Kontrola účtov pre ručenie za DPH aplikovaná vo FINUSe

10.02.2022

Ste platiteľ DPH? Kontrolujete účty svojich dodávateľov?
Viete, že ručíte za odvedenie ich DPH?

Máme pre vás riešenie - FINUS skontroluje účty dodávateľov za vás.

 Od 15. novembra 2021 pre slovenských platiteľov DPH pribudla povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu. Navyše každý platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom.

V nadväznosti na túto povinnosť sa spoločnosť ANASOFT rozhodla zapracovať funkcionalitu kontroly účtov do ekonomicko-informačného ERP systému FINUS.

Oznámenie bankových účtov slúžiacich pre podnikanie platcom DPH

Každý platca DPH, ktorý podniká na Slovensku, je povinný oznámiť všetky svoje bankové účty, cez ktoré podniká, Daňovému úradu Slovenskej republiky. Tieto účty sú následne zverejňované na webstránke Finančnej správy SR.

Ručenie DPH

Pre platcu DPH, okrem povinnosti oznámiť svoje bankové účty, platí ďalšia povinnosť v postavení odberateľa – a to ručenie za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom.

Inštitút ručenia za DPH sa uplatní vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

Platiteľ DPH ručí za odvedenie DPH dodávateľom aj vtedy, ak úhrada za plnenie bola zaplatená na iný účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname oznámených bankových účtov.

pre koho je určená kontrola účtov pre ručenie DPH?

Ručenie za odvedenú DPH platí iba pre platiteľov DPH. Iných podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, sa táto novela zákona nedotýka a bankové účty nemusia kontrolovať.

Automatizovaná kontrola účtov vo FINUSe

Pokiaľ platca DPH má k dispozícii ERP systém FINUS, bankové účty jeho odberateľov sú automaticky kontrolované už od januára tohto roka.

Znamená to, že klient pri uskutočnení každej platby vidí, či bankový účet dodávateľa je zaregistrovaný na Daňovom úrade SR a teda či spĺňa zákonné ustanovenie a klient je tak chránený pred ručením DPH za prípadné neodvedenie DPH jeho dodávateľa.

Účty môžu byť zobrazené v troch farbách 

Zelený účet: ide o bankový účet, ktorý sa nachádza zozname platiteľov DPH. Platba sa teda môže uskutočniť.

Červený účet: Ide o bankový účet, ktorý sa nenachádza v zozname platiteľov DPH. Ide o dodávateľa, ktorý má viac účtov, ale tento (zatiaľ) nie je oficiálne určený na podnikanie alebo o zahraničný účet.

Čierny účet: Buď sa jedná o zahraničný subjekt alebo si zatiaľ dodávateľ nesplnil povinnosť oznámenia svojich bankových účtov na Daňový úrad SR.

mohlo by vás zaujímať

Komunikácia s bankou v systéme FINUS

Správcovia bytových a nebytových priestorov, výrobcovia tepla, obchodné spoločnosti či ďalší klienti, ktorí spracovávajú svoju agendu v ekonomicko-informačnom systéme FINUS, majú veľa možností, ako eliminovať manuálne operácie pri účtovaní.

Seminár Vyúčtovanie služieb za rok 2021 | Pozvánka

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2021.

Elektronické hlasovanie už pre 600.000 bytov

Od 1. júla je pre vlastníkov bytov spustená možnosť elektronického hlasovania. Tento jednoduchý spôsob je prístupný všetkým vlastníkom, ktorých správcovia spravujú priestory v informačnom systéme DOMUS.