HORTIM: Komplexní řízení logistiky čerstvých potravin a chladícího řetězce | Případová studie

15.10.2021

HORTIM: Komplexní řízení logistiky čerstvých potravin a chlazeného řetězce | Případová studie

Obchodně-logistická společnost Hortim podnikající v distribuci čerstvého ovoce a zeleniny se rozhodla vstoupit do nové éry inteligentní logistiky. Pro své nové distribuční centrum si vybrala komplexní řídící systém skladových a zásobovacích procesů od společnosti ANASOFT. Systém, jenž využívá nové technologie jako IoT, AI a digitální dvojčata, řídí všechny logistické operace na provozu a ve skladech v reálném čase. Kromě zrychlení toku zboží a zkrácení vychystávacích cyklů objednávek, nový řídící systém rozšiřuje flexibilnost zásobování tak, že distribuční centrum může neprodleně reagovat na změny trhu. Expedování čerstvých potravin probíhá efektivně, s optimalizovanými provozními náklady a podle obchodních priorit společnosti HORTIM.

Rychlost, včasnost a přesnost představují klíčové parametry řízení logistiky a dodavatelského řetězce. Dvojnásobně to platí v případě logistiky čerstvých potravin, jenž musí být expedovány v urychlených vychystávacích cyklech, ve správném balení a při podmínkách bez negativního dopadu na jejich kvalitu.

I proto je řízení logistiky potravin (tzv. cold chain) po procesní stránce náročnější ve srovnání se standardním zásobováním nebo e-commerce logistikou. Distribuce čerstvých potravin se spolu s farmaceutickou logistikou řadí mezi nejsložitější typy logistiky v dodavatelském řetězci. Kromě komplexnosti procesů, jenž mají zabezpečit co nejkratší čas dodání, se čerstvé potraviny musí skladovat a přepravovat v prostředí s regulovanou teplotou s dodržením zvýšených hygienických standardů.

Rostoucí nároky na efektivní řízení potravinové logistiky si uvědomovala také obchodně- a logisticko-servisní společnost Hortim. Ta již dlouhodobě zajišťuje komplexní služby s čerstvým ovocem a zeleninou - pěstování, import, skladování, balení, zrání a zásobování - pro mezinárodní obchodní řetězce a zahraniční i tuzemské pěstitele.

Hortim je členem skupiny Total Produce, jednoho z největších světových dodavatelů čerstvých produktů, a ročně expeduje přibližně 395 milionů kilogramů potravin (56,5 milionu kartonů). Společnost se se svou novou chlazenou logistickou platformou rozhodla vstoupit do nové éry inteligentní logistiky a posunout tak standardy distribuce potravin rozšířenou kvalitou služeb, bezchybnými dodávkami a vyšším provozním výkonem.

VIRTUÁLNÍ PROVOZ A DIGITÁLNÍ DVOJČATA

Hortim se pro své nové distribuční centrum rozhodl nenasadit pouze konvenční software pro řízení skladu a zásob - WMS systém, ale zastřešit všechny logistické operace v rámci provozu a oběhu zboží řídící platformou inteligentní logistiky EMANS od společnosti ANASOFT. ANASOFT proto také participoval již při návrhu komplexního řešení automatizace řízení zásobování a logistiky potravin.

Na rozdíl od klasických WMS systémů nabízí inteligentní platforma EMANS řízení zásobování a provozu holistickým způsobem:

 • přijetí zboží,
 • kontrola kvality,
 • naskladnění,
 • skladování,
 • vychystání,
 • přípravu zákaznických objednávek,
 • třídění a balení,
 • paletizaci,
 • a expedici objednávek.

 

Na to, aby mohly být logistické operace efektivně řízené systémem EMANS, bylo nutné zabezpečit digitální transformaci distribučního centra. Díky digitalizaci a využití internetu věcí (IoT) jsou všechny složky provozu jako

 • zboží,
 • manipulační a přepravní technologie,
 • a zaměstnanci

připojeny do inteligentní platformy EMANS. Systém tak může v reálném čase sledovat nejenom pohyb zboží nebo přepravních vozíků, ale zároveň také ví, které skladové pozice jsou volné, jaký je momentální stav zásob a kteří operátoři jsou volní.

Tímto způsobem dosahuje společnost bezprecedentní viditelnost pohybů zboží, přičemž probíhající procesy mohou manažeři a vedoucí zaměstnanci bezodkladně sledovat. Zároveň mají přístup i k ostatním klíčovým indikátorům, jakými je počet celkových přijatých objednávek, stav jejich vychystání nebo analýza produktivity, díky které také dochází automaticky k digitálnímu odpisování výkonů operátorů.

Připojení všech relevantních složek do platformy EMANS má ještě jeden důležitý důvod. „Každý fyzický objekt v logistickém provozu, jestli je to přepravní vozík, pás nebo přepravka má své digitální dvojče. Jde o virtuální kopii těchto objektů v našem systému s vlastní inteligencí. Ta jim umožňuje komunikovat a autonomně se rozhodovat. Systém EMANS vlastně z obyčejných objektů dělá smart věci,“ říká Andrea Čekovská, ředitelka divize Smart Industry ve společnosti ANASOFT.

Systém EMANS díky technologii digitálních dvojčat (tzv. autonomních inteligentních agentů) navzájem synchronizuje jednotlivé operace tak, aby docházelo k co nejrychlejšímu expedování zákaznických objednávek ve správných objemech, baleních a v co nejvyšší kvalitě. Digitální dvojčata operátorů skladu a zásobování, samonaváděných vozíků (VNA), dopravníkových pásů, skladových pozic a přepravek se zbožím mezi sebou navzájem komunikují ve virtuálním provozu na platformě EMANS a podle své aktuální dostupnosti si odevzdávají pracovní zadání. Ta jsou následně vykonávána v reálném prostředí provozu tím nejefektivnějším způsobem, přičemž systém dohlíží na správné a včasné vykonávání přidělených úkolů v reálném čase.

Nároky na řízení logistiky potravin v distribučním centru si vyžadovaly nasazení natolik sofistikované technologie, jakou jsou digitální dvojčata, jelikož Hortim z tohoto logistického střediska zásobuje denně maloobchodní síť s 1 200 prodejnami napříč celou zemí. "Našimi prioritami jsou čerstvost, kvalita a rychlost dodání zboží. Každá přijatá objednávka je unikátní a směřuje na jiné místo v rámci státu," říká projektový ředitel společnosti Hortim, Daniel Sabel.

VNITROPODNIKOVÉ JUST-IN TIME ŘÍZENÍ PROCESŮ

K tomu, aby mohl provoz maximalizovat svůj výkon, je třeba, aby probíhalo vykonávání různých zásobovacích operací v odlišných částech provozu simultánně a koordinovaně. Proto EMANS již při příjmu zákaznických objednávek zajišťuje rozvrhování práce podle očekávaného objemu a složení objednávek, jakož i aktuálně dostupných zásob. Všechny příchozí objednávky jsou tedy dekomponované do řetězce na sebe navazujících logistických operací způsobem, který eliminuje prostoje, duplicitu a nadpráci.

EMANS následně prostřednictvím modulu operativního dispečinku pracovníků (labor management) přiřazuje pracovní zadání operátorům podle jejich dostupnosti, vytíženosti a polohy, a následně koordinuje správné provedení přiřazených úkolů ve správný čas a na správném místě. Systém navíc neprodleně reaguje i na změny v provozu. V případě, že jeden operátor nemůže přiřazený úkol splnit, systém ho automaticky přiřadí nejblíže dostupnému operátorovi, aby zabránil narušení souslednosti logistických procesů a vzniku prostojů. Systém EMANS dále určuje rozložení zboží ve spádových regálech na dopravníkovém pásu ergonomickým způsobem. Tím zabezpečuje rovnoměrné vytěžování operátorů a zároveň eliminuje zbytečné přesuny a pohyby.

Tímto způsobem vzniká v rámci provozu v podstatě vnitropodnikové Just-in-Time (JIT) řízení procesů. "Každou objednávku vychystáme již během několika desítek minut. Ovoce a zelenina se dostávají na pulty obchodů již do 24 hodin od sběru u domácích pěstitelů," říká Daniel Sabel. Objemy zboží, které distribuční centrum vychystává přesahují 200 000 kilogramů čerstvého ovoce a zeleniny denně.

Systém inteligentní logistiky EMANS musí navíc zohledňovat i další faktory při dynamickém řízení logistických procesů kromě relativně krátké doby spotřeby. Specifikem logistiky potravin je zachování čerstvosti zboží. Ta spolu s dalšími parametry, jako jsou obrátka, dodržení data minimální trvanlivosti, se váže především na rychlost vychystání a manipulace se zbožím.

I proto má distribuční centrum Hortim několik skladovacích zón s různou teplotou. Klíčové jsou především tři skladovací zóny:

 • centrální chlazený sklad pro skladování primárních zásob,
 • doplňkový sklad zaměřený na skladování potravin s delší dobou spotřeby,
 • a vychystávací skladová zóna.

Každý z těchto skladů má jinou funkci a parametry v rámci provozu, čemuž musí systém adekvátně přizpůsobovat naskladňovací strategie a vychystávací metody. Ty se liší pro každou skladovací zónu, přičemž systém je musí navzájem koordinovat s cílem zabezpečit maximalizaci výkonu a rychlosti vychystání zákaznických objednávek. Platforma EMANS tak zvládá plánovat, řídit a kontrolovat i takto odlišné a specifické procesy. "Na základě jednotlivých objednávek umíme dodat ovoce a zeleninu nejen v celých paletách a kartonech, ale také i na váhu a po kusech," dodává projektový ředitel Hortimu.

Unikátností řízení logistiky v distribučním centru Hortim je jeho konfigurace, která přesahuje kompetence standardního systému řízení skladu – WMS systému. Provoz Hortimu disponuje funkcionalitou rozšířeného WMS, především při zabezpečení identifikovatelnosti zboží, sledování  jejich pohybu ve skladu a mimo něj, řízení práce, zásob a objednávek. Kromě sběru a analýzy dat umožňuje funkcionalita WMS i definovat pravidla zásobování. Platforma EMANS zároveň zabezpečuje také řízení automatizovaných technologií, především dopravníkových pásů (komunikace s PLC), integrovaných vah a mobilních skenerů. Tuto funkcionalitu běžně zajišťuje samostatný software – Warehouse Control Systém (WCS).

Vzhledem na provozní výkon distribučního centra Hortim a jeho specifika, společnost ANASOFT sloučila funkcionalitu WMS a WCS systémů v rámci řídícího systému EMANS. Kombinace a integrace funkcionalit obou systémů do jedné platformy umožňuje dosahovat efektivnější řízení semi-automatizovaných zásobovacích procesů, jenž zahrnují také řízení personálu na provozu a ve skladech, především při řízení komplexních zásobovacích procesů v reálném čase, bezchybnou orchestraci logistických operací a zabezpečení celkové provozní flexibilnosti.

Kombinací funkcionalit WMS a WCS dosáhla společnost Hortim pokročilejší řízení logistiky ve formě WES systému (Warehouse Execution System). Implementací WES systému s rozšířenou funkcionalitou posunula společnost Hortim své distribuční centrum na úroveň inteligentního skladu.

OPTIMALIZAČNÍ STRATEGIE PRO AGILNÍ LOGISTIKU

Obchodní modely se i v potravinářství postupně měnily, přičemž pandemie koronavirus do nich radikálně zasáhla a ovlivnila spotřebitelské chování. Navíc fluktuace trhu přispívají ke vzniku dalších špiček a výkyvů, na které musí být distribuční centrum připraveno okamžitě zareagovat. To znamená, že společnosti jako Hortim potřebují mít dostatečně dynamickou a flexibilní logistiku, jenž se dokáže vypořádat s proměnlivostí spotřebitelského chování, aniž by to mělo negativní dopad na výkonnost samotného provozu nebo kvalitu dodávaných potravin.

Součástí inteligentní logistiky v distribučním centru Hortimu jsou i specifické vlastnosti přizpůsobeny unikátním potřebám provozu. Jednou z nich je i dynamický slotting ve vychystávacím skladu. Díky inteligentnímu algoritmu je na začátku každé pracovní směny přizpůsobeno rozmístění zboží na pozicích tak, aby odpovídalo aktuální skladbě objednávek a obrátkovosti položek. Tento časově nenáročný přesun ale umožní vychystat přes 50% objednávek ve zrychleném režimu, neboť trasa vychystávajících operátorů se zkrátí na 1/3.

Řízení logistiky je v distribučním centru připraveno na zvládání nečekaných změn v odběratelských objednávkách. Ty se mohou projevovat například v extrémně zvýšené poptávce po konkrétním typu ovoce nebo zeleniny. Prudkost změn a nepředvídatelnost spotřebitelského chování je natolik významná, že seznam deseti nejprodávanějších výrobků se může kompletně změnit i ze dne na den. Distribuční centrum musí být navíc schopné nejenom dodržet standardní dodací lhůty, ale také požadované objemy, typy balení a především čerstvost potravin.

"Procesy v distribučním centru musí být dostatečně pružné, aby dokázaly reagovat nejen na sezónní výkyvy, ale také na chování odběratelů. I při změnách ze dne na den jsme schopni v systému měnit parametry automaticky tak, aby to nemělo negativní dopad na výkonnost, a především na kvalitu dodávaného ovoce a zeleniny," dodává projektový ředitel Hortimu. Systém EMANS tak prostřednictvím technologií digitálních dvojčat a funkcionality WES systému zaručuje udržitelnost logistických a zásobovacích procesů na provozu i v případě prudkých nebo neplánovaných změn.

Komplexní řešení inteligentní logistiky v provozu Hortimu zabezpečené řídícím systémem EMANS zastřešuje řízení skladů, intralogistiky a procesů manipulace, depaletizace, třídění, balení zboží a expedice objednávek. Implementovaný systém minimalizuje chybovost v komplexních logistických procesech, zvyšuje jejich výkonnost, zkracuje dodací lhůty, a rozšiřuje flexibilnost procesů tak, aby provoz dokázal reagovat i na prudké změny trhu v rozsahu několika desítek minut. Navíc společnost HORTIM dosahuje zvýšenou výkonnost a propustnost distribučního centra i efektivním monitorováním a dynamickým řízením pohybu zboží. Řešení inteligentního řízení logistiky umožňuje distribučnímu centru vychystávat a expedovat každý den různorodé objednávky a balení čerstvého ovoce a zeleniny, které ve špičkách může představovat přes 26 000 kartonů zboží za den.

mohlo by vás zajímat

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

6 způsobů jak zvýšit ziskovost skladu

Existuje několik možností a způsobů, jakými dosáhnout vyšší ziskovost skladu, optimalizovat provozní náklady a zároveň přispět ke zlepšení produktivity distribučního centra.

Jak vybrat správný WMS systém a nezbláznit se

Výběr správného systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nejenom efektivní řízení skladového zásobování v distribuci nebo ve vnitropodnikové logistice, ale dokáže vytvořit pro podnik také dodatečnou přidanou hodnotu. Jaká základní kritéria by se měla zvažovat při výběru systému WMS, aby podnik získal optimální řešení?