"E-commerce je veľmi dynamické odvetvie, ktoré rýchlo a pružne reaguje na nové technológie" | Rozhovor

08.03.2022

e-commerce retail digitalizácia riadenie skladu a zásob WMS WES

Digitalizácia predaja a digitalizácie logistiky sú navzájom organicky prepojené, vzájomne sa podmieňujú a spolu tvoria koncept tzv. nového retailu (Retail 4.0).

Časopis Systémy logistiky vyspovedal nášho kolegu Petra Bílika, ktorý sa venuje navrhovaniu riešení inteligentnej logistiky. Bavili sa o špecifikách logistiky, zásobovania a vychystávania objednávok v online predaji a e-commerce, ale o tom ako rýchlo toto odvetvie implementuje a využíva digitálne technológie v logistike. Celý rozhovor, vrátane očakávaných trendov v e-commerce logistike si môžete prečítať nižšie.

K čomu sa viažu špecifiká e-commerce logistiky?

Nevyhnutne aj na metódy a stratégie riadenia zásob, skladu a objednávok, ako aj ľudských zdrojov a pracovných zadaní (labor management). Čo sa týka efektívnosti vychystávania zákazníckych objednávok je pre odvetvie e-commerce najvhodnejšia metóda klastrového vychystávania alebo kombinácia zónového, vlnového a klastrového vychystávania.

Výkonnosť distribučného centra alebo e-commerce skladu sa dá navyše maximalizovať WMS/WES systémom, ktorý umožňuje riadenie pracovných úloh a zadaní v reálnom čase. S tým súvisí aj naskladňovanie zásob, kedy najvhodnejšou voľbou je stratégia dynamického slottingu SKU. Tá prispieva nielen k optimalizácii celkového času vychystávania objednávok, ale zároveň umožňuje aj pružnejšie reagovať na sezónne výkyvy a volatilitu trhov.

Opísali by ste najnovšie trendy čo sa týka logistiky pre e-commerce z vášho uhľa pohľadu?

E-commerce je veľmi dynamické odvetvie, ktoré rýchlo a pružne reaguje na nové technológie, čo sa nevyhnutne prejavuje aj na zásobovacích a logistických procesoch. Aj preto sa firmy a e-shopy snažia intenzívne pracovať na zvyšovaní synergie medzi predajom a vybavovaním zákazníckych objednávok (tzv. order fulfillment) s cieľom zabezpečiť hladkosť, rýchlosť a zákaznícky komfort pre oba procesy.

Efektívne vybavovanie veľkých objemov rôznorodých objednávok sa už nezaobíde bez riadiacich systémov skladu (WMS/WES) a inteligentných logistických riešení, ktoré už v súčasnosti využívajú technológie digitálnych dvojčiat a umelej inteligencie. Digitalizácia predaja a digitalizácie logistiky sú navzájom organicky prepojené, vzájomne sa podmieňujú a spolu tvoria koncept tzv. nového retailu.

Kedysi trend, dnes už viac normu predstavuje pre úspešné e-shopy omnikanálová logistika, nakoľko jedným z dôsledkov akcelerácie digitalizácie retailu sa stalo rozširovanie predajných kanálov a ich vzájomná kombinácia. Nové technológie zotreli hranice medzi online a offline nakupovaním, čo zároveň viedlo k integrácii procesov predaja a skladovej a expedičnej logistiky. To v konečnom dôsledku znamená integráciu rôznych systémov a platforiem do uceleného digitálneho ekosystému.

Ako vnímate pozíciu skladov v súvislosti s rozmachom omnikanálovej logistiky?

Aj vzhľadom na rozmach omnikanálovej logistiky sa sklad alebo distribučné centrum stáva kritickým bodom zásobovacej a doručovacej infraštruktúry retailu a e-commerce. Súčasné riadiace systémy dokážu spracovávať produktové dáta a dáta z objednávok v reálnom čase. Vďaka tomu dokážu systémy riadenia skladu lepšie využívať priestorovú disponibilitu skladu a operatívne prispôsobovať vychystávacie stratégie spolu s automatickým dopĺňaním zásob podľa reálnej obrátkovosti tovarov. Dynamický sklad dokáže pružne reagovať aj na výkyvy na trhoch alebo nečakané zmeny v spotrebiteľskom správaní.

V roku 2020 boli spotrebitelia donútení upraviť svoje nákupné návyky. S návratom do normálu sa počíta, že sa zákazníci tiež čiastočne vrátia k svojim pôvodným návykom, ale nie nevyhnutne v celej šírke. Súčasťou omnikanálového modelu je tiež reverzná logistika slúžiaca predovšetkým pre vrátenie tovarov.

S nárastom nakupovania online vzrástol aj objem reklamovaného tovaru, predovšetkým preto, že si ho zákazníci nemohli najskôr osobne vyskúšať. Aj z toho dôvodu sa predajcovia (alebo sprostredkovatelia fulfillmentu) snažili zabezpečiť čo najhladší priebeh reklamácie a vrátenia tovaru aj vzhľadom na pandemickú situáciu.

Kým vyzdvihnutie tovaru kuriérom zostáva naďalej dostupnou a často využívanou možnosťou, aj keď nemusí byť vždy ekonomicky najvýhodnejšia, očakávalo sa, že v roku 2021 sa zvýši miera vrátenia tovaru osobne na predajniach. A to aj v prípadoch, keď bol tovar pôvodne zakúpený online (tzv. BORIS - „Buy Online Return in Store“ - model tzn. nákup online, vrátenie do kamennej predajne). Zabezpečenie hladkého priebehu obojsmernej logistiky od predajcu k zákazníkovi a späť bude výzvou pre nadchádzajúce obdobie tiež z toho dôvodu, že už ide o koncept cirkulárnej logistiky, ktorý by sa aj z pohľadu udržateľnosti mal onedlho stať novým štandardom.

Spomenuli by ste aj ďalší trend?

Znižovanie nákladov na reverznú logistiku predstavovalo ďalší trend na rok 2021. Jedným z najefektívnejších riešení je zabezpečiť, aby si zákazník kúpil tovar, s ktorým bude spokojný hneď na prvýkrát. To znamená, že obchody sa budú musieť zamerať na pred-predajný proces (zákaznícku skúsenosť), aby sa im podarilo zredukovať náklady, ktoré by mohli vyplynúť z post-predajného postupu (logistického) v prípade reklamácie.

Hybridný model online a fyzického nakupovania prežije aj pandémiu. E-shopy (alebo primárne online predajne) si budú budovať aj fyzické, nielen virtuálne, zastúpenie. Dynamicky riadené logistické toky a zásobovanie umožňujú hladký a nenákladný prechod z digitálu do fyzického prostredia, ako aj ich vzájomnú integráciu a funkčné prepojenie.

Navyše, vďaka spotrebiteľským dátam dokážu predajcovia lepšie identifikovať lokality zvýšenej koncentrácie svojich potenciálnych zákazníkov. K spotrebiteľom sa budú môcť približovať aj cez pop-up stánky a mobilné kiosky, ktoré majú nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s kamennými predajňami, a zároveň umožňujú väčšiu flexibilitu pri potenciálnej relokalizácii.

Súčasťou omnikanálovej stratégie je hybridný distribučný model, ktorý kombinuje online nákup, s predajom v kamenných prevádzkach a v pop-up stánkoch (napríklad pri sezónnych špičkách, akými sú Vianoce). Tento model vedie k decentralizácii predaja a k lepšiemu zacieleniu na jednotlivých spotrebiteľov.

Strojové učenie a AI zostávajú medzi nástrojmi, ktorých využitie bude naďalej rásť. Obdoba odporúčacích (rekomendačných) algoritmov, ktoré na základe sofistikovaných a personalizovaných analýz navrhujú návštevníkom e-shopu relevantné produkty, sa bude tiež nasadzovať aj do inteligentného riadenia skladu a zásobovania s cieľom optimalizovať celkový čas vychystávania.

Čo ponúkate pre e-shopy v rámci logistiky?

Naša Smart Industry divízia sa dlhodobo venuje digitalizácii a inteligentnej automatizácii riadenia skladov a zásobovacích procesov. To zahŕňa aj nasadzovanie nášho WMS systému pre riadenie vychystávania e-shopových objednávok ako aj návrh, vývoj a implementáciu komplexných projektov inteligentnej logistiky, napríklad aj pre rýchlo expandujúce e-shopy ako Dedoles alebo špecifiká potravinovej logistiky a distribúcie (tzv. cold chain, chladený reťazec).

V prípade WMS si klienti môžu vybrať z širokej ponuky funkcionalít, ktoré najviac vyhovujú potrebám ich prevádzky a obchodným plánom vrátane zrkadlenia skladových zásob (SKU Mirroring), kombinovaných stratégií tovarového slottingu a vychystávania, sledovania zásob v reálnom čase a prognóz odbytu, odbytom riadeného doplňovania zásob, kittingu (proces kedy sa odlišné, ale súvisiace SKU zmontujú a vytvoria nové SKU), kartonizáciu a (de)paletizáciu, či riadenie dopravníkov, AGV a automatických zakladačov.

Zároveň pracujeme aj na komplexných projektoch inteligentného riadenia zásobovania a logistiky na prevádzkach, či v distribučných centrách. V týchto prípadoch už nasadzujeme sofistikovanejší WES systém, ktorý riadi procesy v rámci celej prevádzky od príjmu tovaru, kontrolu kvality, naskladnenie, skladovanie, vychystávanie, kompletizáciu objednávok až po ich expedíciu.

Pri oboch typoch projektov pracujeme s prvkami štvrtej priemyselnej revolúcie, nakoľko riadiaci systém je postavený na koncepte kyberfyzikálnej platformy. Súčasťou nášho riešenia  inteligentného riadenia skladu a zákazníckych objednávok sú aj ďalšie technológie. Prenos dát a informácií v reálnom čase a vzájomná prepojenosť (interkonektivita) prevádzkových zložiek je zabezpečená prostredníctvom internetu vecí (IoT), využívame aj strojové učenie, či digitálne dvojčatá, ktoré sú nevyhnutné pre dynamickú a autonómnu logistiku riadenú v reálnom čase.

Kombinácia týchto technológií vnáša transparentnosť do všetkých procesov, urýchľuje dodávanie objednávok za znížených prevádzkových nákladov, a vďaka flexibilnosti procesov zabezpečuje dodanie správnych tovarov na správne miesto v správny čas a v požadovanom množstve a kvalite. Navyše, tieto technológie sa stávajú nevyhnutnými, ak chce podnik alebo distribučné centrum maximalizovať svoj prevádzkový výkon alebo škálovať automatizáciu v rámci prevádzky.

Okrem riadenia zásob, skladu a objednávok WMS a WES, ponúkame klientom aj riešenia Just-in-Time (JIT) prevádzkových stratégií, dynamického Milk Runu (Milk Run 4.0), e-Kanbanu a autonómne riadených synchrónnych tokov.

Ako vidíte budúcnosť pre e-commerce z vášho uhľa pohľadu?

Kombinácia rôznorodých online a offline predajných postupov a nástrojov, teda omnikanálová stratégia, sa už v súčasnosti stáva nevyhnutným štandardom. Omnikanálovým predajným stratégiám sa musia adekvátne prispôsobiť aj logistické postupy, riadenie zásobovania a celkový proces fulfillmentu zákazníckych objednávok.

Prepojenie fyzického a digitálneho prostredia v omnikanálovej logistike dáva podstatnú časť odpovedí na otázku, ako sa dá správne zabezpečiť dostatočne pružná, udržateľná a prevádzkyschopná logistika s požadovaným výkonom. Včasné a bezchybné fungovanie e-commerce logistiky sa už v súčasnosti nezaobíde bez okamžitého prehľadu dostupných zásob, sledovania materiálových tokov v reálnom čase, kvalifikovaného projektovania očakávaného odbytu, rozširovania služieb orientovaných na zákazníkov.

Z pohľadu posilňovania stratégie udržateľnosti podnikateľskej kontinuity aj v prípadoch neočakávaných okolností, ako napríklad pandémia, sa stáva nevyhnutným súbežné obsluhovanie viacerých predajných kanálov.

Transformácia skladu - adaptácia riadenia zásob a skladovej logistiky na model viacerých predajných kanálov - si už vyžaduje komplexné a integrované riešenie inteligentnej logistiky. Navyše aj vzhľadom na efektívne spracovávanie väčších objemov rôznorodých objednávok, skracovanie cyklov vychystávania a na maximalizáciu efektívnosti procesov fulfillmentu sa podniky už nezaobídu bez pokročilého WMS systému.

Aj so zreteľom na neustále narastajúce požiadavky na výkonnosť a kvalitu procesov riadenia zásob a skladu, na škálovanie automatizácie skladu a na dopyt po rozšírenej funkcionalite logistiky orientovanej na zákazníkov („customer-centric“) dochádza k nástupu novej generácie systémov WMS – systémov WES (Warehouse Execution System). A to aj preto, že omnikanálová logistika v súčasnosti predstavuje dlhodobú inováciu.

Zvyšujúce sa objemy zákazníckych objednávok, stúpajúca obrátkovosť tovarov, premenlivosť veľkostí a typov ponúkaných tovarov a zároveň aj integrácia ďalších činností do procesov vychystávania, akými sú kompletizácia objednávok, balenie a prebaľovanie tovarov, expresná expedícia zásielok, si už vyžadujú inteligentný sklad s automatizovaným riadiacim systémom. V nadväznosti na trend omnikanálovej logistiky a rozširovania služieb zameraných na individuálnych zákazníkov sa okrem prevádzkovej inteligencie skladu stáva kľúčovým atribútom aj koncept štíhleho skladu.

Koncept štíhleho (lean) riadenia zásob a skladových procesov sa primárne zameriava na odstránenie troch nežiaducich účinkov: odpadu, variability, neflexibilnosti, vedúcich k zlepšeniam v oblastiach optimalizácie prevádzkových nákladov, zvýšenia kvality procesov, a rozšírenia úrovne zákazníckych služieb.

Metodológia lean manažmentu riadenia skladu a zásobovania konkrétne zahŕňa elimináciu zbytočného chodenia po sklade, odbúranie zdĺhavého vyhľadávania požadovaných tovarov, predchádzanie prestojom, nadpráci a činnostiam bez pridanej hodnoty, odstraňovanie chýb pri vychystávaní, a zamedzovanie držania chybných položiek medzi dostupnými zásobami.

Riadenie e-commerce logistiky a retail zásobovania sa musí prispôsobovať a ladiť podľa meniaceho sa správania spotrebiteľov a trhových podmienok. Aj preto musia prevádzkovatelia skladov a distribučných centier pristúpiť k agilnejšiemu riadeniu logistiky, aby sa dokázali plynulo a bezodkladne prispôsobovať: striedaniu trendov, okolnostiam na trhu, variabilným požiadavkám odberateľov, a individuálnym očakávaniam zákazníkov.

Aj z týchto dôvodov ide ruka v ruke zvyšovanie inteligencie skladu a zoštíhľovanie procesov riadenia zásob (alebo objednávok v prípade retail a e-commerce logistiky). Na ich dosiahnutie sa využívajú: dynamické uskladňovacie postupy, automatizované a dopytom riadené dopĺňanie zásob, a hybridné stratégie vychystávania.

Obdobné penzum funkcionalít sa využíva aj pri zvyšovaní efektivity omnikanálového skladu (distribučného centra), pričom základným predpokladom pri oboch situáciách je výkonný operačný systém skladu a správna infraštruktúra riadenia, ktoré sú už vo väčšine prípadov obsiahnuté v moderných WES systémoch.

Rozhovor bol pôvodne publikovaný v časopise Systémy Logistiky.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

Ako efektívne riadiť e-commerce logistiku?

Poraďte sa s našimi odborníkmi

5 logistických trendov, ktoré budú formovať zásobovanie v roku 2022

Logistické trendy v roku 2022 sú ovplyvnené dvoma vlnami pandémie z predchádzajúceho obdobia ako aj novými výzvami formujúcimi prostredie globálnych, ale aj lokálnych dodávateľských reťazcov.

5 chýb v e-commerce logistike a ako sa im vyhnúť

Aké sú najčastejšie chyby v e-commerce logistike a ako im môžu e-shopy efektívne predchádzať, aby dokázali čeliť každodenným logistickým výzvam.

6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

Existuje niekoľko možností a spôsobov, akými sa dá zvýšiť ziskovosť skladu, optimalizovať prevádzkové náklady a zároveň prispieť k zlepšeniu výkonnosti skladu alebo distribučného centra.