DOMUS novinky máj 2022

12.05.2022

DOMUS

Informačný systém DOMUS pre správu bytov a nebytových priestorov neustále zapracováva novinky kvôli aktuálnosti systému. Z tých, ktoré sme zapracovali v predchádzajúcom mesiaci, vyberáme:

Nová plusfunkčnosť import faktúr SPP

Ide o importovací proces pre elektronicky zasielané faktúry od spoločnosti SPP do modulu Analýza faktúr. Klient ho nájde v analýze v zozname procesov v časti C – Importy – C20 - Import faktúr od SPP (xml).

Po ukončení procesu (o tejto skutočnosti je používateľ informovaný výpisom na monitore) sú z importovaného súboru naplnené údaje v databáze podľa zvolených parametrov: tabuľka faktúry, riadky analýz, riadky faktúr.

Naimportované faktúry je potrebné jednotlivo skontrolovať, či súhlasia s papierovou formou.

doručenka: Nová služba pre odosielanie zásielok - email s výzvou na stiahnutie dokumentov

Emailová doručenka je služba doručenia dokumentov emailom.

Telo mailu obsahuje linku, na ktorú keď príjemca klikne, otvorí sa mu webová stránka, kde si môže jednotlivé dokumenty stiahnuť.

Zároveň pri kliknutí je zapamätaná časová pečiatka, ktorá sa prenesie do informačného systému DOMUS a zobrazí pri danej zásielke ako čas otvorenia.

Je to garancia, že zásielka bola doručená.

Viac informácií nájdete v článku.

Merače – nový výpočet

Pri výpočte spotreby z predošlého / nasledovného odpočtu je možnosť nastaviť výpočet, ktorý ignoruje zmenu užívateľa.

Týmto spôsobom sa dá celoročná spotreba rozdeliť v pomere na jednotlivých užívateľov, ak napr. nie je známy stav pri odsťahovaní (k 31.7.2021 – kód odpočtu 13 z predošlého /nasledovného odpočtu ).

Nastavenie sa nachádza v rozpočtovom období a je štandardne vypnuté (spotreba užívateľa sa nepočíta na základe spotreby iného užívateľa).

Merače - Nový proces E5 na presun celej evidencie meračov - telies z bytu do bytu v rozsahu jednej miestnosti

Ak je ukončený priestor, ktorý má miestnosť napr.: k 31.3.2022 a odpočet v evidencii odpočtov k dátumu ukončenia s kódom „odpočet“ a zároveň vytvorený nový priestor od 1.4.2022 s miestnosťou, tak je možné tento proces použiť a presunúť evidenciu. Proces presunie teleso, merač aj odpočet z pôvodnej miestnosti na novú miestnosť. V parametrickom okne je potrebné zadať dátum ukončenia priestoru, z ktorého treba presunúť evidenciu.

Ročné vyúčtovanie - Nový import "A10b Import vyúčtovania nákladov - položkový formát (CSV)"

Štruktúra súboru je veľmi podobná údajom v okne "Náklady užívateľov".

Stĺpce súboru sú: Variabilný symbol, Polozka, Suma, Mj, SumaNa, PolozkaNa, Mnozstvo, Mj mnozstva, Datum od, Datum do

V riadkoch sú uvedené jednotlivé variabilné symboly užívateľov a ich vyúčtované položky.

FINUS - ekonomický systém

Opätovné odosielanie mailov k externému hlasovaniu

Externé hlasovanie je veľmi praktická funkčnosť pre potreby odsúhlasenia tj. schválenia  faktúr domovými funkcionármi. Ak domový funkcionár resp. externý schvaľovateľ e-mail nedostal, dopracovali sme tlačislo pre opätovné odoslanie.

Zapracovaný nový mechanizmus kontroly Bankových účtov daňových subjektov z finančného riaditeľstva SR

15. novembra 2021 pre všetkých platcov DPH pribudla povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu. Navyše každý platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom.

V nadväznosti na túto povinnosť sme sa okamžite rozhodli zapracovať funkcionalitu kontroly účtov do ekonomicko-informačného ERP systému FINUS / DOMUS.

Pokiaľ sa vás táto povinnosť týka, pozrite si celý článok venovaný tejto novinke. Na našom webe taktiež nájdete aj ukážky zo systému, ako reálne prebieha úhrada faktúry s kontrolou bankových účtov.

Článok nájdete na tejto stránke.

Mzdy - modul pre správu miezd

Mzdy – Stravné od 1.1.2022

Sprístupnila sa funkcionalita na dodanenie a zrealizovanie odvodov príspevku organizácie nad rámec poskytovaného základného príspevku na stravné lístky. Legislatíva od 1.1.2022 týkajúca sa stravných lístkov:

  • Základ: je príspevok organizácie do limitu  oslobodený od daní a odvodov
  • Nad rámec: je príspevok organizácie nad limitom základu - NIE JE oslobodený od daní a odvodov
  • Sociálny fond: je príspevok organizácie z prostriedkov sociálneho fondu -oslobodený od daní a odvodov

Nová úprava sa týka práve stravných lístkov časti príspevku nad rámec základu.

  • Na záložke "Nastavenia a číselníky" - "Nastavenia" - Výber aktuálneho obdobia pribudli možnosti na zadávanie definície stravných lístkov - ale aj finančného príspevku na stravovanie
  • Pribudli polia, kde si klient nastaví a vyskladá svoju skladbu stravného lístku do polí: Základ, Nad rámec a Sociálny fond
  • V prípade stravných lístkov) systém automaticky spočíta zdaniteľnú čiastku z príspevku organizácie na stravný lístok nad rámec základu
  • Takto vyrátanú čiastku je pridaná v rámci výpočtu mzdy pod novo vzniknutú položku "F-551 naturálny príjem nad rámec základu stravného lístku". Položka sa započítava do vymeriavacích základov aj do základu dane, no nevstupuje do čistej mzdy.

Pre správne fungovania je potrebné mať zaevidovanú skladbu stravného lístka v nastaveniach a stravné lístky zaevidované v stálych zrážkach.

Kurzarbeit

V súvislosti so zavedením podpory v čase skrátenej práce sa zavádza nový druh poistného v Sociálnej poisťovni – poistné na financovanie podpory. Toto poistné platí iba zamestnávateľ. Zároveň sa upravuje výška poistného zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti. Poistné na financovanie podpory sa platí do základného fondu poistenia v nezamestnanosti a tento fond slúži aj na postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce.

Výška poistného zamestnávateľa na financovanie podpory je 0,5 % z vymeriavacieho základu. Poistné sa platí len za zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktorí sú odmeňovaní pravidelne. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

Výška poistného zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti je pre zamestnávateľa, ktorý

  •  platí poistné na financovanie podpory, 0,5 % z vymeriavacieho základu,
  •  neplatí poistné na financovanie podpory, 1 % z vymeriavacieho základu.