Ako proaktívne zvýšiť kybernetickú odolnosť podniku riešeniami SIEM

19.04.2023

Kybernetické bezpečnostné hrozby sú čoraz sofistikovanejšie a častejšie. Podniky musia pristupovať k proaktívnym opatreniam na zabezpečenie svojej infraštruktúry a digitálnych aktív. Riešenia SIEM ponúkajú komplexný prístup ku kybernetickej bezpečnosti od monitorovania v reálnom čase, cez detekcie hrozieb až po adekvátne reakcie na incidenty. Zistite ako môžete proaktívne zabezpečiť svoju odolnosť voči kybernetickej bezpečnosti pomocou riešení SIEM, vrátane kľúčových funkcií a výhod, výberu správneho SIEM riešenia a integrácie s inými nástrojmi kybernetickej bezpečnosti pre vytvorenie robustnej ochrany.

 

AKO PROAKTÍVNE ZVÝŠIŤ KYBERNETICKÚ ODOLNOSŤ PODNIKU RIEŠENIAMI SIEM

Kybernetická bezpečnosť predstavuje kľúčový aspekt v súčasnom akcelerovanom podnikateľskom prostredí. Rastúca závislosť od technológií a digitálnych platforiem v podnikoch zvyšuje potrebu robustných riešení kybernetickej bezpečnosti.

Firmy v súčasnosti musia klásť dôraz na

  • ochranu citlivých údajov,
  • udržiavanie integrity svojich sietí
  • a zabezpečenie kontinuity obchodných a prevádzkových operácií,

aby mali dostatočnú dôveru u svojich obchodných partnerov a zabránili finančne nákladným výpadkom.

Na ochranu svojich digitálnych aktív a vybudovanie požadovanej odolnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti musia podniky zaujať proaktívny prístup, ktorý zahŕňa niekoľko úrovní ochrany.

Tri základné komponenty, ktoré pomáhajú firmám identifikovať slabé miesta, zmierniť riziká a efektívne reagovať na bezpečnostné incidenty sú:

Kombináciou týchto postupov môžu podniky získať komplexné pochopenie svojho bezpečnostného prostredia, čo im umožňuje

  • odhaľovať potenciálne kybernetické útoky,
  • predchádzať im,
  • a v prípade úspešného útoku sa z neho rýchlo zotaviť.

RIEŠENIA MANAŽMENTU BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ A UDALOSTÍ (SIEM)

RIEŠENIA MANAŽMENTU BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ A UDALOSTÍ (SIEM)

Manažment bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM) patrí do základnej výbavy kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňa predovšetkým

  • zhromažďovanie,
  • analýzu
  • a koreláciu udalostí a údajov

súvisiacich s bezpečnosťou z rôznych zdrojov v rámci IT infraštruktúry organizácie.

SIEM riešenia umožňujú

  • monitorovanie v reálnom čase,
  • pokročilé odhalenie hrozieb
  • a včasnú reakciu na incidenty

integráciou a analýzou údajov z viacerých zdrojov, ako sú

  • brány firewall,
  • systémy detekcie prienikov (IDS),
  • nástroje na ochranu koncových bodov.

Primárnou úlohou SIEM v kybernetickej bezpečnosti je poskytnúť centralizovaný a komplexný pohľad na celkovú bezpečnostnú situáciu podniku. Táto viditeľnosť umožňuje bezpečnostným tímom rýchlejšie a efektívnejšie

  • identifikovať vzory,
  • odhaľovať anomálie
  • a reagovať na potenciálne hrozby.

S pomocou SIEM riešení môžete:

  1. detegovať a reagovať na bezpečnostné incidenty v reálnom čase, čím znižujete potenciálny negatívny dopad kybernetických útokov
  2. monitorovať aktivitu užívateľov a odhaľovať podozrivé správanie, čo zabraňuje vzniku hrozieb zo strany interných zamestnancov a úniku údajov
  3. zoštíhľovať bezpečnostný reporting automatizáciou procesov zberu údajov, analýzy a hlásení
  4. zlepšiť efektivitu bezpečnostných operácií poskytovaním praktických prehľadov a obmedzením manuálnych postupov

SIEM riešenia zvyšujú kybernetickú bezpečnosť podniku, nakoľko ponúkajú jednotnú platformu pre

  • manažment bezpečnostných udalostí,
  • detekciu hrozieb
  • a adekvátne reakcie.

Nasadením robustného riešenia SIEM môžu podniky nielen posilniť svoju bezpečnostnú pozíciu, ale aj chrániť svoje digitálne aktíva a udržiavať si dôveryhodnosť v očiach svojich klientov a partnerov. SIEM riešenia prinášajú celý rad funkcií, navrhnutých pre špecifické potreby a výzvy podnikov.

Kľúčové vlastnosti a výhody SIEM riešení

Medzi kľúčové vlastnosti a výhody SIEM riešení najčastejšie patria:

1. Centralizované monitorovanie a analýza

SIEM riešenia agregujú a analyzujú údaje z viacerých zdrojov v rámci podnikovej IT infraštruktúry. Tento centralizovaný prístup umožňuje povereným tímom získať holistický pohľad na ich bezpečnostné prostredie, čo im uľahčuje rýchle identifikovanie a adekvátnu reakciu na potenciálne hrozby.

2. Pokročilá detekcia hrozieb

Využitím pokročilej analýzy, strojového učenia (ML) a umelej inteligencie (AI) dokážu SIEM riešenia odhaliť nezvyčajné vzorce a podozrivé aktivity, ktoré môžu naznačovať narušenie bezpečnosti alebo prebiehajúci útok. Táto pokročilá schopnosť detekcie hrozieb umožňuje podnikom proaktívne riešiť potenciálne riziká skôr, ako prerastú do závažnejších problémov.

3. Poplachy a hlásenia v reálnom čase

SIEM riešenia disponujú hláseniami a poplachmi v reálnom čase v prípade, že príde k bezpečnostnému incidentu na podnikovej IT infraštruktúre. Tieto bezodkladné notifikácie umožňujú bezpečnostným pracovníkom podnikať okamžité kroky na minimalizáciu potenciálnych škôd a zabezpečenie kontinuity podnikových činností bez výpadkov.

4. Riadenie dodržiavania predpisov

Mnoho podnikov podlieha prísnym regulačným požiadavkám a dodržiavaniu predpisov. SIEM riešenia dokážu automatizovať proces zhromažďovania, analýzy a vykazovania údajov súvisiacich s bezpečnosťou, čím zjednodušujú spravovanie dodržiavania predpisov a predchádzajú riziku sankcií za nesúlad.

5. Riešenie incidentov

SIEM riešenia pomáhajú podnikom zlepšovať ich schopnosti reagovať ba incidenty poskytovaním kontextovo bohatých informácií o bezpečnostných udalostiach. Tieto informácie umožňujú povereným pracovníkom rýchlo identifikovať hlavnú príčinu incidentu, posúdiť jeho dopad na firemnú IT infraštruktúre alebo dáta a nasadiť primerané nápravné opatrenia.

6. Škálovateľnosť a customizácia

SIEM riešenia sú navrhnuté tak, aby sa dali škálovať s rozvojom podniku a prispôsobovali sa  jedinečným bezpečnostným potrebám organizácie. Podniky môžu upravovať svoje implementované SIEM riešenia tak, aby mohli monitorovať vybrané

  • systémy,
  • aplikácie
  • alebo typy údajov,

čím zaistia dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek.

VÝBER SPRÁVNEHO RIEŠENIA SIEM PRE VÁŠ PODNIK

VÝBER SPRÁVNEHO RIEŠENIA SIEM PRE VÁŠ PODNIK

Výberom správneho SIEM riešenia pre váš podnik zabezpečíte maximalizáciu jeho prínosov a posilnenie podnikovej kyberbezpečnosti.

Pri hľadaní SIEM riešenia by ste mali zvážiť nasledovné faktory:

1. Kompatibilita a integrácia

Vhodné SIEM riešenie musí byť kompatibilné s vašou existujúcou IT infraštruktúrou a nasadenými bezpečnostnými nástrojmi. Malo by byť schopné integrácie s rôznymi zdrojmi údajov a používanými bezpečnostnými zariadeniami, aby mohlo poskytovať komplexnú viditeľnosť a analytické nástroje.

2. Škálovateľnosť a flexibilita

Vami zvolené riešenie by malo byť škálovateľné, aby sa mohlo rozširovať s pribúdajúcimi procesmi, oddeleniami alebo pobočkami, a prispôsobovať sa meniacim potrebám podniku  v oblasti kyberbezpečnosti. Malo by disponovať prispôsobiteľnými funkciami a podporou pre rôzne typy údajov a formáty, vďaka čomu zostane riešenie správne funkčné, ak by došlo k reštrukturalizácii podniku alebo jeho expanzii.

3. Pokročilá analýza a detekcia hrozieb

Ak je možné, rozhodnite sa pre riešenie s robustnými analytickými funkciami, ktoré využívajú strojové učenie, umelú inteligenciu a analýzu správania. Vďaka tomu budete môcť odhaľovať aj pokročilé hrozby a efektívnejšie na ne reagovať.

4. Užívateľsky prívetivé rozhranie

Riešenia s intuitívnym a užívateľsky prívetivým rozhraním zefektívňujú monitorovanie a správu bezpečnosti podniku. Dobre navrhnuté rozhranie zlepšuje efektivitu vašich bezpečnostných operácií a uľahčuje rýchlejšiu reakciu na vzniknuté incidenty.

5. Komplexné reporty a správa dodržiavania predpisov

Vyberte si také riešenie, ktoré ponúka komplexné funkcie reportingu a zjednodušuje proces riadenia postupov dodržiavania predpisov. Tým znížite zaťaženie vášho bezpečnostného tímu a minimalizujete riziko pokút za porušovanie bezpečnostných predpisov alebo legislatívy.

6. Zákaznícka podpora

Zvážte spoľahlivosť a reputáciu dodávateľov, od ktorých plánujete SIEM riešenie kúpiť. Pri výbere treba brať do úvahy, aj

  • rozsah poskytovanej zákazníckej podpory,
  • pravidelné aktualizácie
  • a dosiahnuté úspechy v kybernetickej bezpečnosti.

7. Celkové náklady riešenia

Pri výbere bezpečnostných riešení berte do úvahy počiatočnú investíciu, ale nezabúdate aj na prevádzkové náklady spojené s údržbou, zákazníckou podporou a aktualizáciami. Rozhodnite sa pre riešenie, ktoré vám dá najlepšiu hodnotu za peniaze bez nutných kompromisov v základných SIEM funkciách a vlastnostiach.

INTEGRÁCIA RIEŠENÍ SIEM S INÝMI NÁSTROJMI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

INTEGRÁCIA RIEŠENÍ SIEM S INÝMI NÁSTROJMI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Ak chcete plnohodnotne využívať prínosy SIEM riešení bude nevyhnutné ich integrovať aj s inými nástrojmi a technológiami kybernetickej bezpečnosti. Táto integrácia môže poskytnúť hlbší pohľad na stav zabezpečenia vášho podniku.

Medzi najčastejšie stratégie na integráciu SIEM riešení patria:

1. Platforma ochrany koncových zariadení (EPP)

Integrácia SIEM riešení s platformami ochrany koncových zariadení rozširuje prehľad o potenciálnych hrozbách na vašich podnikových zariadeniach. Táto integrácia vám môže pomôcť účinnejšie odhaľovať

  • malvér,
  • ransomvér
  • a ďalšie pokročilé hrozby

a zaistiť tak zvýšenú bezpečnosť na vašich koncových zariadeniach.

2. Systémy detekcie a prevencie narušenia (IPS)

Integrácia SIEM a IPS vám umožní korelovať bezpečnostné udalosti a výstrahy z oboch systémov, čím sa zlepší vaša schopnosť identifikovať sieťové narušenia, ako aj na iné škodlivé aktivity, a adekvátne na ne reagovať.

3. Firewally (bezpečnostná brána)

Kombinácia SIEM s údajmi brány firewall môže poskytnúť lepší prehľad o vzorcoch sieťovej prevádzky a potenciálnych hrozbách. Táto integrácia vám môže pomôcť identifikovať pokusy o neoprávnený prístup, odhaliť potenciálne DDoS útoky a efektívnejšie reagovať na iné bezpečnostné incidenty.

4. Nástroje na riadenie zraniteľnosti

Integrácia vášho SIEM riešenia s nástrojmi riadenia zraniteľností vám pomôže lepšie porozumieť rizikám, ktorým môžete byť vystavený. Takáto integrácia prispeje k určeniu priorít a riešeniu kritických zraniteľností, čím znížite pravdepodobnosť zneužitia svojich dát.

5. Riešenia správy identít a prístupov (IAM)

Prepojenie vášho SIEM riešenia so systémami IAM prináša prehľad o vzorcoch prístupov užívateľov a potenciálnych hrozbách interných zamestnancov. Takáto integrácia pomáha dôslednejšie

  • spravovať užívateľské prístupy,
  • odhaľovať podozrivé správanie
  • a predchádzať prístupu k citlivým údajom neoprávneným osobám.

6. Platformy sledovania hrozieb

Integrácia vášho riešenia SIEM s platformami sledovania hrozieb umožní získať kontextové informácie o

  • aktéroch hrozieb,
  • metódach útokov
  • a zraniteľnostiach,

vďaka čomu budete môcť podniknúť kvalifikované kroky na ochranu vašich digitálnych aktív.

Nie ste si istý, či máte dostatočne chránenú vašu podnikovú IT infraštruktúru alebo by ste sa radi dozvedeli viac o špecifikách SIEM riešení pre vaše odvetvie? Napíšte našim skúseným bezpečnostným konzultantom, ktorí vám ochotne poradia.