6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

03.09.2021

ako zvýšiť ziskovosť skladu

Existuje niekoľko možností a spôsobov, akými sa dá zvýšiť ziskovosť skladu, optimalizovať prevádzkové náklady a zároveň prispieť k zlepšeniu výkonnosti skladu alebo distribučného centra.

Optimalizácia nákladov je neustálou výzvou pre každú prevádzku. Prevádzkovatelia skladov a obchodno-distribučné spoločnosti sa ocitli pod veľkým tlakom trhu aj v dôsledku globálnej krízovej situácie. Stúpajúci dopyt, ako aj prudký rozvoj online nakupovania (e-commerce), prispel k rozšíreniu konkurenčného prostredia nielen v maloobchode.

Aj preto sa podniky a obchodné spoločnosti museli začať zameriavať na zlepšovanie výkonnosti skladov, distribučných centier a zásobovacích procesov bez prílišného navyšovania investičných rozpočtov a prevádzkových nákladov. Okrem investícii do rozsiahlych projektov digitalizácie a automatizácie, ktoré majú zabezpečiť zvýšenie výkonnosti existujú aj čiastkové riešenia. Existuje niekoľko dostupných možností ako optimalizovať prevádzkové náklady skladu, a pritom zároveň prispieť k zlepšeniu výkonnosti zásobovacích procesov.

Zlepšenie riadenia zásob

Prvé kroky v snahe zvýšiť ziskovosť skladu by sa mali zamerať na postupy riadenia zásob. Riadenie zásob predstavuje zároveň aj jeden z kľúčových procesov pre optimalizáciu produktivity skladu a efektívnosti zásobovania.

a) Viditeľnosť zásob

Viditeľnosť zásob patrí medzi základné funkcie skladu s priamym dopadom na zvýšenie efektivity vychystávania tovarov alebo objednávok. Správna a presná viditeľnosť zásob znamená vedieť kde sa aké typy zásob a počty SKU nachádzajú, a tak odbúravať zbytočné prestoje a zároveň sa vyhýbať vychystávania nesprávnych SKU.

Presný monitoring odzrkadľujúci skutočný stav zásob umožňuje udržovať správne množstvá tovarov alebo materiálov na sklade. Historické dáta skladu sa dajú využiť pre presnejšie plánovanie zásob a prognózovanie odbytu, a tak sa vyhýbať prezásobeniu alebo chýbajúcemu tovaru z dôvodu poddimenzovaných zásob.

b) Optimalizácia skladovania

Spôsoby skladovania čelia novým výzvam predovšetkým pri snahe zabezpečiť čo najväčšiu flexibilitu skladovacích a vychystávacích procesov. Vhodná optimalizácia skladovania prináša úsporu priestoru, časuzdrojov pri riadení zásobovacích procesov, pričom zároveň prispieva k znižovaniu chybovosti pri vychystávaní.

Pri maximalizácii využitia priestoru treba zvážiť viaceré možnosti vrátane:

 • vertikálneho rozšírenia skladovacieho potenciálu,
 • vybudovania mezanínu s cieľom získať dodatočný priestor,
 • zúženia uličiek v regálových zónach,
 • alebo využitia stratégie cross-dockingu (tzv. prietokového skladu).

c) Strategická dostupnosť skladových zásob

Aj vzhľadom na zvyšovanie flexibility a rýchlosti vychystávacích procesov a optimalizácie nákladov sa skladovanie tovaru na fixných pozíciách, ktoré sa v čase nemenia, stáva zastaralé. Aj preto podniky začínajú preferovať dynamické naskladňovanie a preskladňovanie založené na reálnej obrátkovosti, či očakávaného nárastu dopytu po konkrétnych tovaroch (napríklad počas cielených marketingových kampaní).

Dynamické riadenie zaskladňovania zásob (dynamický slotting) prispieva k strategickej dostupnosti zásob. To navyše vedie k:

 • vyhýbaniu sa vzniku úzkych hrdiel v priestoroch skladu,
 • skráteniu vychystávacích cyklov,
 • a v konečnom dôsledku aj k zníženiu nákladov na vychystávanie objednávok.

Nakoľko vychystávanie tovaru môže dosahovať až 50% celkových prevádzkových nákladov, optimalizácia skladovania a dynamický slotting môžu zásadne prispieť k zníženiu rozpočtu na chod skladu z dlhodobého hľadiska.

ako zvýšiť ziskovosť skladu WMS zásobovanie

Zoštíhlenie skladových procesov

Riadenie  skladu zahŕňa pomerne veľké množstvo procesov a operácií, vrátane riadenia objednávok a zásob. V prípade, že postupnosť týchto operácii nie je riadne načasovaná a dôsledne koordinovaná, prichádza k:

 • nadbytočnej duplicite niektorých činností,
 • prestojom v rôznych častiach skladu,
 • ako aj celkovej zníženej kvalite vychystávania.

Aj preto sa v skladoch pristupuje k revízii jednotlivých procesov, ich optimalizácii a vylaďovaniu. Jedným z prístupov je aplikácia princípov štíhleho (lean) manažmentu. Zoštíhľovanie skladovacích procesov môže začať dôslednejším plánovaním dodávok materiálu a tovaru. To prispieva k znižovaniu vzniku úzkych hrdiel ako aj preťažovaniu zamestnancov na príjme materiálu.

Operatívnym prideľovaním pracovných zadaní pri príjme tovaru možno zlepšiť výkon zaskladňovania tovarov. Obdobné metódy, aké sa dajú použiť na zlepšenie riadenia zásob, sú aplikovateľné aj na ďalšie postupy pri riadení skladu ako je:

 • príjem tovaru,
 • prebaľovanie,
 • naskladnenie,
 • skladovanie,
 • vychystávanie,
 • kompletizácia,
 • a expedícia.

Optimalizovať sa dá aj samotný proces vychystávania, nakoľko existuje niekoľko typov stratégií, ktoré sa môžu uplatniť v závislosti od:

 • typu prevádzky,
 • obrátkovosti tovarov,
 • a objemov objednávok. 

Jednotlivé stratégie sa už v súčasnosti dajú vďaka systémom kombinovať pre rôzne typy tovarov alebo skladové zóny. Adekvátnou vychystávacou stratégiou dochádza k rozšíreniu prietoku skladu a maximalizácii vychystávacieho potenciálu distribučného centra. V týchto prípadoch je už nevyhnutné nasadenie WMS/WES systému.

K zoštíhleniu zásobovacích procesov sa dá prispieť aj čiastkovými úpravami:

 • ukladanie SKUčiek, ktoré sú najčastejšie vychystávané (alebo objednávané) spolu, v ich vzájomnej blízkosti,
 • uskladňovanie rýchloobrátkových položiek horizontálne,
 • zatiaľ čo materiál alebo tovary s malou obrátkou sú držané vertikálne.

K zrýchleniu vychystávania možno prispieť aj nasadením technológií ako je hlasom riadené vychystávanie (voice picking), či tradičnejšie systémy Pick-to-Light alebo rozhýbať tovary automatizovanými prepravníkmi.

K zoštíhleniu skladovacích procesov sa dá pristúpiť aj holistickým spôsobom nasadením inteligentného riadenia práce a pracovných zadaní, materiálu a skladových zásob a manipulačných a prepravných zariadení. Takýto projekt si vyžaduje dôsledný audit aktuálnych procesov a pripravenie návrhu riešenia riadenia skladovacích procesov v reálnom čase. V týchto prípadoch sa už v skladoch nasadzujú technológie ako IoT, digitálne dvojčatá, strojové učenie, ktoré sú zvyčajne súčasťou pokročilejších riadiacich systémov ako WES systémy.

Operatívne riadenie práce

S rastúcimi nárokmi na posilnenie odolnosti dodávateľských reťazcov dochádza aj k zmenám štandardov riadenia práce v skladoch. Riadenie práce sa z plánovania a rozvrhovania zmien a určovania priorít pracovných zadaní posunuli k automatizovaným spôsobom manažmentu pracovných zadaní. Efektívne rozdeľovanie pracovných zadaní podľa parametrov ako očakávaný objem objednávok, ich zloženie a časové priority sa už v súčasnosti súčasťou dynamického dispečingu. Táto funkcionalita je najčastejšie súčasťou LMS (Labor Management System) systémov alebo ich modulov integrovaných do pokročilejších riadiacich systémov.

LMS priraďuje pracovné zadania (naskladnenie, vychystanie, prebalenie, expedícia) dostupným zamestnancom v reálnom čase. Aj preto LMS zoštíhľuje významným spôsobom riadenie práce a maximalizuje individuálnu výkonnosť operátorov skladu. Okrem funkcie operatívneho dispečingu už pokročilé LMS navyše pri koordinovaní pracovných zadaní zohľadňujú aj iné činnosti, ktoré je nutné vykonať v rámci súslednosti prebiehajúcich procesov a činností v sklade.

Aj vďaka tomu dochádza k hladkej synchronizácii vychystávania a ďalších pridružených alebo nadväzujúcich činností vedúcich k rýchlej a správnej expedícii tovaru. Správne vyladenými algoritmami a nasadením inovatívnych technológií ako sú digitálne dvojčatá môže firma dosiahnuť obdobu internej Just-in-Time stratégie pre riadenie a synchronizáciu pracovných zadaní a optimalizáciu prevádzkového výkonu distribučného centra.

Nezanedbateľným prínosom LMS je zaistenie rovnomerného vyťaženia pracovníkov. Vďaka tomu sa zachováva pohodlný a ergonomický spôsob práce s ohľadom na ochranu zdravia zamestnancov. Riadenie pracovných zadaní LMS zároveň eliminuje prestoje a nadbytočné chodenie zamestnancov, ako aj chyby a nedorozumenia pri presunoch zásob a kompletizácii zákazníckych objednávok.

Nakoľko LMS umožňuje sledovať výkon jednotlivých pracovníkov v reálnom čase, môžu sa na dodatočné posilnenie produktivity personálu využiť aj prvky gamifikácie (nasadenie herných prvkov v nehernom prostredí). Tieto prvky motivujú zamestnancov k vyššej pracovnej súťaživosti. Zamestnanci môžu mať prístup k tabuli, na ktorej sa priebežne aktualizuje stav kto vychystal koľko objednávok a kto patrí medzi najproduktívnejších pracovníkov. Zamestnanci tak získajú prístup k okamžitému vyhodnoteniu pracovných výkonov, čím sa zároveň zvyšuje transparentnosť v pracovnom prostredí a predchádza zhoršenej sociálnej klíme. Na druhej strane zase vedúci môžu tieto dáta využiť pre spravodlivé nastavenie odmeňovania a výkonnostných prémií.

ako zvýšiť ziskovosť skladu WMS zásobovanie

Inteligentná automatizácia

Sklady a distribučné centrá patria medzi oblasti, kde miera automatizácie pomerne rýchlo stúpa aj vzhľadom na neustále sa meniaci dopyt trhov po tovarocha službách. Dostupné technológie a softvérové riešenia umožňujú optimalizovať vybrané procesy riadenia skladu od čiastkovej automatizácie manuálnych prác až po nasadenie rozsiahleho riešenia automatizácie. Existuje mnoho spôsobov a riešení ako automatizovať postupy v distribučnom centre, ktoré sa nachádzajú na škále od systémovej automatizácie, cez mechanickú automatizáciu, semi-automatizáciu až po celkovú automatizáciu zásobovacích procesov.

Môže ísť o menej náročné projekty so zavedením skenovacích zariadení. Tie sa podieľajú na zvýšení produktivity vychystávacích procesov ako aj eliminácie vzniku chýb. Podnik môže pristúpiť aj k tzv. ostrovným riešeniam zameraných na jeden typ činnosti, ktorým môže byť triedenie alebo balenie finalizovaných objednávok. Pri pokročilejších projektoch už prichádza k prepájaniu jednotlivých ostrovov automatizácie až po komplexnejšie projekty škálovania riadiach modulov a automatizácie.

Okrem zlepšenia výkonu, automatizácia predstavuje ďalší spôsob ako optimalizovať prevádzkové náklady, zabezpečiť udržateľnosť procesov, a tým aj konkurencieschopnosť podniku. Návratnosť investície (ROI) závisí od rozsahu projektu automatizácie a technológií, ktoré firma do skladu plánuje nasadiť. Správným zosúladením projektu automatizácie s obchodnými cieľmi a plánmi umožní podniku maximalizovať návratnosť a tak urýchliť zvýšenie celkovej ziskovosti skladu alebo distribučného centra.

Jednou zo stratégií adaptácie prevádzkového modelu na model obchodný je aj nahradenie ERP/WMS systému pre riadenie skladu a zásob komplexnejším riadiacim systémom WES. WES systém disponuje širšou funkcionalitou, vrátane riadenia zásob, práce a zariadení v reálnom čase, ako aj dynamickým škálovaním. Vďaka dynamickému škálovaniu systém promptne prispôsobuje riadenie logistiky aktuálnym požiadavkám trhu (napríklad počas sezóny alebo v prípade krízového riadenia).

Okrem funkcionality WMS a LMS, pokročilé WES systémy zastrešujú aj funkcionalitu Warehouse Control System (WCS). WCS systémy zabezpečujú automatizované riadenie materiálového toku skladovými technológiami a manipulačnými zariadeniami (dopravníkové pásy, triedičky, váhy apod).

Šetrenie energie

Udržateľnosť a iniciatívy za zníženie uhlíkovej stopy si uvedomujú aj prevádzkovatelia skladov a distribučných centier. Aj preto sa snažia aplikovať opatrenia na šetrenie energie, ktorými zároveň dochádza aj k znižovaniu nákladov na prevádzku skladu. Základné opatrenia sa týkajú predovšetkým regulácie teploty, najmä

 • zateplenia skladu,
 • zabezpečenia správneho doliehania dverí,
 • v prípade potreby aj inštalácie mechanizmov na automatické zatváranie dverí.

Pre efektívnejšiu reguláciu teploty v sklade sa môžu namontovať aj priečky a medzisteny, vďaka čomu možno rozdeliť sklad na menšie zóny.  Tak sa môžu vyhrievať alebo klimatizovať len relevantné priestory počas nevyhnutnej doby. Riešením sú aj inteligentné termostaty. Ďalšou oblasťou, kde sa dajú optimalizovať náklady je osvetlenie. Inštaláciou pohybových senzorov možno zaručiť, že sa bude svietiť len v tých častiach skladu, kde sa práve vykonáva pracovná aktivita.

Súčasťou zelených iniciatív súvisiacich so šetrením energie a minimalizáciou produkcie CO2 je aj koncept ekologického skladu. Okrem eliminácie odpadov a zbytočných obalov sa podniky postupne púšťajú do kompletnej digitalizácie papierovej agendy, ktorú je možné dosiahnuť aj WMS/WES systémami. Medzi ďalšie ekologické opatrenia patrí aj inštalácia solárnych panelov na strechu skladu alebo využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. V rámci stratégií udržateľnosti a nasadzovania zelených technológií sa začína aplikovať aj prístup „net-zero“. To znamená, že budova skladu vygeneruje  také množstvo energie, aké spotrebuje na svoju prevádzku.

ako zvýšiť ziskovosť skladu WMS zásobovanie

Rozšírenie služieb skladu a dodacích možností 

Ďalším spôsobom ako zvýšiť ziskovosť skladu alebo distribučného centra je aj rozšírenie dodacích možností. Vzhľadom na súčasné trendy a očakávania zákazníkov a odberateľov sa jednokanálová logistika stáva skôr raritou. Štandardom sa stáva práve multikanálový predaj a zásobovanie, pričom konkurenčnú výhodu získajú spoločnosti, ktorým sa podarí nabehnúť na omnikanálový predaj. Obsluhovanie viacerých predajných kanálov si zároveň vyžaduje aj rozšírenú ponuku možností dodania, prevzatia tovaru alebo jeho reklamácie a vrátenia. Transformácia na multi- alebo omnikanálový predaj sa týka najmä skladov a distribučných centier v oblastiach maloobchodu, veľkoobchodu a e-commerce.

Sklady v priemyselných a výrobných oblastiach majú priestor zvýšiť ziskovosť ponúkaním dodatočných služieb presahujúcich konvenčné portfólio. Kontrola kvality prichádzajúcich materiálov a expedovaných tovarov sa už postupne stáva súčasťou riadenia skladu, ale aj tzv. služby s pridanou hodnotou ako:

 • montáž a finalizovanie produktov,
 • balíčkovanie a kitting,
 • prebaľovanie a prípravu špeciálneho baliaceho dizajnu (napríklad pre marketingové kampane).

Niektorí prevádzkovatelia skladov a poskytovatelia logistických služieb (3PL) dokonca ponúkajú aj tak úzkoprofilové služby, akými sú žehlenie odevov alebo technické testy a kalibrácie elektroniky priamo v skladoch a distribučných centrách.

6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

mohlo by vás zaujímať

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu?

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.

Nový retail a omnikanálová distribúcia

Omnikanálová distribučná stratégia sa postupne bude stávať nevyhnutnosťou pre celý segment elektronického obchodu  Nové logistické technológie prispeli k zoštíhleniu logistických tokov a komfortnejšej spotrebiteľskej skúsenosti pri online nákupoch.