Inovativní řešení z dílny ANASOFT

Filozofií ANASOFTu je neustálý rozvoj. V některých specifických oblastech ANASOFT tvoří nové standardy a zároveň podporuje interní výzkumno-vývojové projekty.

POKROČILÁ HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)

Pokročilá HMI (Human Machine Interface)

Rozšířená realita

Díky technologii rozšířené reality přemosťujeme fyzické prostředí výrobní haly s jeho virtuálním obrazem ve formě digitálního dvojčete. Virtuální vrstva umožňuje okamžitý přístup a vizualizaci správných dat a informací přímo na místě výrobního procesu. Pracovníci ve výrobě tak mohou získat přehled o aktuálním stavu plnění výrobního plánu nebo mít k dispozici všechny potřebné informace k realizaci údržby konkrétního zařízení. 

Odsouhlasení výrobních úkonů gesty

Monitorování a rozpoznávání pohybujících se objektů zajišťujeme pomocí sady softwarových řešení, která využívají pokročilé technologie zpracování obrazu z online snímaného videa. Díky detekci pozice a pohybu operátora v prostoru zavádíme nové možnosti ovládání montážních linek gesty operátora. Kromě nesporné výhody bezdotykového ovládání, přináší tato technologie také možnost 3D skenování pohybů operátora, která je aplikovatelná při výuce a tréninku montážních úkonů v školících střediscích.

Hlasové technologie ve výrobním prostředí

Vyvíjíme technologii automatické identifikace založené na rozeznávání a digitalizaci lidského hlasu, a naopak na interpretaci dat ve formě hlasu, zejména díky využití speciálních mobilních terminálů.

Uživatel informace nezískává vizuální formou, ale slyší je. Svou činnost potvrzuje hlasem. Nejčastěji využíváme PickByVoice systém, který pracovníkům umožňuje volný pohyb.

Navigace pomocí dynamických vizuálních prvků

Jde o projekci technologického postupu nebo navigačních informací přímo do operačního prostoru pracovníka. Head-Up displej umisťujeme na čelní sklo vozidla nebo na jiné reflexní sklo, popř. nasazujeme světelnou signalizaci předmětné pozice.

Tímto způsobem dosahujeme přesnějšího navigování, operátor má volné ruce, nemusí přenášet zrak ze zobrazovacího zařízení na předmět své práce. Změna barvy může operátorovi poskytnout doplňkové informace, například o stavu výrobního zařízení nebo materiálu. Příkladem jsou PickByLight a PickByPoint systémy, nebo různé formy ANDON systémů.

BIG DATA PRO SMART INDUSTRY

Big data pro Smart Industry

Predikce požadavků v logistice

„Velká data“ představují pro poskytovatele logistických služeb zdroj inspirace pro vývoj nových obchodních modelů. Dokážeme analyzovat rozsáhlý objem heterogenních dat a tím detekujeme vzorce chování a vztahů. Identifikujeme anomálie v datech automatizované výroby. Předvídáme zpoždění v dodavatelském řetězci, což umožňuje definovat odpovídající reakci v průběhu realizace logistických služeb, a tím dosažení vyšší míry spokojenosti zákazníků. 

Prediktivní údržba

Pracujeme s nástrojem, který pomocí statistických a data miningových metod rozšiřuje existující plány údržby. Upozorňuje, kdy by mělo dojít k zásahu, protože odhaduje nepřípustně vysoké riziko selhání stroje. Opačná situace nastává, když stroj nevykazuje ohrožení, a plánovaná údržba je proto zbytečná.

Automatizace nové generace nám umožňuje bezproblémově integrovat diagnostiku strojních technologií přímo do řídících systémů. Průmyslový internet poskytuje platformu pro sdílení těchto informací a Big Data zase technologii na jejich ukládání a analýzu.

Plánování výroby a prediktivní výroba

Na základě analýzy historických údajů dokážeme jednoduše předvídat vznik zmetků, prostojů ve výrobě a prodlev ve výrobním procesu. Tento nástroj umožňuje předem oznámit odpovědným pracovníkům vznik možné mimořádné situace nebo přímo upravit pořadí výrobních příkazů, aby bylo riziko vzniku takové situace co nejmenší.

UMĚLÁ INTELIGENCE

Umělá inteligence

Operativní dispečink/rozvrhování výrobních zdrojů

Každý stroj a zařízení, které dnes slouží ve výrobním podniku, komunikuje - generuje obrovské množství dat. Člověk už není schopen sledovat veškeré informace a hlášení.

My tyto "velká data" analyzujeme přímo v našich systémech pro účely operativního řízení výroby. Implementované samo-učící algoritmy a neuronové sítě poskytují uživateli již konsolidované informace - a to v užitečném rozsahu a ve správnou chvíli - aby se rozhodoval správně a efektivně.

Optimalizace umisťování zboží ve skladech

Predikujeme nejvhodnější umístění zboží ve skladu, s ohledem na očekávané množství, za účelem efektivního využití skladových prostor.

Autonomní, samo-učící se a genetické algoritmy a neuronové sítě jsou hlavním konceptem výrobní automatizace pro řízení výrobních operací a procesů v reálném čase stejně jako při plánování v podobě odhadů a prognózách při optimalizaci industriálních procesů.

Autonomní logistické řešení na principu multiagentní systému

Každá jednotka (zařízení, příslušenství, přepravní zařízení) má přiděleného virtuálního agenta v kybernetickém systému. Na základě principu interkonektivity a decentralizace systém synchronizuje a řídí seskupení jednotek jako ucelenou entitu. Tato seskupení (vzhledem na vzájemnou informovanost a disponibilitu) vykonávají své úkoly optimálně.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Digitální transformace

Offline podepisování

Zabýváme se procesem podepisování, který nevyžaduje dostupnost internetového připojení. Spojuje biometrii podpisu s dokumentem a celý biometrický podpis probíhá na mobilním zařízení. Díky tomu je snadné například podepisovat smlouvy se zákazníkem v terénu.

Webové podepisování

Vyvíjíme technologii na podepisování prostřednictvím webového prohlížeče, kde ke spojení biometrie s dokumentem dochází na serverovém komponentu, který může být lokalizován na serveru nebo v cloudu, případně dle požadavku klienta.

Nastavení procesů v aplikaci pro podepisování

Každý klient má jiné požadavky na používání aplikace, respektive na papírový proces, který chce ve své firmě digitalizovat. Proto jsme vytvořili aplikaci na univerzálním technologickém základě, který lze modelovat podle přesných požadavků. V konečném důsledku může aplikace u každého klienta vypadat a fungovat jinak. 

Biometrie podpisu

Při podpisu na mobilním zařízení dokážeme zaznamenávat statické a dynamické biometrické vlastnosti. Pro využití dynamické vlastnosti podpisu - přítlak, využíváme mobilní zařízení se speciální elektromagnetickou vrstvou (EMR).

S podpisem zachycujeme i další biometrické vlastnosti: obličejová biometrie, otisky prstu, vzorek hlasu.

Automatizace práce operátora kontaktního centra

V našich řešeních rozeznáváme lidskou řeč na úrovni významu (nejen ve významu rekognice hlasu). Pracujeme s technologií konverzačního robota, který dokáže vést a analyzovat rozhovor s klientem, zjišťuje kontext jeho požadavku a poskytuje podporu operátorovi při poskytnutí služby.

IT SECURITY

IT SECURITY

Inovace pro soukromí, bezpečnost, důvěryhodnost uživatelů

Na budování řešení pro informační bezpečnost využíváme kromě produktů renomovaných dodavatelů i inovativní komponenty a konfigurace z vlastního vývoje, které vycházejí ze zkušeností z podpory provozu, řešení incidentů a znalosti rizik. Pracujeme také na vývoji komplexního řešení, které zajistí identifikaci úspěšného průniku útočníka do sítě. 

ANALAB - SPOLUPRÁCE SE STUDENTY

ANALAB - SPOLUPRÁCE SE STUDENTY

V roce 2007 jsme otevřeli v rámci výzkumně-vývojové laboratoře ANALAB projekt spolupráce se studenty vysokých škol. V rámci realizovaných projektů mají studenti možnost pracovat na zajímavých projektech spolu s odborníky z ANASOFTu.

Projekt je odpovědí na otázku, jak se mohou studenti už během studia stát součástí týmu profesionálů v softwarové firmě, uplatnit získané poznatky v praxi a přidat k nim další.

Cílem je využívat nejnovější vědecké poznatky a informační a komunikační technologie na vývoj řešení, které se postupně stávají bází pro rozšiřování portfolia produktů a služeb.

Více informací