6 spôsobov ako optimalizovať zásobovanie a distribúciu čerstvých potravín

05.05.2022

6 spôsobov ako optimalizovať logistiku a distribúciu čerstvých potravín

Zásobovanie čerstvými potravinami sa spolu s logistikou vo farmaceutickom priemysle zaraďuje medzi najkomplexnejšie typy logistiky. Aj preto si vyžaduje sofistikovanejšie postupy a technológie spĺňajúce vyššie štandardy presnosti, správnosti, rýchlosti a kvality.

Chladiaci reťazec, ktorého súčasťou je aj logistika a distribúcia čerstvých potravín, sa zaraďuje medzi najsofistikovanejšie typy logistiky obzvlášť vzhľadom na citlivosť a pominuteľnosť prepravovaného tovaru a špecifické podmienky jeho prepravy a skladovania. O to intenzívnejšie dopadajú na riadenie zásobovania čerstvými potravinami prudké zmeny v správaní spotrebiteľov, ako aj stúpajúce nároky na služby. Aj preto pristupujú distribučné centrá ku kontinuálnej inovácii a škálovaniu pružnosti procesov zásobovania a vychystávania digitálnymi technológiami.

Turbulentné obdobie prichádzajúcich a odchádzajúcich pandemických vĺn malo zásadný vplyv na globálne i lokálne dodávateľské reťazce. K pandémii sa navyše pridávajú ďalšie faktory, ktoré majú priamy vplyv na zásobovanie, od vplyvov počasia až po prudké zmeny spotrebiteľského správania. Navyše stúpajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vytvára dodatočný tlak predovšetkým na distribučné centrá, ale aj iné časti dodávateľských reťazcov.

Sektoru e-commerce a maloobchodu sa podarilo zareagovať na výzvy, ktoré sa stali tiež príležitosťami, čiastočne aj vďaka omnikanálovému predaju. Potravinársky segment, a najmä odvetvie distribúcie čerstvých potravín (tzv. chladiaci zásobovací reťazec), vzhľadom na typ prepravovaného tovaru a prísne podmienky manipulácie, skladovania a prepravy, predstavuje vzhľadom na komplexnosť procesov jeden z najzložitejších typov riadenia logistiky. Vzhľadom na potenciálne prerušenie potravinárskych reťazcov musia tiež distribučné centrá postupovať pri kontinuálnej inovácii.

1. Rozšírenie business intelligence

Skladovanie potravín a ich distribúcia si už za bežných okolností vyžaduje sprísnené hygienické opatrenia, ako aj rozloženie tovaru do rôznych chladiacich zón. Prístup k čerstvým potravinám sa ešte sprísňuje počas pandémie, aby sa zabránilo kontaminácii tovaru a tiež z dôvodu predchádzania infekcii medzi zamestnancami. Následné výpadky v dochádzke zamestnancov by mohli viesť k výpadkom v zásobovacích tokoch alebo k zbytočným prestojom, počas ktorých dochádza k znižovaniu kvality tovaru alebo k jeho exspirácii, ktorým sa dalo vyhnúť.

Pandémia prispela aj k ďalšej zmene, ktorá sa týka zásobovacej stratégie just-in-time (JIT). Neplánované alebo nečakané zmeny v dodávateľskom reťazci alebo v skladoch spôsobovali oneskorenie alebo výpadky dodávok počas pandémie.

Tieto incidenty sa týkali aj nedostatočnej viditeľnosti prebiehajúcich úkonov a stavu jednotlivých objednávok, ako aj nepresných dát o zásobách a presunoch tovaru, plánovaní, ktoré nebolo prispôsobené na bezodkladné reagovanie na zmeny v odberateľských objednávok, na čo sa tiež viaže nedostatočná pružnosť prevádzkových procesov as ňou súvisiace. udržateľnosť prevádzky aj počas krízových situácií.

Aktuálne a správne dáta sú kľúčové pri vytváraní lepšej business intelligence, kedy podniky môžu robiť obchodné, ale aj logistické rozhodnutia podložené relevantnými informáciami. Bez ohľadu na to, či ide o položky, ktorým klesá obrátka a z obchodného hľadiska sa stávajú nie príliš zaujímavými, alebo o rozložení vysokoobrátkového tovaru v bufferovom sklade.

Rozšírenie viditeľnosti procesov, ako je plánovanie objednávok, stav vychystávania, najpredávanejšie položky (alebo najmenej žiadaný tovar), obrátkovosť, prebiehajúce reklamácie a vratky a ich monitorovanie v reálnom čase, prispievajú k skráteniu reakčnej doby a zvýšeniu kvality taktického aj strategického rozhodovania pri efektívnom uspokojovaní obchodných požiadaviek maloobchodnej a veľkoobchodnej klientely.

V dôsledku pandémie došlo tiež k zásadným zmenám v spotrebiteľskom správaní. Tie mali nemalý vplyv na potravinársky sektor ako zdroj nevyhnutného tovaru. Včasné a presné dáta a analýzy umožňujú podniku identifikovať novo sa formujúce trendy včas a prispôsobiť im nielen obchodné, ale aj procesné postupy.

Obchodno-distribučné firmy, obzvlášť tie podnikajúce s čerstvým ovocím a zeleninou, pri zavádzaní prvých koronavírových opatrení mohli anticipovať, že korporátni klienti z HoReCa budú predstavovať veľmi malú časť odberateľov s nábehom prvých lockdownov, a teda sa mohli začať sústreďovať na maloobchodné zákazky a koncových spotrebiteľov (B2C).

Tomu zodpovedali aj typy ponúkaného tovaru a zloženia objednávok - prechod na menšie, nízkopoložkové objednávky, ale vo väčších objemoch v porovnaní s obsluhovaním B2B zákazníkov. Mnohé z pandemických návykov sa budú normalizovať aj pre post-pandemický normál, a rovnako tak do plánovania vstupuje aj sezónny tovar, čomu podniky musia prispôsobovať aj svoju prevádzku.

2. Akcelerácia vychystávania objednávok správnymi dátami

Vzhľadom na citlivosť skladovaného a prepravovaného tovaru v potravinárskom segmente musia podniky dbať nielen na správne skladovacie podmienky, ale aj rozšírenie priepustnosti skladu, a to nielen počas sezónnych špičiek alebo úzkych hrdiel v prevádzke.

Vychystávanie čerstvého ovocia a zeleniny spolu s ďalším potravinovým tovarom a kompletizácia objednávok často predlžujú neaktuálne dáta o dostupnosti tovaru, nesprávne označené umiestnenie položiek, ako aj nedostupnosť zásob.

Táto kombinácia taktiež potenciálne vedie k nárastom chybne vychystaných objednávok, predovšetkým pri prioritnom zásobovaní klientov, kde zohráva úlohu aj čo najrýchlejšia kompletizácia a expedovanie zásielok. Pri dodaní chybných objednávok tak dochádza nielen k poškodeniu reputácie, ale ku generovaniu dodatočných nákladov pri reklamácii a vychystaní opakovanej objednávky so správnym tovarom.

Aj preto sa riadenie zásob radí medzi kľúčové procesy skladovej logistiky a zásobovania. Presné údaje o hladinách zásob predchádzajú predaju tovaru, ktorý momentálne nie je k dispozícii alebo jeho dostupnosť je nejakým spôsobom limitovaná. Nedostatočné riadenie zásob sa navyše môže podieľať na spomaľovaní vychystávacích a kompletizačných procesov, čo môže v horšom prípade viesť k hromadnému rušeniu objednávok a generovaniu strát.

K optimalizácii skladových procesov v súčasnosti významne napomáhajú moduly WMS systémov zamerané na plánovanie a riadenie skladových zásob. Aktuálne dáta o zásobách umožňujú WMS systémom automaticky monitorovať úrovne zásob a včasnými notifikáciami zabraňovať poklesu pod kritickú hladinu, a to najmä pri strategických položkách a bestselleroch. WMS systémy zároveň regulujú aj hornú hranicu zásob, čím eliminujú zbytočné prezásobenie, ktoré by mohlo zaberať priestor pre relevantný tovar.

3. Škálovanie pružnosti v dobe rastúcej premenlivosti

Prediktívne analýzy sa však nemusia nasadzovať iba pri obchodnom plánovaní. Efektívne uplatnenie majú aj ako optimalizačná stratégia pri riadení zásob. Prediktívne algoritmy umožňujú identifikovať typy tovaru, ktorý sa najčastejšie nakupuje alebo aj vychystáva dohromady.

Párovaním položiek na základe opakujúcich sa vzorcov spotrebného správania je potom možné vyselektovať typy tovaru, ktoré sa v objednávkach najčastejšie objavujú, a skladovať ich čo najbližšie ku kompletizačnému pracovisku. Zároveň je možné zvýšiť strategickú dostupnosť tovaru s najvyššou obrátkou jeho uložením v prietokovom sklade a eliminovať tak čas, ktorý by sa strávil vychystávaním v sklade.

Dynamické riadenie zásob zároveň umožňuje meniť uloženie tovaru a párovanie bestsellerov v reálnom čase. Vďaka tomu sklad a zásobovanie pružne reaguje nielen na sezónny nárast, ale aj neplánované výkyvy alebo prudké zmeny v odberateľských zvykoch. Práve zabezpečenie pružnosti sa stáva nevyhnutným atribútom nielen v potravinovom sektore, ale pre procesy fulfillmentu objednávok všeobecne.

Nárazové vlny dopytov po špecifických typoch tovaru sa objavujú aj mimo už známych a predvídateľných sezónnych špičk, vrátane prudkých a nečakaných nárastov a poklesov dopytov po rôznych typoch tovaru. Na to, aby stúpajúca obrátka konkrétnych typov tovaru nezačala nečakane zahlcovať vychystávacie procesy a nespomaľovať odosielanie skompletizovaných objednávok, potrebuje sklad alebo distribučné centrum disponovať procesmi, ktoré sú pružné a ideálne aj škálovateľné.

Elasticita skladovej logistiky a fulfillmentu zároveň prispieva k zvýšeniu udržateľnosti prevádzkových procesov a dodržiavaniu dodacích lehôt aj v prípade rozširovania predajných kanálov, expanzie do nových teritórií alebo zmeny segmentácie odberateľov. Preto sú už súčasné WMS/WES systémy prispôsobené na prevádzkový model operatívneho riadenia zásob, skladu a objednávok v reálnom čase, vďaka čomu výrobné i distribučné potravinárske spoločnosti môžu včasnejšie a presnejšie reagovať na trhové zmeny.

4. Transformácia na potravinárstvo 4.0

Riadenie chladeného reťazca, teda čerstvých potravín a farmácie, patrí medzi najkomplexnejšie typy logistiky, čo so sebou prináša množstvo výziev. Prepravovanie čerstvého tovaru vyžaduje špeciálne skladovanie a manipuláciu so zásobami, starostlivé kontroly, regulované prostredie a adekvátne požiadavky na balenie. Aj z toho dôvodu je kľúčové rýchle a správne spracovanie objednávok a efektívne riadenie vychystávacích procesov a prietoku skladu.

Vzhľadom na dodržiavanie prísnych parametrov a udržanie kvality čerstvých potravín je nevyhnutné optimalizovať tok tovaru. Zatiaľ čo práca s aktuálnymi dátovými analytikami prispieva k zrýchleniu a skvalitneniu rozhodovacích procesov, na základe čoho následne dochádza k zrýchleniu vychystávania, práve povaha skladovania a distribúcie čerstvých potravín si vyžaduje automatizáciu riadenia procesov v reálnom čase.

Zásobovanie čerstvými potravinami pozostáva zo série unikátnych objednávok, kedy sa kombinácia jednotlivých SKU a ich množstvo neopakuje. Preto sa vychystávací proces nedá optimalizovať prostredníctvom štandardizácie. Objednávky koncových spotrebiteľov, podnikateľských subjektov (HoReCa) a supermarketov sa navyše chystávajú súbežne na kusy alebo váhu, ale aj kartóny a palety, čo ďalej komplikuje zúženie vychystávacích procesov.

Distribučné centrum čerstvých potravín tak musí byť pripravené na vychystávanie vysoko individualizovaných zadaní. Tento typ spracovania veľkého množstva odlišných požiadaviek a preferencií, v rôznych hodnotách a počtoch sa stáva náročné na manuálne vychystávanie obzvlášť v čase, keď sa dodanie čerstvého ovocia a zeleniny do 24 hodín od domácich pestovateľov stáva nie ani tak konkurenčnou výhodou, ako skôr štandardom. Z pohľadu riadenia zásob a vychystávania dochádza k masovej kustomizácii pri zostavovaní a kompletovaní objednávok, kedy sa už konvenčné technológie stávajú pri narastajúcom objeme objednávok nespoľahlivými.

Najčastejšou technológiou, ktorá sa v takomto prípade nasadzuje, je WMS systém, v prípade pokročilej automatizácie alebo semi-automatizácie prevádzky WES systém (Warehouse Execution System). Okrem využitia automatizačných technológií, ako zaskladňovacie systémy (AS/RS), paletové dopravníky, triedičky a baličky, ktoré WMS/WES systém riadi, sú kľúčovými inteligentné algoritmy nasadené pre dynamický slotting zásob, kombinované vychystávacie stratégie a operatívne riadenie podnikových zdrojov.

5. Procesný paralelizmus pre synchronizované zásobovanie

Zatiaľ čo WMS systém exceluje pri riadení zásob a automatizácii riadenia skladu, WES systém ponúka rozsiahlejšie možnosti integrácie, najmä integráciu a riadenie prepravných zariadení a manipulačné technológie. Rozšírená integrovateľnosť a dynamická škálovateľnosť WES systému navyše vnášajú do riadenia potravinovej logistiky väčšiu agilitu a tiež zvyšujú prevádzkovú udržateľnosť zásobovacích procesov.

Pri efektívnom riadení zásobovania čerstvými potravinami sa stáva kľúčovou technológia digitálnych dvojčiat (autonómnych inteligentných agentov), ​​ktorá môže byť súčasťou WES systémov alebo tiež pokročilých WMS systémov. Prostredníctvom digitálnych dvojčiat je možné vytvoriť virtuálnu kópiu skladu, materiálového toku alebo zásobovacieho reťazca, pričom digitálne náprotivky tovaru, materiál (napríklad prepravky) a zásobovacích technológií (AGV, VZV, dopravníkové pásy) disponujú vlastnou inteligenciou a rozhodovacou schopnosťou.

Nielenže sa podnikové zdroje môžu samy rozhodovať vzhľadom na aktuálne okolnosti, pričom tieto rozhodnutia sa následne realizujú vo fyzickej realite skladu alebo distribučného centra, ale aj ich vzájomná interakcia umožňuje vytvoriť paralelizmus v zásobovacom reťazci, obzvlášť pri procese vybavovania objednávok (order fulfillment).

Procesný paralelizmus znamená, že súbežne prebiehajú rôzne procesy súvisiace s vychystávaním objednávky v rôznych častiach skladu alebo materiálového toku, ktoré sa ale navzájom podmieňujú. A rovnakým princípom sú riadené aj podnikové zdroje.

Kompletizácia objednávok pred expedíciou prebieha tak, aby položky, ktoré sú momentálne v procese vychystávania v hlavnom alebo bufferovom sklade, mohli byť skompletizované v príslušnej objednávke v momente, keď sú všetky vychystávané v správnom množstve a bez zbytočných oneskorení.

Jednotlivé položky sú pridelené príslušným skladovým operátorom alebo prepravno-manipulačným technológiám v prípade automatizovaného vychystávania, podľa časových priorít a klientskych preferencií, a podľa týchto kritérií, ako aj momentálnej dostupnosti podnikových zdrojov sú vytvorené vychystávacie zoznamy.

Riadiaci WES systém prostredníctvom technológie digitálnych dvojčiat vytvára postupnosť jednotlivých aktivít, ktorým podľa priorít prideľuje podnikové zdroje, ktoré v reálnom čase navzájom koordinuje, aby sa zamedzilo duplicite operácií (dvaja skladníci vychystávajúci rovnakou položkou pre jednu objednávku) alebo prestojom (vytvorenie frontu objednávok čakajúcich na z alebo balenie).

6. zvyšovanie výkonu a flexibility prediktívnym riadením

Zásadná vlastnosť pri tomto type automatizácie procesov zásobovania a logistiky predstavuje prediktívne riadenie operácií, ktorý sa podieľa na paralelizme v procesoch a včasnej a správnej synchronizácii operácií v jednotlivých častiach materiálového toku a vychystávania objednávok.

Prediktívna analytika sa väčšinou využíva pri plánovaní alebo projekcii (objednávok, zásob a pod.). Súčasné WES platformy využívajúce technológie ako digitálne dvojčatá a IoT využívajú predikcie v krátkych časových rámcoch, najmä pri nastavení vychystávacích postupov počas jednej pracovnej smeny a na základe aktuálnych množstiev prijatých objednávok a s momentálne dostupným množstvom podnikových zdrojov.

Práve prediktívne riadenie skladových a vychystávacích operácií sa podieľa na funkčnom a efektívnom prevádzkovaní masovej kustomizácie a procesného paralelizmu, ktoré stoja za maximalizáciou objemu vychystaných objednávok, rozšírenie prietoku skladu a bezchybným vychystávaním rôznych typov balení a objednávok (tzv. hybridné vychystávanie). Ich nasadenie skracuje nielen vychystávacie časové okná pre objednávky a čerstvé potraviny, ale zároveň prispieva aj k skracovaniu chladeného zásobovacieho reťazca.

Nasadenie WES systémov pre automatizáciu alebo semi-automatizáciu procesov komplexného vychystávania objednávok alebo efektívneho riadenia distribučného centra čerstvých potravín je súčasťou rozsiahlejšej stratégie digitálnej transformácie potravinárstva a poľnohospodárstva.

Technológia IoT, digitálne dvojčatá a dátová analýza sa dostávajú aj do ďalších potravinárskych dodávateľsko-odberateľských a spracovateľských procesov. Dochádza tak k digitalizácii tzv. prvej míle (napríklad u pestovateľov) s predikciami zberu, monitoringom a kontrolou kvality potravín. Automatizačné tendencie ďalej pokračujú pri primárnom alebo sekundárnom spracovaní potravín, najmä automatizáciou výroby (MOM/MES systémy) a efektívnym plánovaním podnikových zdrojov.

Inteligentná automatizácia v distribúcii a logistike zahŕňa predovšetkým analytiku zásobovacieho reťazca, riadenie chladeného reťazca, automatizáciu skladovej logistiky a vychystávanie objednávok a riadenie prepravy (TMS). V neposlednom rade ide aj o digitalizáciu poslednej míle, najmä omnikanálovú a D2C (direct-to-consumer, priame dodanie zákazníkovi) logistiku, plánovanie a riadenie dopytov, ale aj riadenie reverzných tokov. Procesný paralelizmus s prediktívnym riadením operácií prostredníctvom technológie digitálnych dvojčiat tvorí súčasť stratégie inteligentnej automatizácie skladu. Táto kombinácia prispieva k efektívnej horizontálnej integrácii procesov, ktoré maximalizujú efektívnosť vychystávacích procesov a riadenie zásob čerstvých potravín, čím tiež akcelerujú adaptabilnosť logistických operácií vo vnútri distribučného centra.

Článok bol pôvodne publikovaný v časopise IT Systems.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

5 logistických trendov, ktoré budú formovať zásobovanie

Logistické trendy v roku 2022 sú ovplyvnené dvoma vlnami pandémie z predchádzajúceho obdobia ako aj novými výzvami formujúcimi prostredie globálnych, ale aj lokálnych dodávateľských reťazcov.

Éra inovácií v automatizácii skladov a logistiky

Nové technológie z inventára Industry 4.0 založené na internete vecí (IoT), internete služieb (IoS), virtualizácii a nástrojov umelej inteligencie (AI) už v súčasnosti umožňujú generačný posun pri riadení skladu

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

 Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?

Plánujete inovovať svoje logistické procesy alebo distribučné centrum?

Poraďte sa s našimi odborníkmi