6 spôsobov ako optimalizovať zásobovanie a distribúciu čerstvých potravín

05.05.2022

6 spôsobov ako optimalizovať logistiku a distribúciu čerstvých potravín

Zásobovanie čerstvými potravinami sa spolu s logistikou vo farmaceutickom priemysle zaraďuje medzi najkomplexnejšie typy logistiky. Aj preto si vyžaduje sofistikovanejšie postupy a technológie spĺňajúce vyššie štandardy presnosti, správnosti, rýchlosti a kvality.

Chladiaci reťazec, ktorého súčasťou je aj logistika a distribúcia čerstvých potravín, sa zaraďuje medzi najsofistikovanejšie typy logistiky obzvlášť vzhľadom na citlivosť a pominuteľnosť prepravovaného tovaru a špecifické podmienky jeho prepravy a skladovania. 

O to intenzívnejšie dopadajú na riadenie zásobovania čerstvými potravinami prudké zmeny v správaní spotrebiteľov, ako aj stúpajúce nároky na služby. Aj preto pristupujú distribučné centrá ku kontinuálnej inovácii a škálovaniu pružnosti procesov zásobovania a vychystávania digitálnymi technológiami.

Turbulentné obdobie prichádzajúcich a odchádzajúcich pandemických vĺn malo zásadný vplyv na globálne i lokálne dodávateľské reťazce. K pandémii sa navyše pridávajú ďalšie faktory, ktoré majú priamy vplyv na zásobovanie

 • od vplyvov počasia
 • až po prudké zmeny spotrebiteľského správania.

Navyše stúpajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vytvára dodatočný tlak predovšetkým na distribučné centrá, ale aj iné časti dodávateľských reťazcov.

Sektoru e-commerce a maloobchodu sa podarilo zareagovať na výzvy, ktoré sa stali tiež príležitosťami, čiastočne aj vďaka omnikanálovému predaju. Potravinársky segment, a najmä odvetvie distribúcie čerstvých potravín (tzv. chladiaci zásobovací reťazec), vzhľadom na typ

 • prepravovaného tovaru a prísne podmienky manipulácie,
 • skladovania
 • a prepravy,

predstavuje vzhľadom na komplexnosť procesov jeden z najzložitejších typov riadenia logistiky. Vzhľadom na potenciálne prerušenie potravinárskych reťazcov musia tiež distribučné centrá postupovať pri kontinuálnej inovácii.

rozsirenie business intelligence

1. Rozšírenie business intelligence

Skladovanie potravín a ich distribúcia si už za bežných okolností vyžaduje sprísnené hygienické opatrenia, ako aj rozloženie tovaru do rôznych chladiacich zón. Prístup k čerstvým potravinám sa ešte sprísňuje počas pandémie, aby sa zabránilo kontaminácii tovaru a tiež z dôvodu predchádzania infekcii medzi zamestnancami.

Následné výpadky v dochádzke zamestnancov by mohli viesť k výpadkom v zásobovacích tokoch alebo k zbytočným prestojom, počas ktorých dochádza k znižovaniu kvality tovaru alebo k jeho exspirácii, ktorým sa dalo vyhnúť.

Pandémia prispela aj k ďalšej zmene, ktorá sa týka zásobovacej stratégie just-in-time (JIT). Neplánované alebo nečakané zmeny v dodávateľskom reťazci alebo v skladoch spôsobovali oneskorenie alebo výpadky dodávok počas pandémie.

Tieto incidenty sa týkali aj

 • nedostatočnej viditeľnosti prebiehajúcich úkonov a stavu jednotlivých objednávok,
 • ako aj nepresných dát o zásobách
 • a presunoch tovaru.

A zároveň  sa týkali aj plánovania, ktoré nebolo prispôsobené na bezodkladné reagovanie na zmeny v odberateľských objednávok. Aj to spôsobuje nedostatočná pružnosť prevádzkových procesov a s ňou súvisiaca udržateľnosť aj počas krízových situácií.

Aktuálne a správne dáta sú kľúčové pri vytváraní lepšej business intelligence, kedy podniky môžu robiť

 • obchodné,
 • ale aj logistické rozhodnutia

podložené relevantnými informáciami. Bez ohľadu na to, či ide o položky, ktorým

 • klesá obrátka a z obchodného hľadiska sa stávajú nie príliš zaujímavými,
 • alebo o rozložení vysokoobrátkového tovaru v bufferovom sklade.

Rozšírenie viditeľnosti v procesoch ako je

 • plánovanie objednávok,
 • stav vychystávania,
 • najpredávanejšie položky (alebo najmenej žiadaný tovar),
 • obrátkovosť,
 • prebiehajúce reklamácie a vratky

a ich monitorovanie v reálnom čase, prispievajú k skráteniu reakčnej doby a zvýšeniu kvality taktického aj strategického rozhodovania pri efektívnom uspokojovaní obchodných požiadaviek maloobchodnej a veľkoobchodnej klientely.

V dôsledku pandémie došlo tiež k zásadným zmenám v spotrebiteľskom správaní. Tie mali nemalý vplyv na potravinársky sektor ako zdroj nevyhnutného tovaru.

Včasné a presné dáta a analýzy umožňujú podniku identifikovať novo sa formujúce trendy včas a prispôsobiť im

 • nielen obchodné,
 • ale aj procesné postupy.

Obchodno-distribučné firmy, obzvlášť tie podnikajúce s čerstvým ovocím a zeleninou, pri zavádzaní prvých koronavírových opatrení mohli anticipovať, že korporátni klienti z HoReCa budú predstavovať veľmi malú časť odberateľov s nábehom prvých lockdownov. A teda sa mohli začať sústreďovať na maloobchodné zákazky a koncových spotrebiteľov (B2C).

Tomu zodpovedali aj typy ponúkaného tovaru a zloženia objednávok - prechod na menšie, nízkopoložkové objednávky, ale vo väčších objemoch v porovnaní s obsluhovaním B2B zákazníkov. Mnohé z pandemických návykov sa budú normalizovať aj pre post-pandemický normál, a rovnako tak do plánovania vstupuje aj sezónny tovar, čomu podniky musia prispôsobovať aj svoju prevádzku.

zrychelenie vychystavana objednavok spravnymi datami

2. zrýchlenie vychystávania objednávok správnymi dátami

Vzhľadom na citlivosť skladovaného a prepravovaného tovaru v potravinárskom segmente musia podniky dbať nielen na 

 • správne skladovacie podmienky,
 • ale aj rozšírenie priepustnosti skladu,
 • a to nielen počas sezónnych špičiek
 • alebo úzkych hrdiel v prevádzke.

Vychystávanie čerstvého ovocia a zeleniny spolu s ďalším potravinovým tovarom a kompletizácia objednávok sa často predlžuje aj kvôli

 • neaktuálnym dátam o dostupnosti tovaru,
 • nesprávne označeným umiestnenian tovarových položiek,
 • ako aj v dôsledku momentálnej nedostupnosti zásob.

Táto kombinácia taktiež potenciálne vedie k nárastom chybne vychystaných objednávok, predovšetkým pri prioritnom zásobovaní klientov, kde zohráva úlohu aj čo najrýchlejšia kompletizácia a expedovanie zásielok.

Pri dodaní chybných objednávok tak dochádza

 • nielen k poškodeniu reputácie,
 • ale aj k zvýšeniu nákladov v dôsledku reklamácií a opätovnému vychystávaniu rovnakej objednávky.

Aj preto sa riadenie zásob radí medzi kľúčové procesy skladovej logistiky a zásobovania.

Presné údaje o hladinách zásob predchádzajú predaju tovaru, ktorý momentálne

 • nie je k dispozícii
 • alebo jeho dostupnosť je nejakým spôsobom limitovaná.

Nedostatočné riadenie zásob sa navyše môže podieľať na spomaľovaní vychystávacích a kompletizačných procesov, čo môže v horšom prípade viesť k hromadnému rušeniu objednávok a generovaniu strát.

K optimalizácii skladových procesov v súčasnosti významne napomáhajú moduly WMS systémov zamerané na plánovanie a riadenie skladových zásob.

Aktuálne dáta o zásobách umožňujú WMS systémom automaticky monitorovať úrovne zásob a včasnými notifikáciami zabraňovať poklesu pod kritickú hladinu, a to najmä pri strategických položkách a bestselleroch. WMS systémy zároveň regulujú aj hornú hranicu zásob a tak predchádzajú zbytočnému prezásobeniu.

skalovanie pruznosti v dobe rastucej premenlivosti

3. Škálovanie pružnosti v dobe rastúcej premenlivosti

Prediktívne analýzy sa však nemusia nasadzovať iba pri obchodnom plánovaní. Efektívne uplatnenie majú aj ako optimalizačná stratégia pri riadení zásob. Prediktívne algoritmy umožňujú identifikovať typy tovaru, ktorý sa najčastejšie

 • nakupuje
 • alebo aj vychystáva dohromady.

Párovaním položiek na základe opakujúcich sa vzorcov spotrebného správania je potom možné vyselektovať typy tovaru, ktoré sa v objednávkach najčastejšie objavujú, a skladovať ich čo najbližšie ku kompletizačnému pracovisku. Zároveň je možné zvýšiť strategickú dostupnosť tovaru s najvyššou obrátkou jeho uložením v prietokovom sklade a eliminovať tak čas, ktorý by sa skladníci potrebocali na jeho vychystanie v centrálnom sklade.

Dynamické riadenie zásob zároveň umožňuje

 • meniť uloženie tovaru
 • a párovanie bestsellerov v reálnom čase.

Vďaka tomu sklad a zásobovanie pružne reaguje

 • na sezónny nárast, 
 • neplánované výkyvy
 • alebo prudké zmeny v správaní odberateľov.

Práve zabezpečenie pružnosti sa stáva nevyhnutným atribútom nielen v potravinovom sektore, ale pre procesy fulfillmentu objednávok všeobecne.

 

Nárazové vlny dopytov po špecifických typoch tovaru sa objavujú

 • aj mimo už známych a predvídateľných sezónnych špičiek,
 • vrátane prudkých a nečakaných nárastov
 • a poklesov dopytov po rôznych typoch tovaru.

Na to, aby stúpajúca obrátka konkrétnych typov tovaru nezačala nečakane zahlcovať vychystávacie procesy a nespomaľovať odosielanie skompletizovaných objednávok, potrebuje sklad alebo distribučné centrum disponovať procesmi, ktoré sú pružné a ideálne aj škálovateľné.

Elasticita skladovej logistiky a fulfillmentu zároveň prispieva

 • k zvýšeniu udržateľnosti prevádzkových procesov
 • a dodržiavaniu dodacích lehôt
  • a to aj v prípade rozširovania predajných kanálov,
  • expanzie do nových teritórií
  • alebo zmeny segmentácie odberateľov.

Preto sú už súčasné WMS/WES systémy prispôsobené na prevádzkový model operatívneho riadenia zásob, skladu a objednávok v reálnom čase, vďaka čomu výrobné i distribučné potravinárske spoločnosti môžu včasnejšie a presnejšie reagovať na trhové zmeny.

transformacia na potravinarstvo 4.0

4. Transformácia na potravinárstvo 4.0

Riadenie chladeného reťazca, teda čerstvých potravín a farmácie, patrí medzi najkomplexnejšie typy logistiky, čo so sebou prináša množstvo výziev. Prepravovanie čerstvého tovaru vyžaduje

 • špeciálne skladovanie a manipuláciu so zásobami,
 • starostlivé kontroly,
 • regulované prostredie
 • a adekvátne podmienky na balenie tovarov.

Aj z toho dôvodu je kľúčové

 • rýchle a správne spracovanie objednávok,
 • efektívne riadenie vychystávacích procesov,
 • a prietok sklad bez prekážok.

Vzhľadom na dodržiavanie prísnych parametrov a udržanie kvality čerstvých potravín je nevyhnutné optimalizovať tok tovaru.

Zatiaľ čo práca s aktuálnymi dátovými analytikami prispieva

 • k zrýchľovaniu
 • a skvalitneniu rozhodovacích procesov,

čo má za následok urýchlenie vychystávania.

Práve skladovanie a distribúcia čerstvých potravín si vyžaduje automatizáciu riadenia procesov v reálnom čase.

Zásobovanie čerstvými potravinami pozostáva zo série unikátnych objednávok, kedy sa kombinácia jednotlivých SKU a ich množstvo neopakuje. Preto sa vychystávací proces nedá optimalizovať prostredníctvom tradičnej štandardizácie.

Objednávky koncových spotrebiteľov, podnikateľských subjektov (HoReCa) a supermarketov sa navyše vychystávajú súbežne

 • na kusy,
 • na váhu,
 • ale aj na kartóny
 • a palety,

čo ďalej komplikuje optimalizáciu vychystávacích procesov.

Distribučné centrum čerstvých potravín tak musí byť pripravené na vychystávanie vysoko individualizovaných objednávok.

Tento typ spracovania veľkého množstva odlišných požiadaviek a preferencií, v rôznych hodnotách a počtoch sa stáva náročné na manuálne vychystávanie. Obzvlášť teraz, keď sa dodávky čerstvého ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov do 24 hodín stávajú nie ani tak konkurenčnou výhodou, ako skôr normou.

Z pohľadu riadenia zásob a vychystávania dochádza k masovej kustomizácii pri zostavovaní a kompletizácii objednávok. V takom prípade sa už konvenčné technológie stávajú pri stúpajúcom objeme objednávok nespoľahlivými.

Najčastejšou technológiou, ktorá sa v takomto prípade nasadzuje, je WMS systém, v prípade pokročilej automatizácie alebo semi-automatizácie prevádzky WES systém (Warehouse Execution System).

Okrem využitia automatizačných technológií ako

 • zaskladňovacie systémy (AS/RS),
 • paletové dopravníky,
 • triedičky a baličky,

ktoré WMS/WES systém riadi, sú kľúčovou technológiou inteligentné algoritmy (AI) nasadené pre

 • dynamický slotting zásob,
 • kombinované vychystávacie stratégie
 • a operatívne riadenie podnikových zdrojov.

procesy paralelizmus pre synchronizovane zasobovanie

5. Procesný paralelizmus pre synchronizované zásobovanie

Zatiaľ čo WMS systém exceluje pri riadení zásob a automatizácii riadenia skladu, WES systém ponúka rozsiahlejšie možnosti integrácie, najmä

 • integráciu prepravných zariadení
 • a riadenie  manipulačných technológií.

Rozšírená integrovateľnosť a dynamická škálovateľnosť WES systému navyše

 • vnášajú do riadenia potravinovej logistiky väčšiu agilitu
 • a tiež zvyšujú prevádzkovú udržateľnosť zásobovacích procesov.

Pri efektívnom riadení zásobovania čerstvými potravinami sa stáva kľúčovou technológia digitálnych dvojčiat, ​​ktorá môže byť súčasťou WES systémov alebo tiež pokročilých WMS systémov.

Prostredníctvom digitálnych dvojčiat je možné vytvoriť virtuálnu kópiu

 • skladu,
 • materiálového toku
 • alebo zásobovacieho reťazca,

pričom digitálne náprotivky

 • tovaru,
 • materiálu (napríklad prepravky)
 • a zásobovacích technológií (AGV, VZV, dopravníkové pásy)

už disponujú vlastnou inteligenciou a rozhodovacou schopnosťou.

Nielenže sa tieto podnikové zdroje môžu samy rozhodovať vzhľadom na aktuálne okolnosti, pričom tieto rozhodnutia sa následne realizujú vo fyzickej realite skladu alebo distribučného centra. Navyše ich vzájomná interakcia umožňuje vytvoriť procesný paralelizmus v zásobovacom reťazci.

Procesný paralelizmus znamená, že súbežne prebiehajú rôzne procesy súvisiace s vychystávaním objednávky v rôznych častiach skladu alebo materiálového toku, ktoré sa ale navzájom podmieňujú. A rovnakým princípom sú riadené aj všetky podnikové zdroje.

Kompletizácia objednávok pred expedíciou prebieha tak, aby položky, ktoré sú momentálne v procese vychystávania mohli byť skompletizované v momente, keď sú všetky položky vychystáné v správnom množstve a bez zbytočných oneskorení.

Jednotlivé položky sú pridelené príslušným skladovým operátorom alebo prepravno-manipulačným technológiám podľa

 • časových priorít,
 • preferencií zákazníkov,
 • momentálnej dostupnosti podnikových zdrojov.

Riadiaci WES systém vďaka digitálným dvojčatám vytvára postupnosť jednotlivých aktivít, ktorým prideľuje podnikové zdroje. Tie navyše v reálnom čase navzájom koordinuje, aby nedošlo

 • k duplicite operácií (napríklad že dvaja skladníci budú vychystávať rovnakú položku pre jednu objednávku)
 • alebo prestojom (vytvorenie frontu objednávok čakajúcich na z alebo balenie).

zvysovanie vykonu a flexibility prediktivnym riadenim

6. zvyšovanie výkonu a flexibility prediktívnym riadením

Zásadná vlastnosť pri tomto type automatizácie procesov zásobovania a logistiky predstavuje

 • prediktívne riadenie operácií, ktorý sa podieľa na paralelizme v procesoch
 • a včasnej a správnej synchronizácii operácií v jednotlivých častiach materiálového toku.

Súčasné WES platformy využívajúce technológie ako digitálne dvojčatá a IoT využívajú predikcie v krátkych časových rámcoch. A to najmä 

 • pri nastavení vychystávacích postupov počas jednej pracovnej smeny
 • a na základe aktuálnych množstiev prijatých objednávok
 • a s momentálne dostupným množstvom podnikových zdrojov.

Práve prediktívne riadenie skladových a vychystávacích operácií sa podieľa na funkčnom a efektívnom prevádzkovaní masovej kustomizácie a procesného paralelizmu, ktoré stoja za

 • maximalizáciou objemu vychystaných objednávok,
 • rozšírením prietoku skladu
 • a bezchybným vychystávaním rôznych typov balení a objednávok (tzv. hybridné vychystávanie).

Ich nasadenie skracuje

 • nielen vychystávacie časové okná pre objednávky a čerstvé potraviny,
 • ale zároveň prispieva aj k skracovaniu samotného chladeného zásobovacieho reťazca.

Nasadenie WES systémov pre automatizáciu alebo semi-automatizáciu procesov komplexného vychystávania objednávok čerstvých potravín je súčasťou rozsiahlejšej stratégie digitálnej transformácie potravinárstva a poľnohospodárstva.

Technológia IoT, digitálne dvojčatá a dátová analýza sa dostávajú aj do ďalších potravinárskych dodávateľsko-odberateľských a spracovateľských procesov.

Dochádza tak k digitalizácii tzv. prvej míle (napríklad u pestovateľov) s predikciami zberu, monitoringom a kontrolou kvality potravín. Automatizačné tendencie ďalej pokračujú pri primárnom alebo sekundárnom spracovaní potravín, najmä

 • automatizáciou výroby (MOM/MES systémy)
 • a efektívnym plánovaním podnikových zdrojov.

Inteligentná automatizácia v distribúcii a logistike zahŕňa predovšetkým analytiku zásobovacieho reťazca, riadenie chladeného reťazca, automatizáciu skladovej logistiky a vychystávanie objednávok a riadenie prepravy (TMS).

V neposlednom rade ide aj o digitalizáciu poslednej míle, najmä omnikanálovú a D2C (direct-to-consumer, priame dodanie zákazníkovi) logistiku, plánovanie a riadenie dopytov, ale aj riadenie reverzných tokov. 

Procesný paralelizmus s prediktívnym riadením operácií prostredníctvom technológie digitálnych dvojčiat tvorí súčasť stratégie inteligentnej automatizácie skladu.

Táto kombinácia prispieva k efektívnej horizontálnej integrácii procesov, ktoré maximalizujú efektívnosť vychystávacích procesov a riadenie zásob čerstvých potravín, čím tiež akcelerujú adaptabilnosť logistických operácií vo vnútri distribučného centra.

 

Článok bol pôvodne publikovaný v časopise IT Systems.

5 logistických trendov, ktoré budú formovať zásobovanie

Logistické trendy v roku 2022 sú ovplyvnené dvoma vlnami pandémie z predchádzajúceho obdobia ako aj novými výzvami formujúcimi prostredie globálnych, ale aj lokálnych dodávateľských reťazcov.

Éra inovácií v automatizácii skladov a logistiky

Nové technológie z inventára Industry 4.0 založené na internete vecí (IoT), internete služieb (IoS), virtualizácii a nástrojov umelej inteligencie (AI) už v súčasnosti umožňujú generačný posun pri riadení skladu

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

 Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?

Plánujete inovovať svoje logistické procesy alebo distribučné centrum?

Poraďte sa s našimi odborníkmi