PŘÍNOSY SMART INDUSTRY ŘEŠENÍ EMANS

Prínosy Smart Industry riešenia EMANS

Smart Industry ŘešenÍ EMANS inteligentnĚ ŘÍdÍ technologické, materiálové, lidské, datové a systémové zdroje podniku s cílem zabezpečit vysokou provozní výkonnost.

Hlavními přínosy řešení navrženého podle štandardů čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0) jsou:

 • růst celkové produktivity podniku,
 • rozšíření výrobního a zásobovacího potenciálu provozu,
 • zvýšení flexibilnosti a reaktivnosti procesů a operací,
 • zvýšení bezpečnosti procesů a prostředí provozu,
 • eliminace chybovosti,
 • eliminace produkce odpadů.

Integrace podnikových zdrojů systémem EMANS přináší podniku přístup k jednoznačním a přesným informacím („single version of truth“). Sesbírané informace se zároveň podílejí na vytvoření transparentnosti ve výrobních procesech a v materiálvém toku podniku.

Dynamické datové toky polu s aktuálními a přesnými daty urychlují rozhodovací procesy na všech řídících úrovní podniku. Zapojením preditkivn a rozšířené analytiky do těchto rozhodovacích procesů je možné dosáhnout dynamické řízení výrobních a zásobovacích operací v reálném čase.

Řídící systém EMANS umožňuje optimalizaci podnikových procesů v oblastech:

 • rozšíření propustnosti materiálových toků,
 • automatické regulacie zásob podla skutečného odbytu nebo výrobního plánu,
 • eliminace prostojů a neproduktivních činností,
 • urýchlování výrobních cyklů,
 • rozšíření celkové provozní agility podniku pro výrobu personalizovaných produktů odběratelů a vychystávání variabilních objednávekzákazníkům.

Výkonnost zařízení a efektivita podnikových procesů

+18% zvýšení produktivity bez změny zařízení nebo procesů

+30% zvýšení propustnost a doby provozschopnosti zařízení

+58% snížení prostojů a neproduktivních operací zařízení

+20% rozšíření výrobní kapacity

Dynamickou alokací materiálových, lidských a strojových zdrojů v reálném čase zabezpečuje Smart Industry řešení:

 • zvýšení efektivity a výkonnosti výrobních zařízení a nástrojů,
 • rozšíření celkového výrobního potenciálu provozu,
 • rozšíření propustnosti materiálových toků.
 • a optimalizacr provozních nákladů.

Systém EMANS autonomně synchronizuje výrobní a zásobovací operace, čímž dochází k

 • optimalizaci zásobovacích cyklů,
 • a skrácení výrobních časů.

Řešení EMANS díky automatizaci datových tokůdynamickému řízení procesů významně redukuje prostojeeliminuje neproduktivní činnosti v provozu.

Kvalita výrobků a konformita procesů

 +10% zvýšení kvality produktů bez změny procesů a zařízení

až 99% dodržování plnění stanovených předpisů při výrobě produktů

až 99% míra zamezení vzniku závadních výrobků

 

Systém EMANS podporuje:

 • formalizaci a standardizaci výrobních operací a provozních činností, 
 • dodržování osvědčených postupů v procesech,
 • a dodržování stanovených výrobních parametrů.

Systém přispívá k posilnění odolnosti výrobních zařízení a logistických procesů vůči chybám nebo odchylkám, a tím předchází poklesu kvality.

Kromě zabezpečování kvality výrobků, systém EMANS eliminuje chybovost při řízení materiálového toku a vnitropodnikového zásobování, aj prostřednictvím

 • vizualizace a digitální distribuce pracovních instrukcí,
 • a traceabilitě jednotlivých výrobních a zásobovacích operací a genealogii výrobků (digitální rodní list výrobku).

Systém zároveň umožňuje zabezpečení dodržování specifických technologických nebo zákaznických nařízení (regulací) a kontrolu jejich dodržování. Efektivním plánováním údržby a okamžitými notifikacemi při vzniku poruch na zařízeních systém předchází neplánovaným odstávkám a zhoršené kvalitě výrobků v důsledku nedostatočné údržby zařízení a nástrojů.

Flexibilita procesů a agilní řízení

až 50% optimalizace doby výrobního cyklu

až 20% snížení potřeby změn konfigurace nástrojů

až 58% snížení prostojů

Jako modulární a škálovatelné řešení, EMANS umožňuje podnikům bezodkladně reagovat na prudké změny na trzích nebo v chovaní zákazníků, jelikož autonomně přizpůsobuje řízení procesů aktuálním trendům. Virtualizace, technologie digitálních dvojčat a internet věcí (IoT) a služeb (IoT) rozšiřují agilnost výrobních a zásobovacích procesů.

Systém EMANS umožňuje produkci vysoce variabilních produktů v sériové a maloseriové výrobě. V reálném čase vykonává změny výrobních postupů s cílem zabezpečit kontinuální provoz a naplňování obchodních cílů.V rámci provozu může paralelně běžet několik procesů a provozních strategií, které systém individuálně přizpůsobuje typu a charakteru výrobků. To znamená, že systém může při zásobování nasadit sekvenční vychystávací strategie pro vysokoobrátkové zboží, přičemž soubežně řídí dávkové vychystávací metod pro položky s nízkou obrátkou.

Systém EMANS zabezpečuje pružnosť výrobných operácií aj bezodkladnou zmenou nástrojov podľa aktuálnych výrobných plánov. To pri častých zmenách výrobného plánu prispieva k  optimalizácii nákladov ako aj času viažuceho sa na prestavovanie zariadení.  

Systém EMANS zabezpečuje pružnost výrobních operací a bezodkladnou změnou nástrojů podle aktuálních výrobních plánů. To při častých změnách výrobního plánu přispíva k optimalizaci nákladů a času vážoucího se na přestavování zařízení.

Optimalizace řízení lidských zdrojů

až 35% snížení prostojů a neproduktivních operací zaměstnanců

až 90% eliminace manuálního sběru údajů a přípravy reportů

 

Inteligentní algoritmy systému EMANS optimalizují řízení přidelených lidských zdrojů a pracovních úkolů za účelem:

 • dosahování synergickího efektu ve výrobních a zásobovacích procesech a kontroly kvality,  
 • zvýšení produktivity bez navyšování počtu zaměstnanců,
 • a dodržování osvědčených postupů („best practice“) při výkonu výrobních operací.

Systém v reálném čase identifikuje požadavky a potřeby na výkon pracovních zadání a činností, které přiděluje dostupníým pracovníkům tak, aby zabezpečil jejich rovnoměrné a efektivní vytížení. Vizualizací výrobních nebo zásobovacích (přepravných) instrukcí a řízením jednotlivých operací  systém odbouráva neproduktivní a neefektivní pracovní úkony.

Řešení EMANS radikálně zkracuje zaškolení nových zamestnanců jakož i přeškolování na nové pracovní (provozní) standardy a metody. Kromě automatizace výrobních operací, systém automatizuje také rutinní rozhodovací procesy vedoucích zaměstnanců, díky čemu se zaměstnanci mohou věnovat pracovním činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

Eliminace plýtvání a produkce odpadů

až 99% digitalizace papírové agendy a technické dokumentace

Digitalizací pracovních procesů dochází k dematerializaci výrobních postupů a príslušní papírové agendy jako například:

 • dodací a předávací protokoly,
 • digitální výdajky,
 • protokoly a certifikáty kontroly kvality,
 • aktuální stavy zásob,
 • e-Kanban systémy apod.

Systém EMANS pomáhá identifikovat příčiny zhoršené kvality a napomáhá předcházet jejich vzniku.  Součástí optimalizace využívání podnikových zdrojů je i koordinac dodávek materiálu se skutečnými potřebami na zásobování podle aktuálního výrobního plánu nebo obrátkovosti příslušného tovaru, čímž se eliminuje nadměrné držení skladových zásob. Plýtvání materiálovými zdroji a vzniku zmetků se předchází i automatizovaným plánováním preventivní údržby výrobních zařízení a nástrojů.

Včasné a přesné zásobování

až 20% optimalizace skladových zásob

Automatizace řízení materiálových toků řešením EMANS vede k optimalizaci podnikového zásobování s cílem zabezpečit rychlost, přesnost a kvalitu dodávek pro B2B segment a přímou distribuci (B2C) v:

 • e-commerce a online retaili,
 • maloobchodu,
 • velkoobchodu,

EMANS podporuje zrychlování materialových toků:

 • dopytem řízeným plánováním,
 • transparentností podnikové logistiky,
 • dynamickou koordinací řízení zdrojů v materiálových tocích,
 • automatickým doplňováním zásob podle výrobních plánů,
 • prediktivním plánováním a rozvrhováním pracovních zadání,
 • provozní strategií Just-in-Time.

EMANS svou unikátní a komplexní funkcionalitou zefektivňuje zásobovací cykly a rozšiřuje tím celkový výrobní potenciál provozu.

Sledování pohybu výrobků a genealogie

až 90% viditelnost procesů a okamžitý přístup k datům a klíčovým ukazovatelům (KPI) v reálném čase

 

Digitalizace datových toků podniku umožňuje systému EMANS vytvářet, archivovat a distribuovat podrobní elektronické záznamy:

 • použitých komponentů a jejich původu ve forme digitálního rodního listu,
 • výsledky kontrol kvality,
 • detailní technologické parametry,
 • výrobní podmínky,
 • vytváření a evidování auditů.

Traceabilita zabezpečená systémem EMANS umožňuje:

 • jednodušší dodržování předepsaných regulací a standardů kvality,
 • zvýšení bezpečnosti,
 • optimalizaci nákladů při vzniku zmatků (vznik nekonformnosti),
 • rozšířenou viditelnost výrobního cyklu výrobku,
 • identifikace závadních součástek vstupujících do montážneho procesu,
 • zlepšení plánování výroby a zásobování, 
 • sledování zásob v reálném čase,
 • sledování expirace materiálů.

Mezi základní vlastnosti řešení EMANS patří rychlé zpracování podnikových dat, detailní monitoring procesů a přesné vyhodnocování klíčových výkonnostních ukazovatelů, následkem čeho může systém urychlovat rozhodovací procesy na všech řídících úrovních podniku.

 

Bezpečnost a ergonomie

Smart Industry řěšení EMANS je navrženo pro nároční prostředí provozu, čemu je podřízena samotná architektura a infrastruktura této platformy. EMANS posiluje robustnost všech procesů, které na provozu řídi, čímž zabezpečuje jejich spolehlivost jako také ochranu před neautorizovanými zásahy do procesů. Samotní systém a data s kterými pracuje jsou zabezpečené nadstandardními ochraními opatřeními, včetně dodatečné zálohy systému a dat.

Systém EMANS řídí výrobní a logistické procesy podle schválených pracovních standardů, čímž zabezpečuje kontinuálně efektivnější pracovní výkon a zároveň i přísní bezpečnostní opatrění:

 • ochrany personálu,
 • zařízení a nástrojů, 
 • materiálu výrobků v provozu.

Řízením nástrojů podle schválených technologických postupů se předchází vzniku úrazu následkem:

 • špatné manipulaci s výrobními nástroji a zařízeními,
 • vykonávaním chybních pracovních postupů.

Systém takisto znižuje riziko vzniku pracovného úrazu v prípadoch:

 • zmien technologických parametrov, 
 • úpravy procesných postupov,
 • alebo pri zavádzaní nových pracovných štandardov.

Uživatelské prostředí systému je navržené s ohledem na dosažení co největšího uživatelského komfortu bez ohledu na typ provozu. Systém navíc řídí pracovní úkoly zamestnanců vzhledem na ergonomické požadavky prostředí provozu.