5 dôvodov prečo by ste nemali odkladať digitalizáciu výroby

15.06.2023

Digitálna transformácia výroby už nie je niečo, čo môžu firmy odkladať na neskôr. Ak chcete v dnešnom svete zostať konkurencieschopným a pripravenými na nepredvídateľnosť budúcnosti, je nevyhnutné začať investovať do pokročilých technológií a systémov, ktoré prinášajú výhody automatizácie, zlepšenej kontroly kvality a vylepšených služieb zákazníkom.

Niektoré výrobné firmy sa však stále zdráhajú opustiť tradičné pracovné postupy z dôvodu zníženia počiatočných kapitálových nákladov. Dlhodobé zisky a prevádzková udržateľnosť spojené s digitálnou transformáciou však ďaleko prevyšujú akékoľvek krátkodobé úspory nákladov.

Tu je 5 dôvodov, prečo odkladanie digitálnej transformácie bráni výrobným podnikom v ich rozvoji.

Dôvod č. 1 : Zlepšenie výrobnej produktivity a prevádzkovej efektivity

Výrobný priemysel sa neustále vyvíja a zvyšuje svoje nároky na efektivitu a produktivitu. V súčasnej ére digitalizácie je nutné využívať technológie ako IoT, či digitálne dvojčatá, ktoré pomáhajú riešiť tieto výzvy aj prostredníctvom

  • automatizácie úloh,
  • zefektívnenia procesov
  • a eliminácie manuálnej práce.

Automatizácia úloh je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako minimalizovať ľudské chyby, ktoré môžu spomaľovať výrobu. Využitie moderných technológií, ako je umelá inteligencia, strojové učenie alebo pokročilé robotické riešenia, môže prispieť k výraznejšiemu zníženiu chýb a zlepšeniu presnosti výrobných procesov. Tieto riešenia zároveň dokážu prevádzkovať procesy 24/7, čím zabezpečujú nepretržitú výrobu.

Zefektívnenie procesov vďaka digitálnej transformácii predstavuje ďalší významný prínos. Výrobné procesy sú často zbytočne zložité alebo zdĺhavé v dôsledku manuálnych alebo starých, neefektívnych systémov. S využitím napríklad pokročilého softvéru pre riadenie výroby ako je MES systém alebo systému plánovania podnikových zdrojov ERP, môžete zjednodušiť a optimalizovať prevádzkové procesy, odstrániť nadmerné operácie a zrýchliť celkový výrobný cyklus.

Nemenej dôležitým prvkom je eliminácia manuálnej práce. Manuálna práca nie je len časovo náročná, ale často je spojená aj s vyššími nákladmi. Implementáciou inteligentných výrobných technológií a robotizácie môžete značne zredukovať potrebu manuálnej práce, čo vedie k zníženiu nákladov a zvýšeniu celkovej rýchlosti výroby.

Zavedením týchto postupov vytvoríte efektívne a bezpečné pracovné prostredie, ktoré dokáže využiť svoje zdroje na maximum. Je však dôležité pripomenúť, že digitálna transformácia vo výrobe nie je len o technológii - je to komplexný proces, ktorý zahŕňa zmeny

  • v podnikovej kultúre,
  • procesoch,
  • obchodných modeloch
  • a ľuďoch.

Všetky tieto aspekty musia byť zohľadnené pri plánovaní a rozvoji digitálnej transformácie vo výrobe.

Dôvod č. 2: Rýchlejší prehľad o prevádzke

V digitálnej ére sa dáta stali jedným z najcennejších aktív každej firmy. Ako je to však v prípade výrobných spoločností?

Dáta v reálnom čase prinášajú významný prínos v procese rozhodovania. Môžu totiž poskytnúť presné a aktuálne informácie o výrobných procesoch, efektívnosti výroby, výkonnosti zariadení, stavu inventára a mnohých ďalších aspektoch prevádzky. Tieto údaje umožňujú prijímať informovanejšie rozhodnutia podložené faktickými dátami, a nie na základe odhadov alebo úsudkov.

Jednou z technológií, ktorá umožňuje zhromažďovať a analyzovať údaje v reálnom čase, je MES systém. Tento systém zjednocuje a spracováva údaje z rôznych zdrojov vo výrobe a poskytuje manažérom detailný prehľad o ich prevádzke.

Dáta môžu byť využité nielen na sledovanie aktuálneho stavu výroby, ale aj na identifikáciu oblastí, ktoré vyžadujú zlepšenie. S týmto vedomím môžu manažéri rýchlejšie modifikovať stratégie a tým zlepšiť celkovú efektívnosť a produktivitu svojej prevádzky.

Prístup k údajom v reálnom čase taktiež umožňuje lepšie merať pokrok smerom k stanoveným cieľom. Firmy tak získavajú silný nástroj na sledovanie a meranie svojich výsledkov, čo je nevyhnutné pre úspešné podnikanie v dnešnom konkurenčnom prostredí.

5 dôvodov prečo neodkladať digitalizáciu výroby

Dôvod č. 3: Zvýšenie presnosti

V súčasnosti sa stále viac spoliehame na automatizáciu na dosiahnutie vysokej presnosti a efektivity. Automatizácia je kľúčovým nástrojom, ktorý môže pomôcť odstrániť riziko ľudskej chyby, zlepšiť presnosť a zvýšiť rýchlosť výroby.

Automatizácia procesov nie je iba o nahradení ľudskej práce strojmi. Ide o integráciu pokročilých technológií do výrobných a zásobovacích postupov za účelom zvýšenia ich efektívnosť a optimalizácie nákladov. Tieto technológie zahŕňajú napríklad MES systémy pre riadenie výroby, ktoré automatizujú

  • plánovanie a rozvrhovania práce,
  • sledujú a kontrolujú výrobné postupy.

Automatizácia tiež prináša významné prínosy v oblasti spracovania a analýzy dát. Automatizované systémy dokážu spracovať obrovské množstvo údajov v krátkom čase a poskytnúť presné informácie potrebné pre rozhodovanie. Tieto údaje môžu odhaliť potenciálne problémy skôr, než sa stanú vážnymi a pomáhajú eliminovať chyby spôsobené nesprávnymi zadaniami alebo predpokladmi.

Avšak, je potrebné zdôrazniť, že automatizácia nie je jednoduchý proces a vyžaduje si správne plánovanie a implementáciu. Správne nastavenie a koordinácia automatizovaných systémov sú kľúčové pre ich efektívne využitie.

Dôvod č. 4: Zlepšenie zákazníckej skúsenosti

Digitálna transformácia nám otvára dvere do novej éry zákazníckych skúseností. Zákazníci dnes očakávajú produkty vysokej kvality, ktoré sú dodané rýchlo a spoľahlivo. A to je presne to, čo digitalizácia umožňuje.

Digitálna transformácia a implementácia MES systémov pre riadenie výroby umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie výrobné procesy. Tieto systémy zefektívňujú plánovanie, sledovanie a kontrolu výrobných procesov, čo vedie k rozšíreniu výrobnej kapacity a skráteniu dodacích časov.

Čo sa týka komunikácie so zákazníkmi, digitálne kanály, ako sú sociálne médiá, e-maily, chaty a webináre, umožňujú podnikom lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Táto okamžitá a transparentná komunikácia umožňuje firmám reagovať na spätnú väzbu zákazníkov v reálnom čase a prispôsobiť sa ich meniacim sa potrebám.

Dôvod č. 5: Zvýšenie bezpečnosti

V ére, kedy sa čoraz viac spoliehame na digitálne technológie, je nevyhnutné zabezpečiť, aby naše digitálne aktíva a dáta boli neustále chránené. Ochrana citlivých informácií a zabezpečenie proti kybernetickým hrozbám je jednou z kľúčových priorít digitálnej transformácie.

Rozvoj digitálnej transformácie znamená posun od ručne vedených záznamov k digitálnym, čo umožňuje použitie sofistikovaných šifrovacích systémov na ochranu údajov. Tieto šifrovacie metódy premieňajú čitateľné údaje na nerozlúštiteľný kód, ktorý je bez kľúča nečitateľný, čím výrazne znižujú riziko úniku informácií.

Viacfaktorové autentifikačné procesy poskytujú ďalšiu úroveň ochrany, čím zabraňujú neoprávnenému prístupu k systémom a dátam. Tieto metódy môžu zahŕňať kombináciu niečoho, čo používateľ vie (heslo), niečoho, čo má (mobilný telefón na prijímanie SMS kódov), alebo niečoho, čo je pre neho jedinečné (biometrické údaje, ako je odtlačok prsta).

Pravidelné bezpečnostné kontroly a aktualizácie sú nevyhnutné na zabezpečenie, že všetky systémy sú aktuálne a chránené pred najnovšími hrozbami. Kybernetické hrozby sú dynamické a neustále sa menia, preto je dôležité, aby bola bezpečnosť vždy na čele inovácií.

Investícia do špecializovaných technológií a softvéru pre kybernetickú bezpečnosť je nevyhnutným krokom. To môže zahŕňať

 • pokročilé systémy detekcie hrozieb,
 • riešenia kyberbezpečnosti koncových bodov
 • a sieťové monitorovanie.

5 dôvodov prečo neodkladať digitalizáciu výroby

Dôvodov prečo už ďalej neodďaľovať digitálnu transformáciu vo výrobných prevádzkach je však viac.  

Dôvod č. 6: Konkurenčná výhoda

Rýchly technologický pokrok znamená, že firmy, ktoré sa neprispôsobia, riskujú stratu svojej konkurenčnej výhody. Digitálna transformácia umožňuje spoločnostiam byť o krok vpred pred konkurenciou, inovovať rýchlejšie a prispôsobiť sa trhovým zmenám s väčšou pružnosťou.

Dôvod č. 7: Škálovateľnosť

Digitálne riešenia sú oveľa ľahšie škálovateľné v porovnaní s tradičnými metódami. Ako rastie váš podnik, digitálne systémy môžu tento rast bezproblémovo absorbovať bez potreby významných zmien IT infraštruktúry.

Dôvod č. 8: Predikcie v reálnom čase

Digitálna transformácia umožňuje sledovať predikcie v reálnom čase, čo znamená, že podniky môžu monitorovať a prispôsobovať svoje operácie okamžite podľa potreby. Táto schopnosť môže výrazne vylepšiť procesy rozhodovania, umožniť efektívnejšie prideľovanie zdrojov a rýchlejšie reakcie na problémy, ktoré môžu vzniknúť.

Dôvod č. 9: Environmentálna udržateľnosť

Digitálna transformácia môže pomôcť znížiť uhlíkovú stopu spoločnosti optimalizáciou využitia zdrojov a elimináciou odpadu. Inteligentné výrobné systémy ako MES systém pomáhajú znižovať spotrebu energie optimalizáciou výrobných plánov na minimalizáciu doby nečinnosti strojov, ale aj integrovaným manažmentom energií.

Dôvod č. 10: Zlepšenie spokojnosti zamestnancov

Digitálne nástroje môžu automatizovať opakujúce sa úlohy, čo uvoľňuje zamestnancov, aby sa sústredili na strategické a napĺňajúcejšie úlohy. Táto zmena môže viesť k vyššej pracovnej spokojnosti, lepšiemu zadržaniu zamestnancov, pozitívnejšej firemnej kultúre, ale aj bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu.

Potrebujete pomôcť s digitalizáciou vašej výroby? Naši skúsení smart industry konzultanti a analytici vám radi poradia ako posunúť vašu prevádzku na vyššiu výkonostnú úroveň. Kontaktuje náš smart industry tím.

Súvisiace články

Zvýšenie efektivity pomocou OEE: Ako merať, analyzovať a zlepšovať výkon výrobných zariadení

Hlavným cieľom každého manažéra výroby je zabezpečiť efektivitu výrobnej linky. Jedným zo spôsobov, ako merať výkon a identifikovať priestor pre zlepšenie, je výpočet celkovej efektívnosti zariadenia (OEE).

6 najčastejších znakov, že váš podnik už potrebuje MES systém

Výrobné prevádzky však častokrát prehliadajú náznaky, kedy by už mali začať premýšľať nad implementáciou MES systému. Preto sme pripravili sumár 6 najčastejších znakov, kedy vaša výroba potrebuje MES systém.

11 najväčších digitálnych trendov a prognóz pre výrobu a priemysel na rok 2023

Jedna kríza strieda druhú krízu. Krízový manažment sa stáva každodennou normou riadenia podniku. Aj vzhľadom na tento stav udalostí vyberáme najväčšie trendy a technológie, ktoré budú dominovať výrobnému priemyslu v roku 2023.