Evolúcia riadenia skladov a budúcnosť zásobovania

23.12.2019

Evolúcia riadenia skladov a budúcnosť zásobovania

Digitalizácia prináša nové možnosti efektívneho riadenia materiálových tokov. Sklady a skladové procesy sa často stávajú prvým krokom pri automatizácii zásobovacieho reťazca a logistiky.

Dynamické prostredie logistického sektoru neustále generuje nové nároky na dodacie lehoty, ako aj na kvalitu dodávok. Navyše, nepretržitý tlak trhu a zákazníkov na cenu poskytovaných služieb a ich rozsah nútia spoločnosti inovovať zavedené procesy. Zabezpečenie dostatočnej plynulosti a spoľahlivosti vlastných zásobovacích procesov je preto potrebné na to, aby spoločnosti dokázali pružnejšie reagovať na vnútropodnikové a predovšetkým externé vplyvy.

Priemerný počet vychystaných objednávok manuálnym spôsobom sa môže pohybovať medzi 60 až 80 vychystaní za hodinu. Pri nasadení nových technológií do skladu sa priemerný počet vychystaní zvyšuje až na 300 vychystaní za hodinu. Okrem obmedzení, ktoré ručné vychystávanie so sebou prináša, poukazujú prieskumy aj na nákladnosť tejto činnosti. Manuálne vychystávanie môže predstavovať v niektorých prípadoch až 55% celkových prevádzkových nákladov skladu. Vzhľadom na tieto okolnosti sa nové technológie, ako Internet vecí (IoT), umelá inteligencia (AI), či veľké dáta (Big Data) spolu so Smart Industry systémami a riešeniami, stávajú čoraz častejšie súčasťou digitalizačných stratégií podnikov.

Distribučné a prepravné spoločnosti, ako aj výrobné podniky, dosahujú automatizáciou riadenia skladu markantné posilnenie výkonnosti, optimalizáciu prevádzkových nákladov a zároveň aj zvyšovanie kvality svojich služieb a výrobkov. V súčasnosti badať stúpajúci trend robotizácie skladov, ktorý však predstavuje len jednu oblasť zo širokej škály automatizačných možností.

Roboty sa primárne využívajú tam, kde sa vykonáva rutinná práca. Doposiaľ sa automatizácia zameriavala takmer výhradne len na manuálnu prácu, ale v blízkej budúcnosti môžeme očakávať nasadenie nových technológií, ktoré budú orientované na automatizáciu činností bez ohľadu na to, či ide o manuálnu alebo znalostnú prácu,“ hovorí Peter Bílik, Smart Industry solution designer zo spoločnosti ANASOFT.

                       Robotizácia Európa WMS

Robotizácia v Európskych firmách podľa využitia (najväčšia miera robotizácie pre systémy riadenia skladu WMS) (zdroj: Eurostat)

 

Digitálna logistika

Digitalizácia a automatizácia zásobovacích a dodávateľských procesov väčšinou prebieha v etapách, teda evolučne. Automatizáciu logistických procesov je možné postupne škálovať aj vďaka moderným Smart Industry riešeniam a systémom, ktoré sú modulárne a ľahko integrovateľné s ostatnými podnikovými systémami a zariadeniami.

Distribučná, či prepravná spoločnosť alebo firma podnikajúca v e-Commerce optimalizujúca interné logistické alebo skladové procesy tak môže priamo reagovať na svoje aktuálne potreby, či priority v konkrétnej časti dodávateľského reťazca. Práve modulárnosťintegrovatelnosť Smart Industry systémov dáva podnikom možnosť nasadzovať personalizované riešenia a automatizovať procesy, ktoré pre svoje podnikanie považujú za kľúčové alebo kritické.

Jedným z prvých krokov pri digitalizácii logistických procesov býva zvyčajne nasadenie riešení na zber dát a automatizáciu dátového toku. Prieskumom sa zistilo, že priemerná správnosť evidencie zásob v maloobchode je  63%.

Pri nasadení Smart Industry systémov môžu zamestnanci sledovať pohyb materiálu do skladu a zo skladu v reálnom čase a mať tak okamžitý prístup k presným počtom skladových zásob ako aj obrátkovosti tovaru. Automatizácia dátového toku v prípade riadenia zásob či skladu navyše umožňuje automatické generovanie príjemky pri naskladňovaní a dodacieho listu pri vyskladňovaní a expedícii ako aj automatické odpisovanie v podnikovom ERP systéme,“ objasňuje Peter Bílik.

Správne a presné dáta sú navyše nevyhnutné pre úspešnú horizontálnu a vertikálnu integráciu logistických procesov, ktoré predstavujú ďalší krok v procese automatizácie zásobovania a materiálových tokov.

           Investície nové technológie riadenie a automatizácia skladu WMS

Prieskum technológií, do ktorých spoločnosti najviac investujú (63,2% automatizácia skladu a riadenie skladu, 54% prediktívna analýza, 35,5% Internet vecí) (zdroj: EyeForTransport)

Inteligentná Transformácia

Práve komplikovaný prístup k informáciám, akými sú evidencia miery spotreby tovaru, reklamácií, vratiek alebo doby trvanlivosti patrí medzi najčastejšie dôvody digitalizácie skladových procesov a riadenia skladu. Rovnako ako pri logistike, aj automatizácia skladu predstavuje evolučný proces, ktorý začína transformáciou neriadeného skladu na sklad riadený.

V riadenom sklade už skladníci komunikujú priamo s riadiacim Smart Industry systémom prostredníctvom terminálov alebo mobilných zariadení. Všetok materiál a tovar pohybujúci sa v sklade, ako aj mimo neho, je označený čiarovými kódmi alebo RFID čipmi, aby sa zaručila jeho identifikovateľnosť. Smart Industry systém tak monitoruje tok materiálu v reálnom čase, všetky pohyby sú naviac archivované a kedykoľvek dohľadateľné.

Okrem zberu údajov a analýzy obrátkovosti, sezónnosti alebo iných parametrov, dochádza pri transformácii na riadený sklad aj k štandardizácii pravidiel naskladňovania a vyskladňovania tovaru. Štandardizácia skladových postupov umožňuje Smart Industry systémom efektívne a optimálne riadiť obsadzovanie skladových pozícií ako aj prioritizovať jednotlivé úkony a operácie pre obslužný personál a skladníkov.

Pri zavádzaní inteligentného riešenia vychystávania a expedície Smart Industry riešením EMANS sme automatizovali dátový tok v distribučnej firme tak, že už nepotrebovali dvoch ľudí, ktorí prácne prepisovali najmenej 600 dodacích listov každý deň do účtovného softvéru. Spoločnosť tak mohla využiť zamestnancov na kreatívnejšiu prácu,“ konštatuje P.Bílik.

                     Logistika v Industry 4.0 WMS riadenie skladu

     Logistika v Industry 4.0 (zdroj: Unity)

revolúcia v sklade

Využitie RFID technológií v skladoch, spolu napríklad so systémami Pick-to-Light alebo Pick-to-Voice, má za následok zvýšenie kvality vychystávania až o 67% v porovnaní s tradičnou metódou za pomoci pera a papiera. Taktiež chodenie po sklade a manuálne vychystávanie tovaru, či objednávok môže tvoriť až viac ako 50 % času vychystávania skladníkmi. Takáto neefektívnosť sa dá vyriešiť využitím interkonektivity (prepojiteľnosti) všetkých objektov v sklade prostredníctvom siete Internetu vecí (IoT).

Tovar sa už pri skladových operáciách nepohybuje podľa statického predpisu, ale algoritmy s prvkami umelej inteligencie dokážu vyhodnotiť aktuálnu situáciu a polohu dopravných zariadení a operátorov, posúdiť prioritu zákazníckych objednávok a potrebných skladových operácií, a potom na ich základe dynamicky riadiť celý proces. Príslušné algoritmy môžu pri riadení procesov zakomponovať aj ďalšiu sadu zadefinovaných kritérií, ako napríklad optimálne vyťaženie skladových pozícií, dopad obrátkovosti alebo sezónnosti.

Všetky relevantné dáta sú vyhodnocované s ohľadom na aktuálne podmienky a predchádzajúci vývoj príslušných ukazovateľov, čím dochádza k dynamickému riadeniu zaskladňovania a vyskladňovania ako aj zásobovacích (inventory management) a skladových procesov (warehouse management).

Smart Industry systémy dokážu zvýšiť produktivitukvalitu vychystávania a zároveň aj minimalizovať negatívne faktory akými je odpadovosť o dvojciferné čísla. Pri projekte optimalizácie a automatizácie riadenia skladu obchodno-distribučnej spoločnosti s drobným a vysokoobrátkovým tovarom sa nám naším riešením EMANS podarilo zvýšiť výkonnosť skladu o 32%, odbúrať neproduktívnej aktivity skladníkov a tým rozšíriť objem expedovaných objednávok až o 28% a zároveň zredukovať chybne vychystané objednávky o 67%,“ popisuje Peter Bílik.

                  Budúcnosť skladových technológií WMS

              Budúcnosť skladových technológií 2017 a 2023 (zdroj: MHI Annual Industry Report 2017)

Autonómne sklady blízkej budúcnosti

Eliminácia zásahu ľudského faktoru v procesoch predstavuje najvyššiu formu automatizácie správy skladu. Vzhľadom na intenzívnejšiu robotizáciu skladov, ktorá sa prejavuje početnejším nasadzovaním autonómne riadených zariadení (AGV) bude dochádzať aj k zvýšenému nasadzovaniu robotov pre vychystávacie procesy.

Rovnako bude narastať aj počet a dôležitosť dronov v skladových priestoroch. Autonómne riadené zariadenia budú postupne nahrádzať inteligentne riadené zariadenia (IGV), ktoré predznamenávajú ďalšie vývojové štádium digitalizácie, kedy príde k ešte užšiemu a organickejšiemu prepojeniu informačných technológií (IT), vrátane technológií umelej inteligencie (AI), s prevádzkovými technológiami (OT).

Flotily zariadení a robotov sa už nebudú len autonómne pohybovať v priestore, ale aj vďaka multi-agentovým systémom (kolektívna inteligencia) a technológii digitálneho dvojčaťa budú nezávisle plniť požiadavky na prepravu materiálu a navzájom spolu spolupracovať. Platforma Smart Industry systému bude v tomto prípade poskytovať infraštruktúru pre interakciu jednotlivých zariadení v  distribuovanom systéme autonómneho bezobslužného skladu.

Interoperabilita zariadení, informačných systémov, dát a materiálu spolu s umelou inteligenciou moderných Smart Industry systémov otvára možnosti k autonómnej rekonfigurácii, teda nezávislej schopnosti adaptácie procesov na vnútorné a vonkajšie podnety.

Práve vlastnosť samoorganizovateľnosti sa stane kľúčovou pre digitálny ekosystém skladu, nakoľko umožní nielen automatizáciu skladových procesov, ale ich celkovú autonomizáciu.

          Automatizácia riadenie skladov a zásobovania, riadenie skladu, WMS                                                    

Stupeň automatizácie v skladových procesoch (Zdroj: GS1)

 

Článok pôvodne vyšiel v časopise Transport a Logistika číslo 6/2019.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Nový retail a omnikanálová distribúcia

Omnikanálová distribučná stratégia sa postupne bude stávať nevyhnutnosťou pre celý segment elektronického obchodu (e-Commerce). Nové logistické technológie prispeli k zoštíhleniu logistických tokov a komfortnejšej spotrebiteľskej skúsenosti pri online nákupoch. 

Éra inovácií v automatizácii skladov a logistiky

Požiadavky na zásobovanie a distribúciu sa prudko menia, čomu zodpovedá aj rapídny vývoj inteligentných riadiacich systémov. Nové technológie z inventára Industry 4.0 založené na internete vecí (IoT), internete služieb (IoS), virtualizácii a nástrojov umelej inteligencie (AI) už v súčasnosti umožňujú generačný posun pri riadení skladu a logistických procesoch so snahou vyhovieť komplexným nárokom omni-kanálovej distribúcie.

Automatizácia skladu novou generáciou WMS systémov | Videoprednáška

Digitálne technológie a digitalizácia posúvajú zásobovanie a riadenie skladu na novú úroveň. Aktuálny trend intenzívnejšej integrácie zásobovacieho reťazca a nasadzovania inteligentných riešení na riadenie materiálových tokov sa prejavuje aj pri digitalizácii a automatizácii skladov. Súčasné WMS systémy už nahrádza nová generácia inteligentných riadiacich WES platforiem s rozšírenou modularitou a škálovatelnosťou.