Trendy a budúcnosť priemyselných podnikov

31.08.2015

Ján Minár, Časopis Strojárenstvo/ Strojírenství 7-8/2015

Podujatie pod názvom Digitálny podnik 2015 už po ôsmy krát prinieslo mimoriadne aktuálne otázky smerovania a vývoja priemyslu, horúce témy budúcnosti podnikov a nastupujúcich zmien vo výrobe.

DIGITAL FACTORY 2015Hlavným organizátorom a odborným garantom dvojdňového podujatia bola žilinská spoločnosť CEIT Group. Budúcnosť podnikov a výrobných systémov, nová generácia v priemyselnej automatizácii, co-workery, inteligentná výroba, výskum a ino­vácie, cesta k Industry 4.0, najmodernejšie technológie a riešenia so spoločným menovate­ľom „digitálny podnik“. Tieto tézy rezonovali v prezentáciách, diskusiách a workshopoch, ktorých sa zúčastnilo 170 odborníkov z priemy­selných firiem a univerzitného prostredia.

 

KONCEPT INDUSTRY 4.0 A DIGITÁLNY PODNIK

Nosnej myšlienke konferencie prvého dňa – konceptu INDUSTRY 4.0 – sa prakticky venova­lo až devätnásť odborných prednášok. Úvodná prednáška nastolila tému budúcnosti digitál­neho podniku, vrátane vizionárskych predpo­kladov, ktorú predniesol profesor Milan Gregor z CEIT Group. Prezident Zväzu automobilové­ho priemyslu SR, profesor Juraj Sinay, vzápätí hovoril o automobilovom priemysle ako o mo­tore digitalizácie podnikových procesov.

Nechýbali ani zahraniční hostia. Dominic Ngu­yen z amerického veľvyslanectva prezentoval Spojené štáty ako digitálnu veľmoc. Privátny sektor ročne investuje do vedy a výskumu oko­lo 330 mld. USD, štátny sektor prispieva zhruba polovicou tejto sumy. Obrovský rozdiel medzi USA – EÚ a Slovenskom vidieť z podielu HDP na vedu a výskum: 3 % – 1,9 % – 0,83 %. Pent­ti Eklund z fínskeho Výskumného technické­ho centra VTT, priblížil tamojšie iniciatívy a vý­skum súvisiaci s digitálnym podnikom.

Problematiku štátnej podpory výskumu a ino­vácií prezentoval Martin Rybár zo spoločnosti Deloitte. Napríklad v Českej republike je doda­točný odpočet R&D (veda-výskum – pozn. red.) nákladov od základu dane z príjmov vo výš­ke 100 percent s prenosom nároku na tri roky. V roku 2007 využilo túto možnosť 574 subjek­tov, ale už v roku 2012 to bolo už 1 029 subjek­tov. V Litve je to až 200 percent s tým, že prenos nároku je neobmedzený…

DIGITAL FACTORY 2015

Deloitte odporúča Slovensku dodatočný odpo­čet výdavkov na R&D od základu dane zo sú­časnej podpory (odpočet 25 percent) zvýšiť as­poň na 100 percent. Ďalším nástrojom podpory môžu byť „Patent Boxy“ – zvýhodnené zdane­nie z licencií a poplatkov podľa vzoru napríklad Maďarska, Veľkej Birtánie a podobne.

Účastníci konferencie sa mohli prostredníc­tvom prezentácie Martina Morháča, riaditeľa spoločnosti SOVA Digital, vydať na pomyselnú prechádzku digitálnym podnikom.

Paleta ďalších odborných prednášok bola po­poludní paralelne rozdelená do dvoch blokov, v rámci ktorých predstavitelia a riadiaci manažé­ri významných slovenských aj zahraničných spo­ločností priblížili konkrétne riešenia z praxe prie­myselných podnikov ako Matador, IPM Solutions, Transcat, Škoda Auto Mladá Boleslav, Siemens, Mesnac, Spinea, Klaster AT+R, Danfoss Power So­lutions, J. P. Plast, Eltek, Uavonic, Ipesoft a v ne­poslednom rade CEIT Group. Predstavili využitie nástrojov digitálneho podniku, spôsob, ako vyťa­žiť z vízie Industry 4.0 už dnes, ako progresívne riešiť problémy a naplniť koncepciu digitálneho podniku. O tom, že konferencia nastolila aktuál­ne témy a priniesla množstvo cenných poznatkov, svedčilo nielen množstvo otázok adresovaných prednášajúcim odborníkom, ale aj živé neformál­ne diskusie účastníkov podujatia.

Okrem odborných príspevkov a panelovej diskusie konferencia pravidelne ponúka aj priestor na riešenie praktických úloh v podobe workshopov. Ani tento rok to nebolo iné, druhý deň konferencie bol vyhradený práve na pre­zentáciu konkrétnych riešení.

AUTOMOTIVE – ŤAHÚŇ TRENDOV V INOVÁCIÁCH

DIGITAL FACTORY 2015

Prezident ZAP SR Juraj Sinay v úvode pozna­menal, že vo svete sa reálne investuje 103 mld. USD do vedy a výskumu v automotive a ďal­ších 25,5 mld. v leteckom a obrannom priemys­le (údaj za rok 2013 – pozn. red.). Práve v týchto odvetviach sa potom sa grupujú najaktuálnejšie sofistikované výstupy, ktoré využíva aj ostatný priemysel.

Tretími najväčšími inovátormi vo svete sú prá­ve automobilky, prvé dve miesta patria me­dicínskemu sektoru a IKT. Nóvum však je, že výskumno-vývojové aktivity sa čoraz viac pre­súvajú na dodávateľov, a to otvára šancu aj na­šim krajinám. 20. storočie sa skončilo integrá­ciou automobilu a počítača. Ďalšie aplikácie a výzvy však nie sú len otázkou vývoja, ale aj re­álnej dostupnosti určitých surovín.

Požiadavky na výrobcov a dodávateľov sa dnes sústreďujú na akceleráciu modifikácií a diver­zifikáciu produkčného portfólia – koncoví vý­robcovia (OEM) skracujú životné cykly svojich výrobkov a rozširujú konfigurácie automobi­lov. Sme svedkami prieniku automobilov s di­gitálnymi technológiami – integrácia hardvéru a softvéru do automobilu predstavuje domi­nantný akcelerátor zvýšenia funkčnosti. V rám­ci výrobného procesu sa realizuje digitalizácia všetkých operácií – riešenia pre rýchly vývoj a výrobu s cieľom zabezpečiť si konkurenč­nú výhodu. Ako poznamenal Sinay, zavádzanie digitalizácie jednotlivých procesov vo výrobe v automobilkách sa dnes uskutočňuje v riadia­com softvéri na všetkých úrovniach výrobného procesu, v pohonoch, senzoroch; a to všetko na úkor klasických mechanických súčastí.

Koncept Industry 4.0 Industrie 4.0 v automo­tive, to je inteligentná fabrika (Smart factory), kde je výroba založená na princípe digitálneho podniku. Takáto fabrika môže popri simulova­ní a plánovaní realizovať efektívne skracovanie výrobných časov, pružne reagovať na požiadav­ky zákazníkov, dosahovať kvalitu produkcie na výstupe, v neposlednom rade ďalej humanizo­vať výrobu.

DIGITAL FACTORY 2015

Predpokladá to efektívne využívanie nových technológií, ako je napríklad 3D tlač, Rapid pro­totyping, či Reverzné inžinierstvo – ako súčasť digitálneho podniku. Keď sa prenesieme do po­užívateľskej roviny, komunikácie pri prevádz­ke automobilov – aplikácia digitálnych techník a technológií prináša systémy autonómnej pre­vádzky automobilu plus asistenčné služby pre vodiča, zosieťovanie automobilov s možnosťou komunikácie medzi dvomi automobilmi na­vzájom alebo komunikačné systémy s externý­mi partnermi, napríklad rodina, servis, rýchla zdravotnícka pomoc.

Jedným zo záverov stratégie Industrie 4.0 pre podmienky SR, ako povedal J. Sinay, je mož­nosť vytvorenia Centra strategického výsku­mu a inovácií pre automobilový priemysel – CSVI-AP SR podľa vzoru nemeckej Frauen­hoferovej spoločnosti. Nasleduje podpora tech­nológií v rámci aplikácií digitálneho podni­ku v podmienkach automobilového priemyslu SR. Globalizácia automobilovej výroby vytvá­ra možnosti aplikácie konceptu Industry 4.0 aj v podmienkach SR.

WORKSHOPY PRIŤAHUJÚ

Okrem odborných príspevkov a panelovej dis­kusie konferencia pravidelne ponúka aj priestor na riešenie praktických úloh v podobe worksho­pov. Ani tento rok to nebolo iné – druhý deň konferencie bol vyhradený práve na prezentácie konkrétnych riešení. Najpočetnejšia skupina účastníkov sa zišla na workshope organizova­nom skupinou CEIT Group, ktorý bol zamera­ný na moderné nástroje pre projektovanie a optimalizovanie výrobných systémov.

Digital factory 2015   Digital factory 2015   Digital factory 2015

Na otázku, ako zrealizovať koncepciu digitál­neho podniku, dal odpoveď aj ďalší z worksho­pov. Spoločnosť SCHUNK Intec, ktorá má pô­vod v krajine vzniku iniciatívy Industry 4.0 – v Nemecku, patrí k svetovým lídrom v oblas­ti pneumatických a mechatronických lineár­nych uchopovacích systémov. Konateľ sloven­skej spoločnosti František Jantoška s kolegami predstavili najaktuálnejšie riešenia, spadajúce aj do konceptu Industry 4.0. Firma má potenci­ál pripraviť akékoľvek riešenia na základe špeci­fikácie klienta v rôznych kombináciách pre vý­robu aj logistiku. Účastníci tohto workshopusi mohli „in natura“ pozrieť jednotlivé kompo­nenty, tvoriace portfólio z oblasti uchopova­čov. Dnes uchopovacie systémy SCHUNK nie sú len lineárne pohybujúce sa v osiach X a Y. Presvedčili sa o tom aj účastníci konferencie, keď mali možnosť bližšie sa zoznámiť s robo­tickým ramenom so šiestimi stupňami voľnos­ti, označeného ako Powerball Lighweigth Arm LWA 4P, s výmenným uchopovačom schopným nosnosti až 6 kg.

Operatívne plánovanie výroby ako kľúčová ob­lasť fungovania podniku bola témou worksho­pu, na ktorom spoločnosť SOVA Digital de­monštrovala prednosti a uplatnenie softvéru, ktorý je nástrojom na optimalizáciu a zvyšo­vanie efektivity výroby. Aplikačný inžinier Du­šan Šútora na margo témy uviedol, že na zák­lade požiadavky z výrobnej praxe pristúpili na predstavenie tohto softérového riešenia. Ope­ratívne plánovanie je totiž oblasť, kde sa často rozhoduje o kvalite a efektívnosti výroby. Ma­nažéri optimalizácie výroby stoja často pred zložitými úlohami. Ich rozhodnutia preto mu­sia mať všetky atribúty kvality. Softvérovým ná­strojom v tomto prípade je produkt spoločnosti Siemens Tecnomatix, ktorý dokáže vytvárať si­mulácie návrhov a riešení priamo počas chodu firemných procesov. Práca so softvérom je efek­tívna, pružná a rýchla.

Spoločnosť ANASOFT prezentovala na konfe­rencii už tretiu generáciu svojho MES / MOM systému EMANS, tento raz ako praktickú ukážku v si­mulovanom výrobnom podniku, kde si účast­níci konferencie mohli vyskúšať vychystávanie súčiastok zo supermarketu, rôzne montážne pracoviská, párovanie komponentov, finálnu montáž či výstupnú kontrolu. Komplexný pre­hľad o stave výroby bolo zároveň možné sledovať na jednej z obrazoviek systému so vzdialeným prístupom, takže manažér výrobného podniku môže pohodlne sledovať plnenie jednotlivých objednávok odkiaľkoľvek, kde je internetové pri­pojenie. Zároveň bolo v stánku Anasoftu možné naživo uvidieť unikátny spôsob bezdotykového odhlasovania výroby gestom, pomocou kamery Microsoft Kinect. Digitálny podnik je koncep­ciou budúcnosti. Ponúka prenikavé riešenia pre projektovanie a riadenie výrobných systémov aj pre samotný vývoj produktov. Predstihuje sú­časnosť a predstavuje trendy v novom myslení.

Možno rada na záver: Oplatí sa prísť na poduja­tia tohto druhu!

Článok je uverejnený so súhlasom autora. 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Chcete vedieť viac?