbere systému WMS musia zvažovať podobné predpoklady.

1. Analýza požiadaviek a očakávaní 

25% nárast produktivity, 10% – 20% rozšírenie priestoru a 15% – 30% zlepšenie využitia skladu získali prevádzky, ktoré prešli z papierového riadenia zásobovania a vychystávania na integrovanejšiu formu spracovania príjmu a výdaja skladovaných položiek

 

ako vybrať WMS systém logistika riadenie sklad

Výberu najvhodnejšieho systému WMS by mala predchádzať dôkladná príprava, zahŕňajúca detailnú analýzu prostredia, do ktorého má byť daný systém nasadený. Samotné prostredie skladu, jeho priestorové usporiadanie a rozmery, ako aj objemy a rozmanitosť skladovaných komodít – to všetko, pochopiteľne, vymedzuje základné parametre a funkcionality nového systému WMS.

Preto je vhodné sa pri analýze najskôr zamerať na tieto vybrané oblasti:

 • Rozloženie skladu: aké je aktuálne alebo plánované priestorové usporiadanie skladu, jeho rozdelenie na rôzne zóny (vrátane dôvodu takéhoto rozdelenia), počet a rozmiestnenie skladových pozícií (horizontálne, vertikálne);
 • Primárne technologické vybavenie: dostupná alebo plánovaná manipulačná technika a iné priemyselné  zariadenia v sklade (triedičky, baličky, dopravníkové pásy apod.);
 • Technologické nástroje a príslušenstvo: dostupné snímacie a meracie zariadenia (čítačky čiarových kódov, RFID skenery, digitálne váhy apod.);
 • Sortiment skladovaných komodít: typ, kvantita, rôznorodosť balení, ale aj obrátkovosť skladovaného tovaru alebo materiálu;
 • Skladové presuny: množstvo, početnosť a štruktúra dodávok tovaru na príjme, resp. objednávok na vychystávanie a expedíciu tovaru zo skladu;
 • Ľudské zdroje: štruktúra, počet, náplň a zodpovednosti operatívneho a riadiaceho personálu;
 • Režim práce: Pracovné zmeny a časový rozvrh jednotlivých skladových a zásobovacích procesov.

Nemenej dôležitým výsledkom analýzy by mal byť zoznam očakávaní a priorít, či už ide o elimináciu existujúcich problémov, dosiahnutie stanovených cieľov, alebo o vytvorenie inej pridanej hodnoty pre podnik. Všetky tieto okolnosti majú zásadný vplyv na rozsah funkcionality systému WMS. V mnohých prípadoch už totiž základné funkcie systému nemusia postačovať na dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Ak je sklad rozdelený na niekoľko skladových zón (napríklad kvôli potrebe odlišných skladovacích podmienok tovarov), je žiadúce, aby systém WMS poskytoval možnosť triedenia tovaru pri príjme podľa cieľových zón.

Na druhej strane by v takomto sklade mohla byť prínosná aj funkcia paralelného zónového vychystávania, ktorá umožňuje rozdeliť objednávku na viac položkových zoznamov. Takto rozdelenú objednávku potom môžu súbežne pripravovať v jednotlivých zónach viacerí pracovníci, vďaka čomu sa maximalizuje rýchlosť procesu vychystávania zákazníckej objednávky.

Najmä v prípade skladovania citlivého tovaru, akým sú potraviny, lieky a podobne, sú zase na systém WMS kladené požiadavky na zabezpečenie rozšíreného sledovania atribútov tovaru. Tieto atribúty, ako napríklad číslo šarže, dátum exspirácie či krajina pôvodu, následne ovplyvňujú procesné pravidlá pre jednotlivé skladové pohyby.

Ďalšou osobitosťou sú prevádzky s omnikanálovou distribúciou. V takýchto prípadoch sa v skladoch často využívajú viacúrovňové skladové pozície na uskladnenie jedného typu tovaru. Na jednej pozícii je teda tovar uskladnený v prepravnom balení (paleta), na ďalšej pozícii sú celé balenia a na inej už môže byť tovar uložený v jednotlivých kusoch.

WMS potom podľa objednaného množstva tovaru smeruje proces vychystávania na vhodnú pozíciu – inú v prípade veľkoobchodných objednávok, inú pre individuálneho maloobchodného zákazníka alebo spotrebiteľa priamo z e-shopu.

Kapacitné rozširovanie skladu, najmä zvyšovanie počtu operátorov v zónach vychystávania tovaru, často nevedie k adekvátnemu alebo žiadanému nárastu produktivity. V takýchto prípadoch sa ako riešenie využíva funkcia zrkadlenia skladových pozícií [SKU Mirroring].

Táto funkcionalita systému WMS umožňuje vysokoobrátkové typy tovaru umiestiť na viacero vhodne situovaných skladových pozícií, čím sa prechádza stretávaniu sa skladníkov na rovnakom mieste počas vychystávania.

S analýzou požiadaviek a identifikáciou potrieb podniku môžu v niektorých prípadoch pomôcť aj dodávatelia systémov WMS, ktorí majú s logistickými štúdiami skúsenosti a poznajú vhodné príklady z praxe ako aj osvedčené postupy (tzv. best practices).

 

2. riadenie kľúčových procesov

Zavedenie systému WMS môže zvýšiť presnosť zásob o 20% a znížiť prevádzkové náklady až o 35%

 

warehouse management system riadenie skladovej logistiky

Systémy WMS boli pôvodne navrhnuté s cieľom pomôcť lepšie zorganizovať zásobovacie procesy a zabezpečiť prehľad o stave skladových zásob. Aj tieto systémy však podliehajú evolučným zmenám a generačnému vývoju.

V súčasnosti už väčšina takýchto systémov disponuje jednak funkcionalitou riadenia zásob [inventory management], jednak aj funkciami riadenia práce skladníkovoperátorov logistiky [labour management]. Súčasné systémy WMS teda už disponujú nielen funkcionalitou riadenia a monitorovania materiálových zdrojov, ale aj funkciami:

 • plánovania,
 • riadenia,
 • a monitorovania ľudských a technologických zdrojov.

Nasadzovaný systém by teda mal dokázať zabezpečiť hladký priebeh všetkých skladových a zásobovacích procesov:

 • od príjmu materiálu alebo tovaru až po jeho expedíciu,
 • vyvažovanie a dopĺňanie zásob,
 • a efektívne prerozdeľovanie pracovných úloh pri súbežnom realizovaní práce skupinou pracovníkov naraz.

Nemenej dôležitou zložkou prípravy pred výberom nového systému WMS by preto mala byť procesná analýza. Dôsledná analýza kľúčových procesov, najmä ich kapacít a výkonnosti, pomôže identifikovať existujúce alebo potenciálne problémy, ktoré by mal nový systém zohľadňovať a v ideálnom prípade aj vyriešiť.

Navyše implementácia nového systému WMS takmer vždy zahŕňa revíziu existujúcich procesov a ich následnú reorganizáciu. Operátori skladu a logistiky môžu pomôcť s identifikáciou rizikových prvkov alebo tých rutinných činností, ktoré by sa dali efektívne automatizovať.

To sa vzťahuje aj na prípady, keď podnik neplánuje robiť veľké investície do nových automatizačných či manipulačných technológií. Nový systém WMS totiž dokáže zvýšiť produktivitu skladu len samotným urýchlením alebo zautomatizovaním rozhodovacích procesov.

Spoločnosti, ktoré používajú v sklade pri príjme i výdaji rovnaké manipulačné jednotky tovaru (napr. palety), môžu profitovať z funkcionality prekladania úloh. Táto funkčnosť predstavuje schopnosť inteligentného kombinovania úloh naskladňovania a vyskladňovania.

Systém WMS naviguje operátora dopravného zariadenia tak, že po každom naskladnení tovaru mu priradí úlohu na vyskladnenie tovaru z najbližšej skladovej pozície. Podobne ako pri externej logistike, aj v tomto prípade je cieľom prekladania úloh zníženie množstva jázd naprázdnoeliminácia neproduktívnych činností.

Ďalšími príkladmi automatizovaného riadenia procesov sú rôzne stratégie vychystávania tovaru. Pre každý typ prevádzky je, samozrejme, vhodné niečo iné. Menšie sklady si vystačia s klasickým diskrétnym vychystávaním – jeden operátor pracuje vždy na jednej celej zákazníckej objednávke.

V prípade väčších skladov so širokým portfóliom tovarov sa využíva už spomínané zónové vychystávanie, ktorého najväčšou výhodou je možnosť súbežnej práce viacerých pracovníkov na jednej objednávke. Takýto proces si vyžaduje realizáciu následnej kompletizácie objednávky pred expedovaním.

skladová logistika, WMS, picking

Funkcionalita systému WMS na riadenie takého komplexného procesu je postavená na inteligentných algoritmoch, ktoré musia regulovať počet súbežne pripravovaných objednávok s efektívnym vyťažovaním dostupných pracovníkov.

Pre prevádzky, ktoré expedujú veľké množstvá a objemy tovaru, najmä v sektore e-commerce, je rozhodujúcim faktorom včasného doručenia efektívne využívanie dostupných ľudských zdrojov. Jedným z riešení je funkcia inteligentného klastrovania (zoskupovania) pracovných úloh.

V prípade procesu expedovania to znamená, že automatický algoritmus zoskupuje plánované objednávky do jedného klastra (dávky) tak, aby jednotlivé položky objednávok boli čo najpodobnejšie alebo aspoň sa nachádzali v sklade čo najbližšie pri sebe.

Celá dávka je následne priradená jednému operátorovi, ktorý jedným prechodom cez sklad vychystáva viacero objednávok naraz. Prínosom je nielen samotné hromadné spracovanie, ale taktiež zrýchlenie celého procesu vďaka optimalizácii trás v sklade. Obdobne, samozrejme, môže fungovať i proces naskladnenia.

Sklady s viacúrovňovými skladovými pozíciami majúoddelené pozície naskladneného tovar a uskladnenej dlhodobej zásoby. Pri skladoch zásobujúcich výrobné pracoviská je zásadný proces dopĺňania materiálu. V tejto oblasti systémy WMS poskytujú niekoľko funkcií.

Tradične využívané nahlasovanie požiadaviek na doplnenie materiálu po vizuálnej kontrole je možné nahradiť funkcionalitou automatického generovania požiadaviek pri poklese materiálu na spodnú hranicu.

Vďaka detailnému sledovaniu pohybov na každej skladovej pozícii disponuje pokročilý systém WMS okamžitým prehľadom o aktuálnom stave zásob, a teda môže aj adekvátne a včas reagovať, aby sa doplnilo stanovené limitné množstvo zásob.

Pri výbere nového systému WMS by podniky mali zohľadniť, ktoré skladové a zásobovacie procesy chcú optimalizovať a aké parametre sú najoptimálnejšie pre ich biznis – napríklad:

 • čas od prijatia objednávky po jej expedovanie,
 • rýchlosť reakcie,
 • efektívne využitie kapacity skladu,
 • alebo ľudských zdrojov, atď.

Podniky, ktoré plánujú rásť a škálovať svoje operácie a procesy, by sa mali skôr orientovať na flexibilnejšie a modulárne systémy WMS.

skladová logistika, WMS, picking, vychystávanie zákazníckych objednávok

 

3. Robustnosť procesov a zvládanie sezónnych maxím

Súčasná turbulentná doba prináša do každého podnikania hojnosť doteraz nezažitých situácií. Netýka sa to už len nárazových alebo sezónnych období, keď sú podniky zväčša pripravené na špičku. Agilnosť podniku, jeho biznis modelov a prevádzkových procesov už nie je konkurenčnou výhodou, ale nevyhnutným predpokladom udržateľnosti a rastu podnikania.

Doteraz uvedené kritériá, ktoré treba zvážiť pri výbere WMS, získavajú nový rozmer, ak sa prostredie podniku neustále mení. Meritórne sú, pochopiteľne, externé vplyvy – expanzia na nové trhy, zmeny nálad spotrebiteľov, ekonomická situácia či rôzne mimoriadne okolnosti (napríklad vis major).

Nemenej podstatné je však interné nastavenie podniku – exponenciálny rast a kontinuálne zlepšovanie na jednej strane a na druhej strane zas vysoká fluktuácia pracovníkov alebo časté chyby z dôvodu zlyhania ľudského faktora.

Dynamicky sa meniace podmienky a nárazové zmeny parametrov prevádzky podnecujú spoločnosti k hľadaniu komplexnejších riešení riadenia zásobovania a logistiky skladu. Prioritnými požiadavkami sa stáva predikcia na základe spracovania údajov z predošlého obdobia či schopnosť systému dynamicky reagovať na zmeny vstupných atribútov.

Najznámejším príkladom takejto funkcie je dynamická optimalizácia usporiadania skladu [Warehouse Slotting Optimization]. Základný princíp spočíva vo flexibilnom prideľovaní najvhodnejšej pozície (či viacerých pozícií) na každý typ skladovaného tovaru na základe analýzy predchádzajúcich skladových pohybov.

sklad, logistika, WMS, skladové zásoby, skladové stratégie

Cieľom je zlepšenie využitia skladových priestorov, zvyšovanie produktivity redukciou času vychystávania vysokoobrátkových tovarov a skvalitnenie ergonómie práce. Takéto riešenie je zaujímavé najmä pre spoločnosti, ktoré čelia silným výkyvom obratu jednotlivých tovarov, ako napríklad predaj spotrebnej elektroniky, odevov, domácich potrieb či potravín.

Obdobnou funkcionalitou, ktorú taktiež ocenia spomínané spoločnosti, je dopytom riadené preskladnenie a dopĺňanie zásob. Systém v tomto prípade zabezpečuje proaktívne preskladnenie tovaru na výhodnejšiu skladovú pozíciu či doplnenie existujúceho zásobovacieho miesta.

Impulzom takej operácie je buď zaznamenaný zvýšený dopyt po položke, alebo aj predikcia očakávaného zvýšenia dopytu na základe analýzy trendu predaja danej položky. Takéto skladové presuny sa realizujú v čase nižšieho vyťaženia skladu a ich prínos voči vynaloženej vyššej prácnosti sa vyhodnocuje priebežne.

Zaujímavý prínos majú tiež funkcie tzv. kartonizácie alebo paletizácie. Účelom kartonizácie (baliacej funkcie) je inteligentné určovanie optimálnej veľkosti obalu finálneho balenia na základe rozmerov a množstva položiek, ktoré tvoria príslušnú objednávku.

Podobným prístupom je realizovaná i paletizácia, teda identifikácia vhodného zoskupenia a efektívneho uloženia jednotlivých balení na prepravnej jednotke (najčastejšie palete). Spoločným zámerom oboch funkcií je redukcia následných prepravných nákladov.

Spomínané funkcionality sú často vytvárané prostredníctvom pokročilých technologických nástrojov, niekedy až na úrovni špecializovanej umelej inteligencie (AI). Tieto nástroje postupne prenikajú do nášho každodenného života, preto by bolo vhodné využiť ich potenciál aj pri riadení skladových procesov.

 

4. IntegráciA so skladovými a logistickými technológiami

Skladník spraví v priemere 60 až 80 vychystaní za hodinu pričom pri nasadení triedičiek a dopravníkových pásov môže narásť celkový počet až na 300 vychystaní za hodinu

 

sklady technologie automatizacia skladu manipulačné technológie

Systém WMS, pre ktorý sa podnik rozhodne, musí zohľadňovať zameranie a štruktúru podniku a pripojiteľnosť (integrovatelnosť) technických zariadení, ktoré podnik využíva alebo plánuje využívať pri svojich skladových a zásobovacích činnostiach.

V prvom rade ide o optimálne riadenie celého systému skladovacích zón, čo zároveň zahŕňa komunikáciu s:

  • čítačkami čiarových kódov
  • RFID skenermi
  • digitálnymi váhami
  • alebo inými snímacími a meracími zariadeniami.

Ak ale podnik rozmýšľa nad automatizáciou procesov alebo vybraných činností, mal by zvážiť implementáciu komplexnejšieho systému WMS. V prípade väčšieho inovačného alebo automatizačného projektu býva totiž jeho súčasťou zavádzanie rozvinutejších logistických technológií, akými sú napríklad:

 • automatické triedičky
 • baličky
 • paletizačné zariadenia
 • dopravníkové pásy
 • automatizované vysokozdvižné vozíky
 • karusely
 • roboty
 • automatizované regálové a vertikálne zakladače (AS/RS)
 • alebo automaticky riadené vozidlá (AGV).

Pri takomto projekte je teda nevyhnutné pamätať na to, aby zvolený informačný systém disponoval funkcionalitou riadenia a synchronizácie rôznych skladových a prepravných technológií.

Zatiaľ čo väčšina štandardných WMS systémov je profilovaná primárne na riadenie zásob, materiálu a práce, riadenie skladových technológií býva zvyčajne doménou dedikovaných systémov WCS [Warehouse Control System].

Tie sú však špecifické pre jednotlivé technologické zaradenia, resp. ich dodávateľov. Preto pri inovačných projektoch väčšieho rozsahu, v rámci ktorých sa plánuje využitie rôznych technologických komponentov, by podniky mali zvážiť nasadenie modernejšieho riadiaceho systému.

Na trhu sú už totiž dostupné riešenia, ktoré v sebe integrujú funkcionalitu oboch systémov – WMS aj WCS. Označujú sa ako WES systémy [Warehouse Execution System] a môžu byť vnímané ako skladová a logistická obdoba výrobných riadiacich systémov  MES [Manufacturing Execution System]. Tieto systémy už vnášajú do skladových a zásobovacích procesov vyššiu mieru dynamizácie riadenia procesov.

Na skladové, zásobovacie a logistické procesy nahliadajú systémy WES ako na ucelené procesy, teda ako na prácu, ktorú je potrebné plánovať, rozvrhovať a riadiť. Vďaka tomu sa otvárajú nové možnosti na optimalizáciu týchto procesov, ako aj na ich pokročilú integráciu s ostatnými postupmi v rámci materiálového toku (výroba, kontrola kvality, externá doprava).

Moderné riešenia WES sa zaraďujú do kategórie progresívnych Smart Industry systémov. Ich spoločným znakom je decentralizovaná architektúra a využívanie technologických prvkov na báze internetu vecí (IoT) a internetu služieb (IoS).

Hlavný prínos internetu vecí spočíva v možnosti prepojiť medzi sebou fyzické objekty, technologické zariadenia a informačné systémy. Práve rýchlosť prenosu informácií na digitálnej úrovni, ako aj schopnosť spracovávať a vyhodnocovať množstvo informácií v reálnom čase, predurčujú Smart Industry riešenia na inteligentné, dynamickéautonómne riadenie procesov pri zásobovaní a logistike.

 

5. Integrácia s administratívno-finančnými systémami

Údaje o skladových zásobách sú v maloobchode správne v priemere iba na 63%

ERP WMS WES PLC

Ďalšou skutočnosťou, na ktorú treba pri výbere WMS systému prihliadať, je zohľadnenie integračnej kompatibility na systémy, ktoré už podnik používa, predovšetkým systém ERP [Enterprise Resource Planning].

Zamestnanci potrebujú mať prístup k aktuálnym informáciám o skladových zásobách, obrate jednotlivých položiek, došlých objednávkach, ako aj o vychystaných a odoslaných objednávkach, lebo bez správnych a aktuálnych údajov sa nedajú efektívne riadiť skladové a zásobovacie procesy.

Pri zohľadňovaní už existujúceho systému a jeho prepojení s novým systémom musí byť jasne určené, ktorý zo systémov spravuje a poskytuje jednotlivé informácie a agendy. Zároveň s tým je nutné rozhodnúť, aké procesy budú v kompetencii toho-ktorého systému.

Účelom takéhoto rozdelenia pôsobnosti podnikových systémov je zabezpečenie korektnosti a konzistencie všetkých spravovaných a evidovaných údajov. To znamená napríklad, že iba jeden zo systémov by mal byť zodpovedný za zaznamenávanie skladových pohybov na skladových pozíciách alebo za vedenie evidencie operátorov.

Vo všeobecnosti sa úloha systému ERP zameriava na účtovné operácie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, sledovanie a vyhodnocovanie finančnej hodnoty skladových zásob a na správu základných evidencií o zdrojoch podniku (ľudia, stroje, materiál).

Úlohou systému WMS je zase evidovanie a vyhodnocovanie skladových a logistických operácií z pohľadu presných množstiev, konkrétneho umiestnenia alebo polohy, plánovanie a operatívne riadenie práce alebo tiež sledovania (traceability) rôznych informácií.

Správna kombinácia oboch systémov - ERP a WMS - je zároveň cestou k eliminácii papierovej agendy a prechodu na bezpapierovú prevádzku, ktorá predstavuje ďalší spôsob optimalizácie prevádzkových nákladov. V prípade, ak podnik používa aj iné riadiace systémy, ako napríklad YMS [Yard Management System] alebo TMS [Transport Management System], treba zvážiť kompatibilitu a možnosti funkčnej integrácie aj na tieto systémy.

 

6. Užívateľské prostredie a ergonómia Pri práci

Presuny operátorov po sklade pri manuálnom chystaní objednaných položiek môžu tvoriť až 50% času spojeného s vychystávaním objednávok

 

Nasadenie systému WMS so sebou prináša tiež formalizáciu a štandardizáciu procesov, čo vo všeobecnosti vedie k ich čiastočnej optimalizácii, ale aj k zníženiu chybných úkonov. Ďalšou možnosťou zvýšenia optimalizačného potenciálu projektu je nasadenie systému WMS s jednoduchým a intuitívnym užívateľským prostredím. Vďaka jednoznačným a presným informáciám, ktoré majú pracovníci k dispozícii v systéme, je práca plynulejšia a dochádza k minimalizácii prestojov, resp. redukcii činnosti bez pridanej hodnoty.

Zároveň lepšia informovanosť spojená s evidovaním jednotlivých úkonov vedie ku správnej realizácii pracovných úloh. Takéto digitálne Poka-Yoke (zabezpečenie proti chybám) značne zvyšuje kvalitu odvedenej práce, či už ide o správnosť vychystaných tovarov v rámci odberateľskej objednávky, o správne zoradenie finálnych výrobkov (resp. zásielok) pri dodávkach s časovými obmedzeniami alebo o správne triedenie zásielok na vyexpedovanie.

Štandardizácia procesov v kombinácii s jednoduchým užívateľským prostredím systému WMS prispievajú tiež k rýchlemu adaptačnému procesu novej pracovnej sily. To má za následok flexibilnejšie riadenie ľudských zdrojov najmä pri sezónnych pracovníkoch (alebo počas období so zvýšenou fluktuáciou).

Navyše pri riadení práce zohľadňujú moderné systémy WMS takisto ergonomické parametre. Pri procesoch naskladňovania a vyskladňovania tovaru môžu byť jednotlivé položky v objednávke zoradené podľa rôznych kritérií (hmotnosť, objem, krehkosť...) s cieľom znížiť zbytočné úkony, ako napríklad zhýbanie sa, prekladanie tovaru, manipulácia s ťažkým bremenom apod. 

 

7. modularita a kontinuálne INOVOVANIE

„Inovácie sú nevyhnutné na rast“ – 96% lídrov v logistike identifikovalo inovácie ako „extrémne dôležité“ pre rozvoj podniku

výhody warehouse management system WMS skladová logistika

Medzi časté dilemy, najmä pri prvotnom zavádzaní systému WMS, patrí rozhodovanie medzi už hotovým produktom, tzv. krabicovým riešením, alebo riešením na mieru. Krabicové riešenie je najekonomickejšou voľbou, ale za cenu podriadenia prevádzkových procesov preddefinovanej základnej funkcionalite.

Na druhej strane riešenie WMS na mieru zohľadňuje detailne všetky procesné a technologické špecifiká príslušnej prevádzky. V ideálnom prípade prináša pridanú hodnotu, lebo posilnením procesov tvoriacich jedinečné know-how podniku zvyšuje ešte viac jeho konkurencieschopnosť. Nevýhodami takéhoto riešenia sú však vyššie náklady a dlhší čas prípravy.

Kompromisom môže byť modulárny systém WMS, ktorý má hlavné (core) procesy predpripravené, zatiaľ čo zvyšok je otvorený personalizácii podľa individuálnych a jedinečných parametrov príslušnej prevádzky. Touto cestou možno dosiahnuť maximálnu podporu štandardných procesov a optimalizáciu práve špecifických procesov.

Modulárne riešenie WMS umožňuje prevádzkam experimentovať s procesmi, neustále ich ladiť a inovovať, a tak hľadať optimálne nastavenie jednotlivých činností, ktoré sa navyše môžu obmieňať v čase.

Aspoň čiastočná otvorenosť (škálovateľnosť) systému a jeho modularita sú výhodami nielen s ohľadom na potenciálny budúci rast a rozvoj podniku, ale aj na zabezpečenie udržateľnosti procesov v prípade nepredvídateľných vonkajších okolností a faktorov.

Následkom zmien na trhu alebo v spotrebiteľskom, či odberateľskom správaní môže byť podnik donútený preorientovať sa z pôvodného zamerania na firemnú klientelu (B2B) na segment koncového spotrebiteľa (B2C). Vtedy podnik ocení agilnejšie systémy WMS, ktoré disponujú možnosťou relatívne rýchlych úprav (takmer bezodkladne) pri zmene prevádzkových procesov alebo obchodných stratégií podniku.

riadenie skladu WMS WES skladová logistika

Správne zvolený systém WMS a správne nastavená optimalizácia procesov sa v konečnom dôsledku prejavia aj na kratšej návratnosti investícií. To umožní podniku pokračovať v ďalšej automatizácii procesov, škálovaní digitalizácie a vo väčších inovačných projektoch, obzvlášť ak podniky plánujú strategické expanzie na nové trhy alebo do ďalších krajín. S rastúcou funkcionalitou, ktorú poskytuje systém WMS, v podniku sa vytvára vyššia pridaná hodnota, čo má priamy vplyv na optimalizáciu prevádzkových nákladov a na celkovú efektívnosť prevádzkových procesov.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Evolúcia riadenia skladov a budúcnosť zásobovania

Digitalizácia prináša nové možnosti efektívneho riadenia materiálových tokov. Sklady a skladové procesy sa často stávajú prvým krokom pri automatizácii zásobovacieho reťazca a logistiky.

Automatizácia skladu novou generáciou WMS systémov | Videoprednáška

Digitálne technológie a digitalizácia posúvajú zásobovanie a riadenie skladu na novú úroveň. Aktuálny trend intenzívnejšej integrácie zásobovacieho reťazca a nasadzovania inteligentných riešení na riadenie materiálových tokov sa prejavuje aj pri digitalizácii a automatizácii skladov. 

Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.