Modul Výroba a distribúcia tepla

Modul Výroba tepla je určený výrobcom tepla spadajúcim pod Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Sleduje náklady, odpočty meračov a z nich vyplývajúce spotreby, generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

Modul zabezpečí proces celej výroby tepla od nákladov, cez odpočty až po fakturáciu v priebehu roka a zúčtovaním na konci roka. Podporuje rozhodovanie manažmentu výstupmi, ktoré analyzujú náklady a výnosy.

Poskytuje prehľad o technologických zariadeniach z pohľadu pasportizácie, revízií nákladov a predovšetkým výnosov.

funkcionality modulu výroba a distribúcia tepla

Štruktúra

Evidencia tepelnej siete, parametre tepelných zdrojov, agenda pasportov technických zariadení a ich vlastností.

Výroba

Evidencia odpočtov, fakturačných zložiek, dennostupňov, agenda súvisiaca s procesom fakturácie.

Odberatelia

Agendy vzťahov so zákazníkmi, evidencia zmlúv, objednané množstvá, evidencia nahlášok a platobných predpisov.

Vyúčtovanie

Agendy a procesy na spracovanie koncoročného vyúčtovania.

Náklady

Dodávateľské faktúry, sledovanie a plánovanie nákladových položiek, nákladové odberné miesta a ich odpočty.

REÁLNA UKÁŽKA MODULU výroba a distribúcia tepla