HORTIM: Komplexné riadenie potravinovej logistiky a chladiaceho reťazca | Prípadová štúdia

12.10.2021

HORTIM: Komplexné riadenie potravinovej logistiky a chladiaceho reťazca

Obchodno-logistická spoločnosť Hortim podnikajúca v distribúcii čerstvého ovocia a zeleniny sa rozhodla vstúpiť do novej éry inteligentnej logistiky. Pre svoje novopostavené distribučné centrum si vybrala komplexný riadiaci systém skladových a zásobovacích procesov od spoločnosti ANASOFT. Systém, ktorý využíva technológie ako IoT, AI a digitálne dvojčatá, riadi všetky logistické operácie na prevádzke v reálnom čase. Okrem zrýchlenia toku tovaru a skrátenia vychystávacích cyklov objednávok, nový riadiaci systém rozširuje flexibilnosť zásobovania tak, že spoločnosť môže bezodkladne reagovať na prudké zmeny na trhu alebo v spotrebiteľskom správaní. Expedovanie čerstvých potravín prebieha efektívne, s optimalizovanými prevádzkovým nákladmi a podľa obchodných priorít spoločnosti Hortim.

Rýchlosť, včasnosť a presnosť predstavujú kľúčové parametre riadenia logistiky a zásobovacieho reťazca. Dvojnásobne to platí v prípade logistiky čerstvých potravín, ktoré musia byť expedované v zrýchlených vychystávacích cykloch, v správnych baleniach a pri podmienkach bez negatívneho vplyvu na ich kvalitu a čerstvosť.

Aj preto je riadenie logistiky potravín (tzv. cold chain) po procesnej stránke náročnejší v porovnaní so štandardným zásobovaním alebo e-commerce logistikou. Distribúcia čerstvých potravín sa spolu s farmaceutickou logistikou radí medzi najzložitejšie typy logistiky v zásobovacom reťazci. Okrem komplexnosti procesov, ktoré majú zabezpečiť, čo najkratší čas dodania, sa potraviny musia skladovať a prepravovať v prostredí s regulovanou teplotou a pri zvýšených hygienických štandardoch.

Stúpajúce nároky na efektívne riadenie potravinovej logistiky si uvedomovala aj obchodno- a logisticko-servisná spoločnosť Hortim. Tá už dlhodobo zaisťuje komplexné služby s čerstvým ovocím a zeleninou - pestovanie, importovanie, skladovanie, balenie, dozrievanie a zásobovanie - pre medzinárodné reťazce ako aj zahraničných a tuzemských pestovateľov ovocia a zeleniny.

Hortim je členom skupiny Total Produce, jedného z najväčších svetových dodávateľov čerstvých produktov, a ročne expeduje približne 395 miliónov kilogramov potravín (56,5 milióna kartónov ročne). Pre svoju novopostavenú chladenú logistickú platformu  sa Hortim rozhodol vstúpiť do novej éry inteligentnej logistiky a posunúť tak štandardy distribúcie potravín rozšírenou kvalitou služieb, bezchybnými dodávkami a vyšším prevádzkovým výkonom.

VIRTUÁLNA PREVÁDZKA A DIGITÁLNE DVOJČATÁ

Hortim sa pre svoje nové distribučné centrum rozhodol nenasadiť len softvér pre riadenie skladu a zásob - WMS systém, ale zastrešiť všetky logistické operácie v rámci prevádzky a obehu tovaru riadiacou platformou inteligentnej logistiky EMANS od spoločnosti ANASOFT. ANASOFT práve preto participoval už na návrhu komplexného riešenia automatizácie riadenia zásobovania a logistiky potravín.

Na rozdiel od klasických WMS systémov, inteligentná platforma EMANS zastrešuje komplexné riadenie zásobovania a prevádzky holistickým spôsobom:

 • príjem tovaru,
 • kontrola kvality,
 • naskladnenie,
 • skladovanie,
 • vyskladnenie,
 • vychystávanie,
 • príprava zákaznícky objednávok,
 • triedenie a balenie,
 • paletizácia,
 • expedícia zákazníckych objednávok.

Na to, aby mohli byť logistické operácie efektívne riadené systémom EMANS, bolo nutné zabezpečiť digitálnu transformáciu distribučného centra. Vďaka digitalizácii a využitím internetu vecí (IoT) sú všetky zložky prevádzky ako

 • tovar,
 • manipulačná a prepravná technológia,
 • a zamestnanci

pripojené do inteligentnej platformy EMANS. Systém tak môže v reálnom čase sledovať nielen pohyb tovaru alebo prepravných vozíkov, ale zároveň aj vie, ktoré skladové pozície sú voľné, aký je momentálny stav zásob a ktorí operátori sú voľní.

Takýmto spôsobom dosahuje spoločnosť bezprecedentnú viditeľnosť pohybov jednotlivých tovarov, pričom prebiehajúce procesy môžu manažéri bezodkladne sledovať. Zároveň majú prístup aj k ostatným kľúčovým indikátorom, akými je počet celkových prijatých objednávok, stav ich vychystávania alebo analýza produktivity, vďaka čomu dochádza aj automaticky k digitálnemu odpisovaniu výkonov jednotlivých operátorov.

Pripojenie všetkých relevantných zložiek do platformy EMANS má ešte jeden dôležitý dôvod. „Každý fyzický objekt v logistickej prevádzke, či je to prepravný vozík, pás alebo prepravka má svoje digitálnej dvojča. Ide o virtuálnu kópiu týchto objektov v našom systéme s vlastnou inteligenciou. Tá mu umožňuje komunikovať a autonómne sa rozhodovať. Systém EMANS vlastne z obyčajných objektov robí smart veci,“ hovorí Andrea Čekovská, riaditeľka divízie Smart Industry v spoločnosti ANASOFT.

Systém EMANS vďaka technológii digitálnych dvojčiat (tzv. autonómnych inteligentných agentov)  navzájom synchronizuje jednotlivé operácie tak, aby dochádzalo k čo najrýchlejšiemu expedovaniu zákazníckych objednávok v správnych objemoch, baleniach a v čo najvyššej kvalite. Digitálne dvojčatá operátorov skladu a zásobovania, samonavádzacích vozíkov (VNA), dopravníkových pásov, skladových pozícií a prepraviek s tovarom medzi sebou navzájom komunikujú vo virtuálnej prevádzke na platforme EMANS a podľa svojej aktuálnej dostupnosti si odovzdávajú pracovné zadania. Tie sú následne vykonané vo fyzickej prevádzke tým najefektívnejším spôsobom, pričom systém dohliada na správne a včasné vykonanie zadaných úloh v reálnom čase.

Nároky na riadenie logistiky potravín v distribučnom centre si vyžadovali nasadenie natoľko sofistikovanej technológie akou sú digitálne dvojčatá, keďže Hortim z tohto strediska zásobuje denne maloobchodnú sieť s 1 200 prevádzkami naprieč celou krajinou. „Našimi prioritami sú čerstvosť, kvalita a rýchlosť tovaru. Každá prijatá objednávka je unikátna a smeruje na iné miesto v rámci Slovenskej republiky,“ dodáva projektový riaditeľ spoločnosti Hortim, Daniel Sabel.

vnútropodnikovÉ Just-in Time riadenIE PROCESOV

Na to, aby mohla prevádzka maximalizovať svoj výkon, je potrebné, aby realizácia  rôznych zásobovacích operácií v odlišných častiach prevádzky prebiehala simultánne a koordinovane. Preto EMANS už pri prijme zákazníckych objednávok zabezpečuje rozvrhovanie práce podľa očakávaného objemu a zloženia objednávok, ako aj aktuálne dostupných zásob. Všetky prichádzajúce objednávky sú teda dekomponované do reťazca na seba nadväzujúcich operácií spôsobom, ktorý eliminuje prestoje, duplicitu a nadprácu.

EMANS následne prostredníctvom modulu operatívneho dispečingu pracovníkov (labor management) priraďuje pracovné zadania operátorom podľa ich vyťaženosti a polohy, a následne koordinuje správne vykonanie priradených úloh v správnom čase a na správnom mieste. V prípade, že jeden operátor nemôže pridelenú úlohu splniť, automaticky ju priradí najbližšie dostupnému operátorovi, aby sa predišlo narušeniu súslednosti logistických procesov a vzniku prestojov. Systém navyše určuje rozloženie tovaru v spádových regáloch pri dopravníkovom páse ergonomickým spôsobom. Zabezpečuje tak rovnomerné vyťažovanie operátorov a zároveň eliminuje zbytočné presuny a pohyby.

Týmto spôsobom vzniká v rámci prevádzky v podstate vnútropodnikové Just-in-Time (JIT) riadenie procesov. „Každú objednávku vychystáme už v priebehu niekoľkých desiatok minút. Ovocie a zelenina sa dostávajú na pulty obchodov už do 24 hodín od zberu u domácich pestovateľov,“ hovorí Daniel Sabel. Objemy, ktoré distribučné centrum vychystá presahujú 200 000 kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny denne.

Systém inteligentnej logistiky EMANS musí navyše zohľadňovať aj ďalšie faktory a parametre pri dynamickom riadení logistických procesov okrem relatívne krátkej doby spotreby. Špecifikom logistiky potravín je zachovanie ich čerstvosti. Tá spolu s ďalšími parametrami, ako sú obrátkovosť, dodržanie dátumu minimálnej trvanlivosti sa viaže predovšetkým na rýchlosť vychystania a manipulácie s tovarom.

Aj preto má distribučné centrum Hortim niekoľko skladovacích zón s rôznou teplotou. Kľúčové sú predovšetkým tri skladovacie zóny:

 • centrálny chladený sklad pre skladovanie primárnych zásob,
 • doplnkový sklad zameraný na skladovanie potravín s dlhšou dobou spotreby,
 • a vychystávacia skladová zóna.

Každý z týchto skladov má inú funkciu a parametre v rámci prevádzky, čomu musí systém adekvátne prispôsobovať naskladňovacie stratégie a vychystávacie metódy. Tie sú odlišné pre každú skladovaciu zónu, pričom systém ich navzájom koordinuje s cieľom zabezpečiť maximalizáciu výkonurýchlosti vychystávania objednávok. Platforma EMANS tak zvláda plánovať, riadiť a kontrolovať aj takto odlišné a špecifické procesy. „Na základe jednotlivých objednávok vieme dodať ovocie a zeleninu nielen v celých paletách a kartónoch, ale tiež aj na váhu a po kusoch,“ dodáva projektový riaditeľ Hortimu.

Unikátnosťou riadenia logistiky v distribučnom centre Hortimu je jeho konfigurácia, ktorá presahuje kompetencie štandardného systému riadenia skladu – WMS systému. Prevádzka Hortimu disponuje funkcionalitou rozšíreného WMS, predovšetkým pri zabezpečení identifikovateľnosti tovaru, sledovania jeho pohybov v rámci skladov a mimo nich, riadenia práce, zásob a objednávok.  Platforma EMANS zároveň zabezpečuje aj riadenie automatizovaných technológií, predovšetkým dopravníkových pásov (komunikácia s PLC), integrovaných váh a mobilných skenerov. Túto funkcionalitu zvyčajne v skladoch zastrešuje samostatný softvér – Warehouse Control System (WCS).

Vzhľadom na prevádzkový výkon distribučného centra Hortim a jeho špecifiká zlúčila spoločnosť ANASOFT funkcionalitu WMS a WCS systémov do platformy EMANS. Kombinácia a integrácia funkcionalít oboch systémov umožňuje dosiahnuť efektívnejšie riadenie semi-automatizovaných zásobovacích procesov, ktoré zahŕňajú aj riadenie personálu na prevádzke a v skladoch, predovšetkým pri riadení komplexných zásobovacích procesov v reálnom čase, bezchybnú orchestráciu logistických operáciízabezpečenie celkovej prevádzkovej flexibilnosti.

Zlúčením funkcionalít WMS a WCS dosiahla spoločnosť Hortim pokročilejšie riadenie logistiky vo forme WES systému (Warehouse Execution System). Implementáciou WES systému s rozšírenou funkcionalitou transformovala spoločnosť Hortim svoje distribučné centrum na úroveň inteligentného skladu.

Optimalizačné stratégie pre AGILNÚ LOGISTIKU

Obchodné modely sa aj v potravinárstve postupne menili, pričom pandémia koronavírusu do nich radikálne zasiahla a ovplyvnila spotrebiteľské správanie. Navyše fluktuácie trhu spôsobujú aj ďalšie špičky a výkyvy, na ktoré musí byť distribučné centrum pripravené okamžite zareagovať. To znamená, že spoločnosti ako Hortim potrebujú mať dostatočne dynamickú a agilnú logistiku, ktorá sa dokáže vysporiadať s premenlivosťou spotrebiteľského správania bez toho, aby malo negatívny dopad na výkonnosť samotnej prevádzky alebo kvalitu dodávaných potravín.

Súčasťou inteligentnej logistiky v novej prevádzke Hortimu sú aj špecifické vlastnosti prispôsobené unikátnym potrebám tejto prevádzky. Jednou z nich je aj dynamický slotting vo vychystávacom sklade. Vďaka inteligentnému algoritmu je na začiatku každej pracovnej zmeny prispôsobené rozmiestnenie jednotlivých tovarov na pozíciách tak, aby zodpovedali aktuálnej skladbe objednávok a obrátkovosti položiek. Tento časovo nenáročný presun ale umožní vychystať vyše 50% objednávok v zrýchlenom režime, keďže trasa vychystávajúceho operátora sa skráti na 1/3.

Riadenie logistiky v distribučnom centre Hortim je pripravené aj na zvládanie nečakaných zmien v odberateľských objednávkach. Tie sa môžu prejavovať napríklad na extrémne zvýšenom dopyte po konkrétnom type ovocia alebo zeleniny. Prudkosť zmien a nepredvídateľnosť spotrebiteľského správania je natoľko výrazná, že zoznam desiatich najpredávanejších tovarov sa môže kompletne zmeniť už zo dňa na deň. Navyše, distribučné centrum musí byť schopné nielen dodržať štandardné dodacie lehoty, ale aj požadované objemy, typy balenia a predovšetkým čerstvosť potravín.

 „Procesy v distribučnom centre musia byť dostatočne pružné, aby dokázali reagovať nielen na sezónne výkyvy, ale tiež aj na správanie odberateľov. I pri zmenách zo dňa na deň sme schopní meniť v systéme automaticky meniť parametre tak, aby to nemalo negatívny dopad na výkonnosť a predovšetkým na kvalitu dodávaného ovocia a zeleniny,“ dodáva projektový riaditeľ Hortimu. Systém EMANS tak prostredníctvom technológie digitálnych dvojčiat a funkcionality WES systému zaručuje udržateľnosť logistických procesov na prevádzke aj v prípade prudkých, či neplánovaných zmien.

Komplexné riešenie inteligentnej logistiky v prevádzke Hortim zabezpečené riadiacim systémom EMANS zastrešuje riadenie skladu, intralogistiky a procesov manipulácie, depaletizácie, triedenia, balenia tovarov a expedície objednávok. Systém minimalizuje chybovosť v komplexných logistických procesoch, zvyšuje ich celkovú výkonnosť, skracuje dodacie lehoty, a rozširuje flexibilnosť procesov tak, aby prevádzka dokázala reagovať aj na prudké a nepredvídateľné zmeny trhu v rozsahu niekoľkých desiatok minút. Navyše, spoločnosť dosahuje zvýšenú výkonnosť a rozšírenú priepustnosť prevádzky efektívnym monitorovaním a dynamickým riadením pohybu tovarov. Inteligentné riadenie logistiky riešením od ANASOFTu umožňuje prevádzke Hortimu vychystávať a expedovať rôznorodé objednávky a balenia tovarov pre celé Slovensko, čo v sezónnych špičkách môže predstavovať aj viac ako 26 000 kartónov čerstvého ovocia a zeleniny denne.

mohlo by vás zaujímať

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.

6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

Existuje niekoľko možností a spôsobov, akými sa dá zvýšiť ziskovosť skladu, optimalizovať prevádzkové náklady a zároveň prispieť k zlepšeniu výkonnosti skladu alebo distribučného centra.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS zabezpečí nielen efektívne riadenie skladovej logistiky, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?