5 logistických trendov, ktoré budú formovať zásobovanie v roku 2022

03.01.2022

5 logistických trendov, ktoré budú formovať zásobovanie a logistiku v roku 2022

Logistické trendy v roku 2022 sú ovplyvnené dvoma vlnami pandémie z predchádzajúceho obdobia ako aj novými výzvami formujúcimi prostredie globálnych, ale aj lokálnych dodávateľských reťazcov.

Rok 2021 sa opäť niesol v znamení globálnej pandémie koronavírusu. Aj keď COVID-19 a s ním spojené preventívne opatrenia viedli podniky k adaptácii na nový (post-)pandemický normál, pretrvávajúca celosvetová zdravotná kríza nepredstavovala jedinú prekážku pre domáce a zahraničné dodávateľské reťazce.

Krízový manažment v nejednej firme spustilo aj zablokovanie Suezského kanála, či následky extrémneho počasia.

Medzi udalosti s najvýznamnejším dopadom na globálne dodávateľské reťazce patrili okrem iného:

 • dočasné prerušenie prevádzky významných výrobných podnikov vo Vietname po náraste prípadov ochorenia COVID-19,
 • hurikán Ida,
 • mrazy a snehové búrky, ktoré v Texase paralyzovali predovšetkým petrochemický priemysel,
 • preťaženie jedného z najrušnejších kontajnerových prístavov v Šen-čene - Yantian,
 • ako aj dvojtýždňové odstavenie tretieho najväčšieho prístavu na svete-  terminálu Ningbo-Zhoushan.

Turbulentný rok 2021 zároveň naznačuje ako bude vyzerať ďalšie obdobie. Podniky sa aj v roku 2022 musia pripraviť na rôznorodú kombináciu globálnych a lokálnych faktorov vrátane:

 • ďalších logistických blokád,
 • deficitu materiálov,
 • dopravných úzkych hrdiel,
 • volatility trhov,
 • rastúcich požiadaviek na zákaznícke služby,
 • a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Podľa prieskumu až polovicu veľkých firiem postihlo prerušenie dodávateľského reťazca v roku 2021, pričom na jednu z ôsmich firiem malo prerušenie zásadný dopad. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že rok 2022 by nemal byť minimálne podobne dramatický.

Firmy v dodávateľských reťazcoch však dokážu predchádzať negatívnym dopadom krízových udalostí

 • nasadením nových technológií,
 • kontinuálnym inovovaním, 
 • transformáciou na dátami riadené procesy,
 • a prechodom na pružné prevádzkové modely.

Nasledujúcich 5 trendov bude významne ovplyvňovať logistiku a zásobovanie v roku 2022.

trendy v logistike na 2022

MAINSTREAMIZÁCIA OMNIKANÁLOVEJ LOGISTIKY

“35% výrobcov bude investovať do riadiacich softvérov do roku 2024 za účelom zlepšenia rýchlosti, agility a transparentnosti pre B2B a B2C zákazníkov, čo bude mať za následok 25% zlepšenie včasného a presného dodávania objednávok“

Lockdownové opatrenia zasiahli do návykov spotrebiteľov a ich nákupného správania už v roku 2020, kedy zatvorenie kamenných predajní spustilo masívny presun do online priestoru.

Rok 2020 prekonal rekordy v internetových nákupoch, a tento trend pokračoval aj v roku 2021. V treťom kvartáli 2021 stúpol obrat domácich e-shopov na 402,4 milióna eur, ktorý sa rozdelil medzi 29 000 existujúcich internetových obchodov.

Kamenné prevádzky zostávajú naďalej súčasťou väčšiny predajných kanálov, ale vzhľadom na stúpajúci presun spotrebiteľov do digitálneho prostredia musia predajcovia prispôsobiť aj svoje predajné stratégie:

 • predovšetkým rozšírením o internetovú nákupnú platformu,
 • alebo pridaním možnosti predaja na sociálnych sieťach, tzv. social commerce.

Kombinácia rôznych nákupných možností vo virtuálnom ako aj fyzickom priestore spolu s ďalšími alternatívnymi predajnými kanálmi posúvajú koncept omnikanálového predaja na úroveň novej normy.

Pri rozširovaní predajných kanálov však predajcovia musia

 • prehodnotiť aj svoje logistické a zásobovacie procesy,
 • a adekvátne ich prispôsobiť rastúcim logistickým požiadavkám.

Obchodnému modelu omnikanálového predaja preto musí byť nevyhnutne prispôsobené aj

 • riadenie skladu,
 • distribučného centra,
 • alebo fulfillmentovej logistiky.

Postupy multikanálovej a omnikanálovej logistiky predstavujú komplexnejšie výzvy v porovnaní s lineárnym vychystávaním pri konvenčnom jednokanálovom predaji.

mainstreamizácia omnikanálovej logistiky

Rozširovanie predajných kanálov vedie

 • k inovovaniu riadenia zásobovania a vychystávacích postupov,
 • a ich adaptácii na štandardy omnikanálovej logistiky.

S tým súvisí predovšetkým automatizácia

 • riadenia zásob,
 • riadenia skladu,
 • a riadenia objednávok,

respektíve škálovanie automatizácie naprieč jednotlivými predajnými kanálmi s prechodom na riadenie procesov v reálnom čase.

Rozšírenie systémového riadenia navyše súvisí s očakávaným exponenciálnym rastom online nákupov, ktoré sa budú prejavovať aj na dodávateľsko-odberateľskom prostredí.

Nielen vďaka dopadom koronakrízy sa bude pri B2B partnerstvách uprednostňovať digitálny kontakt, pričom je pravdepodobné, že prístup „digital first“ sa čoskoro stane biznisovým štandardom.

Správne nastavená omnikanálová stratégia závisí od jednotlivých podnikov a ich individuálnych cieľov, avšak digitálna transformácia a automatizácia procesov budú nevyhnutné pre efektívne fungovanie podnikov.

Pritom digitalizácia a automatizácia

 • sa netýkajú len predajných procesov,
 • ale aj zásobovacích a logistických operácií.

V závislosti od toho, či predajcovia plánujú

 • rozšíriť svoj fyzický predaj o digitálne kanály,
 • alebo e-commerce podniky plánujú vstúpiť do fyzického priestoru (pop-up stánky, ambulantný predaj apod.),
 • či predajcovia plánujú diverzifikovať súbežne zákaznícke segmenty v B2B a B2C prostredí,

by sa podniky mali zamerať aj na revíziu súčasných vychystávacích procesov a riadenia zásob.

Navyše, riadenie toku tovarov pre

 • kamenné prevádzky,
 • e-commerce predajne,
 • a distribučné centrá

disponuje osobitými špecifikami a náležitosťami.

Napríklad pri obsluhovaní e-commerce objednávok sa očakáva čo najkratší proces

 • vychystania tovarových položiek,
 • kompletizácia objednávok,
 • a ich expedícia.

Avšak v prípade distribučných centier zohrávajú väčšiu úlohu náklady než rýchlosť pri manipulácii a vychystávaní veľkoobjemových objednávok.

Podobne je to aj s prepravnými jednotkami. V distribučnom centre sú to kartóny a palety, zatiaľ čo v e-commerce skladoch ide predovšetkým o tovarové jednotky, resp. kusové položky.

Tieto parametre sa navzájom nevylučujú, ale mali by sa zohľadňovať

 • pri konfigurácii zásobovacích procesov,
 • a nastavovaní udržateľného prevádzkového modelu.

Moderné WMS/WES systémy už v súčasnosti dokážu

 • riadiť paralelné vychystávacie stratégie pri súbežnom obsluhovaní rôznych predajných kanálov,
 • a nielen urýchľovať dodanie presných objednávok,
 • ale aj zabezpečiť bezchybné reverzné toky.

Okrem toho sú WES systémy už pripravené na riadenie procesov pri rozširujúcich sa preferenciách zákazníkov a s ohľadom na širšiu podporu služieb zákazníkom.

reverzná logistika a riadenie vratiek ako konkurenčná výhoda

REVERZNÁ LOGISTIKA A RIADENIE VRATIEK AKO KONKUREČNÁ VÝHODA

70% výrobcov v globálnych dodávateľských reťazcoch bude investovať do softvérových nástrojov na podporu obchodných modelov cirkulárnej ekonomiky vzhľadom na dlhodobé zlepšenie ziskovosti dodávateľského reťazca do 2024

Stúpajúci online predaj viedol aj k rastúcemu množstvu vratiek a reklamácií. Akcelerujúci sektor e-commerce a rozširujúce sa omnikanálové stratégie si vyžadujú aj dodatočnú optimalizáciu a konfiguráciu reverzných tokov.

Reklamáciám sa už v súčasnosti nedá úplne vyhnúť a podmienky vrátenia tovaru majú zároveň priamy dopad na správanie spotrebiteľov. Skupina spotrebiteľov (zhruba 19%) nakupuje niekoľko rôznych typov podobného tovaru, aby si ich vyskúšala, a následne ponechala len ten, ktorý im bude najviac vyhovovať. Zvyšok vracajú späť predajcovi.

 • Reklamácie
 • riadenie vratiek,
 • a obsluhovanie reverzných tokov

zároveň predstavuje aj ďalšie prevádzkové náklady. Predovšetkým

 • náklady na prácu,
 • výdavky viažuce sa na poškodený tovar,
 • ako aj dodatočné výdaje vynaložené na opätovný predaj vrátených tovarov.

Avšak reklamácie a vratky sa v prostredí s rastúcou konkurenciou stávajú jednou z obchodných výhod. Poštovné zdarma pri vrátení tovaru sa stalo už zlatým štandardom.

Optimalizácia reverzných tokov zahŕňa

 • zlepšenie viditeľnosti pri reklamáciách,
 • sledovanie a vyhodnocovanie aké položky zákazníci vracajú a na ktoré miesta (priamo do distribučného centra, na predajňu, dodávateľovi alebo obchodníkovi),
 • nastavovanie proaktívnej stratégie prijatia vráteného tovaru,
 • expresné spracovanie a vyhodnotenie reklamácie,
 • kontrolu kvality,
 • a zaradenie tovaru, v prípade jeho bezchybnosti, späť do predajného procesu.

Reverzné toky sa postupne stávajú kľúčovými aj pri rozbiehaní recyklačných iniciatív, kedy použitý tovar môže byť

 • vrátený v rámci výkupu,
 • alebo pre opätovné spracovanie.

Predajca môže vykupovať použité spotrebiče, a po dôkladnom repasovaní ich vrátiť naspäť do predaja, čím predlžuje  spotrebičom ich úžitková životnosť. Predajcovia tiež môžu vykupovať použitý tovar aj v rámci recyklácie a opätovného spracovania surovín nielen pre podobný, ale aj iný účel.

Dôležitosť reverzných tokov bude naďalej stúpať aj s postupným prechodom na cirkulárnu ekonómiu.

ekologické zásobovanie a logistika

ECO-FRIENDLY ZÁSOBOVANIE

70% vedúcich dodávateľských reťazcov plánuje investovať do cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna ekonomika súvisí aj s ďalšou spoločenskou zmenou týkajúcou sa

 • prijímania a nastavovania environmentálnych iniciatív,
 • ako aj udržateľných stratégií a zásobovacích postupov.

Tie boli predmetom klimatického samitu COP26 v Glasgowe, z ktorého vyplynulo niekoľko záväzkov týkajúcich sa

 • dekarbonizácie,
 • a znižovania produkovania skleníkových plynov a metánu.

Tieto opatrenia majú zároveň priamy dopad na

 • dodávateľské reťazce,
 • zásobovanie,
 • a logistiku.

V tomto smere môžeme očakávať nastavovanie nových štandardov udržateľného fungovania zásobovacích reťazcov s cieľom minimalizovať negatívne dopady obchodných činností na životné prostredie.

Spotrebitelia sa už v súčasnosti viac zaujímajú o to, ako podniky pristupujú k životnému prostrediu. Nejedná sa pritom výhradne iba o generáciu mileniálov, ktorá sa s touto témou najčastejšie spája.

Zákazníci rôznych demografií na veľkých aj malých trhoch sa zaujímajú ako podniky pomáhajú zlepšovať životné prostredie.

Prieskum ukázal, že až 81% respondentov naprieč krajinami si myslí, že podniky by sa mali správať zodpovedne voči prírode. Z prieskumu zároveň vyplýva, že zákazníci  menia svoje nákupné správanie aj z obáv o znečisťovanie prírody, či produkciu odpadov.

Toto presvedčenie je zdieľané všetkými generáciami – od generácie Z (80%) až po generáciu 65+ (65%).

Aj technologické trendy sa v nadchádzajúcom období budú čoraz viac uberať „eco-friendly“ smerom, čo sa prejaví aj na „zelenom skladovaní“.

Najčastejšie opatrenia pri transformácii skladu na ekologickú prevádzku zahŕňajú najmä

 • prechod na LED svietidlá,
 • používanie elektrických prepravných,
 • a manipulačných zariadení,
 • ako aj využívanie alternatívnych zdrojov energie ako solárne panely.

Okrem dekarbonizácii skladu sa pri redukcii vzniku odpadov pristupuje predovšetkým k

 • digitalizácii papierovej agendy (výdajky, vratky, preberacie a odovzdávacie protokoly),
 • opätovné používanie prepravných materiálov,
 • nastavovanie reverzných tokov pre zber obalov.

Okrem digitalizácie papierových dokumentov a urýchlenia toku informácii prispievajú WMS/WES systémy

 • k prechodu na udržateľnú prevádzku,
 • aj optimalizáciou riadenia zásob,
 • ako aj riadením interných a externých reverzných tokov pre opätovné použitie obalového materiálu a prepravných alebo manipulačných jednotiek.

Tieto všetky opatrenia sú súčasťou nastupujúcich ekologických stratégií.

skladová robomobilita logistické roboty

NÁSTUP ROBO-MOBILITY

„Chronický nedostatok pracovnej sily podnieti 75% podnikov v dodávateľských reťazcoch k priorizácii investícií do automatizácie vedúcich k nárastu produktivity o 10% do konca roku 2022

Rýchlo medzinárodne expandujúca domáca spoločnosť Dedoles oznámila, že sa so svojím novým distribučným centrom stane súčasťou štvrtej priemyselnej revolúcie.

Kľúčovým rozdielom v porovnaní s inými automatizovanými skladmi a internou logistikou bude nasadenie AMR (autonómnych mobilných robotov) namiesto využívania tradičných dopravníkových pásov.

Nástup robotov predznamenáva transformáciu toku

 • materiálu,
 • skladových a zásobovacích prepravno-manipulačných technológií.

Akcelerácia robotizácie vychystávacích a skladových procesov vyplýva aj z nových požiadaviek na

 • flexibilitu,
 • a efektívnejšie využívanie priestoru v skladoch.

Prepravné a manipulačné roboty sa dokážu dynamicky prispôsobovať zmenám v sklade, ako aj neustále sa meniacim potrebám prevádzky. A to aj v prípadoch kedy sa výraznejšie mení rozloženie alebo usporiadanie skladovacích priestorov vrátane rozširovania skladu.

Rozšírená (robo)mobilita v porovnaní s konvenčnejšími prepravnými technológiami dáva priestor aj pre zvyšovanie efektívnosti procesov.

Navyše roboty môžu využívať optimalizačné algoritmy nielen pre produkciu a zásobovanie, ale aj vlastnú údržbu. S autonómnymi mobilnými robotmi súvisí aj zvýšená miera nasadzovania kobotov pre

 • manipuláciu s tovarom a materiálom,
 • vychystávanie tovarov,
 • a balenie objednávok.

Robotizácia je aj z nemalej miery poháňaná čoraz citeľnejším nedostatkom pracovnej sily, ktorý sa bude v nadchádzajúcom období iba prehlbovať.

dátami riadený sklad a zásobovanie

DÁTAMI RIADENÝ SKLAD A ZÁSOBOVANIE

50% prognóz všetkých dodávateľských reťazcov bude automatizovaných použitím umelej inteligencie do roku 2023,

S rozvíjajúcou sa digitálnou transformáciou budú podniky získavať čoraz väčší prístup k relevantným dátam.

Tie budú následne využívať pre

 • optimalizáciu výkonu prevádzky,
 • a zlepšovania efektívnosti zásobovacích procesov.

Prístup k dátam a ich adekvátne spracovanie umožní premenu dodávateľských reťazcov na

 • dopytom-riadenú logistiku,
 • a dopytom-riadené sklady.

Výmena a spracovanie dát v reálnom čase urýchľuje informačné toky v dodávateľskom reťazci, čo je základný predpoklad pre zrýchlenie materiálových tokov.

Prevádzky, ktoré už zakladajú svoje rozhodovacie procesy na aktuálnych dátach sa budú zameriavať na zvyšovanie pridanej hodnoty získanej z týchto údajov.

Predovšetkým riadením materiálového toku v reálnom čase alebo dodatočnými optimalizačnými riešeniami vedúcimi k 

 • zvýšeniu výkonnosti,
 • rozšírením kapacity skladu,
 • alebo jeho expedičného potenciálu.

Dáta umožnia podniku rozvíjať dynamické prevádzkové stratégie, ktoré sa už stávajú štandardom pre

Spracovanie dát o pohyboch zásob, či o prichádzajúcich objednávkach v reálnom čase môžu procesne-orientované riadiace systémy využívať pre nasadenie dynamických stratégií.

V takomto prípade sa momentálne najžiadanejšie tovary uskladňujú čo najbližšie ku kompletizačnému alebo výdajnému miestu. V prípade, že v spotrebiteľskom správaní nastane zmena, WES systém podľa nej okamžite upravuje rozloženie zásob na sklade, aby adekvátne prispôsobil skladové procesy aktuálnym nákupným vzorcom.

Typy tovarov a ich skladové pozície sa v čase neustále menia, niekedy aj počas jednej pracovnej zmeny v závislosti od dopytu.

Tento typ naskladňovania, kedy zásoby nemajú svoje pevne stanovené pozície sa označuje ako chaotické naskladňovanie.

Podobne aj vychystávanie objednávok môže byť maximalizované nasadením

 • klastrového,
 • alebo vlnového vychystávania,

ktoré dokáže lepšie reagovať na prichádzajúci väčší objem objednávok, kedy každá objednávka obsahuje malý počet položiek. 

Dátami riadený sklad a zásobovanie prinášajú benefity aj pri efektívnom využívaní podnikových zdrojov.

budúcnosť zásobovania

Monitorovanie technického stavu manipulačno-prepravných zariadení umožňuje predchádzať technickým poruchám, nečakaným výpadkom, neželaným odstávkam zariadení alebo ich poškodeniu z dôvodu prehliadanej alebo zanedbanej poruchy. Takýmto spôsobom možno minimalizovať náklady na údržbu, opravy alebo kompletnú výmenu prepravných zariadení.

Prechod na prevádzkovú stratégiu založenú na dátach umožňuje riadiť procesy s ohľadom na skutočné udalosti v reálnom čase a vedie k:

 • optimalizácii skladovej kapacity,
 • a znižovaniu doby nutnej na spracovanie objednávky.

Táto zmena stratégie zároveň prispieva k organickejšej koordinácii ďalších na seba nadväzujúcich operácií ako príjem, naskladnenie, kompletizácia a expedovanie.

Dátová analýza dokáže odhaliť včas akékoľvek zmeny na trhu alebo meniace sa vzorce správania zákazníkov čomu môže podnik náležite prispôsobiť svoje prevádzkové stratégie.

Prognostika zmien dáva podnikom konkurenčnú výhodu a zároveň dodáva procesom flexibilitu potrebnú na

 • včasné,
 • a primerané reakcie

na zmeny na trhoch.

Pružnosť nadobudnutá na základe dátovej analýzy umožňuje podniku dosiahnuť aj elasticitu v zmysle

 • kontinuálnej implementácie nových trendov,
 • a vylaďovania prevádzkových procesov,
 • vďaka čomu sa podnikové procesy stanú ľahšie adaptovateľným na externé aj interné faktory.  

 

Plánujete digitalizovať sklad alebo automatizovať logistiku?

Poraďte sa s našimi odborníkmi

5 chýb v e-commerce logistike a ako sa im vyhnúť

Aké sú najčastejšie chyby v e-commerce logistike a ako im môžu e-shopy efektívne predchádzať, aby dokázali čeliť každodenným logistickým výzvam.

6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

Existuje niekoľko možností a spôsobov, akými sa dá zvýšiť ziskovosť skladu, optimalizovať prevádzkové náklady a zároveň prispieť k zlepšeniu výkonnosti skladu alebo distribučného centra.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?