Maximalizujte výkon svojej výroby mes systémom novej generácie

Odomknite skrytý výkonnostný potenciál svojej prevádzky

Až 92% výrobných podnikov nedosahuje svoj výkonnostný potenciál kvôli

 • nezladeným výrobným a montážnym postupom
 • fluktuácii kvalifikovaných zamestnancov
 • neskorému a nepresnému zásobovaniu
 • nedostatočnému využívaniu podnikových zdrojov

Zistite ako vám EMANS MES pomôže zvýšiť produktivitu a efektivitu výrobných procesov.

Konzultácia zdarma

PRODUKTÍVNEJŠIA VÝROBA A MONTÁŽ BEZ ODSTÁVOK 

Posuňte hranice vašej výroby a montáže s MES systémom novej generácie k výkonnejšej a nepretržitej výrobe bez neplánovaných odstávok. Automatizujte svoje výrobné a montážne procesy a získajte presný prehľad a kontrolu nad každou fázou výroby a montáže. EMANS MES systém zaručuje, že každá výrobná fáza je vykonávaná s maximálnou efektivitou, minimalizuje sa plytvanie času a materiálu a odstraňujú sa možné prekážky v plynulom toku výroby.  

VAŠa výrobná prevádzka získa s emans mes

Zvýšenie produktivity

 

35 %

Zlepšenie kvality

 

34 %

Optimalizácia prevádzkových nákladov

 

16 %

Zlepšenie OEE

 

33 %

Optimalizácia skladových zásob

 

18 %

Zrýchlenie vnútropodnikovej logistiky

 

27 %

Diskrétna výroba

Potravinárstvo

Farmaceutika

Automotive

Elektrotechnika

Aviatika

Strojárstvo

Výroba polovodičov

Kompletný Industry 4.0 inventár pre vašu prevádzku

Dátami riadený prevádzkový manažment

Presnými a včasnými dátami skrátite výrobný čas na vyhotovenie svojich produktov a odstránite odchýlky vo výrobných postupoch

Riadenie kritických činností 

Pokrytím kritických výrobných činností MES systémom eliminujete neplánované prestoje a neželané výpadky

Digitálny lean
manažment

Zoštíhlením výrobných procesov optimalizuje svoje podnikové zdroje a prevádzkové náklady

Agilné riadenie podnikových
zdrojov

Rozširujete svoj výkonnostný a kapacitný potenciál efektívnejším využitím dostupných podnikových zdrojov

Flexibilný výrobný riadiaci systém

MES systém okamžite reaguje na bezprostredné zmeny vo vašich procesoch, čím zabezpečí efektívne napĺňanie výrobných plánov

Hybridné výrobné a zásobovacie stratégie

MES systém dynamicky prispôsobuje výrobné, montážne a logistické procesy aktuálnym obchodným prioritám, trhovým okolnostiam a prevádzkovým zmenám

Poraďte sa s našimi odborníkmi na digitalizáciu a automatizáciu výroby

kľúčové funkcie pre vašu bezchybnú a včasnú výrobu

MONITOROVANIE VÝROBY     

Svoje procesy máte neustále pod kontrolou sledovaním výrobných parametrov prevádzky v reálnom čase a pri vzniku anomálií ste okamžite upozornení

PREVÁDZKOVÝ MANAŽMENT

EMANS MES riadi kľúčové proces a pridružené operácie v prevádzke a zabezpečuje ich správnu koordináciu a konformitu

RIADENIE PODNIKOVÝCH ZDROJOV

Vaše materiálové, ľudské, dátové, energetické a technologické zdroje sú využívané s maximálnou efektívnosťou

RIADENIE KVALITY VÝROBY

EMANS MES zabezpečuje bezchybnosť a správnosť vstupného materiálu, správne nastavenie nástrojov podľa noriem a kontroluje kvalitu hotového produktu

RIADENIE ÚDRŽBY

Svoje nástroje a výrobné zariadenia máte pod neustálym monitoringom, pričom systém zabraňuje neželaným odchýľkam prediktívnymi stratégiami údržby

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Vaši zamestnanci dostávajú pracovné zadania zabezpečujú ich efektívne a správne vykonávanie v prevádzke bez prestojov a s ohľadom na ergonomické a bezpečnostné pravidlá

RIADENIE ZÁSOBOVANIA

Vaše skladové zásoby sú pod dohľadom systému, ktorý zabezpečuje správne hladiny zásob a zároveň aj ich presnú a včasnú distribúciu na výrobné pracoviská

RODNÝ LIST VÝROBKOV

Všekty vaše výrobky majú automaticky vyhotovované digitálne rodné listy s presným zoznamom použitých materiálov, výrobných paramaterov a pracovníkov, ktorí na ich výrobe participovali

Ďalšie funkcie pre vašu výkonnejšiu prevádzku

EMANS MES zbiera, monitoruje a vyhodnocuje vaše výrobné a podnikové dáta. Vaši manažéri a supervízori majú okamžite k dispozícii presné a jednoznačné informácie pre správne rozhodovanie. Systém zároveň tieto dáta využíva pre operatívne plánovanie zdrojov a dynamické riadnie procesov vo vašej prevádzke.

 • Vytváranie kompletných digitálnych rodných listov výrobkov
 • Sledovanie materiálu a komponentov vo vnútropodnikových tokoch
 • Podrobné zaznamenávanie výrobných parametrov
 • Monitorovanie a odpisovanie stavu zásob v skladoch, medziskladoch a cross-dockoch
 • Digitálne odpisovanie použitého materiálu
 • Automatické zaznamenávanie šarží použitých materiálov a komponentov
 • Zber dát zo strojov, nástrojov a zariadení
 • Monitorovanie vyťaženia výrobných a prepravných zariadení
 • Vyhodnocovanie celkovej efektivity zariadení a nástrojov (OEE)
 • Vyhodnocovanie efektívnosti využitia materiálu (OY)
 • Transparentnosť a traceabilita výkonu operátorov
 • Vyhodnocovanie celkovej efektivity pracovníkov (OLE)
 • Sledovanie zvolených KPI indikátorov
 • Vyhotovovanie reportov a analýz

EMANS MES má pod dohľadom vaše prevádzkové procesy a zaručuje dodržiavanie štandardizovaných postupov vo výrobných tokoch. Systém riadi efektívne jednotlivé operácie vo vašich komplexných procesoch bez prestojov a so zdrojmi, ktoré má k dispozícii. Pri výrobných postupoch minimalizuje vznik odpadov, zabraňuje nežiaducim únikom a vzniku nepodarkov. EMANS MES zvyšuje spoľahlivosť, flexibilnosť a bezpečnosť vašich výrobných procesov.

 • Príprava a rozvrhovanie výrobných plánov
 • Zadávanie pracovných inštrukcií
 • Vizualizácia pracovných inštrukcií a výrobných postupov
 • Digitalizácia a sprístupnenie výrobnej dokumentácie
 • Koordinácia pracovných zadaní v predpísaných sekvenciách výroby
 • Riadenie nástrojov a zariadení
 • Riadenie automatizačných technológií
 • Zabezpečenie dodržania správnej kalibrácie výrobných nástrojov a zariadení
 • Koordinácia vnútropodnikového zásobovania materiálov
 • Vizualizácia aktuálneho stavu plnenia výrobného plánu
 • Notifikácie a upozornenia pri mimoriadnych situáciách

EMANS MES má neustále pod kontrolou vaše podnikové zdroje. Materiálové, dátové, ľudské, technologické a energetické zdroje riadi v rámci výrobného plánu a spôsobom, ktorý prispieva k rozšíreniu produktivitu a skracovaniu výrobných cyklov.

 • Plánovanie podnikových zdrojov podľa výrobných plánov
 • Rozvrhovanie podnikových zdrojov podľa pracovných zadaní
 • Vyhodnocovanie dostupnosti výrobných zdrojov
 • Alokácia výrobných zdrojov
 • Riadenie nástrojov a zariadení
 • Riadenie materiálového toku

Vďaka systému EMANS MES sú vaše pdonikové procesy transparentné a akékoľvek odchýľky máte okamžite pod kontrolou. Okrem presného monitorovania kvalitatívnych indikátorov, ukazovateľov výkonnosti (KPI) a kvality zabezpečuje vysoký kvalitatívny štandard vo vašich výrobných postupoch.

 • Kontrola správnosti a bezchybnosti vstupných materiálov
 • Riadenie kontroly zariadení a nástrojov
 • Monitorovanie, vyhodnocovanie a evidencia odchýlok, chýb
 • Riadenie a kontrola správneho nastavenia a parametrov výrobných zariadení
 • Autonómne plánovanie a riadenie testovania kvality výrobkov podľa predpísaných technologických postupov

Vaše nástroje a zariadenia sú neustále monitorované systémom EMANS MES. Vďaka operatívnejplánovanejkorekčnejpreventívnej a prediktívnej údržbe systém predchádza neželaným výpadkom a prestojom vo vašej výrobe z technických dôvodov. Presným monitoringom a prediktívnou údržbou znižuje systém mieru poruchovosti na vašich zariadeniach.

 • Monitoring výrobných zariadení a nástrojov, prepravných zariadení
 • Zber strojových dát
 • Zabezpečenie dodržania správnej kalibrácia výrobných nástrojov a zariadení
 • Plánovanie a riadenie údržby na základe zberu požiadaviek na údržbu výrobných zariadení a monitorovanie ich realizácie - operatívna a korekčná údržba
 • Plánovanie a riadenie údržby na základe generovania požiadaviek na údržbu výrobných zariadení podľa miery ich opotrebenia a na základe vyhodnotenie ich aktuálneho vyťaženia - preventívna údržba
 • Prediktívna údržba – realizácia údržby na základe analýzy trendov
 • Plánovanie a riadenie údržby na základe aktuálneho výrobného plánu
 • Plánovanie a riadenie prestavovania výrobných zariadení a nástrojov
 • Vizualizácia pracovného postupu pre operátorov údržby
 • Sprístupnenie technologickej dokumentácie pre operátorov údržby
 • Notifikácie a upozornenia pri mimoriadnych situáciách

Vaši kolegovia na prevádzke alebo výrobných pracoviskách majú pracovné zadania rozvrhnuté podľa výrobného plánu a systém in opratívne prideľuje ďalšie zadanie podľa aktuálnej situácie na prevádzke. EMANS MES im posiela pracovné zadania aj podľa ergonomických parametrov a príslušné, pracovné postupy im zobrazuje na výrobnom pracovisku.

 • Evidencia prítomnosti na pracovisku
 • Evidencia kvalifikácie a pracovníkov a certifikátov
 • Riadenie prístupových práv
 • Digitálne zobrazovanie pracovných postupov
 • Digitálne odpisovanie práce a pracovných výkonov
 • Monitorovanie vyťaženia pracovníkov
 • Rozdeľovanie pracovných zadaní podľa dostupnosti zamestnancov

EMANS MES urýchľuje materiálové toky vo vašej prevádzke a zabezpečuje presné a včasné zásobovanie vašich výrobných a montážnych pracovísk. Vaša vnútropodniková logistika je precízne monitorovaná systémom, aby nedochádzalo k chybným vyskladneniam alebo zvozom polotovarov a hotových výrobkov.

 • Dynamické riadenie zásobovania materiálu podľa aktuálneho stavu zásob a taktu výrobných liniek
 • Digitálny Kanban - autonómne riadenie dopĺňania materiálu na výrobných pracoviskách
 • Milk Run 4.0 - plánovanie rozvozu a zvozu materiálu, komponentov, polotovarov a hotových výrobkov
 • Operatívne riadenie automatizovaných prepravných zariadení a systémov
 • Riadenie vychystávania materiálu – Pick by Light, Pick by Point, Pick by Voice
 • Vizualizácia aktuálneho stavu plnenia zásobovacích požiadaviek
 • Riadenie skladu a zásobovania materiálu a komponentov

„Ako Tier 1 dodávateľ pre najväčšie automobilové podniky, garantujeme najvyššiu konformitu výrobných parametrov kolies na našej autonómnej linke s priemerným výrobným taktom 20 sekúnd na jedno hotové koleso. Podrobnú traceabilitu všetkých hotových kolies a ich technické parametre sleduje a zaznamenáva EMANS MES, ktorý zároveň zabezpečuje konformitu všetkých výrobných parametrov, ako aj presné plnenie výrobného plánu“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

Chcete zvýšiť výkonnosť a kvalitu svojej výroby?

PORAĎTE SA S NAŠÍMI ODBORNÍKMI NA INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL

  EMANS MES ERP
Identifikácia príčin nepodarkov alebo pôvodu zníženej kvality
Odhaľovanie dôvodov prestojov
Momentálny stav skladových zásob pre ďalšiu výrobnú dávku
Dôvody oneskorených výrobných objednávok
Zaznamenanie presného výrobného procesu na konkrétnom výrobku
Aktuálne hodnoty prevádzkových KPI
Okamžité notifikácie o anomáliách v procesoch alebo na zariadeniach
Sledovanie výrobných procesov a pridružených postupov v reálnom čase
Zvýšenie celkovej efektívnosti zariadení (OEE)
Zvýšenie celkovej efektivity pracovníkov (OLE)

 

podniky, KTORÉ už POUŽIVAJÚ NAŠE RIEŠENIE

„Systém EMANS od ANASOFTu riadi zásobovanie materiálu pre najväčší domáci automobilový závod v reálnom čase, presné dodávky správnych komponentov sú pripravené na expedíciu do výrobného závodu do 17-tich minút od zadania objednávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Vďaka novému riadiacemu softvéru EMANS od ANASOFTu dokážeme rozširovať portfólio 3 000 rôznych druhov čerstvých potravín ako aj súbežne vychystávať veľkoobjemové zákazky pre firemnú klientelu a nízkopoložkové objednávky pre domácnosti s dodaním v deň objednania v ročných objemoch presahujúcich 50 tisíc ton“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys Bratislava

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín“

Jaroslav Chrapko, CEO
Dedoles

Novinky / Blog

23.05.2024

Ako digitalizovat farmaceutickú logistiku pre bezchybnú prevádzku

13.05.2024

Mobilná aplikácia POSCHODOCH

02.01.2024

6 trendov a predikcií v digitálnej transformácii a riadení firiem na rok 2024