Ako na podnikovú logistiku v post-pandemickom svete

21.12.2020

ako na podnikovú logistiku a zásobovanie v post-pandemickom svete

Výrobné podniky a zásobovacie reťazce absolvovali zaťažkávaciu skúšku počas pandémie ochorenia COVID-19. Zachovanie obchodnej a prevádzkovej kontinuity v mnohých prípadoch záviselo od miery digitalizácie v podniku. Úroveň digitalizácie nemá vplyv len na dodržiavanie protiepidemiologických nariadení, ale kľúčovú úlohu zohráva predovšetkým pri zabezpečení elasticity a reaktívnosti procesov počas núdzových situácií a neštandardných okolností.

Zatiaľ čo sa život postupne vracal do bežného fungovania, podniky sa ešte pred úplným uvoľnením opatrení proti koronavírusu museli pustiť do sanácie škôd. Pandémia pripravila pre mnohé firmy intenzívnu zaťažkávaciu skúšku.

Mimoriadna situácia zároveň načrtla, čomu by mali podniky v rámci svojich procesov prioritne venovať pozornosť. A to predovšetkým, aby sa im podarilo udržať prevádzkyschopnosť aj počas iných nepredvídateľných okolností.

Počas koronakrízy vznikli dva tábory podnikov. V jednom sa nachádzali prevádzky, ktoré svoje fungovanie museli radikálne obmedziť alebo úplne zastaviť. Na kompletnú odstávku mohli byť rôzne dôvody: či už obavy z toho, aby sa zamestnanci počas výkonu nenakazili chorobou, pre nedostatok zásob, alebo odberateľských objednávok.

Podniky, ktorých obchodné a prevádzkové procesy umožňovali pokračovať v činnosti, patria do druhého tábora. Práve odvetvie elektronického obchodu (e-commerce a online retail) zažívalo nebývalý rast. Slovenský e-commerce trh zaznamenal počas marca 2020 nárast až o 54 %.

Rozdiel sa najvýraznejšie prejavil pri obchodno-distribučných spoločnostiach podnikajúcich s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom a potravinami. Zvýšený dopyt sa v mnohých spoločnostiach dostal až do obrátok porovnateľných so sezónnymi špičkami. Tlak dopytu sa neprejavil len v obchodných procesoch, ale aj vo zvýšenej záťaži pri riadení zásob, skladovej logistike a celkovom fulfillmente.

Na druhej strane pandémia zároveň odhalila v priamom prenose, aká je krehká sieť globálnych zásobovacích reťazcov. Zaužívané modely riadenia zásob neboli v niektorých prípadoch dostatočne agilné, aby sa dokázali vysporiadať s obmedzeniami, aké vyvolala koronakríza.

Koronavírus sa podpísal pod najväčšie narušenie ponuky a dopytu od druhej svetovej vojny. A aj preto hrali počas pandémie prím digitálne technológie. Ich postavenie a úloha sa bude v post-pandemickom svete iba posilňovať.

DÁTA NIELEN PRE KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Práve krízová situácia v mnohých prevádzkach odkryla slabé miesta a poukázala na oblasti a funkcie, ktoré je nutné zabezpečiť proti výpadkom. Núdzový stav tak prinajmenšom poskytol námety na prehodnotenie priorít.

Podniky tak mohli pomerne presne identifikovať, na ktoré procesy a postupy by sa mali zamerať, aby dokázali v budúcnosti zaručiť udržateľnosť svojich procesov bez negatívneho dopadu na efektívnosť, produktivitu a kvalitu.

Koronakríza bude mať navyše ďalekosiahle a pretrvávajúce dôsledky v podobe decelerácie globalizácie. Následkom toho sa zvýši dôraz na regionalizáciudiverzifikáciu dodávateľov, čo zároveň povedie k adaptácii nových obchodných modelov, ale aj prevádzkových procesov. Väčšinu odpovedí podniky nájdu práve v digitalizácii inteligentnej automatizácii.

V prípade odberateľsko-dodávateľských reťazcov sa veľmi diskutovalo o „end-to-end“ (E2E) vizibilite (sledovanie a zber dát naprieč celým materiálovým tokom) ako o nástroji na správne riadenie dodávok v prípade výnimočných situácií, ktorý má svoje nezanedbateľné opodstatnenie aj počas štandardnej prevádzky.

Okrem vytvorenia transparentnosti v logistických tokoch pre flexibilný manažment v reálnom čase sa do popredia dostáva aj strategický sourcingsekvenčné plánovanie, ktorú neodmysliteľné viazané na prístup firiem k správnymadekvátnym dátam a relevantným informáciám z nich vyťažených.

Revízia podnikových a prevádzkových stratégií bude nutne súvisieť s prehodnotením postupov získavania a vyhodnocovania dát. Tieto dáta sa následne budú využívať na ďalšie operácie vrátane:

 • automatizácie riadenia práce,
 • alokácie zdrojov,
 • a rozširovania elasticity procesov.

Mnoho podnikov následkom pandémie nákazy COVID-19 zistilo, že nedisponuje včasným prístupom k potrebným dátam, čo malo negatívny dosah na ich krízový manažment. Aj keď vytváranie dát už vo väčšine podnikov problémom nie je, včasný prístup k nim, ako aj ich správne využitie na získanie účelných informácií neboli dostatočné v prospech primeraného fungovania počas núdzovej situácie.

Čiastočná digitalizácia, napríklad prostredníctvom ERP alebo iných evidenčných systémov, má v mnohých podnikoch za následok vznik dátových jazier (úložisiek štruktúrovaných a neštruktúrovaných rozmanitých dát vo veľkých objemoch). K nedostatočnej efektivite zároveň prispieva aj fakt, že jednotlivé procesy sú v podniku od seba navzájom izolované ako dátovo, tak aj funkčne.

Na zabezpečenie správnej odozvy na nečakané udalosti, krízové situácie alebo zavádzanie operatívnych zmien je nevyhnutné prepojenie dát a procesov naprieč hierarchiou podniku. Iba tak môže dôjsť k zabezpečeniu medzifunkčných rozhodovacích procesov a riadenia, ktoré umožnia podnikom rýchlo reagovať na vonkajšie aj vnútorné podnety bez významných výpadkov prevádzok. Tento prístup podniku by už mal spadať do nového nastavenia prispôsobeného fungovaniu po pandémii.

Riadenie sociálneho ODSTUPU a EFEKTÍVNEJ logistiky SÚČASNE

Podniky, ktorých prevádzky pokračovali v činnosti aj počas koronakrízy, museli prijať protiepidemiologické opatrenia, aby ochránili zdravie svojich zamestnancov. Zároveň tým zabezpečili aj ďalšie fungovanie podniku pred ďalšími výpadkami alebo odstávkami, ktoré by mohli byť zapríčinené aj absenciou zamestnancov zo zdravotných dôvodov.

Súčasťou fungovania v núdzovom režime sa stali preventívne kroky, ako napríklad kontroly teploty zamestnancov na vstupe do priestorov podniku alebo zvýšená frekvencia sanitácie priestorov, technologických a pracovných zariadení a nástrojov.

Protiepidemiologické opatrenia ako súčasť BOZP sa prirodzene vzťahujú aj na výkon práce. Distribučné centrá, maloobchodné a aj veľkoobchodné sklady, ktoré nemajú natoľko automatizované procesy, aby sa zamestnanci pri výkone svojich pracovných povinností nestretávali, čelili výzve dodržiavania sociálnych odstupov medzi pracovníkmi.

warehouse management system warehouse execution system warehouse control system

V takejto situácii sa ponúka riešenie v podobe systémov WMS/WES [Warehouse Management System/Warehouse Execution System], ktoré autonómne riadia postupy naskladňovania a vychystávania s ohľadom na čo najefektívnejšiu realizáciu týchto činností.

Metódy vychystávania sa štandardne volia podľa niekoľkých kľúčových kritérií, akými sú:

 • celkový objem tovarov,
 • miera obrátkovosti,
 • typy SKU,
 • rozloženie skladu,
 • a štruktúra objednávok.

Ak sa medzi tieto kritériá zaradí aj podmienka sociálnej dištancie, možnosti vhodných metód vychystávania sa zúžia na tri základné typy:

  • Zónové vychystávanie predstavuje najvhodnejšiu metódu pre sklady so širokým a rozmanitým sortimentom. Jednotlivé druhy skladovacích jednotiek (SKU) sú prerozdelené do samostatných zón. Ku každej zóne sú obvykle priradení vlastní operátori, ktorí majú na starosti vychystávanie položiek v príslušnej zóne. Keď operátor vychystá položky z objednávky nachádzajúce sa v jeho zóne, objednávku postupuje v sekvencii ďalšiemu operátorovi v nasledujúcej zóne. Zónové vychystávanie zvyšuje výkonnosť, keďže každý skladník je vyškolený na jednu konkrétnu zónu, čo zároveň eliminuje zbytočný pohyb mimo nej a taktiež znižuje mieru interakcie s ostatným skladovým personálom. Táto metóda vychystávania si ale vyžaduje existenciu kompletizačného pracoviska, ktoré je taktiež riadené skladovým systémom WMS/WES. Medzi nevýhody zónového vychystávania patrí nevyvážené rozdelenie práce, napríklad keď sa nadpriemerne zvýši obrátkovosť pri jednom type tovaru.
 • Vlnové vychystávanie je typ prípravy objednávky, keď sa združuje niekoľko druhov skladových jednotiek (SKU) do spoločného vychystávacieho zoznamu pre jedného konkrétneho skladníka. Cykly vychystávania sú následne usporiadané do „vĺn“ prebiehajúcich počas pracovných zmien v stanovených časových etapách. Vlnové vychystávanie sa nasadzuje predovšetkým v skladoch, kde sú objednávky viazané na konkrétne lehoty, napríklad v závislosti od vyzdvihnutia prepravcami alebo kvôli zazmluvneným dodacím termínom. Keďže ide o sekvenčný proces vychystávania, nové objednávky nie je možné vychystať skôr, než sa skončí práve prebiehajúca „vlna“ (sekvencia).
 • Klastrové vychystávanie predstavuje špecifický typ dávkového vychystávania, ktoré je založené na zlučovaní viacerých rôznych objednávok do jednej dávky prostredníctvom vychystávacieho zoznamu. Pri klastrovom vychystávaní vytvára systém WMS/WES pre skladníkov zoznamy vychystávania, v ktorých sú objednávky zlučované do tzv. klastrov na základe podobnosti objednaných položiek. Preto skladníci môžu z jednej skladovej pozície vychystať niekoľko položiek, čo sa prejavuje na zníženom množstve chodenia po jednotlivých častiach skladu. Systém navyše generuje zoznamy tak, aby sa skladníkom navzájom neprekrývali trasy potrebné na vychystanie objednávok. Klastrové vychystávanie sa preto vyznačuje nižšou mierou presunov a väčšími objemami vychystaných objednávok. Efektívne klastrové vychystávanie je už závislé od sofistikovaných inteligentných algoritmov, ktoré generujú zoznamy vychystávania na základe analýzy prichádzajúcich objednávok, dostupnosti položiek a aktuálneho vyťaženia skladového personálu.

vychystávanie riadenie skladu riadenie logistiky zásobovanie

Využitie systému WMS/WES pri riadení zásob alebo skladovej logistiky nie je efektívne iba z pohľadu manažmentu personálu skladu (labour management). Tieto riadiace systémy pomáhajú všeobecnej optimalizácii skladových procesov a riadenia zásobovania vrátane zvýšenia produktivity, automatizácie kontroly kvality. Tým ovplyvňujú aj zníženie chybovosti a zabezpečujú synchronizáciu cyklov vychystávania s cieľom dodržať stanovené dodacie termíny.

Okrem minimalizácie interakcie pracujúceho personálu v priestoroch skladu má nasadenie systému WMS/WES ďalší nesporný prínos v digitalizácii celkovej papierovej agendy (sprievodky, vratky, protokoly, transakcie medzi podnikovým systémom ERP), lebo tieto typy systémov riadenia skladu sa podieľajú na automatizácii administratívno-finančných procesov.

Systémy inteligentného riadenia skladu a zásob sa zároveň podieľajú na radikálnom skrátení procesu zaúčania nových zamestnancov, keďže novoprijatí zamestnanci sa nemusia detailne oboznamovať s jednotlivými druhmi skladových jednotiek, so skladovými zónami a pracovnými postupmi. Systém disponuje všetkými informáciami a pracovníkovi ich sprostredkúva cez mobilné zariadenie, ktorým ho pri výkone práce naviguje medzi jednotlivými skladovými pozíciami.

Metódu riadenia sociálnej dištancie v sklade bez negatívneho dosahu na produktivitu je principiálne možné aplikovať aj do výrobných prevádzok. Súčasnými systémami MES/MOM [Manufacturing Execution System/Manufacturing Operation Management] je možné riadiť výrobné procesy a operácie v reálnom čase aj v prevádzkach s nižšou mierou technologickej automatizácie. Zároveň je možné zachovať štíhlejší materiálový tok vďaka dynamickému operatívnemu riadeniu, ktoré tieto systémy zabezpečujú.

Dátová transparentnosť a adaptabilnosť zásobovacích tokov

Desaťročia overený nástroj predstavuje Kanban, metóda lean manažmentu, ktorá bola spopularizovaná najmä v strojárskom priemysle v rámci konceptu just-in-time (JIT) zásobovania. Tradičný systém Kanban využíva kartičky a tabule na podporu hladšieho procesu zásobovania výrobných pracovísk a liniek.

Aj tento systém prešiel digitálnou transformáciou a v súčasnosti sa už využíva na podporu riadenia a urýchlenia toku zásob medzi dodávateľmi, výrobcami a skladmi. Vzhľadom na možnosti optimalizácie, ktoré Kanban vnáša do procesov, sa jeho využitie uplatnilo aj mimo výrobných prevádzok, napríklad v oblasti elektronického obchodu (e-commerce), distribúcie a zásobovania maloobchodu.

Digitálny Kanban alebo e-Kanban umožňuje efektívne riadiť príslušné procesy bez toho, aby počas nich dochádzalo medzi zamestnancami nutne k priamej interakcii. Stav zásob na jednotlivých pozíciách (alebo pri výrobných pracoviskách) sa môže sledovať rôznymi senzormi.

Pri manipulácii so zásobami sa taktiež využívajú mobilné terminály, ktoré evidujú skladové pohyby prostredníctvom snímateľných identifikátorov materiálov (čiarový kód, QR, RFID). Nasadením uvedených technológií dochádza k dematerializácii a automatizácii dátového toku a k vytvoreniu transparentnosti v riadení zásob.

Narastajúca cenová dostupnosť senzorov a mobilných terminálov spôsobuje, že e-Kanban ako nástroj synchronizácie a koordinácie vnútropodnikového zásobovania s výrobnými operáciami v reálnom čase je už vhodný aj do prostredia malých a stredných podnikov (MSP).

just in time just in sequence zásobovanie výroba

Okrem umožnenia vzdialenej komunikácie medzi skladom a výrobnými pracoviskami prináša digitálny Kanban do prevádzky aj včasné a presné riadenie dodávky zásob a zároveň dopomáha k zníženiu nadmerných zásob na jednotlivých pracoviskách.

Vo väčších prevádzkach s komplexnejšími zásobovacími trasami a cyklami, kde sa na manipuláciu s materiálom využívajú väčšinou ťahače, sa už digitálny Kanban stáva súčasťou zásobovacieho systému Milk Run. Digitálne technológie umožňujú transformáciu tradičného systému Milk Run na flexibilnú formu zásobovania riadeného dopytom (prechod na riadenie materiálového toku ťahom – pull stratégia).

Digitálnym prepojením skladu, ťahačov Milk Run a výrobných pracovísk (odberných miest) prostredníctvom kyberneticko-fyzikálnej platformy, akými sú napríklad Smart Industry systémy a riešenia, je možné vytvoriť automatizovaný systém riadenia vnútropodnikových materiálových tokov. Systém riadi zásobovacie cykly jednotlivých výrobných pracovísk podľa ich reálnej potreby, čím dochádza ku vzájomnému skoordinovaniu riadenia zásob, internej (výrobnej) logistiky a výrobných procesov.

Vo virtuálnom priestore sú skladovým pozíciám, ťahačom a výrobným pracoviskám pridelení inteligentní autonómni agenti – digitálne dvojčatá (softvéroví boti). Digitálne dvojčatá medzi sebou navzájom komunikujú a synchronizujú sa vzhľadom na zadané ciele, ktoré je treba splniť – v tomto prípade zabezpečiť správne zásobovanie materiálu na výrobné pracoviská v momente, keď budú potrebné.

Digitálne dvojčatá umožňujú, aby súbežne prebiehalo niekoľko procesov naraz, vďaka čomu sa môže v podniku dosiahnuť efektívne zásobovanie metódou „just-in-time“. Prichádzajúce odberateľské objednávky sú vyhodnocované v reálnom čase, zatiaľ čo inteligentní autonómni agenti sústavne mapujú dostupnosť materiálových zdrojov a priebeh výrobných procesov tak, aby dochádzalo k efektívnemu dopĺňaniu materiálov do výrobného procesu. Týmto spôsobom sa zároveň predchádza aj zastaveniu výroby z dôvodu chýbajúceho materiálu alebo dodaniu materiálu na nesprávne pracovisko.

Automatizovaná forma riadenia výrobnej intralogistiky eliminuje nadbytočné fyzické odovzdávanie protokolov alebo inej dokumentácie, pretože celá komunikácia prebieha výhradne digitálne (mobilnými terminálmi). Vzhľadom na pracovné postupy nedochádza k bezprostrednému kontaktu medzi logistickými a výrobnými zamestnancami.

Riadiaci systém automaticky vyhodnocuje jednotlivé operácie a zároveň zabezpečuje tok dát a spracovanie informácií príslušnému logistickému a výrobnému personálu, ako aj vedúcim zamestnancom. Digitálny Kanban a dynamický zásobovací Milk Run systém neumožňujú automatizovať iba procesy podnikovej intralogistiky, ale aj administratívne operácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia materiálového toku (systémy inteligentného riadenia sú zvyčajne integrované s podnikovým ERP systémami).

Zoštíhlenie vnútropodnikového materiálového toku digitálnym Kanbanom a agilným riadením dodávok Smart Industry systémom vnáša do logistických procesov väčšiu mieru adaptability na neplánované alebo núdzové okolnosti. Dynamické riadenie tiež umožňuje promptnejšie reakcie na vzniknuté prevádzkové obmedzenia, napríklad aj také, aké sa objavili počas pandémie ochorenia COVID-19.

zásobovanie výroba tlakom zásobovanie výroba ťahom push pull

Post-pandemická nová norma V logistike

Koronakríza urýchľuje proces digitalizácie a nasadzovanie nových technológií v mnohých segmentoch. Prieskum Americkej asociácie výrobných podnikov (National Association of Manufacturers), odhalil, že viac ako 53% výrobných podnikov očakáva zmeny v prevádzkach a fungovaní, pričom až 35,5% podnikov konštatovalo, že stále zažíva výpadky v zásobovacích reťazcoch.

Dynamizácia zásobovacích procesov a posilnenie agilnosti logistických tokov sa bude okrem digitalizácie realizovať aj prostredníctvom zvýšenej automatizácie. Na jednej strane sa to vzťahuje na rozhodovacie procesy (krízový manažment, prognózy dopytu, plánovanie subdodávok), pri ktorých je potrebné zabezpečiť rýchly a spoľahlivý dátový manažment.

Na druhej strane sa to vzťahuje aj na samotné technologické procesy, ktorých automatizácia vedie k zabezpečeniu riadenia výroby v reálnom čase a k ich autonómnemu prispôsobovaniu sa aktuálnym faktorom. Podľa platformy Thomasnet práve nutné opatrenia proti koronavírusu viedli k zvýšeniu priemyselnej automatizácie v Severnej Amerike až o 147% v porovnaní s minulým rokom, čo predstavuje až 20% nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Očakáva sa, že miera automatizácie ešte porastie, keď sa prejavia následky pandémie v celej úplnosti.

Záťažový test podnikových procesov spôsobený následkami pandémie ochorenia COVID-19 povedie k revízii prevádzkových a obchodných modelov. A to nielen z obavy z ďalších vĺn nákazy, ale aj z dôvodu iných nepredvídateľných udalostí, ktoré by mohli ohroziť výrobné a zásobovacie procesy, a tým narušiť obchodnú a prevádzkovú kontinuitu podniku.

Novou normou v post-pandemickej prevádzke nebudú primárne protiepidemiologické opatrenia, ale digitálna transformáciainteligentná automatizácia, ktoré už disponujú nástrojmi a postupmi na bezodkladné reakcie na rôzne krízové situácie.

Trh budú meniť a formovať v blízkej budúcnosti aj iné udalosti ako len krízy ohrozujúce zdravie, napríklad geopolitické udalosti, ekonomické konflikty a následky klimatických zmien. Týmto rôznym formám krízových situácií budú musieť podniky prispôsobiť aj svoje procesné, obchodné a prevádzkové modely, ktoré by mali disponovať dostatočnou elasticitou a adaptabilnosťou.

Jedným z kľúčových zistení následkov pandémie je skutočnosť, že prevádzky sa už bez funkčnéhovhodne nastaveného digitálneho podnikového ekosystému v nadchádzajúcom období nezaobídu.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Evolúcia riadenia skladov a budúcnosť zásobovania

Digitalizácia prináša nové možnosti efektívneho riadenia materiálových tokov. Sklady a skladové procesy sa často stávajú prvým krokom pri automatizácii zásobovacieho reťazca a logistiky.

Automatizácia skladu novou generáciou WMS systémov | Videoprednáška

Digitálne technológie a digitalizácia posúvajú zásobovanie a riadenie skladu na novú úroveň. Aktuálny trend intenzívnejšej integrácie zásobovacieho reťazca a nasadzovania inteligentných riešení na riadenie materiálových tokov sa prejavuje aj pri digitalizácii a automatizácii skladov.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?