DOMUS novinky august 2022

05.09.2022

Informačný systém DOMUS pre správu bytov a nebytových priestorov a ERP systém FINUS neustále zapracovávajú novinky kvôli aktuálnosti systému. 

Informácie sú určené hlavne pre špecialistov pracujúcich s informačným systémom DOMUS alebo FINUS.

Portál poschodoch.sk  – nové výstupy odpočtov

Na základe viacerých podnetov od používateľov portálu sa zapracovali dva nové výstupy a to Denné odpočty za objektDenná spotreba za objekt. Obidva výstupy sú určené pre funkcionárov a poskytujú im informácie o denných odpočtoch a spotrebe za celý objekt.

Denné odpočty za objekt

Denná spotreba za objekt

Portál poschodoch.sk  – nový výstup Výpis z konta užívateľov

Výstup sa po aktivácii v module IsAdmin zobrazí v sekcii "Bytový dom" s prístupom iba pre domových funkcionárov.

Výstup zobrazí parametrizovateľný výpis z konta užívateľov v riadkoch za sebou s údajmi:

  • variabilný symbol
  • meno a priezvisko užívateľa
  • typ a druh pohybu v konte užívateľa (predpis, platba, zostatok)
  • dátum splatnosti
  • sumu

Výstup je možné exportovať do CSV alebo vytlačiť.

Portál poschodoch.sk  – výstup Revízie

Na základe podnetov od užívateľov portálu bolo umožnená administrácia zobrazovania týchto revízií a to upravením parametra „Zobrazovať revízie" (nastavuje sa v module IsAdmin). Pribudli možnosti  "Všetky revízie" a "Aktuálne revízie".

Výstup Revízie zobrazuje všetky plánované revízie za dom, vchod alebo priestor.