Riadenie výroby a optimalizácia logistiky

RIADENIE VÝROBY

V rámci štvrtej priemyselnej revolúcii dochádza k digitálnej transformácii podnikov. ANASOFT zabezpečuje digitalizáciu a automatizáciu výrobných procesov prostredníctvom Smart Industry riešenia - výrobného operačného systému - vybudovaného na princípoch Industry 4.0.

Rozsiahla funkcionalita systému umožňuje efektívne plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé operácie a procesy vo výrobnom toku s okamžitým prístupom k výrobným dátam v reálnom čase. Systém je navrhnutý na zabezpečenie  štandardizáciemodularity a interoperability v rámci komplexných procesov a zároveň zabezpečuje redukciu odpadovosti, zabraňuje nežiaducim únikom a vzniku nepodarkov vo výrobnom toku. 

OPTIMALIZÁCIA LOGISTIKY

Implementácia Smart Industry riešenia v logistike umožňuje automatizáciu logistických procesov na základe využitia princípov kyber-fyzických systémov. Okrem rozširovania kapacity a kvality výkonnosti dochádza aj k zvýšeniu flexibility jednotlivých operácií v celom zásobovacom reťazci od logistiky nákupu, vstupnej a výstupnej logistiky, správy skladu, intralogistiky až po logistiku prepravy.

Jednotlivé operácie riadia autonómne a samo-učiace sa algoritmy a systém ako samo-optimalizačné riešenie anticipuje a predchádza vzniku incidentov v strojových, materiálových a ľudských zdrojoch. Bezpečnosť, spoľahlivosť a flexibilnosť systému vnášajú pridanú hodnotu do procesov v zásobovacom reťazci.

RIADENIE KONTROLY KVALITY

Smart Industry riešenie zabezpečuje v rámci riadenia kvality transparentnosť výrobných procesov aj vďaka traceabilite umožňujúcej vytvorenie podrobného rodného listu výrobku ako aj monitorovania kvalitatívnych indikátorov, ukazovateľov výkonnosti (KPI), či audit trailov. 

K zabezpečeniu vysokej kvality dochádza autonómnym plánovaním a riadením selektívnych, mimoriadnych a operatívnych kontrolných operácií.

OPTIMALIZÁCIA ÚDRŽBY

Dôležitú úlohu v každom podniku zohráva údržba. Smart Industry riešenie EMANS umožňuje inteligentné riadenie údržby, či už ide o operatívnu, plánovanú, korekčnú, preventívnu alebo prediktívnu údržbu. Systém zbiera a spracováva dáta a monitoruje správanie zariadení za účelom predchádzania porúch a výpadkom a upozorňuje na preventívnu údržbu.

Kombinácia industriálneho internetu vecí a veľkých dát zabezpečuje prediktívnu a optimálnu stratégiu údržby a pomocou automatického plánovania údržby minimalizuje neočakávané prestoje zariadení. Technický stav zariadenia, jeho výkon alebo opotrebovanie súčiastok možno vyhodnocovať v reálnom čase, čím dochádza k efektívnej redukcii nákladov na prevádzku a údržbu. Inteligentný systém údržby združuje technológiu, dáta, prognózy a zdroje s cieľom zabezpečiť výkonnosť zariadení a eliminovať ich poruchovosť.