6 najčastejších znakov, že váš podnik už potrebuje MES systém

24.04.2023

Výrobné prevádzky však častokrát prehliadajú náznaky, kedy by už mali začať premýšľať nad implementáciou MES systému. Preto sme pripravili sumár 6 najčastejších znakov, kedy vaša výroba potrebuje MES systém.

Nasadenie výrobného MES systému má na prevádzku transformačný vplyv. Od optimalizácie výrobných procesov až po zlepšenie kontroly kvality, MES systém zvyšuje výrazne efektivitu a produktivitu výrobných procesov a montážnych postupov.

Výrobné prevádzky však častokrát prehliadajú náznaky, kedy by už mali začať premýšľať nad implementáciou MES systému. Preto sme pripravili sumár 6 najčastejších znakov, kedy vaša výroba potrebuje MES systém.

Či už vaša spoločnosť zápolí s

  • neefektívnosťou výroby,
  • problémami s kvalitou
  • či sledovaním zásob,

MES systém prinesie do vašej prevádzky

  • monitorovanie procesov,
  • analýzu výrobných údajov
  • a účinné nástroje optimalizácie riadenia výrobných a montážnych procesov v reálnom čase.

Ak včas identifikujete, že už je vaša prevádzka zrelá na MES systém, predídete tak ťažkopádnej, a často aj nákladnej, digitalizácii vašich výrobných postupov ako aj ďalších pričlenených podnikových procesov.

Ako zistiť, či vaša výroba potrebuje MES systém

Ako zistiť, či vaša výroba už potrebuje MES systém

1. Neefektívne výrobné procesy

V prípade, že vo vašich výrobných procesoch nedosahujete požadovanú efektívnosť, alebo vznikajú na prevádzke úzke miesta, či opakované oneskorenia dodávok hotových výrobkov, môže to byť znakom potreby optimalizácie výroby, v ktorej vám pomôže MES systém.

Neefektívne výrobné procesy často vedú k významným stratám, a to ako z hľadiska času tak aj zdrojov. Meškania na výrobných linkách a vzniknuté úzke miesta sú bežnými indikátormi klesajúcej efektívnosti výroby a majú priamy negatívny dopad produktivitu a ziskovosť prevádzky.

Po implementácii MES systému sa zvyčajne podarí spoločnostiam zlepšiť v priemere čas výrobných cyklov o 15 % a skrátiť čas pôvodne potrebný na výrobu jedného výrobku o 14 %. Tieto zlepšenia sú výsledkom toho, že pokročilé MES systémy dokážu odhaľovať príčiny zhoršenej produktivity na prevádzke a následne optimalizovať procesy tak, aby k nim už nedochádzalo.

Najčastejšími príčinami zhoršenej výrobnej efektivity sú:

a) Nesprávne plánovanie a rozvrhovanie výroby

Neadekvátne plánovanie a rozvrhovanie výroby môže viesť k nedostatočnému alebo nesprávnemu využívaniu zdrojov, čo potom spôsobuje oneskorenia a núdzovým zastaveniam výrobných liniek alebo iných zariadeniam.

b) Nedostatok automatizácie a technológií

Manuálne procesy, zastarané vybavenie a neštandardizované pracovné postupy spôsobujú nadmerné navyšovanie výrobného času na jeden výrobok a často majú za následok stúpajúcu chybovosť.

c) Nedostatočné zaškolenie a zručnosti

Nevyškolení alebo nesprávne zaškolení zamestnanci, najmä krátko po nástupe alebo rotácii na novú pozíciu, sa častejšie dopúšťajú chýb, čo má za následok ďalšie oneskorenia a zníženú celkovú kvalitu procesov.

d) Poruchy na zariadeniach a problémy s údržbou

Poruchy na výrobných zariadeniach a problémy s údržbou mávajú za následok núdzové výpadky výroby, zastavenia výrobných liniek, a okrem neželaných a neplánovaných prestojov, aj vytváranie úzkych hrdiel.

e) Problémy s kvalitou

Závady, chyby a reworky znižujú produktivitu výroby, nakoľko zamestnanci musia vyvíjať ďalšie úsilie na ich odstránenie alebo repasovanie, čím dochádza k navyšovaniu prevádzkových nákladov, ktoré mu sa dá predchádzať.

f) Nedostatočná komunikácia a spolupráca

Nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi rôznymi oddeleniami, tímami a zamestnancami na prevádzke pridáva na zvyšovaní oneskorení a defektov na výrobkoch.

g) Neefektívne riadenie zásobovania

Problémy v zásobovaní, ako sú meškajúce, nesprávne alebo nedostatočné dodávky materiálov a komponentov vedú k zastaveniam výroby, čo sa podpisuje nielen na celkovej zníženej produktivite prevádzky, ale aj kvalite procesov.

h) Nedostatočné riadenie zásob

Nadmerné alebo nedostatočné zásoby prispievajú k spomaľovaniu výrobných a montážnych procesov a zbytočnému plytvaniu.

i) Problémy s BOZP

Nehody a zranenia na prevádzke môžu mať za následok aj vznik porúch na zariadeniach a samozrejme znižujú produktivitu, nakoľko vedúci zamestnanci musia hľadať náhradu alebo preorganizovať pracovný tím, či rozdelenie úloh.

Nedostatočná kontrola kvality

2. Nedostatočná kontrola kvality

Ak máte vo výrobe problémy s kontrolou kvality, máte zvýšenú mieru chybovosti alebo fluktuujúcu  kvalitu výrobkov, MES systém vám pomôže monitorovaním odchýlok na indikátoroch kvality a zároveň aj odhalí príčiny zníženej kvality.

Kontrola kvality je kritickou súčasťou každého výrobného procesu a nízka kvalita spôsobuje podniku dodatočné náklady, ktoré v ročných priemeroch predstavujú nezanedbateľnú čiastku. Vysoká miera chybovosti a nekonzistentná kvalita produktov sú bežnými indikátormi nesprávne nastavenej kontroly kvality, ktorá vedie k nespokojnosti zákazníkov, reklamáciám a zhoršovaniu reputácie.

Pri nasadení MES systému dochádza v priemere až k 17 % zníženiu defektov a 20 % zvýšeniu výťažnosti na prvýkrát (FPY), teda prejdeniu výrobku výrobným procesom bez nezhody alebo chyby na prvýkrát. Tieto výsledky sú čiastočne dôsledkom dôsledného monitorovania a analýzy výrobných údajov v reálnom čase, nakoľko MES systém dokáže rýchlo identifikovať problémy s kvalitou a predchádzať im alebo nasadiť reaktívne nápravné opatrenia.

Monitorovanie procesov v reálnom čase umožňuje manažérom a supervízorom výroby odhaliť problémy s kvalitou, hneď pri ich výskyte. Pokročilé MES systéme analyzujú výrobné údaje na účelom identifikácie trendov a opakujúcich sa vzorcov, čo pomáha lepšie diagnostikovať hlavnú príčinu vznikajúcich problémov s kvalitou. Tieto informácie môžu navyše pomôcť pri úpravách nastavení výrobných zariadení alebo montážnych nástrojov alebo pri preškoľovaní zamestnancov, aby sa mohlo predchádzať opakujúcim sa problémom s kvalitou.

Ak má výrobná spoločnosť vysokú chybovosť v prípade konkrétneho produktového radu, s MES systémom môže sledovať výrobný proces v reálnom čase a analyzovať údaje s cieľom identifikovať príčinu chýb. Systém môže odhaliť chybné nastavenie stroja alebo anomáliu na konkrétnom výrobnom pracovisku. Údržbári preveria správnosť nastavenia príslušného zariadenia alebo nadriadený preškolí zamestnancov na pracovisku, kde dochádza k poklesom kvality.

Chýbajúce výrobné dáta a nepresné indikátory

3. Chýbajúce výrobné dáta a nepresné indikátory

Ak výrobnej spoločnosti chýba prehľad o výrobných údajoch v reálnom čase, ako sú aktuálny výkon príslušného zariadenia, stav zásob alebo stav rozpracovaných objednávok, MES systém umožňuje monitorovanie a analýzu aj za účelom optimalizácie výrobných procesov a zníženia prestojov.

Prehľad o aktuálnych výrobných údajoch je nevyhnutný pre to, aby podniky mohli prijímať informované a kvalifikované rozhodnutia o svojich postupoch a procesoch. Bez tejto viditeľnosti manažéri výroby nemôžu presne, jasne a bezodkladne identifikovať neefektívnosť výroby, optimalizovať procesy alebo predchádzať prestojom.

Nasadenie MES systému s monitorovacími a analytickými nástrojmi v priemere vedie k 22 % zlepšenie celkovej efektivity zariadení (OEE) a 30 % zníženiu neplánovaných prestojov. Tieto zlepšenia sú spôsobené sčasti aj monitorovacími a analytickými vlastnosťami MES systému, ktorý poskytuje manažérom aktuálny a presný prehľad o výrobe a pridružených postupoch, ktoré potrebujú na prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí.

Výrobné spoločnosti sa často stretávajú so vznikom neplánovaných prestojov kvôli nedostatočnému prehľadu o hladinách zásob. MES systém automaticky sleduje požadované hladiny zásob a pred poklesom zásob pod kritickú úroveň zasiela notifikácie a upozornenia. Pokročilé riadiace systémy sledujú dostupnosť materiálu aj na základe prediktívneho plánovania a výrobného plánu.

4. Nezvládnuté zásoby a vnútropodnikové zásobovanie

Ak má podnik problémy so sledovaním stavu zásob, ako je nielen nedostatok materiálu, ale aj preskladnenia alebo presuny komponentov, MES systém pomôže s optimalizáciou skladových zásob a napomáha aj pri automatizácii koordinácie vnútropodnikového zásobovania.

Riadenie zásob je kľúčovým aspektom každého výrobného podniku. Ťažkosti so sledovaním zásob mávajú často za následok chýbajúci materiál, prezásobenie a náklady s tým spojené. Výrobné spoločnosti, ktoré zápasia s vnútropodnikovým zásobovaním, môžu ťažiť z implementácie MES systému, ktorý nielen sleduje stav a pohyby zásob, ale pri správnej integrácii ich dokáže aj riadiť a to predovšetkým v kombinácii s WMS systémami.

MES systém umožňuje manažérom výroby a supervízorom sledovať aktuálne stavy zásob ako aj predikcie podľa aktuálneho výrobného tempa alebo objednávok. Pri vzniku anomálii alebo priblíženiu sa kritickej hranice systém posiela notifikácie a upozornenia. V prípade pokročilých MES systémov s funkciou prediktívneho riadenia, systém automaticky upravuje zásobovacie stratégie a optimalizuje postupy vnútropodnikovej logistiky.

Pri nasadení MES systému na prevádzku dochádza v priemere až k 21 % zníženiu objemu zásob držaného na sklade vzhľadom na dynamickejšie stratégie zásobovania a k 17 % zlepšeniu včasných dodávok materiálov.

Ak podnik zažíva opakovaný nedostatok zásob, pretože nemá presne a správne odpisované zásoby, MES systém mu pomôže sledovať dostupnosť a kvantitu materiálu alebo komponentov v reálnom čase. Systém posiela automatické správy, ak hladiny určitého typu zásob poklesnú ku kritickej úrovni, vďaka čomu má logistické a nákupné oddelenie dostatočný priestor zabezpečiť potrebný typ materiálu a predísť prestojom a odstávkam výroby.

Týmto spôsobom umožňuje MES systém zefektívniť komunikáciu medzi oddeleniami a posilniť ich spoluprácu. Analýzou pohybov materiálov a ich spotreby dokáže MES systém adaptovať stratégie zásobovania tak, aby lepšie vyhovovali aktuálnemu výrobnému plánu a momentálnej dispozícii podnikových zdrojov. Aj takýmto prístupom môžu prevádzky predchádzať prezásobeniu a zbytočnému viazaniu kapitálu v skladových zásobách.

Nedostatočná traceabilita

5. Nedostatočná traceabilita

Ak má výrobná spoločnosť problémy s vysledovateľnosťou, ako je sledovanie surovín, materiálu alebo šarží produktov, MES systém zabezpečuje dodržiavanie všetkých predpisov a zákonov v regulovaných i neregulovaných odvetviach vytváraním podrobných digitálnych rodných listov a rozšírenou traceabilitou.

Vysledovateľnosť je kritickou požiadavkou pre výrobné spoločnosti v regulovaných odvetviach ako sú potravinárstvo, aviatika alebo farmaceutický priemysel. Nedostatočná traceabilita vedie k porušeniam regulačných predpisov, zníženej kvalite a zvýšenému riziku, že výrobok alebo celá šarža bude stiahnutí z predaja v prípade nejasností o jeho vzniku alebo použitých prísad, substancií alebo materiálov.

MES systém automaticky sleduje a zaznamenáva typy a množstvo použitých surovín a vyrobených šarží produktov v reálnom čase. To umožňuje manažérom rýchlo a presne identifikovať zdroj problémov v prípade podozrení v oblasti kvality alebo nedodržania výrobných postupov a včas prijať adekvátne opatrenia ešte predtým než sa tovar alebo výrobok dostane na trh.

Ak výrobné spoločnosti potrebujú sledovať používanie presných surovín v sériovej výrobe, pričom spoločnosť produkuje výrobky s niekoľkými variantami, MES systém rozoznáva a zaznamenáva všetky použité suroviny a podľa unikátneho identifikačného čísla identifikuje v ktorých výrobkoch boli použité.

Takto sa zabezpečí, že do výrobného procesu vstupujú iba schválené a správne suroviny, materiály alebo ingrediencie. Ak by sa nejakým nedopatrením dostali do výroby aj neautorizované ingrediencie alebo nejakým spôsobom závadný materiál, vďaka podrobnej traceabilite a digitálnemu rodnému listu sa podarí kontaminovaný výrobok alebo chybný produkt odchytiť ešte predtým, ako opustí podnik. Nasadením MES systému do prevádzky dochádza v priemere k 22 % zníženie počtu stiahnutí výrobkov z obehu a 25 % zlepšenie dodržiavania predpísaných noriem.

6. Nemožnosť ďalej škálovať procesy

Ak má výrobná spoločnosť problémy s ďalším škálovaním procesov a operácií, napríklad pri stúpajúcom dopyte alebo pri expanzii na nové trhy, MES systém umožňuje dynamicky škálovať procesy a adaptovať postupy na zmenené parametre výroby.

Ako výrobné spoločnosti rastú a expandujú, často narážajú na svoje limity pri škálovaní operácií a procesov. Tieto obmedzenia neprispievajú len k oneskoreniam výroby a zníženej výrobnej kapacite, ale komplikujú aj jednotlivé výrobné procesy. MES systémy vo svojej podstate prinášajú zoštíhľovanie výrobných procesov, pričom v prípade pokročilých riadiacich systémov je možné ďalej procesy škálovať, či už rozširovaním podnikových zdrojov, výrobných objemov alebo pridávaním ďalších postupov či služieb do existujúcich výrobných a montážnych procesov. Zefektívnením a optimalizáciou výrobných procesov umožňujú riešenia MES výrobcom zvýšiť ich výrobnú kapacitu, maximalizovať využitie zdrojov a zvýšiť celkovú efektivitu prevádzky.

Keď sa podniky snažia rozširovať svoje pôsobenie, iniciatívy Industry 4.0 a pokročilé digitálne technológie sa stávajú čoraz dôležitejšími. MES systémy sa hladko integrujú s týmito technológiami a umožňujú rozvoj prepojeného a inteligentného výrobného ekosystému. Moderné riadiace systémy výroby podporujú implementáciu agilných a flexibilných výrobných stratégií, ako sú princípy Just-in-Time dodávok aj vo výrob, či štíhlej výroby (Lean Manufacturing), ktoré sú kľúčové pre ďalšie škálovanie nielen operácií, ale aj celkovej výkonnosti.

Najvyšší čas na MES systém

So správnymi nástrojmi a stratégiami možno prekonať uvedených 6 výziev. Jedným z takýchto nástrojov je práve MES systém, ktorý podnikom pomáha optimalizovať ich prevádzku a zvýšiť produktivitu a efektivitu.

Ak sa vo vašom podniku stretávate s dvomi alebo tromi vyššie popísanými problémami, je najvyšší čas začať sa obzerať po MES systéme. Navyše, MES systém je investíciou, ktorá si na seba zarobí, pretože správne navrhnutý systém a optimalizácia výrobných procesov dokáže dostať návratnosť aj medzi 12-22 mesiacov.

Ak stále váhate, naši skúsení smart industry konzultanti a analytici vám radi poradia na čo sa pri výbere a implementácii MES systému zamerať. Kontaktuje náš smart industry tím.

Súvisiace články

6 rozhodujúcich kritérií pre výber správneho MES systému

Výber a nasadenie nového MES systému patria medzi kľúčové rozhodnutia podniku. Pripravili sme pre vás krátke zhrnutie, na ktoré body by ste sa mali zamerať pri výbere MES systému.

11 najväčších digitálnych trendov a prognóz pre výrobu a priemysel na rok 2023

Jedna kríza strieda druhú krízu. Krízový manažment sa stáva každodennou normou riadenia podniku. Aj vzhľadom na tento stav udalostí vyberáme najväčšie trendy a technológie, ktoré budú dominovať výrobnému priemyslu v roku 2023.

Ako správne naštartovať digitálnu transformáciu podniku

Digitálna transformácia každého podniku je unikátna. Existujú však spoločné postupy, ktorými je možné efektívne, rýchlo a finančne nenáročne naštartovať digitalizáciu prevádzky, zvýšiť produktivitu podniku a urýchliť nábeh inteligentnej automatizácie.