6 trendů a predikcí v digitální transformaci a řízení firem na rok 2024

05.01.2024

Firmy vstupují do nového roku s vědomím, že digitální transformace už není pouhý luxus, ale nutností. Pro podniky a firmy se rychle měnící technologické prostředí stává rozhodujícím faktorem, který určuje nejen jejich současnou konkurenceschopnost, ale i strategickou udržitelnost. V roce 2024 se firmy budou muset přizpůsobit rychlým změnám v technologiích, které urychlují nasazování umělé inteligence (AI), což bude mít za následek dynamicky se měnící podmínky na trhu a rostoucí požadavky zákazníků.

 

Hlavními hnacími silami trendů pro rok 2024 jsou technologický pokrok, změna spotřebitelských očekávání a potřeba zvýšené efektivity a bezpečnosti. Následkem pandemie se také zdůraznila potřeba flexibility a adaptability, která podporuje růst mobilních a vzdálených pracovišť a kolaborativních systémů. S rostoucím využíváním nových technologií, jako je generativní umělá inteligence (genAI), se stává nezbytným i zvýšená pozornost věnovaná novým pracovním metodám a regulačním normám v bezpečnosti a ochraně soukromí.

Proto jsme se podívali na nejvýznamnější trendy v digitální transformaci, které budou v roce 2024 ovlivňovat podnikání. Od inovací v zákaznických službách až po pokročilé kybernetické bezpečnostní strategie, rok 2024 bude stejně turbulentní jako ty předcházející.

Trend č. 1: GenAI transformace zákaznické zkušenosti (CX)

Jedním z nejvýznamnějších inovací současnosti je integrace generativní umělé inteligence (genAI) do různých firemních procesů včetně zákaznických služeb. Tato technologie představuje revoluční posun v způsobu, jakým firmy komunikují a zpracovávají potřeby zákazníků.

GenAI umožňuje rychlejší a přesnější reakce na otázky zákazníků, ale také poskytuje možnost řešit zákaznické problémy efektivně a intuitivně již při prvním kontaktu. Pokročilá forma AI využívá hluboké učení a algoritmy k analýze velkých objemů dat, umožňuje personalizaci služeb a transformuje tradiční metody zákaznického servisu na dynamické, inteligentní a pro-zákaznické procesy.

Jak to funguje?

 1. Personalizovaná interakce v reálném čase: GenAI umožňuje vytvářet modely chování zákazníků a předpovídat jejich potřeby a očekávání. Tyto modely lze využít k poskytování personalizovaných nabídek, produktových doporučení a rychlejšímu řešení potenciálních problémů.
 2. Automatizace zákaznické podpory: GenAI může automatizovat odpovědi na často kladené otázky, čím se uvolňuje čas zaměstnanců zákaznického servisu na složitější úlohy a zároveň se zvyšuje rychlost reakce na zákaznické dotazy.
 3. Sběr a analýza dat: GenAI efektivně analyzuje velké množství dat, což umožňuje lepší pochopení chování zákazníků a identifikaci trendů nebo opakujících se vzorců, které ovlivňují obchodní rozhodnutí.
 4. Integrace s CRM systémy: GenAI lze integrovat s existujícími systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), což umožňuje lepší sledování interakcí s klienty a zlepšuje celkovou kvalitu služeb.
 5. Kontinuální zlepšování: Algoritmy GenAI se neustále učí a přizpůsobují, čím se neustále zlepšuje i kvalita interakcí se zákazníky.

Jaké jsou praktické výhody?

 • Zvýšení spokojenosti zákazníků: Rychlejší a přesnější odpovědi vedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
 • Efektivnější zákaznická podpora: Snížení čekacích dob a zlepšená schopnost řešit požadavky zákazníků již při prvním kontaktu.
 • Úspory nákladů: GenAI snižuje náklady spojené s manuální prací a zlepšuje efektivitu zákaznického servisu.
 • Konkurenční výhoda: Inovativní přístup k zákaznické zkušenosti může posílit značku a odlišit ji od konkurence.

Využití genAI k zlepšení zákaznické zkušenosti přináší silný nástroj pro zvýšení efektivnosti a personalizace služeb. Nasazení genAI znamená strategický posun k pro-zákaznickým, agilním a daty řízeným obchodním modelům.

V prostředí, kde se očekávání zákazníků neustále mění, se genAI stává významným nástrojem, protože umožňuje sofistikované interakce s klienty, které jsou nejen reaktivní, ale také prediktivní a přizpůsobující se měnícím se okolnostem trhu a chování zákazníků.


Trend č. 2: Akcelerace softwarového vývoje outsourcingem

V globálním a technologicky náročném prostředí se outsourcing softwarového vývoje stává součástí firemní strategie při rychlejším nasazování nových technologií nebo úpravách běžících systémů. Tento trend odráží nárůst potřeb firem v oblasti digitální transformace a potřeby specializovaných dovedností.

Jak to funguje?

 1. Přístup k specializovaným dovednostem: Spolupráce s externími vývojáři a agenturami poskytuje přístup k inovativním technologiím a specifickým znalostem, které interní týmy nemusí mít.
 2. Redukce nákladů: Outsourcing umožňuje firmám snižovat náklady na vývoj softwaru, protože eliminuje potřebu investovat do rozsáhlých interních kapacit.
 3. Zvýšení flexibility a škálovatelnosti: Firmy mohou efektivněji a rychleji reagovat na měnící se tržní požadavky a přizpůsobovat své softwarové projekty bez nutnosti rozšiřování interních zdrojů.

Jaké jsou praktické výhody?

 • Rychlejší inovace a vývoj produktů: Využitím outsourcingu mohou firmy zrychlit vývoj a uvádění nových produktů a služeb na trh.
 • Udržení konkurenceschopnosti: Flexibilní a nákladově efektivní vývoj umožňuje podnikům rychle reagovat na nové příležitosti a měnící se okolnosti.
 • Zaměření na klíčové obchodní aktivity: Outsourcing softwarového vývoje umožňuje firmám soustředit se na strategické a klíčové obchodní aktivity, zatímco technické aspekty jsou svěřeny do rukou externích odborníků.

Rozšíření outsourcingu v oblasti softwarového vývoje přináší strategickou výhodu. Tento přístup nejen umožňuje efektivní využívání externích zdrojů pro rychlejší vývoj a inovování, ale zároveň přispívá k udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím prostředí globálního byznysu.

Trend č. 3: Nová generace CloudOps

V současné éře digitalizace se zaměření na CloudOps (cloudové operace) stává nezanedbatelným rozhodnutím pro podniky. CloudOps poskytuje přístup k pokročilým nástrojům a strategiím, které umožňují efektivněji spravovat cloudové zdroje a současně podporují ekologickou udržitelnost.

Firmy využívají CloudOps jako velkou digitální knihovnu, která je umístěna na internetu, kde si mohou půjčit vše, co potřebují pro své podnikání – od softwaru až po úložiště dat. Tato knihovna je obrovská, dostupná 24 hodin denně a vždy aktualizovaná s nejnovějšími knihami a nástroji.

Jak to funguje?

 • Přístup k službám: Firmy se přihlašují na cloudové služby prostřednictvím poskytovatele CloudOps. Tento poskytovatel udržuje širokou škálu IT zdrojů na vzdálených serverech, které jsou přístupné přes internet.
 • Výběr a přizpůsobení zdrojů: Firma si vybere potřebné zdroje, jako jsou úložný prostor, výpočetní síla a specifické aplikace. V závislosti na aktuální potřebě si může tyto zdroje přizpůsobit – zvětšit nebo zmenšit jejich rozsah.
 • Využívání a správa: Po nastavení přístupu firma začne využívat cloudové služby pro své denní operace, jako je účetnictví, správa zákazníků, ukládání dat a další potřebné funkce. Vše je spravováno a udržováno poskytovatelem CloudOps, který zajišťuje aktualizace, zabezpečení a optimální funkčnost těchto služeb.
 • Analýza a optimalizace: CloudOps poskytuje nástroje pro analýzu využití a výkonnosti, což umožňuje firmám optimalizovat využívání zdrojů a nákladů. Tyto informace pomáhají firmám učinit informovaná rozhodnutí o tom, jak nejlépe využít cloudové služby pro jejich specifické potřeby.
 • Škálování podle potřeby: V případě změny potřeb, jako je růst podniku nebo sezónní výkyvy, může podnik rychle a snadno přizpůsobit rozsah využívaných cloudových služeb – zvýšit je nebo snížit bez potřeby velkých změn ve fyzické infrastruktuře.

Jaké jsou praktické výhody?

 • Zlepšení nákladové efektivity: CloudOps umožňuje firmám vyhnout se velkým počátečním investicím do IT infrastruktury. Místo toho mohou využívat cloudové služby na základě předplatného, což často vede k nižším a předvídatelnějším provozním nákladům. Tento model placení "podle využití" umožňuje podnikům přizpůsobit jejich využívání podle potřeby, zajišťujíc, že platí jen za to, co skutečně potřebují.
 • Škálovatelnost a flexibilita: Firmy často zažívají kolísání poptávky a rychlé fáze růstu. CloudOps poskytuje potřebnou škálovatelnost k efektivnímu zvládnutí těchto změn. Firmy mohou rychle zvýšit nebo snížit své IT zdroje bez potřeby významných změn fyzické infrastruktury, což jim umožňuje pružně reagovat na změny na trhu a příležitosti k růstu.
 • Zvýšená produktivita: CloudOps optimalizuje různé operace, od ukládání dat po nasazení aplikací, čím zvyšuje celkovou produktivitu podnikání. Firmy mohou využívat automatizované aktualizace a údržbu, čímž snižují čas a zdroje vynaložené na správu IT a mohou se více soustředit na hlavní obchodní aktivity.

Adopce a nasazení CloudOps představuje pro firmy zlepšení efektivity a provozních nákladů, ale také strategický krok k budování udržitelných obchodních modelů. Navíc, automatizace a pokročilá optimalizace zajišťují, že podniky mohou věnovat více energie a zdrojů tomu, co je pro ně nejdůležitější – jejich primárním obchodním aktivitám.

Trend č. 4: Inteligentní ochrana – kyberbezpečnost podpořená AI

V současné éře stále sofistikovanějších kybernetických hrozeb se umělá inteligence (AI) stává součástí obranných a útočných strategií v kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že se AI již využívá k vytváření útočných technik, jako je sociální inženýrství s využitím deepfake technologií, bude nezbytné nasazovat AI i do obranných mechanismů, a to nejen pro detekci anomálií v reálném čase či automatizované reakce.

Jak to funguje?

 1. Detekce a analýza hrozeb v reálném čase: AI algoritmy jsou schopné kontinuálně monitorovat a analyzovat síťový provoz, datové toky a chování uživatelů a identifikovat potenciální hrozby. S použitím pokročilého strojového učení a vzorců chování může AI rozpoznávat anomálie, které mohou indikovat pokus o kybernetický útok, jako jsou neobvyklé přístupy k systémům, neobvyklé přesuny dat nebo aktivity v sítích. Tyto algoritmy se neustále učí a přizpůsobují, čímž se zvyšuje jejich přesnost a schopnost předvídat nové hrozby.
 2. Automatizovaná odpověď a zmírnění hrozeb: Po detekci potenciální hrozby AI nejen upozorní bezpečnostní analytiky, ale také automaticky podniká kroky ke zmírnění nebo izolaci útoku. Tento krok zahrnuje vypnutí kompromitovaných systémů, blokování podezřelé síťové komunikace nebo uplatňování bezpečnostních zásad k zabránění šíření útoku. Takový rychlý zásah minimalizuje potenciální dopad útoku a poskytuje čas na detailnější analýzu a dlouhodobější řešení.
 3. Neustálé učení a adaptace: Jedním z největších přínosů AI v kybernetické bezpečnosti je schopnost algoritmů neustále se učit a adaptovat na nové typy hrozeb. AI bezpečnostní řešení analyzují data z předchozích útoků a bezpečnostních incidentů, aby zlepšily své detekční schopnosti. Takové učení umožňuje AI lépe rozpoznávat složité a neustále se měnící strategie kybernetických útočníků, čímž se posilují obranné mechanismy vůči budoucím hrozbám.

Jaké jsou praktické výhody?

 • Minimalizace falešných poplachů: AI významně přispívá ke snížení počtu falešných poplachů. Díky schopnosti AI analyzovat a zpracovávat velké množství dat je schopna lépe rozlišovat mezi reálnými hrozbami a standardními síťovými aktivitami. Tak se snižuje zbytečná zátěž na bezpečnostní týmy a umožňuje jim soustředit se na skutečné hrozby.
 • Predikce a prevence útoků: Jedním z významných přínosů AI je její schopnost předpovídat možné bezpečnostní incidenty, což umožňuje bezpečnostním týmům přijímat preventivní opatření včas. Tato schopnost predikce, založená na vzorcích chování a historických datech, dává firmám možnost se lépe připravit a předcházet potenciálním hrozbám.
 • Personalizovaná bezpečnostní řešení: AI umožňuje vytvářet individualizovaná bezpečnostní řešení na míru pro každý podnik. Taková řešení na míru zohledňují specifické potřeby a bezpečnostní profily firmy, čímž se zvyšuje celková efektivita bezpečnostních opatření.

Kyberbezpečnost podpořená AI představuje pro firmy ochranu před sofistikovanějšími hrozbami, ale také strategickou výhodu v digitálním prostředí. S AI, která neustále se učí, adaptuje a reaguje v reálném čase, mohou firmy očekávat vyšší úroveň ochrany, efektivnější využití bezpečnostních zdrojů a zvýšenou schopnost předvídat a předcházet potenciálním hrozbám. Tento přístup není jen o posilování stávajících systémů, ale o vytváření inteligentní, přizpůsobivé a proaktivní obrany, která může dynamicky reagovat na neustále se měnící kybernetické prostředí.

Trend č. 5: Dynamický rozvoj SaaS řešení

V rychle se měnícím obchodním prostředí se středně velké podniky čím dál více obrací k softwaru jako službě (SaaS) pro řešení svých technologických potřeb. SaaS model nabízí pružné, cenově dostupné a škálovatelné řešení, které umožňuje podnikům rychle se přizpůsobit měnícím se požadavkům bez nutnosti velkých investic do IT infrastruktury.

Jak to funguje?

 1. Online pronájem aplikací: SaaS funguje na principu online pronájmu softwaru nebo aplikací, namísto klasického nákupu a instalace na fyzický hardware. Podniky jednoduše přistupují k potřebnému softwaru online, čímž se odstraňuje potřeba vlastnit a spravovat komplexní IT infrastrukturu.
 2. Flexibilita a škálovatelnost: SaaS nabízí firmám možnost rychlého přizpůsobení služeb jejich aktuálním potřebám. Můžou si vybrat přesně ty funkce, které potřebují, a podle potřeby služby rozšiřovat nebo zmenšovat. Tento model umožňuje firmám růst a přizpůsobovat se měnícím se tržním požadavkům bez velkých investic do softwaru nebo hardwaru.
 3. Integrace s jinými systémy: Mnohé SaaS aplikace nabízejí možnosti integrace s existujícími firemními systémy, čímž zvyšují jejich efektivitu a produktivitu.

Jaké jsou praktické přínosy?

 • Snížení nákladů: SaaS model znamená nižší náklady na softwarové licence a IT infrastrukturu.
 • Rychlá implementace a přizpůsobivost: SaaS řešení jsou rychle nasaditelná a snadno přizpůsobitelná, což umožňuje firmám okamžitě reagovat na změny v obchodním prostředí. Bez nutnosti dlouhých a komplikovaných instalací softwaru mohou podniky ihned využívat nové technologie a aplikace.
 • Plynulý přístup a spolupráce: SaaS nabízí flexibilní přístup k softwaru odkudkoliv, což umožňuje lepší spolupráci mezi týmy a zvyšuje efektivitu práce. Zaměstnanci mohou bezpečně pracovat a přistupovat k datům z různých zařízení a lokalit, což je obzvláště výhodné v dnešním prostředí podporujícím práci na dálku.

SaaS řešení představují jeden z přístupů k získání technologické agilit. SaaS přináší efektivní způsob, jak zajistit, aby firmy mohly minimalizovat své náklady a zjednodušit některé IT procesy. I když SaaS aplikace kompletně nenahradí celou firemní IT infrastrukturu, představují efektivní doplněk na vyřešení aktuálních firemních výzev nebo potřeb a firmy tak mohou reagovat včas na změny na trhu nebo inovovat vybrané vnitropodnikové procesy jako je například

 • tok dokumentů a schvalovací procesy,
 • CRM systémy,
 • účetnictví
 • nebo projektový management.

 

Trend č. 6: Hybridní pracoviště jako nový standard

Flexibilita a adaptabilita v práci mají čím dál větší význam pro fungování firem a jejich zaměstnanců. Proto rozvoj a nasazování digitálních technologií podporujících mobilní a vzdálenou práci zůstává určujícím trendem. Hybridní pracoviště reflektují přechod na standardní provozní modely, které umožňují efektivní práci mimo tradiční kancelářské prostory a podporují flexibilní pracovní styl napříč různými odvětvími.

Jak to funguje?

 1. Cloudové služby a ukládání dat: Digitální technologie umožňující vzdálenou práci zahrnují cloudové služby pro ukládání, sdílení a správu dat. Tyto služby umožňují zaměstnancům přistupovat k firemním souborům a aplikacím odkudkoliv s internetovým připojením, což zjednodušuje spolupráci a zvyšuje produktivitu bez ohledu na geografickou polohu. Tyto technologie poskytují zaměstnancům možnost pracovat efektivně odkudkoliv, čímž se zvyšuje flexibilita a dostupnost pracovní síly.
 2. Komunikační a kolaborativní platformy: Aplikace a platformy pro virtuální komunikaci a spolupráci, jako jsou videohovory, chatovací nástroje a online nástroje pro správu projektů, jsou nezbytné pro efektivní fungování hybridních pracovišť. Tyto nástroje umožňují týmovou spolupráci, plánování úkolů a virtuální schůzky, což pomáhá udržovat koordinaci a soudržnost týmu na dálku.
 3. Mobilní technologie a bezpečnost: Rozvoj mobilních technologií, včetně chytrých telefonů, tabletů a notebooků, umožňuje zaměstnancům flexibilní práci z různých míst. S tím souvisí také důraz na kybernetickou bezpečnost a správu identit, aby se zajistila ochrana firemních dat a systémů před externími hrozbami a zabezpečila bezpečná vzdálená práce.

Jaké jsou praktické přínosy?

 • Zvýšená produktivita a spokojenost zaměstnanců: Hybridní a vzdálená pracovní prostředí, podporovaná digitálními technologiemi, umožňují zaměstnancům lepší vyvážení pracovního a soukromého života, což vede k vyšší pracovní spokojenosti a produktivitě. Flexibilita v práci a schopnost pracovat z různých míst snižuje stres z dojíždění a umožňuje zaměstnancům pracovat v prostředí, ve kterém se cítí nejproduktivněji. Mobilní a vzdálená práce umožňuje zaměstnancům být produktivnějšími díky flexibilitě v práci a snížení času stráveného dojížděním.
 • Snížené provozní náklady: Implementací hybridních a vzdálených pracovních modelů mohou firmy regulovat náklady spojené s kancelářskými prostory a jinou fyzickou infrastrukturou. Digitální technologie umožňují efektivní práci bez nutnosti udržovat velké kancelářské prostory, což vede k úsporám v nákladech na pronájem, energii a údržbu.
 • Lepší dostupnost a nábor: Díky digitálním technologiím, které podporují vzdálenou práci, mohou firmy přistupovat k širšímu okruhu zaměstnanců bez geografických omezení. Tento přístup umožňuje zaměstnávat talentované spolupracovníky z různých regionů a kultur, což může přinést rozmanité perspektivy a dovednosti do firmy a zároveň podporuje globální spolupráci.

V současnosti se rychle nemění jen technologické, ale i pracovní trendy. Hybridní a vzdálená pracovní prostředí, podporovaná digitálními technologiemi, jsou více než jen dočasným trendem. Takový vývoj pracovních a provozních modelů přináší nejen zvýšenou produktivitu a spokojenost zaměstnanců, ale také finanční úspory pro firmy a lepší přístup k lidským zdrojům.

Hybridní a vzdálené pracovní modely umožňují firmám být flexibilnější, agilnější a lépe připravené na rychle se měnící tržní a pracovní podmínky. S tímto posunem se otevírají nové možnosti pro inovace a růst, zatímco se zároveň snižuje environmentální dopad tradičních pracovních postupů.

Súvisiace články

7 strategických trendů v digitalizaci a automatizaci výroby na 2024

Rozvoj a implementace pokročilých technologií jako jsou inteligentní autonomní agenti, autonomní mobilní roboti (AMR) a AI-řízené systémy kontroly kvality jsou příklady inovativních řešení, které reagují na potřebu vyšší efektivnosti, flexibilnější adaptaci na proměnlivé tržní požadavky a zvýšené udržitelnosti.

6 nejčastějších znaků jak poznáte, že váš firemní software je již zastaralý

Zjistěte, zda nepoužíváte zastaralý software. Má to výrazný dopad na produktivitu a bezpečnost firmy, a proto je důležité zvážit jeho výměnu. Zejména pokud se setkáváte s problémy nekompatibility s moderními systémy, výzvami integrace cloudových řešení, nedostatečnou kompatibilitou s mobilními řešeními, problémy s různými API a integrací aplikací třetích stran, stejně jako zvýšenými náklady na údržbu a podporu software. 

Top 7 trendů v logistice a skladování na rok 2024: Jak AI transformuje skladovou logistiku

S nástupem roku 2024 se otevírají nové obzory pro podniky v oblasti skladování a logistiky. Tento rok představuje průlomový okamžik, kdy se technologický pokrok stýká s praktickými potřebami skladových operací. Zásadní roli v tomto vývoji hraje umělá inteligence (AI), která se stává nejen inovátorem, ale i základním pilířem pro efektivnější a inteligentnější řízení skladových procesů.