8 predikcií a inovatívnych trendov v logistike, distribúcii a zásobovaní na rok 2021

11.03.2021

predikcie a trendy v logistike a zásobovaní na rok 2021

Dozvuky pandémie, technologicko-ekonomické zmeny a transformácia na nový normál budú formovať agilnejšie prevádzkové procesy vo vnútropodnikovej a e-commerce logistike a v dodávateľských reťazcoch.

77 % podnikov uznáva potrebu zmeny a zrýchlenia investícií do udržateľnosti dodávateľského reťazca počas nasledovných troch rokov

Dodávateľské reťazce zažili v roku 2020 najväčšie prerušenie zásobovania od druhej svetovej vojny. Pandémia COVID-19 a koronakríza poukázali na slabé miesta v materiálových tokoch a na nedostatočnú odolnosť globálnych dodávateľských reťazcov. Krízová situácia postavila celú logistiku pred nové problémy a výzvy, ktorým sa z väčšej časti dalo predísť včasným prístupom k presným dátam a elastickejšími prevádzkovými procesmi.

Nedávne výpadky a prerušenia dodávok v logistických tokoch predznamenávajú rozsiahlejšie zmeny v modeli globálneho dodávateľského reťazca. Stratégie zabezpečenia plynulosti a nepretržitosti zásobovacej a dodávateľskej činnosti vzhľadom na možné krízy a výpadky znamenajú zrýchlenie presunu k vlastnostiam a prevádzkovým princípom digitálnej dodávateľskej siete.

 
 

(POst)Pandemická logistika

68 % organizácií potvrdilo, že súčasná kríza ich prinútila upraviť obchodné modely, zatiaľ čo až 62 % firiem uviedlo zvyšovanie pružnosti dodávateľského reťazca v po-kovidovom období ako prioritu

Jedným z najdôležitejších zistení od vypuknutia pandémie bolo, že za posledné obdobie sa kládol až príliš veľký dôraz na zoštíhľovanie logistických tokov a akceleráciu dodávok „Just in Time“ na úkor ich odolnosti voči výpadkom. Preto výzvou na najbližšie obdobie v logistickom sektore bude zabezpečiť výkonnosť štíhleho zásobovania bez kompromitácie jeho pružnosti a prevádzkyschopnosti jeho jednotlivých súčastí.

Jedným zo spôsobov, ako docieliť pružnosť zásobovania, je presnejšie plánovanie a projektovanie odbytu. Podniky, ktoré budú chcieť lepšie anticipovať prípadné zmeny a byť pripravené na stúpajúcu volatilitu odberateľských a zákazníckych objednávok a na nárazové zmeny na trhoch, budú sa zameriavať na riešenia prognostickej analytiky.

Správne zavedenie prognostickej analytiky si vyžaduje, aby mal podnik prístup k relevantným dátam. Správne dáta zabezpečujú, aby plánovanie a rozvrhovanie odbytu zohľadňovalo strategické a operatívne ciele. Výstupy prognostických analýz slúžia zároveň ako včasné upozornenia pre zamestnancov na očakávané zmeny (alebo výpadky). Na základe týchto informácií môžu poverení zamestnanci adekvátne a s dostatočným predstihom zareagovať zmenou priorít a operatívnymi intervenciami.

Dátová logistika a dopytom riadené zásobovanie

62 % firiem potvrdilo, že disponuje obmedzenou viditeľnosťou dodávateľského reťazca

Medzi pomerne časté zistenia nedostatkov v riadení zásobovania sa počas pandémie zaradila nedostatočná viditeľnosť dodávateľského reťazca. Podniky dosiaľ dostatočne nevyužívajú dáta, ktoré by prispeli k rýchlemu a kvalifikovanému rozhodovaniu. Nesprávne alebo chýbajúce dáta sa podpisujú pod nízku viditeľnosť materiálových tokov a nedostatočné sledovanie pohybu materiálu a objednávok, čo výrazne limituje flexibilnosť logistických procesov a ich adaptáciu na zmeny na trhoch.

Tieto nedostatky môžu byť zapríčinené napríklad:

 • manuálnym projektovaním dopytu,
 • nedostatočne flexibilným ERP systémom,
 • WMS systémom s výrazne ohraničenou funkcionalitou monitoringu, dátovej analýzy a vo všeobecnosti nižším výkonom.

Výsledkom je nielen nepresný a neaktuálny prehľad o aktuálnom stave zásob a o tom, čo sa deje v materiálových tokoch, ale nevyhnutne aj neefektívne a pomalé zásobovacie procesy.  Väčší objem zbieraných a analyzovaných dát znamená:

 • rozširovanie viditeľnosti zásobovacích operácií,
 • podrobnejšie stavové informácie o materiálových tokoch,
 • presnejšie zachytávanie relevantných presunov a pohybov materiálu a komponentov v reálnom čase,
 • prístup k rôznym vzorcom dopytov, ktoré môžu byť využité na efektívne plánovanie zásob, objednávok a dodávok.

Aby podniky a prevádzkovatelia mohli znásobiť pridanú hodnotu dátovej analytiky pri riadení zásobovania a logistiky, mali by spracovávať dáta z rôznych zdrojov, akými sú napríklad prognózy odbytu, POS terminály a iné. Prepájanie dátových zdrojov by malo viesť ku kolaborácii, integrácii a synchronizácii dát a procesov vrátane prepájania dátových síl (data silo) medzi výrobnou prevádzkou (shopfloor), skladom, vnútropodnikovým zásobovaním a subdodávateľskými tokmi.

Rozšírená dátová analytika je súčasťou inovatívneho konceptu „Demand-Driven Adaptive Enterprise“ (dopytom riadeného adaptívneho podniku), ktorý vznikol ako odpoveď na stúpajúcu volatilitu globálnych zásobovacích reťazcov. Dopytom riadený adaptívny podnik prestavuje riadiaci a prevádzkový model zameraný na tok relevantných informácií a materiálov v operatívnom, taktickom a strategickom rozsahu podniku, a to predovšetkým v troch kľúčových zložkách:

 • dopytom riadený prevádzkový model,
 • dopytom riadené predajné a prevádzkové plánovanie,
 • adaptívne predajné a prevádzkové plánovanie.

Aby podnik mohol disponovať adaptívnymi prevádzkovými modelmi, musí začať s transformáciou na dopytom riadené zásobovanie, ktoré zahŕňa:

 • zvýšenie dátovej prehľadnosti, jednoznačnosti a včasnosti v materiálových tokoch podniku a v dodávateľských reťazcoch,
 • dopytom riadené plánovanie a rozvrhovanie výroby,
 • dlhodobé dopytové a kapacitné plánovanie,
 • koordinované riadenie zdrojov a materiálov v logistických tokoch,
 • automatizované dopĺňanie zásob,
 • transverzálnu dátovú integráciu naprieč oddeleniami so zámerom udržať včasnosť dodávok materiálu a zásob,
 • sledovanie presunov materiálov v reálnom čase,
 • dátovú analýza so zámerom identifikácie odchýlok, prestojov a vzniku chýb v materiálových tokoch,
 • prediktívnu analytiku s cieľom rozšíriť priepustnosť v logistických tokoch,
 • automatizáciu plánovania a rozvrhovania odbytu.

Omnikanálová logistika ako nová norma

56 % zákazníkov sa nemusí vrátiť, pokiaľ predajca nedisponuje omni-kanálovou stratégiou

Víťazmi roka 2020 sa stali e-commerce spoločnosti a internetový retail, ktorí prosperovali aj napriek tomu, že nezanedbateľná časť hospodárstva stagnovala. Kombinácia rôznorodých online a offline predajných postupov, teda omnikanálová stratégia sa už v súčasnosti stáva nevyhnutným štandardom. Omni-kanálovým predajným stratégiám sa musia adekvátne prispôsobiť aj logistické postupy, riadenie zásobovania a celkový proces fulfillmentu zákazníckych objednávok.

Prepojenie fyzického a digitálneho prostredia v omni-kanálovej logistike dáva podstatnú časť odpovedí na otázku, ako sa dá správne zabezpečiť dostatočne pružná, udržateľnáprevádzkyschopná logistika s požadovaným výkonom. Včasné a bezchybné fungovanie e-commerce logistiky sa už v súčasnosti nezaobíde bez:

 • okamžitého prehľadu dostupných zásob,
 • sledovania materiálových tokov v reálnom čase,
 • kvalifikovaného projektovania očakávaného odbytu,
 • rozširovania služieb orientovaných na zákazníkov.

Z pohľadu posilňovania stratégie udržateľnosti podnikateľskej kontinuity aj v prípadoch neočakávaných okolností, ako napríklad pandémia, sa stáva nevyhnutným súbežné obsluhovanie viacerých predajných kanálov.

Transformácia skladu, adaptácia riadenia zásob a skladovej logistiky na model viacerých predajných kanálov si už vyžaduje komplexné a integrované riešenie inteligentnej logistiky. Navyše aj vzhľadom na efektívne spracovávanie väčších objemov rôznorodých objednávok, skracovanie cyklov vychystávania a na maximalizáciu efektívnosti procesov fulfillmentu sa podniky už nezaobídu bez pokročilého WMS systému.

Aj so zreteľom na neustále narastajúce požiadavky na výkonnosť a kvalitu procesov riadenia zásob a skladu, na škálovanie automatizácie skladu a na dopyt po rozšírenej funkcionalite logistiky orientovanej na zákazníkov („customer-centric“) dochádza k nástupu novej generácie systémov WMS – systémov WES (Warehouse Execution System). A to aj preto, že omni-kanálová logistika v súčasnosti predstavuje dlhodobú inováciu.

Štíhle sklady

50 % času vychystávania môže byť neproduktívnych, ktoré operátori strávia chodením po sklade

Zvyšujúce sa objemy zákazníckych objednávok, stúpajúca obrátkovosť tovarov, premenlivosť veľkostí a typov ponúkaných tovarov a zároveň aj integrácia ďalších činností do procesov vychystávania, akými sú:

 • kompletizácia objednávok,
 • balenie a prebaľovanie tovarov,
 • expresná expedícia zásielok,

si už vyžadujú inteligentný sklad s automatizovaným riadiacim systémom. V nadväznosti na trend omni-kanálovej logistiky a rozširovania služieb zameraných na individuálnych zákazníkov sa okrem prevádzkovej inteligencie skladu stáva kľúčovým atribútom aj koncept štíhleho skladu.

Koncept štíhleho (lean) riadenia zásob a skladových procesov sa primárne zameriava na odstránenie troch nežiaducich účinkov:

 • odpadu,
 • variability,
 • neflexibilnosti,

vedúcich k zlepšeniam v oblastiach:

 • optimalizácie prevádzkových nákladov,
 • zvýšenia kvality procesov,
 • a rozšírenia úrovne zákazníckych služieb.

Metodológia lean manažmentu riadenia skladu a zásobovania konkrétne zahŕňa:

 • elimináciu zbytočného chodenia po sklade,
 • odbúranie zdĺhavého vyhľadávania požadovaných tovarov,
 • predchádzanie prestojom, nadpráci a činnostiam bez pridanej hodnoty,
 • odstraňovanie chýb pri vychystávaní,
 • a zamedzovanie držania chybných položiek medzi dostupnými zásobami.

Riadenie e-commerce logistiky a retail zásobovania sa musí prispôsobovať a ladiť podľa meniaceho sa správania spotrebiteľov a trhových podmienok. Aj preto musia prevádzkovatelia skladov a distribučných centier pristúpiť k agilnejšiemu riadeniu logistiky, aby sa dokázali plynulo a bezodkladne prispôsobovať:

 • striedaniu trendov,
 • okolnostiam na trhu,
 • variabilným požiadavkám odberateľov,
 • a individuálnym očakávaniam zákazníkov.

Aj z týchto dôvodov ide ruka v ruke zvyšovanie inteligencie skladu a zoštíhľovanie procesov riadenia zásob (alebo objednávok v prípade retail a e-commerce logistiky). Na ich dosiahnutie sa využívajú:

 • dynamické uskladňovacie postupy,
 • automatizované a dopytom riadené dopĺňanie zásob,
 • a hybridné stratégie vychystávania.

Obdobné penzum funkcionalít sa využíva aj pri zvyšovaní efektivity omni-kanálového skladu (distribučného centra), pričom základným predpokladom pri oboch situáciách je výkonný operačný systém skladu a správna infraštruktúra riadenia, ktoré sú už vo väčšine prípadov obsiahnuté v moderných WES systémoch.

Hybridizácia logistických stratégií

74 % firiem v dodávateľských reťazcov využíva 4 alebo 5 rôznych prepravných metód

Rozširovanie IoT v logistike, pripájanie ďalších zariadení a dátových zdrojov umožňuje firmám zbierať a analyzovať viac dát, a tým aj pracovať s pokročilejšou analytikou. Zatiaľ čo tieto dáta sú kľúčové pri transformácii na zásobovanie riadené dopytom, na ďalšie škálovanie digitálnych riešení riadenia logistiky a na ich integráciu s ostatnými zložkami dodávateľského reťazca (napríklad výrobné pracoviská, montážne linky apod.).

Spracovávanie dát v reálnom čase dopomáha k flexibilnejšiemu plánovaniu, ktoré umožňuje minimalizovať reakčný čas na vyrovnávanie sa s výkyvmi na trhu. Škálovanie logistického IoT a integrácia ďalších zložiek materiálových tokov (sklady, cross-docky, vnútropodnikové toky, externá logistika, dotovanie zásob na shopfloore) smerom k dodávateľom, ako aj odberateľom (výroba, distribúcia, retail) prispieva k významnejšiemu rozšíreniu agilnostiresponzívnosti nasadením dynamických stratégií a postupov.

Riadiace kyberneticko-fyzikálne platformy a technológie, ako sú digitálne dvojčatá, umožňujú diverzifikovať postupy plánovania, riadenia a vychystávania objednávok a zásob. Inteligentný riadiaci systém často pomocou algoritmov umelej inteligencie vyhodnocuje vhodnosť postupov s cieľom eliminovať neproduktívny čas a efektívne alokovať disponibilné zdroje so zreteľom na aktuálne pracovné zadania, čo má zároveň aj vplyv na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Tento prístup je súčasťou obšírnejšej zmeny riadenia logistiky a zásobovania. Moderné riadiace systémy a smart industry riešenia disponujú decentralizovaným riadením, čím dosahujú rozšírenú adaptabilitu pri identifikácii najvhodnejších stratégií zameraných na zásobovanie a ich napĺňanie.

Inteligentný systém riadenia skladu – systém WES – takto môže na základe dostupných kľúčových dát a očakávanej projekcie odbytu kombinovať rôzne metódy vychystávania, keďže pri rôznych typoch tovarov, objemov a objednávok sú vhodnejšie rozdielne stratégie. Ich kombináciou môžu prevádzkovatelia dosahovať lepšie lead time-y pri manipulácii zásob, presunoch tovarov a vychystávání objednávok.

Súčasné WES systémy môžu simultánne riadiť klastrové vychystávanie maloobchodných objednávok, zatiaľ čo na veľkoobchodné objednávky vzhľadom na opakujúci sa typ tovaru nasadia zónové vychystávanie. V rovnakom čase môže zároveň prebiehať dynamický slotting prichádzajúceho tovaru, ktorý systém podľa aktuálnych trendov a odbytu vyhodnotí ako rýchloobrátkový, a preto ho nechá naskladniť čo najbližšie ku kompletizačnému a expedičnému pracovisku.

Dostupnosťou presných dát a kombináciou vhodne zvolených stratégií zvýši podnik svoju výkonnosť, pričom procesy zostávajú dostatočne pružné, aby sklad (distribučné centrum) mohol bezodkladne reagovať na zmeny v spotrebiteľskom a odberateľskom správaní a včas im prispôsobovať príslušné logistické operácie.

Dynamická synchronizácia zásobovania a výroby

90 % výrobných dodávateľských reťazcov bude do konca roka 2021 investovať do technológií a obchodných procesov nevyhnutných na spoľahlivú pružnosť, ktoré povedú k 5% zvýšeniu produktivity

Orientácia na model zásobovania, riadený dopytom, ale aj holistický prístup k digitálnej transformáciiinteligentnej automatizácii logistiky zahŕňajú dátovú integráciu a procesnú kolaboráciu medzi logistikou a výrobou. V súčasnosti už dochádza k prepojeniu a ku koordinovanému riadeniu materiálu a skladu (WMS) s výrobnými pracoviskami s cieľom zabezpečiť nielen včasné a presné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk (line-feeding), ale aj prípravu dielov, manipuláciu komponentov a polotovarov medzi jednotlivými pracoviskami a odvoz hotových produktov do expedičného skladu (Milk Run 4.0).

Čoraz viac výrobných podnikov pristupuje k dynamickej synchronizácii materiálových tokov nielen v rámci vnútropodnikovej (výrobnej) logistiky, ale aj pri jednotlivých segmentoch zásobovacieho reťazca s cieľom zvýšiť celkovú produktivitu. Synchronizáciu výrobných postupov a dodávok materiálov rieši:

 • sekvenčné plánovanie,
 • JIT/JIS zásobovanie,
 • alebo celková prevádzková stratégia podľa filozofie Just in Time.

Dátová integrácia logistiky s výrobnými postupmi a monitoring presunov v materiálovom toku v reálnom čase umožňuje podnikom migráciu k plánovaniu riadenému dopytom a zároveň prispejú k čiastočnému rozšíreniu flexibility procesov. To umožní podnikom centrálne pracovať s dátami a priebežne plánovať, analyzovať a urýchliť kvalifikované rozhodovacie procesy na základe dostupnosti presných a včasných informácií.

Ďalším krokom pri zvyšovaní efektivity je priame prepojenie riadenia logistiky a výrobných procesov. Táto integrácia umožňuje dynamickú synchronizáciu a individuálnu adaptáciu riadiacich stratégií v jednotlivých častiach dodávateľského reťazca. Okrem zoštíhlenia materiálových tokov a presných dodávok podľa metódy Just in Time zvyšuje dynamická synchronizácia aj agilnosť zásobovacích, ako aj výrobných procesov.

A to predovšetkým využívaním kombinácie dynamických metód a elastických stratégií v jednotlivých častiach materiálového toku a automatického prispôsobovania sa zmenám na trhu alebo v odberateľských požiadavkách a prioritách. Dynamické stratégie zároveň vedú aj k efektívnejšiemu riadeniu disponibilných zdrojov, ktoré má za následok optimalizáciu režijných nákladov skladu a zásobovania.

Reverzné toky a cirkulárna logistika

70 % lídrov dodávateľských reťazcov plánuje investovať do cirkulárnej ekonomiky

Iniciatívy eko-logistiky a koncepty environmentálnej udržateľnosti zásobovania budú mať stúpajúcu tendenciu a dôležitosť. Digitálne technológie sa už využívajú pri znižovaní uhlíkovej stopy znižovaním jázd a efektívnejším trasovaním pri medzipodnikovej logistike. Rovnako sa čoraz častejšie začínajú uplatňovať „zelené“ praktiky v skladoch a pri riadení zásobovania, predovšetkým:

 • nasadzovaním elektrických manipulačných a prepravných zariadení (VZV, AGV, apod.),
 • využívaním stratégií inteligentného naskladňovania materiálu a tovaru,
 • inštaláciou svetelných systémov s pohybovými senzormi a časovačmi, 
 • využívanie prirodzeného svetla v priestoroch skladu a prevádzky,
 • vybudovaním prírodných ventilačných systémov,
 • uprednostňovaním solárnej energie,
 • digitalizáciou administratívno-finančných procesov s cieľom eliminovať papierovú dokumentáciu (a vznikajúci odpad, ktorý generuje).

Omni-kanálová logistika však predznamenáva ďalšiu významnú zmenu v udržateľnosti logistiky. V rámci rozširovania služieb a dôslednejšieho zamerania sa na potreby zákazníkov chcú prevádzkovatelia dosiahnuť stav, keď by vrátenie tovaru bolo rovnako jednoduché a hladké ako jeho zakúpenie. Preto sú súčasťou omni-kanálovej logistiky aj reverzné toky.

Aby sa zabezpečilo efektívne riadenie reklamácií a návratiek, funkcionalita štandardných WMS systémov sa musela rozšíriť o reverznú logistiku a synchronizáciu riadenia zásob a objednávok v reálnom čase. A to obzvlášť z dôvodu, že možnosť vrátenia tovaru zdarma a jednoducho sa stáva v súčastnosti významnou konkurenčnou výhodou.

Logistika tak neslúži len na prepravenie tovaru zákazníkom, ale aj na zabezpečenie návratu tovaru späť do skladu (alebo distribučného centra). A to sa nemusí diať nevyhnutne len pri reklamáciách, ale aj potom, čo tovar doslúži. Typ obojsmernej logistiky pomáha uzavrieť slučku životného cyklu produktu, ktorý sa tak vráti k predajcovi alebo výrobcovi, a ten ho následne môže zrenovovať, recyklovať alebo ekologicky zlikvidovať.

Tento prístup už predznamenáva prechod z lineárnej ekonomiky na ekonomiku cirkulárnu, v ktorej zohráva reverzná logistika kritickú úlohu. Rovnaký princíp, aký sa bude uplatňovat na spotrebiteľských trhoch, sa už v súčasnosti využíva medzi dodávateľmi v B2B prostredí napríklad pri návrate obalových a prepravných materiálov, ktoré sa využívajú pre ďalšie dodávky materiálu.

Lineárne dodávateľské reťazce sa budú postupne transformovať na cirkulárne. Popredné svetové firmy už s podobnými iniciatívami začali, napríklad aj v odevnom priemysle. Zákazníci môžu vrátiť staré a obnosené topánky, ktorých materiál môže byť zužitkovaný pri výrobe nového páru. Navyše táto forma udržateľnosti sa čoskoro presunie z polohy spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) do polohy podnikania podmieneného zákonom.

Od dodávateľských reťazcov k dodávateľským sieťam

60 % výrobcov bude spolupracovať v rámci distribuovanej siete dodávateľského reťazca s cieľom znižovať riziko neplánovaných výpadkov v hodnotových reťazcoch do roku 2024

Následky pandémie ako decelerácia globalizácie a nárast regionalizácie budú mať dosah aj na nadchádzajúcu štruktúru zásobovacích reťazcov. Digitálne technológie už začali transformovať podobu a riadenie zásobovacích reťazcov, keďže procesy a postupy v jednotlivých častiach reťazca umožňujú riadiť decentralizovanými modelmi.

To znamená, že tradičný lineárny model zásobovacieho reťazca bude kopírovať distribuovaný koncept riadenia a povedie k transformácii na model zásobovacích sietí. Táto zmena súvisí aj s ďalšími zmenami viažucimi sa predovšetkým na:

 • skracovanie dodacích lehôt,
 • zrýchľovanie reakcií na zmeny odberateľských požiadaviek,
 • hyperpersonalizáciu dodávaných materiálov, komponentov a tovarov,
 • adaptáciu princípov a modelov omni-kanálového predaja do B2B prostredia,
 • transformáciu podnikových procesov podľa konceptu zasieťovaného (prepojeného) podniku („networked enterprise“),
 • udržateľnosť,
 • zmenu na dopytom riadené zásobovanie,
 • implementáciu technológií umelej inteligencie a strojového učenia s cieľom automatizovať plánovacie a riadiace procesy materiálových tokov,
 • prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Zavedenie a riadenie siete dodávateľských mikro-reťazcov a kyber-reťazcov bude mať nemalé technologické nároky vrátane:

 • rozšíreného riadenia kmeňových dát naprieč jednotlivými časťami dodávateľskej siete,
 • B2B integrácií medzi jednotlivými dodávateľmi, subdodávateľmi a výrobcami v rámci spoločného digitálneho medzipodnikového ekosystému,
 • synchronizácií a koordinácií procesov jednotlivých obchodných partnerov,
 • pružných cloudových služieb a aplikácií,
 • digitálnych dvojčiat na autonómne riadenie operácií a medzipodnikového manažmentu procesov,
 • ako aj vrátane tzv. riadiacich veží (aplikácie alebo platformy poskytujúce panoramatický pohľad naprieč materiálovými tokmi a dodávateľskými reťazcami, zamerané na riešenie obchodných úloh), ktoré nielen monitorujú, ale v reálnom čase aj riadia procesy na základe dostupných podnikových a mimopodnikových dát a ktoré budú schopné anticipovať diania v dodávateľskej sieti, varovať a korigovať procesy. Technologicky vyspelejšie riadiace veže budú využívať digitálne dvojčatá na účely väčšej automatizácie riadenia a autonomizácie procesov. 

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

mohlo by vás zaujímať

7 trendov digitalizácie priemyslu a riadenia výroby na rok 2021

Strategické inovácie, konsolidácia výrobných procesov a adaptácia prevádzkových modelov a postupov na nový štandard po pandémii – po-kovidový – sú kľúčové priority na rok 2021.

Ako správne naštartovať digitálnu transformáciu podniku

Digitálna transformácia každého podniku je unikátna. Existujú však spoločné postupy, ktorými je možné efektívne, rýchlo a finančne nenáročne naštartovať digitalizáciu prevádzky, zvýšiť produktivitu podniku a urýchliť nábeh inteligentnej automatizácie.

Ako na podnikovú logistiku v post-pandemickom svete

Úroveň digitalizácie nemá vplyv len na dodržiavanie protiepidemiologických nariadení, ale kľúčovú úlohu zohráva predovšetkým pri zabezpečení elasticity a reaktívnosti procesov počas núdzových situácií a neštandardných okolností.