Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Každý podpis je individuálnym prejavom podpisového správania danej osoby

29.02.2024

V pokračovaní rozhovoru s oddelením písmoznalectva a jazykovej expertízy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sa dozviete, ako písmoznalci podpisy skúmajú a čo z podpisu dokážu vyčítať. Na otázky odpovedá expertka oddelenia mjr. Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD.

Prvá časť rozhovoru o digitálnom vlastnoručnom podpise (DVP), policajnej práci a medzinárodnej spolupráce s písmoznaleckými expertmi z celého sveta sa nachádza TU.

 

Aký je rozdiel medzi KEÚ PZ a súkromnými písmoznalcami? Kedy sa prípad dostane k vám?

Súkromní písmoznalci sú znalci zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, v odbore Písmoznalectvo, alebo odbore Kriminalistika, odvetvie Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov. V tomto odbore je zapísaný aj KEÚ PZ ako znalecký ústav a experti nášho oddelenia vykonávajú svoju expertíznu činnosť ako znalci ústavu v odvetví Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov. Je na subjekte žiadajúcom o skúmanie, či na skúmanie prizve súkromného písmoznalca zapísaného v danom zozname, alebo KEÚ PZ či iný znalecký ústav. Bez ohľadu na skúmanie DVP, náš ústav má špičkovo vybavené laboratórium, naše skúmanie je akreditované akreditačným orgánom, každoročne uskutočňujeme cvičenia na testovanie kompetencie expertov interne aj medzinárodne, sme členom spomínanej siete ENFSI. Prípady, ktoré sa k nám dostávajú, Sú veľmi rôznorodé, keďže pracujeme najmä pre orgány činné v trestnom konaní (OČTK) a súdy, preto máme bohaté skúsenosti s rôznymi prístupmi v rámci skúmania.

Pre OČTK a trestné súdy vypracovávame výstupy bezplatne. To všetko alebo niečo z toho môže tvoriť rozdiel medzi nami a jednotlivými súkromnými znalcami či ďalším znaleckým ústavom. Kontrolný posudok na znalecké výstupy iných znalcov môže vypracovať iba znalecký ústav.

Aký je rozdiel medzi DVP a klasickým papierovým podpisom z písmoznaleckého hľadiska?

Oba druhy podpisov sa definujú ako najviac automatizovaný, vlastnoručne vyhotovený písomný prejav pisateľa. Každý podpis je konkrétnym prejavom podpisového správania danej osoby, ktorý si táto osoba vybuduje v priebehu svojej podpisovej praxe. Toto správanie je v princípe individuálne pre každého pisateľa a ovplyvňujú ho predovšetkým psychosomatické špecifiká, zdravotný stav, ale aj frekvencia podpisovania a podobne. Podpisové správanie pisateľov a v rámci neho realizované podpisy sú vďaka tomu individuálne, na základe čoho vzniklo písmoznalecké skúmanie s cieľom identifikovať pisateľa. Oba druhy podpisov majú zväčša rovnakú funkciu, slúžia na autorizáciu nejakého informačného obsahu prostredníctvom aktu podpísania.

Pre písmoznalcov však ide o rozdielne druhy stôp, z čoho sa odvíjajú ďalšie bezpečnostné, metodologické, technické či iné špecifiká skúmania. Klasický podpis na papieri vyžadujeme v podobe originálu na papierových dokumentoch či listinách, aby sme vedeli skúmať všetky vlastnosti takého podpisu. Naopak, DVP potrebujeme získať na skúmanie v podobe už spomínaných numerických (biometrických) údajov, ktoré ho tvoria, a to minimálne základných údajov pre statické tvarovanie, tlak a čas vyhotovenia, exportovaných najlepšie do súboru CSV. Nestačí predkladať' nám súbory PDF, či už vo vytlačenej papierovej alebo elektronickej forme.

Je DVP ľahšie skúmateľný ako klasický papierový podpis? Ako skúmate DVP? Sú dostupné špecializované nástroje?

Podľa toho, z akého hľadiska posudzujeme náročnosť skúmania. Ako sa uvádza vyššie, z hľadiska postupov, technických náležitostí a kvalifikácie experta je skúmanie DVP zložitejšie. Do procesu skúmania vstupuje aj forenzný (analytický) softvér, v ktorom sa dajú vizualizovať DVP či inak reprezentovať rôzne vlastnosti DVP. Slúži na analýzu a porovnávanie DVP, ktoré písmoznalec vykonáva rovnako ako pri klasických podpisoch, len, povedzme, v odlišnom prostredí. Ak však expert dostane na skúmanie potrebné údaje, skúmanie DVP môže viesť k robustnejším, kvantifikovaným a ľahšie demonštrovateľným zisteniam, a tým s väčšou silou podporiť stanovené hypotézy o pravosti DVP či o jeho pisateľovi.

Koľko vám v priemere zaberie skúmanie DVP podpisu? A koľko toho papierového?

Závisí to od zložitosti prípadu a množstva stôp, ktoré treba nielen preskúmať, ale aj
zaprotokolovať, spracovať, vyhodnotiť atď. Nenáročný prípad môže trvať niekoľko dní, bežný prípad pár týždňov a sú komplikované prípady s množstvom stôp, ktoré skúmame mesiace.

Dĺžka skúmania DVP prípadu, keď už máme všetko potrebné k dispozícii, by sa zásadne nemala odlišovať od dĺžky skúmania prípadu nezahŕňajúceho DVP.

Ako riešite situácie, ak máte od osoby, v prípade ktorej máte overiť pravosť DVP, k dispozícii na skúmanie iba jeden alebo žiadny porovnávací DVP? Viete porovnávať aj DVP a papierové podpisy, prípadne viete získať ďalšie porovnávacie DVP?

Ak ide o skúmanie sporného alebo sporných DVP, ideálnym porovnávacím materiálom sú zaručene pravé DVP danej osoby z objektívnych zdrojov, skúšky DVP vyhotovené na účely daného skúmania a tiež klasické podpisy tejto osoby na papieri. Keďže situácia, že nemáme k dispozícii ďalšie DVP z bežnej praxe pisateľa, je zatiaľ bežná, riešením je vyhotovenie skúšok DVP pomocou rovnakej alebo rovnocennej kombinácie digitizéru a softvéru, aká sa použila na vytvorenie sporného DVP.

Porovnávací materiál sa ďalej dopĺňa o klasické podpisy na papieri spĺňajúce určité podmienky, čo je ale už viac-menej štandardný postup. V každom prípade je absolútne najlepšie, ak žiadatelia o skúmanie s nami vopred konzultujú prípad a to, aké materiály treba zabezpečiť, keď že prípady sú individuálne. Niekedy ani nie je potrebné zabezpečiť' stopy takým spôsobom, akým je nutné zabezpečiť ich V inom prípade.

Čo je výstupom vášho skúmania - viete určil 100 % zhodu sporného DVP s porovnávacími podpismi, teda na 100 % overiť pravosť sporného DVP?

Toto je častá predstava laikov o skúmaní DVP a podpisov vôbec. Prispieva k tomu marketing o softvéroch na automatické vyhodnotenie zhody nejakého DVP s databázou referenčných DVP, ktoré niektoré spoločnosti používajú na autentifikáciu klientov - overenie ich identity. Tieto softvéry fungujú na báze algoritmov, ktoré na základe určitých vlastností DVP posudzujú zhodu tohto DVP s vloženou referenčnou skupinou podpisov.

V závislosti od svojej vyspelosti vedia tieto nástroje prispieť k overeniu pravosti daného DVP, resp. môžu poslúžiť ako jeden z nástrojov autentifikácie pisateľa spoločne s iným i autentifikačnými nástrojmi. Tieto algoritmy však len obmedzene pracujú s vlastnosťami konkrétnych podpisov, nedokážu vyhodnotiť spôsob podpisovania pisateľa ako taký, pre neho prirodzenú variabilitu, nedokážu vyhodnotiť vplyv vonkajších či vnútorných podmienok pri podpisovaní atď. ", preto ich možno pokladať len za akýsi filter, ak vôbec. Spôsob podpisovania spadá do behaviorálnej biometrie, každý realizovaný podpis v rámci spôsobu podpisovania je iný, ale nesie určité zhodné znaky práve vďaka tomu, že ide o automatizované správanie. Tieto zhodné znaky vie v celej komplexnosti kvalifikovane vyhodnotiť' len písmoznalec.

V momente vyhotovovania DVP pôsobia na pisateľa rôzne vplyvy, či už ide fyzické podmienky alebo mentálne nastavenie, skúmaní zdravotný stav, zohľadniť prípadne automat. vôľa pisateľa atď.. Toto všetko a ďalšie veci nedokáže vyhodnotiť a pri skúmaní zhodnotiť automat.

Na oddelení pismoznalectva a jazykovej expertízy KEÚ PZ závery skúmania nekvantifikujeme, ale vyjadrujeme verbálne. Záver skúmania sa pozostáva zo zistení, ktoré vo svojom znaleckom výstupe objektivizujeme tým, že ich zrozumiteľne demonštrujeme a popisujeme. To je objektívna časť skúmania. K nej sa pridáva subjektívna časť', kde dôležitú úlohu hrá subjekt písmoznalca, jeho vzdelanie, kvalifikácia a skúsenosti. Práve písmoznalec svojim zisteniam pripisuje určitú identifikačnú hodnotu v rámci stanovených hypotéz a formuluje záver skúmania. Hoci je výsledkom aj jednoznačne formulovaný záver skúmania, nejde o konštatovanie naplnenia skutkového stavu, keďže to môže robiť len orgán vydávajúci rozhodnutia. Ide kvalifikovaný názor odborníka, ktorý na základe demonštrácie a argumentovanej interpretácie svojich zistení poskytuje dôkaz o nejakom skutku.

Záverečnú časť rozhovoru prinesieme v budúcom blogu. Dozviete sa, aký odporúčania dávajú experti firmám aj pisateľom a ako hodnotia aktuálnu prax podpisovania dokumentov na diaľku. 

Súvisiace články

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Digitálne podpisy skúmame od roku 2012

Digitálne podpisovanie sa rýchlo stáva novou normou nielen v podnikaní, ale aj v rámci bežnej administratívy. Čo je to vlastne DVP a môžeme si byť istí, že je bezpečný?

AKO SKROTIŤ CHAOS VO FIREMNÝCH DOKUMENTOCH

V každej firme vznikajú nedorozumenia pri práci s dokumentami. Ak sa vám zdá, že ste v práci neustále zavalení haldami dokumentov, e-mailov, prezentácií a rôznych digitálnych materiálov, potom je veľmi pravdepodobné, že ste sa ocitli uprostred chaosu obsahu.

AKO PROAKTÍVNE ZVÝŠIŤ KYBERNETICKÚ ODOLNOSŤ PODNIKU RIEŠENIAMI SIEM

Kybernetické bezpečnostné hrozby sú čoraz sofistikovanejšie a častejšie. Podniky musia pristupovať k proaktívnym opatreniam na zabezpečenie svojej infraštruktúry a digitálnych aktív. Riešenia SIEM ponúkajú komplexný prístup ku kybernetickej bezpečnosti od monitorovania v reálnom čase, cez detekcie hrozieb až po adekvátne reakcie na incidenty.