5 kľúčových prínosov OEE v dobe digitálnej revolúcie

28.12.2022

5 kľúcových prínosov OEE pre výrobu

OEE patrí dlhodobo medzi tradičné nástroje zlepšovania výroby. Aké výhody prináša v ére digitálnej revolúcie Industry 4.0? Ako môže OEE pomôcť pri digitalizácii a automatizácii výroby?

Ako sa svet čoraz viac digitalizuje, každé odvetvie a biznis pociťuje tlak na nasadenie nových technológií a inovovaných pracovných metód. Dôvod je jednoduchý: zostať konkurencieschopným. Odvetvia výroby a priemyslu nielenže nie sú iné, oni sú lídrami v experimentovaní s novými technológiami a postupmi.

Aby si výrobné podniky udržali prevádzkyschopnosť v súčasnej turbulentnej ekonomike, musia pracovať s riešeniami digitálnej transformácie. A OEE (celková efektívnosť zariadenia) predstavuje vstupnú bránu do digitalizácie a automatizácie výrobných postupov.

Čo je OEE a prečo je nevyhnutné pre digitálnu transformáciu prevádzky

OEE existuje už niekoľko desaťročí. Prvýkrát ho vyvinul japonský výrobca automobilov Toyota v 60. rokoch minulého storočia. Spočiatku sa však používalo iba ako interná metrika na sledovanie výkonov zariadení. Až v deväťdesiatych rokoch sa OEE začalo používať ako nástroj na podporu prevádzkových vylepšení.

V roku 1993 John Edwards publikoval dokument s názvom „Využitie celkovej efektívnosti zariadení vo výrobných operáciách“, ktorý popisoval ako možno použiť OEE na identifikáciu a elimináciu odpadu vo výrobných prevádzkach.

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) je metrika, ktorá meria výkon výrobného zariadenia s cieľom zlepšiť produktivitu a znížiť náklady v rámci prevádzky. V posledných rokoch umožnil technologický pokrok zhromažďovať a vyhodnocovať výrobné dáta, čo zvýšilo dôležitosť a celkovú prospešnosť OEE aj ako nástroja digitálnej zmeny.

Riešenia OEE merajú výkon výrobných nástrojov a zariadení. Sledovaním faktorov ako sú prestoje, prestavovanie nástrojov a čas výrobných cyklov, vytvára komplexný pohľad na využitie zariadení v jednotlivých procesoch. A aj ich efektívnosť pri individuálnych výrobných postupov. OEE navyše umožňuje vyskladať panoramatický pohľad na efektívnosť celého výrobného procesu ako aj celkovú výkonnosť zariadení v sériovej výrobe.

Na základe týchto analýz je možné merať a optimalizovať dobu prestavovania nástrojov. Redukciou času potrebného na prestavenie môže podnik dosiahnuť skrátenie výrobných cyklov. A zároveň aj posilniť agilitu výroby a tým rýchlejšie dodávať bezchybné produkty na trh.

Takto nadobudnutá pružnosť výroby skracuje reakčnú dobu podniku na trhové zmeny a požiadavky zákazníkov. A priamoúmerne zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.

OEE v ére digitálnej revolúcie Industry 4.0

OEE v ére digitálnej revolúcie Industry 4.0

Od roku 1993 používanie OEE výrazne napredovali.

Vďaka technologickému pokroku je teraz možné zbierať, analyzovať a vyhodnocovať veľké objemy dát zo zariadení a procesov v reálnom čase. Vďaka tomu sa OEE stalo ešte výkonnejším nástrojom na podporu prevádzkových optimalizácií a rozvoj výrobných vylepšení.

Výrobné podniky teraz môžu ladiť výrobné postupy za behu na základe presných a reálnych údajov, ktoré zberajú behom jednotlivých výrobných cyklov.

Vzostup Industry 4.0 povýšil OEE na kľúčový parameter. Vlastnosti, ktoré prináša Industry 4.0, predovšetkým personalizácia a agilita procesov, sa môžu dosiahnuť len vtedy, ak výrobné operácie bežia pri maximálnej efektívnosti.

OEE výzvy pri digitalizácii a automatizácii výroby

Aké výzvy čakajú podniky pri nasadzovaní OEE pre digitalizáciu

Existuje niekoľko výziev spojených s používaním OEE na podporu digitálnej transformácie, vrátane:

Zber správnych dát

Aby mohli podniky a prevádzky analyzovať údaje OEE na zlepšenie výkonu, musia  ich vedieť správne zhromažďovať. Ak dochádza k nesprávnemu zberu údajov alebo k výpadkom v ich zhromažďovaní, neúplne dáta môžu vytvoriť skreslený pohľad na prevádzku a procesy. To má predovšetkým za následok, že sa neriešia skutočné príčiny neefektívnosti produktivity, zníženej kvality, alebo nadmerného opotrebovania zariadení.

Analýza údajov

Po zhromaždení údajov je potrebné ich analyzovať, aby bolo možné identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. To môže byť problém, ak údaje nie sú správne usporiadané alebo ak sa analyzuje príliš veľa údajových mimo relevantného kontextu.

Implementácia

Po identifikácii zlepšení je potrebné ich implementovať, aby zmeny nadobudli účinnosť. To môže byť problém, ak zmeny nie sú správne naplánované alebo vykonateľné.

Najímanie špecialistov

Podniky si môžu najať odborníkov, ktorí sa špecializujú na zavádzanie OEE nástrojov na zber a analýzu výrobných údajov, aby im pomohli prekonať prekážky, ktorým čelia.

Investície do technológií

Podniky si musia správne naplánovať investície do technológií na efektívnejší monitoring výrobných údajov, ich analýzu a vyhodnotenie.

Plánovanie

Výrobné prevádzky musia naplánovať zavádzanie OEE nástrojov a inovácii v logických súslednostiach. Tak sa vyhnú predraženej implementácii a už počas úvodných étap môžu začať benefitovať z čiastkových analýz OEE.

Výhody OEE pri digitalizácii výroby

Aké sú výhody používania OEE pri digitalizácii výroby

Používanie OEE na podporu digitálnej transformácie vo výrobných podnikoch má mnoho prínosov.

V prvom rade ide o primárny benefit, vďaka ktorému sa OEE používa v podnikoch dodnes, zvyšovanie celkovej efektivity zariadení. To má za následok predovšetkým zvyšovanie výkonnosti zariadení, ich výrobného potenciálu a s tým súvisiace znižovanie prevádzkových nákladov.

Okrem toho používanie OEE na podporu digitalizácie môže výrobným podnikom zvyšovať agilnosť výrobných postupov. Môže tiež pomôcť podnikom zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníkov tým, že im budú dodávať kvalitnejšie produkty v kratších dodacích lehotách.

Nasadenie OEE na podporu digitálnej transformácie navyše pomáha vytvárať bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov. Vďaka nemu s znižuje pravdepodobnosť ľudskej chyby. A to aj preto, že výrobné dáta sa zhromažďujú a analyzujú automaticky prostredníctvom inteligentných algoritmov.

Medzi kľúčové výhody OEE pri digitalizácii výroby patria:

1. Optimalizácia prevádzkových nákladov

Zlepšením efektívnejšej vyťaženosti zariadení znižujú podniky výrobné a prevádzkové náklady.

2. Zlepšenie kvality

Detailným monitorovaním výkonu zariadení identifikujú prevádzky preciznejšie problémy s kvalitou. A zároveň ich môžu začať okamžite riešiť a predísť tak znehodnoteniu väčšiny výrobkov v príslušnej výrobnej dávke.

3. Zvýšenie priepustnosti výroby

Znižovaním prestojov a zvyšovaním rýchlosti výroby dochádza k rozširovaniu celkovej priepustnosti výroby.

4. Zvýšená kvalita rozhodovania pri riadení výroby

Analýzou dát OEE môžu manažéri robiť lepšie rozhodnutia na základe precíznych a reálnych výrobných údajov.

5. Zlepšenie technického stavu

Nakoľko OEE identifikuje odchýlky a anomálie v technickom stave, napomáha pri adresnejšej údržbe, čo má za následok aj predĺžovanie životnosti výrobných zariadení a nástrojov.

6 digitálnych trendov vo výrobe a kyber-automatizácii na rok 2022

Nasledovné technologické trendy naznačujú, ako sa bude odvíjať blízka budúcnosť výrobných podnikov a ich prevádzkové procesy vzhľadom na neustále sa meniace normy a okolnosti.

Ako správne naštartovať digitálnu transformáciu podniku

Digitálna transformácia každého podniku je unikátna. Existujú však spoločné postupy, ktorými je možné efektívne, rýchlo a finančne nenáročne naštartovať digitalizáciu prevádzky, zvýšiť produktivitu podniku a urýchliť nábeh inteligentnej automatizácie.

Anatómia inteligentného priemyslu: AIoT a autonomizácia

Internetom sa revolúcia v priemysle a logistike neskončila. Nové technológie ako digitálne dvojčatá a umelá inteligencia menia výrobné postupy a princípy, čo následne vedie k transformácii na dynamické a autonómne riadenie výrobných a zásobovacích procesov.