6 nejčastějších znaků, že váš podnik už potřebuje MES systém

09.05.2023

Výrobní provozy však častokrát přehlížejí náznaky, kdy by už měly začít přemýšlet nad implementací MES systému. Proto jsme připravili sumář 6 nejčastějších znaků, kdy vaše výroba potřebuje MES systém.

 

Nasazení výrobního MES systému má na provoz transformační vliv. Od optimalizace výrobních procesů až po zlepšení kontroly kvality, MES systém zvyšuje výrazně efektivitu a produktivitu výrobních procesů a montážních postupů.

Výrobní provozy však častokrát přehlížejí náznaky, kdy by už měly začít přemýšlet nad implementací MES systému. Proto jsme připravili sumář 6 nejčastějších znaků, kdy vaše výroba potřebuje MES systém.

Ať už vaše společnost zápolí s

   • neefektivností výroby,
   • problémy s kvalitou
   • nebo sledováním zásob,

MES systém přinese do vašeho provozu

   • monitorování procesů,
   • analýzu výrobních údajů
   • a účinné nástroje optimalizace řízení výrobních a montážních procesů v reálném čase.

Pokud včas identifikujete, že už je váš provoz zralý na MES systém, předejdete tak těžkopádné, a často i nákladné, digitalizaci vašich výrobních postupů i dalších přičleněných podnikových procesů.

JAK ZJISTIT, ZDA VAŠE VÝROBA JIŽ POTŘEBUJE MES SYSTÉM

JAK ZJISTIT, ZDA VAŠE VÝROBA JIŽ POTŘEBUJE MES SYSTÉM

1. Neefektivní výrobní procesy

V případě, že ve vašich výrobních procesech nedosahujete požadované efektivnosti, nebo vznikají na provozu úzká místa či opakovaná zpoždění dodávek hotových výrobků, může to být znakem potřeby optimalizace výroby, ve které vám pomůže MES systém.

Neefektivní výrobní procesy často vedou k významným ztrátám, a to jak z hlediska času tak i zdrojů. Zpoždění na výrobních linkách a vzniklá úzká místa jsou běžnými indikátory klesající efektivnosti výroby a mají přímý negativní dopad produktivitu a ziskovost provozu.

Po implementaci MES systému se obvykle podaří společnostem zlepšit v průměru dobu výrobních cyklů o 15 % a zkrátit dobu původně potřebnou pro výrobu jednoho výrobku o 14 %. Tato zlepšení jsou výsledkem toho, že pokročilé MES systémy dokáží odhalovat příčiny zhoršené produktivity na provozu a následně optimalizovat procesy tak, aby k nim již nedocházelo.

Nejčastějšími příčinami zhoršené výrobní efektivity jsou:

a) Nesprávné plánování a rozvrhování výroby

Neadekvátní plánování a rozvrhování výroby může vést k nedostatečnému nebo nesprávnému využívání zdrojů, což pak způsobuje zpoždění a nouzovým zastavením výrobních linek nebo jiných zařízením.

b) Nedostatek automatizace a technologií

Manuální procesy, zastaralé vybavení a nestandardizované pracovní postupy způsobují nadměrné navyšování výrobního času na jeden výrobek a často mají za následek stoupající chybovost.

c) Nedostatečné zaškolení a dovednosti

Nevyškolení nebo nesprávně zaškolení zaměstnanci, zejména krátce po nástupu nebo rotaci na novou pozici, se častěji dopouštějí chyb, což má za následek další zpoždění a sníženou celkovou kvalitu procesů.

d) Poruchy na zařízeních a problémy s údržbou

Poruchy na výrobních zařízeních a problémy s údržbou mívají za následek nouzové výpadky výroby, zastavení výrobních linek a kromě nežádoucích a neplánovaných prostojů i vytváření úzkých hrdel.

e) Problémy s kvalitou

Závady, chyby a reworky snižují produktivitu výroby, jelikož zaměstnanci musí vyvíjet další úsilí k jejich odstranění nebo repasování, čímž dochází k navyšování provozních nákladů, které mu lze předcházet.

f) Nedostatečná komunikace a spolupráce

Nedostatečná komunikace a spolupráce mezi různými odděleními, týmy a zaměstnanci na provozu přidává na zvyšování zpoždění a defektů na výrobcích.

g) Neefektivní řízení zásobování

Problémy v zásobování, jako jsou zpožděné, nesprávné nebo nedostatečné dodávky materiálů a komponentů vedou k zastavením výroby, což se podepisuje nejen na celkové snížené produktivitě provozu, ale i kvalitě procesů.

h) Nedostatečné řízení zásob

Nadměrné nebo nedostatečné zásoby přispívají ke zpomalování výrobních a montážních procesů a zbytečnému plýtvání.

i) Problémy s BOZP

Nehody a zranění na provozu mohou mít za následek i vznik poruch na zařízeních a samozřejmě snižují produktivitu, jelikož vedoucí zaměstnanci musí hledat náhradu nebo přeorganizovat pracovní tým či rozdělení úkolů.

Nedostatečná kontrola kvality

2. Nedostatečná kontrola kvality

Pokud máte ve výrobě problémy s kontrolou kvality, máte zvýšenou míru chybovosti nebo fluktuující kvalitu výrobků, MES systém vám pomůže monitorováním odchylek na indikátorech kvality a zároveň i odhalí příčiny snížené kvality.

Kontrola kvality je kritickou součástí každého výrobního procesu a nízká kvalita způsobuje podniku dodatečné náklady, které v ročních průměrech představují nezanedbatelnou částku. Vysoká míra chybovosti a nekonzistentní kvalita produktů jsou běžnými indikátory nesprávně nastavené kontroly kvality, která vede k nespokojenosti zákazníků, reklamacím a zhoršování reputace.

Při nasazení MES systému dochází v průměru až k 17% snížení defektů a 20% zvýšení výtěžnosti napoprvé (FPY), tedy přejetí výrobku výrobním procesem bez neshody nebo chyby napoprvé. Tyto výsledky jsou částečně důsledkem důsledného monitorování a analýzy výrobních údajů v reálném čase, jelikož MES systém dokáže rychle identifikovat problémy s kvalitou a předcházet jim nebo nasadit reaktivní nápravná opatření.

Monitorování procesů v reálném čase umožňuje manažerům a supervizorům výroby odhalit problémy s kvalitou, hned při jejich výskytu. Pokročilé MES systému analyzují výrobní údaje za účelem identifikace trendů a opakujících se vzorců, což pomáhá lépe diagnostikovat hlavní příčinu vznikajících problémů s kvalitou. Tyto informace mohou navíc pomoci při úpravách nastavení výrobních zařízení nebo montážních nástrojů nebo při přeškolování zaměstnanců, aby se mohlo předcházet opakujícím se problémům s kvalitou.

Má-li výrobní společnost vysokou míru chyb v případě konkrétní produktové řady, s MES systémem může sledovat výrobní proces v reálném čase a analyzovat údaje s cílem identifikovat příčinu chyb. Systém může odhalit chybné nastavení stroje nebo anomálii na konkrétním výrobním pracovišti. Údržbáři prověří správnost nastavení příslušného zařízení nebo nadřízený proškolí zaměstnance na pracovišti, kde dochází k poklesům kvality.

Chybějící výrobní data a nepřesné indikátory

3. Chybějící výrobní data a nepřesné indikátory

Pokud výrobní společnosti chybí přehled o výrobních údajích v reálném čase, jako jsou aktuální výkon příslušného zařízení, stav zásob nebo stav rozpracovaných objednávek, MES systém umožňuje monitorování a analýzu i za účelem optimalizace výrobních procesů a snížení prostojů.

Přehled o aktuálních výrobních údajích je nezbytný pro to, aby podniky mohly přijímat informovaná a kvalifikovaná rozhodnutí o svých postupech a procesech. Bez této viditelnosti manažeři výroby nemohou přesně, jasně a bezodkladně identifikovat neefektivnost výroby, optimalizovat procesy nebo předcházet prostojům.

Nasazení MES systému s monitorovacími a analytickými nástroji v průměru vede k 22% zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE) a 30% snížení neplánovaných prostojů. Tato zlepšení jsou způsobena zčásti také monitorovacími a analytickými vlastnostmi MES systému, který poskytuje manažerům aktuální a přesný přehled o výrobě a přidružených postupech, které potřebují k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.

Výrobní společnosti se často setkávají se vznikem neplánovaných prostojů kvůli nedostatečnému přehledu o hladinách zásob. MES systém automaticky sleduje požadované hladiny zásob a před poklesem zásob pod kritickou úroveň zasílá notifikace a upozornění. Pokročilé řídicí systémy sledují dostupnost materiálu i na základě prediktivního plánování a výrobního plánu.

4. Nezvládnuté zásoby a vnitropodnikové zásobování

Pokud má podnik problémy se sledováním stavu zásob, jako je nejen nedostatek materiálu, ale také přeskladnění nebo přesuny komponentů, MES systém pomůže s optimalizací skladových zásob a napomáhá i při automatizaci koordinace vnitropodnikového zásobování.

Řízení zásob je klíčovým aspektem každého výrobního podniku. Potíže se sledováním zásob mívají často za následek chybějící materiál, přezásobení a náklady s tím spojené. Výrobní společnosti, které se potýkají s vnitropodnikovým zásobováním, mohou těžit z implementace MES systému, který nejen sleduje stav a pohyby zásob, ale při správné integraci je dokáže i řídit a to především v kombinaci s WMS systémy.

MES systém umožňuje manažerům výroby a supervizorům sledovat aktuální stavy zásob i predikce podle aktuálního výrobního tempa nebo objednávek. Při vzniku anomálii nebo přiblížení se kritické hranice systém posílá notifikace a upozornění. V případě pokročilých MES systémů s funkcí prediktivního řízení, systém automaticky upravuje zásobovací strategie a optimalizuje postupy vnitropodnikové logistiky.

Při nasazení MES systému na provoz dochází v průměru až k 21% snížení objemu zásob drženého na skladě vzhledem k dynamičtější strategii zásobování ak 17% zlepšení včasných dodávek materiálů.

Pokud podnik zažívá opakovaný nedostatek zásob, protože nemá přesně a správně odepisované zásoby, MES systém mu pomůže sledovat dostupnost a kvantitu materiálu nebo komponentů v reálném čase. Systém posílá automatické zprávy, pokud hladiny určitého typu zásob poklesnou ke kritické úrovni, díky čemuž má logistické a nákupní oddělení dostatečný prostor zajistit potřebný typ materiálu a předejít prostojům a odstávkám výroby.

Tímto způsobem umožňuje MES systém zefektivnit komunikaci mezi odděleními a posílit jejich spolupráci. Analýzou pohybů materiálů a jejich spotřeby dokáže MES systém adaptovat strategie zásobování tak, aby lépe vyhovovaly aktuálnímu výrobnímu plánu a momentální dispozici podnikových zdrojů. I takovým přístupům mohou provozu předcházet přezásobení a zbytečnému vázání kapitálu ve skladových zásobách.

Nedostatečná traceabilita

5. Nedostatečná traceabilita

Pokud má výrobní společnost problémy s vysledovatelností, jako je sledování surovin, materiálu nebo šarží produktů, MES systém zajišťuje dodržování všech předpisů a zákonů v regulovaných i neregulovaných odvětvích vytvářením podrobných digitálních rodných listů a rozšířenou traceabilitou.

Vysledovatelnost je kritickým požadavkem pro výrobní společnosti v regulovaných odvětvích jako jsou potravinářství, aviatika nebo farmaceutický průmysl. Nedostatečná traceabilita vede k porušením regulačních předpisů, snížené kvalitě a zvýšenému riziku, že výrobek nebo celá šarže bude stažení z prodeje v případě nejasností o jeho vzniku nebo použitých přísad, substancí nebo materiálů.

MES systém automaticky sleduje a zaznamenává typy a množství použitých surovin a vyrobených šarží produktů v reálném čase. To umožňuje manažerům rychle a přesně identifikovat zdroj problémů v případě podezření v oblasti kvality nebo nedodržení výrobních postupů a včas přijmout adekvátní opatření ještě předtím, než se zboží nebo výrobek dostane na trh.

Pokud výrobní společnosti potřebují sledovat používání přesných surovin v sériové výrobě, přičemž společnost produkuje výrobky s několika variantami, MES systém rozeznává a zaznamenává všechny použité suroviny a podle unikátního identifikačního čísla identifikuje ve kterých výrobcích byly použity.

Takto se zajistí, že do výrobního procesu vstupují pouze schválené a správné suroviny, materiály nebo ingredience. Pokud by se nějakým nedopatřením dostaly do výroby i neautorizované ingredience nebo nějakým způsobem závadný materiál, díky podrobné traceabilitě a digitálnímu rodnému listu se podaří kontaminovaný výrobek nebo vadný produkt odchytit ještě předtím, než opustí podnik. Nasazením MES systému do provozu dochází v průměru k 22% snížení počtu stažení výrobků z oběhu a 25% zlepšení dodržování předepsaných norem.

6. Nemožnost dále škálovat procesy

Pokud má výrobní společnost problémy s dalším škálováním procesů a operací, například při stoupající poptávce nebo při expanzi na nové trhy, MES systém umožňuje dynamicky škálovat procesy a adaptovat postupy na změněné parametry výroby.

Jak výrobní společnosti rostou a expandují, často narážejí na své limity při škálování operací a procesů. Tato omezení nepřispívají pouze ke zpožděním výroby a snížené výrobní kapacitě, ale komplikují i jednotlivé výrobní procesy. MES systémy ve své podstatě přinášejí zeštíhlování výrobních procesů, přičemž v případě pokročilých řídících systémů lze dále procesy škálovat, ať už rozšiřováním podnikových zdrojů, výrobních objemů nebo přidáváním dalších postupů či služeb do stávajících výrobních a montážních procesů. Zefektivněním a optimalizací výrobních procesů umožňují řešení MES výrobcům zvýšit jejich výrobní kapacitu, maximalizovat využití zdrojů a zvýšit celkovou efektivitu provozu.

Když se podniky snaží rozšiřovat své působení, iniciativy Industry 4.0 a pokročilé digitální technologie se stávají stále důležitějšími. MES systémy se hladce integrují s těmito technologiemi a umožňují rozvoj propojeného a inteligentního výrobního ekosystému. Moderní řídicí systémy výroby podporují implementaci agilních a flexibilních výrobních strategií, jako jsou principy Just-in-Time dodávek i ve výrobě či štíhlé výroby (Lean Manufacturing), které jsou klíčové pro další škálování nejen operací, ale i celkové výkonnosti.

NEJVYŠŠÍ ČAS NA MES SYSTÉM

Se správnými nástroji a strategiemi lze překonat uvedených 6 výzev. Jedním z takových nástrojů je právě MES systém, který podnikům pomáhá optimalizovat jejich provoz a zvýšit produktivitu a efektivitu.

Pokud se ve vašem podniku setkáváte se dvěma nebo třemi výše popsanými problémy, je nejvyšší čas začít se poohlížet po MES systému. Navíc, MES systém je investicí, která si na sebe vydělá, protože správně navržený systém a optimalizace výrobních procesů dokáže dostat návratnost i mezi 12-22 měsíci.

Pokud stále váháte, naši zkušení smart industry konzultanti a analytici vám rádi poradí, na co se při výběru a implementaci MES systému zaměřit. Kontaktuje náš smart industry tým.