Maximalizujte výkon své výroby mes systémem nové generace

Odemknětě skrytý výkonnostný potenciál svého provozu

Až 92% výrobních podniků nevyužívá svůj potenciál a výkonnostní kapacitu naplno kvůli

 • nezladěným výrobním a montážním postupům
 • fluktuaci kvalifikovaných zaměstnanců
 • opožděnému a nepřesnému zásobování
 • nedostatečnému využívání podnikových zdrojů

Zjistěte jak vám EMANS MES pomůže zvýšit produktivitu a efektivitu výrobních procesů.

KonzultAcE zdarma

Vአvýrobní provoz získá s emans mes

Zvýšení produktivity

 

35 %

Zlepšení kvality

 

34 %

Optimalizaci provozních nákladů

 

16 %

Zlepšení OEE

 

33 %

Optimalizaci skladových zásob

 

18 %

Zrychlení vnitropodnikové logistiky

 

27 %

Diskrétní výroba

Potravinářství

Farmaceutika

Automotive

Elektrotechnika

Aviatika

Strojárství

Výroba polovodičů

Kompletní inventáŘ průmyslu 4.0 pro váš provoz

Daty řízený provozní management

Přesné a včasné data zkracují výrobní čas na vyhotovení vášich produktů a odstraňují odchylky v postupech

Řízení kritických činností 

Pokrytí kritických výrobních činnosti MES systémem eliminuje neplánované prostoje a nežádoucí výpadky výroby

Digitální lean
management

Zeštíhlení výrobních procesů optimalizuje vaše podnikové zdroje a provozní náklady

Agilní řízení podnikových
zdrojů

Rozšíření výkonnostního a kapacitního provozu potenciálu efektivnějším využitím dostupných podnikových zdrojů

Flexibilní výrobní řídící systém

Systém reaguje na bezprostřední změny ve vašich procesích a zabezpečuje efektivní splnění výrobního plánu 

Hybridní výrobní a zásobovací strategie

MES systém se dynamicky přizpůsobuje vašim obchodním prioritám, trhovým podmínkám a provozním okolnostem

Poraďte se s experty na digitalizaci a automatizaci výroby

klíčové funkce pro vaši bezchybnou a včasnou výrobu

MONITOROVÁNÍ VÝROBY     

Své procesy máte neustále pod kontrolou sledováním výrobních parametrů provozu v reálném čase a při objevení anomalií jste okamžitě upozorněni

PROVOZNÍ MANAGEMENT

EMANS MES řídí vaše klíčové procesy a přidružené operace v provozu a zabezpečuje jejich správnou koordinaci a konformitu

ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH ZDROJŮ

Vaše materiálové, lidské, datové, energetické a technologické zdroje jsou využívané s maximální efektivitou

ŘÍZENÍ KVALITY VÝROBY

EMANS MES dohlíží na bezchybnost a správnost vstupního materiálu, správné nastavění nástrojů podle norem a kontroluje kvalitu hotového výrobku

ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Vaše nástroje a výrobní zařízení jsou pod neustálým dohledem, zatímco systém zabraňuje neželaným odchylkám prediktivními stratégiemi údržby

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Vaši zaměstnanci dostávají pracovní zadání včas, zabezpečují jejich efektivní a správné vykonávání v provozu bez prostojů a s ohledem na ergonomické a bezpečnostní pravidla

ŘÍZENÍ ZÁSOBOVÁNÍ

Své skladové zásoby máte pod dohledem systému, který zabezpečuje správné hladiny zásob podle výrobních plánů a jejich přesnou a včasnou distribuci na pracoviště

RODNÍ LIST VÝROBKŮ

Všechny vaše výrobky mají automaticky generované digitální rodné listy s přesným seznamem použitých materiálů, výrobních parametrů a pracovníků, jenž se na nich podíleli

další funkce pro váš výkonnější provoz

EMANS MES sbírá, monitoruje a vyhodnocuje vaše výrobní a podniková data. Vaši manažéři a supervízoři mají okamžitě k dispozici přesné a jednoznačné informace pro správní rozhodování. Systém zároveň tyto data využívá pro operativní plánování zdrojů a dynamické řízení procesů ve vašem provozu.

 • Vytváření kompletních digitálních rodných listů výrobků
 • Sledování materiálu a komponentů ve vnitropodnikových tocích
 • Podrobné zaznamenávání výrobních parametrů
 • Monitorování a odpisování stavu zásob v skladech, medziskladech a cross-docích 
 • Digitální odpisování použitého materiálu
 • Automatické zaznamenávání šarží použitých materiálů nebo komponentů
 • Sběr dat ze strojů, nástrojů a zařízení
 • Monitorování vytížení výrobních a přepravních zařízení
 • Vyhodnocování celkové efektivity zařízení a nástrojů (OEE)
 • Vyhodnocování efektivnosti využití materiálu (OY)
 • Transparentnost a traceabilita výkonu operátorů
 • Vyhodnocování celkové efektivity pracovníků (OLE)
 • Sledování zvolených KPI indikátorů
 • Vyhotovování reportů a analýz

EMANS MES má pod dohledem všechny vaše provozní procesy a zaručuje respektování standardizovaných postupů ve výrobních tocích. Systém efektivně řídí jednotlivé operace ve vašich komplexních procesích bez prostojů a se zdrojmi, které má aktuálně k dispozici. Při výrobních postupech minimalizuje vznik odpadů, zabraňuje nežádoucím únikům a vzniku zmetků. EMANS MES zvyšuje spolehlivost, flexibilnost a bezpečnost vašich výrobních procesů.

 • Příprava a rozvrhování výrobních plánů
 • Zadávání pracovních instrukcí
 • Vizualizace pracovních instrukcí a výrobních postupů
 • Digitalizace a zprístupnění výrobní dokumentace
 • Koordinace pracovních zadání v předpísaných sekvencích výroby
 • Řízení nástrojů a zařízení
 • Řízení automatizačních technologií
 • Zabezpečení dodržování správní kalibrace výrobních nástrojů a zařízení
 • Koordinace vnitropodnikového zásobování materiálů
 • Vizualizace aktuálního stavu plnění výrobního plánu
 • Okamžitá notifikace a upozornění při mimořádných situacích

EMANS MES má pod nepřetržitou kontrolou vaše podnikové zdroje. Materiálové, datové, lidské, technologické a energetické zdroje řídí podle výrobního plánu a způsobem, který přispíva k rozšíření kapacitiy produktivity a zkracování výrobných cyklů.

 • Plánování podnikových zdrojů podle výrobních plánů
 • Rozvrhování podnikových zdrojů podle pracovních zadání
 • Vyhodnocování dostupnosti výrobních zdrojů
 • Alokace výrobních zdrojů
 • Řízení nástrojů a výrobních zařízení
 • Řízení materiálového toku

Díky systému EMANS MES jsou vaše podnikové procesy transparentní a jakékoliv odchylky máte okamžitě pod kontrolou. Kromě přesného monitorování kvalitativních indikátorů, ukazovatelů výkonnosti (KPI) a kvality zabezpečuje vysoký kvalitativní standard ve vašich výrobních postupech.

 • Kontrola správnosti a bezchybnosti vstupních materiálů
 • Řízení kontroly výrobních zařízení a nástrojů
 • Monitorování, vyhodnocování a evidence odchýlek, chyb
 • Řízení a kontrola správneho nastavení a parametrů výrobních zařízení
 • Autonomní plánování a řízení testování kvality výrobků podle předepsaných technologických postupů

Vaše výrobní nástroje, stroje a zařízení jsou monitorované a řízení systémem EMANS MES. Díky operativníplánovanékorekčnípreventivní a prediktivní údržbě systém předchází neželaným výpadkům a prostojům ve vašem výrobním provozu z technických příčin. Přesným monitoringem a prediktivní údržbou snižuje systém míru poruchovosti na vašich zařízeních.

 • Monitoring výrobních zařízení a strojů, přepravních zařízení
 • Sběr strojových dat
 • Zabezpečení dodržování správné kalibrace výrobních nástrojů a zařízení
 • Plánování a řízení údržby podle reálních požadavek na údržbu výrobních zařízení a monitorování jejich realizace - operativní a korekční údržba
 • Plánování a řízení údržby podle vygenerovaných požadavek na údržbu výrobních zařízení vzhledem na míru jejich opotřebení a na základě vyhodnocení jejich aktuálního vytížení - preventivní údržba
 • Prediktivní údržba – rozvrhování údržby podle analýzy trendů 
 • Plánování a řízení údržby podle probíhajícího výrobního plánu
 • Plánování a řízení přestavování výrobních zařízení a nástrojů
 • Vizualizace pracovního postupu pro operátory údržby
 • Zprístupnění technologické dokumentace pro operátory údržby
 • Okamžitá notifikace a upozornění při mimořádnych situacích

Vaši kolegové na provozu nebo výrobních pracovištích mají pracovní zadání rozvrhnutá podle výrobního plánu a systém jim operativně přiděluje další zadání vzhledem na aktuální situaci. EMANS MES jim posílá pracovní zadání aj podle ergonomických parametrů a příslušné pracovní postupy jim zobrazuje na výrobním pracovišti.

 • Evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti
 • Evidence kvalifikace a zaměstnanců a certifikátů
 • Řízení přístupových práv
 • Digitální zobrazování pracovních postupů
 • Digitální odpisování práce a pracovních výkonů
 • Monitorování vytížení pracovníků
 • Rozdělování pracovních zadání podle dostupnosti zamestnanců

EMANS MES urychluje materiálové toky ve vašem provozu a zabezpečuje přesné a včasné zásobování vašich výrobních a montážních pracovišť. Vaše vnitropodniková logistika je precizně monitorována systémem, který předchází k chybním vyskladnením nebo zvozům polotovarů na nesprávná pracoviště a hotových výrobků do nesprávních skladů.

 • Dynamické řízení zásobování materiálu podle aktuálního stavu zásob a taktu výrobních linek
 • Digitální Kanban - autonomní řízení doplňování materiálu na výrobních pracovištích
 • Milk Run 4.0 - plánování rozvozu a zvozu materiálu, komponentů, polotovarů a hotových výrobků
 • Operativní řízení automatizovaných přepravních zařízení a systémů
 • Řízení vychystávání materiálu – Pick by Light, Pick by Point, Pick by Voice
 • Vizualizace aktuálního stavu plnění zásobovacích požadavků
 • Řízení skladu a zásobování materiálu a komponentů

„Jako Tier 1 dodavatel pro největší automobilové podniky garantujeme nejvyšší konformitu výrobních parametrů kol na naší autonomní montážní lince s průměrným taktem 20 sekund na jedno hotové kolo. Podrobní traceabilitu všech hotových kol a jejich technické parametry sleduje a zaznamenává EMANS MES, který zároveň zabezpečuje konformitu všech výrobních parametrů jako i přesné plnění výrobního plánu“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

Potřebujete zvýšit výkonnost a kvalitu své výroby?

PORAĎTE SE S EXPERTY NA INTELIGENTNÍ PRŮMYSL

  EMANS MES ERP
Identifikace příčin zmetků nebo původu snížené kvality
Odhalování důvodů prostojů
Momentální stav skladových zásob pro další výrobní dávku
Důvody opožděných výrobních objednávek
Zaznamenání přesného výrobního postupu na konkrétním výrobku
Aktuální hodnoty provozních KPI
Okamžité notifikace o anomáliích v procesích nebo na zařízeních
Sledování výrobních procesů a přidružených postupů v reálném čase
Zvýšení celkové efektivnosti zařízení (OEE)
Zvýšení celkoví efektivity pracovníků (OLE)

 

podniky, kde již systém emans ŘÍDÍ PROVOZNÍ PROCESY

„Systém EMANS MES/WES od ANASOFTu řídí zásobování materiálu pro největší domácí automobilový závod v reálném čase, přesné dodávky správních komponentů jsou připravené na expedici do automobilky do 17-tich minut od odvolávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Díky novému řídícimu software EMANS WES od ANASOFTu dokážeme rozšiřovat portfolio 3 000 různých druhů čerstvých potravin jako i souběžně vychystávat velkoobjemové zákazky pro firemní klientelu a nízkopoložkové objednávky pro domácnosti s dodáním v den objednání v ročních objemech přesahujících 50 tisíc ton“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys Bratislava

„V Dedolesu jsme plánovali masivní mezinárodní expanzi, které bylo nutné přizpůsobit nejenom marketing, ale především všechny skladové procesy. I díky řešení inteligentního řízení skladu a skladové logistiky EMASN WES od Anasoftu dokážeme efektivně obsluhovat multi-kanálový retail pro 20 evropských krajin“

Jaroslav Chrapko, CEO
Dedoles

Novinky / Blog

29.05.2024

Jak digitalizovat farmaceutickou logistiku pro bezchybný provoz

13.05.2024

Mobilní aplikace POSCHODECH

05.01.2024

5 digitálních trendů ve zdravotnictví a med-techu na rok 2024