3 úrovne automatizácie vnútropodnikového zásobovania | Inteligentná intralogistika

09.10.2018

3 úrovne automatizácie vnútropodnikového zásobovania  Inteligentná intralogistika

Štvrtá priemyselná revolúcia sprístupnila nástroje pre digitálnu transformáciu podnikov. Okrem digitalizácie a automatizácie výrobných procesov ovplyvňuje Priemysel 4.0 zásadným spôsobom aj zásobovací reťazec. Ten sa postupne mení na digitálny ekosystém implementáciou a integráciou cloudových technológií, veľkých dát, smart senzorov, internetu vecí, umelej inteligencie, rozšírenej a virtuálnej reality. Nová forma inteligentnej logistiky - Logistika 4.0 - zahŕňa aj vnútropodnikové zásobovanie a výrobnú logistiku.

Každý segment logistických procesov podlieha vplyvom digitalizácie, čo postupne vedie k vybudovaniu inteligentného zásobovacieho reťazca (smart supply chain), kde sú navzájom všetky procesy prepojené horizontálne aj vertikálne. Avšak predtým, ako začnú vznikať navzájom prepojené siete integrovaných inteligentných zásobovacích reťazcov, si spoločnosti musia zvoliť adekvátne stratégie digitalizácie podnikových procesov vrátane logistických systémov. Výrobné a distribučné spoločnosti v súčasnosti čelia výzvam ako zvyšovať výkonnosť, kvalitu a zabezpečiť agilnosť vlastných procesov a dosiahnuť tým inteligentné riadenie logistiky.

Modulárnosť Smart Industry riešení umožňuje podnikom škálovať automatizáciu a digitalizovať procesy po etapách, decentralizovane, s ohľadom na priority, centrálnu stratégiu a výzvy, ktorým podnik čelí alebo bude čeliť.

Zásobovacie a distribučné spoločnosti a prevádzkovatelia skladov sa často musia vyrovnávať s nevyváženým riadením skladových zásob, obzvlášť v prípade neriadených skladov, a odbúravaním neproduktívneho času spolu so zvyšovaním kvality vychystávaných objednávok.

Najefektívnejším spôsobom optimalizácie výkonnosti predstavuje transformácia neriadeného skladu na sklad riadený implementáciou WMS systému a štandardizáciou jednotlivých skladových procesov, napríklad i zavedeným systému dynamického pickingu. Na druhej strane, pre výrobné podniky je zase dôležitá správna výkonnosť a elasticita vnútropodnikového zásobovania ako aj kvalita a včasnosť dodávok a obsluhovania výrobných liniek.

                                Výrobná logistika a vnútropodnikové zásobovanie

Výrobná logistika

Výrobná logistika, intralogistika, má priamy vplyv na celkovú produktivitu závodu a výrobný čas (lead time) produktu. Okrem znižovania času potrebného na vyrobenie jedného výrobku, intralogistikou možno optimalizovať využívanie zdrojov ako aj výrobné zásoby a zároveň zlepšovať kvalitu produkcie.

Výrobné podniky, ktoré čelia oneskorenému alebo nedostatočnému zásobovaniu výrobných liniek alebo pracovísk vstupnými materiálmi, neefektívnemu vyťažovaniu a prevádzkovaniu prepravných zariadení, sa rozhodujú pre optimalizáciu procesov vnútropodnikovej logistiky. Smart Industry riešenie im umožňuje automatizovať procesy inteligentným riadením logistiky a zaistiť flexibilitu a agilnosť jednotlivých činností.

Priemysel 4.0 priniesol nové možnosti dynamického riadenia materiálových tokov podniku. Internet vecí v kombinácii s identifikáciou a tagovaním materiálu umožňuje zbierať veľké množstvo údajov. Dátová analýza týchto údajov následne pomáha pracovníkom vytvárať kvalifikované rozhodnutia. Tradičné logistické systémy sú postupne nahrádzané dynamickými systémami navrhnutými v súlade s princípmi lean manažmentu a umožňujú autonómnu koordináciusynchronizáciu vnútropodnikového zásobovania s výrobnými procesmi.

3 úrovne automatizácie vnútropodnikového zásobovania

Vzhľadom na neustále sa rozširovanie variability vyrábaných produktov, znižovanie výrobných časov a optimalizáciu prevádzkových nákladov musia podniky modernizovať zavedené intralogistické procesy, aby mohli flexibilnejšie reagovať na zmeny ako vo výrobnom prostredí tak aj na trhu.

Navyše, so zvyšovaním sa celkovej komplexnosti výrobných procesov nárastom počtu zariadení, pracovníkov ako aj kvantity vstupného materiálu a polotovarov vo výrobných procesoch sa riadenie vnútropodnikových logistických systémov stáva čoraz náročnejším.

K automatizácii výrobnej logistiky môže dochádzať na troch úrovniach.

                                              Inteligentná intralogistika

1) Štandardizácia a formalizácia internej logistiky

Prvý krok optimalizácie a zefektívnenia interných materiálových tokov tvorí formalizáciaštandardizácia intralogistických procesov podľa pevne stanoveného zásobovacieho plánu. Operátori prepravných zariadení pracujú v súlade s predpísaným harmonogramom. Implementovaný informačný systém v tomto prvom štádiu plná primárne funkciu vizualizácie úkonov, ktorá slúži k rýchlemu zaškoleniu a integrácii (onboarding) novoprijatých zamestnancov do zásobovacieho procesu.

Navigácia operátorov vysokozdvižných vozíkov alebo ťahačov pri obsluhovaní výrobných liniek a pracovísk informačným systémom a zobrazovanie postupnosti pracovných úkonov zabezpečia udržiavanie konštantnej výkonnosti zásobovania aj pri zvýšenej fluktuácii. Informačný systém navyše môže zbierať údaje, ktoré môžu poslúžiť pri vyhodnocovaní pracovnej efektivity operátorov (OLE) ako aj pri digitálnom odpisovaní zásob alebo práce.

2) Dynamické riadenie vnútropodnikového zásobovania

Na druhej úrovni dochádza k zberu dát z jednotlivých výrobných liniek alebo pracovísk a integrácii riadiaceho Smart Industry systému s podnikovým ERP s cieľom získavať aktuálne a presné informácie o skladových zásobách. Vďaka dostupnosti informácií o disponibilných materiáloch a vstupných údajov z výrobných liniek môže systém dynamicky riadiť výrobnú logistiku.

Na základe analýzy aktuálnych požiadaviek na zásobovanie výrobných liniek vstupným materiálom alebo potrieb presunov polo-tovarov v rámci materiálového toku vytvára a priraďuje riadiaci Smart Industry systém pracovné úlohy pre jednotlivých operátorov logistiky. Algoritmy systému rozvrhujú požiadavky na prepravu materiálu s ohľadom na aktuálnu, či očakávanú mieru vyťaženosti, čím sa eliminuje vznik prestojov a neproduktívnych úkonov. Systém následne monitoruje realizáciu zadaných úloh a zároveň môže navigovať operátorov vysokozdvižných vozíkov alebo ťahačov k cieľovým výrobným linkám a pracoviskám. 

Zamestnanci logistiky majú prístup k aktuálnym a presným informáciám a preto môžu prijímať včasné a kvalifikované rozhodnutia a adekvátne reagovať na mimoriadne alebo neplánované situácie.  Vnútropodnikové zásobovanie sa tak stáva dostatočne flexibilným vďaka optimalizácii jednotlivých materiálových tokov inteligentnými algoritmami. Takéto riešenie umožňuje napríklad inovovať už zavedený Milk Run systém do dynamickej podoby – Milk Run 4.0.

Alternatívny variant predstavuje automatizáciu intralogistiky využitím automaticky riadených dopravných zariadení (AGV) obsluhujúcich výrobné linky na uzavretých trasách. Smart Industry systém koordinuje plnenie úloh jednotlivými zariadeniami a autonómne synchronizuje logistické a výrobné procesy vzhľadom na aktuálne požiadavky a podmienky.

                                 Autonómne zásobovanie

3) Autonómne zásobovanie

Kompletná autonómnosť predstavuje najvyšší stupeň automatizácie výrobnej logistiky. Konvergencia digitalizácie, robotikyautomatizácie umožňuje nasadenie autonómnych dopravných systémov (AGV, samonavádzané prepravné plošiny alebo drony) a inteligentných riadiacich systémov. Flotila AGV alebo iných prepravných zariadení plní úlohy vygenerované riadiacim systémom s umelou inteligenciou, ktorý uplatňuje predikčnépreskriptívne modely na výsledky analýz veľkých dát z logistiky a výroby.

Smart Industry systém poskytuje distribuovanú architektúru umožňujúcu vzájomnú komunikáciu výrobných a prepravných zariadení a taktiež vymieňanie dát medzi jednotlivými zariadeniami v reálnom čase tzv. machine-to-machine (M2M) komunikácia. V takto nastavanej architektúre na princípe multi-agentového systému sa už zariadenia, resp. ich algoritmy, rozhodujú sami podľa aktuálnej situácie, potrieb a vlastnej sady dát.

To znamená, že k obsluhovaniu výrobných liniek dochádza nezávisle formou decentralizovaného riadenia. Jednotlivé zariadenia, nielen AGV, už nedisponujú štandardizovanými úlohami, ale majú pridelené roly v rámci interne nastavenej hierarchizácie, ktoré sú však dynamické. Autonómne vnútropodnikové zásobovanie predstavuje súčasť konceptu inteligentnej továrne – Smart Factory.

                                      

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálna automatizácia skladovej logistiky | Webinár

Záznam webinára Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti ANASOFT o možnostiach a spôsoboch digitálnej automatizácie riadenia skladovej logistiky. Stratégie naskladnenia a vychystania zákazníckych objednávok sú demonštrované na prípadovej štúdii zo spoločnosti Dedoles.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.