5 klíčových přínosů OEE v době digitální revoluce

07.03.2023

5 klíčových přínosů OEE v době digitální revoluce

OEE patří dlouhodobě mezi tradiční nástroje zlepšování výroby. Jaké výhody přináší v éře digitální revoluce Industry 4.0? Jak může OEE pomoci při digitalizaci a automatizaci výroby?

OEE patří dlouhodobě mezi tradiční nástroje zlepšování výroby. Jaké výhody přináší v éře digitální revoluce Industry 4.0? Jak může OEE pomoci při digitalizaci a automatizaci výroby?

Jak se svět stále více digitalizuje, každé odvětví a byznys pociťuje tlak na nasazení nových technologií a inovovaných pracovních metod. Důvod je jednoduchý: zůstat konkurenceschopným. Odvětví výroby a průmyslu nejenže nejsou jiné, oni jsou lídry v experimentování s novými technologiemi a postupy.

Aby si výrobní podniky udržely provozuschopnost v současné turbulentní ekonomice, musí pracovat s řešeními digitální transformace. A OEE (celková efektivnost zařízení) představuje vstupní bránu do digitalizace a automatizace výrobních postupů.

CO JE OEE A PROČ JE NEZBYTNÉ PRO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI PROVOZU

OEE existuje již několik desetiletí. Poprvé jej vyvinul japonský výrobce automobilů Toyota v 60. letech minulého století. Zpočátku se však používalo pouze jako interní metrika pro sledování výkonů zařízení. Až v devadesátých letech se OEE začalo používat jako nástroj na podporu provozních vylepšení.

V roce 1993 John Edwards publikoval dokument s názvem „Využití celkové efektivnosti zařízení ve výrobních operacích“, který popisoval jak lze použít OEE k identifikaci a eliminaci odpadu ve výrobních provozech.

Celková efektivnost zařízení (OEE) je metrika, která měří výkon výrobního zařízení s cílem zlepšit produktivitu a snížit náklady v rámci provozu. V posledních letech umožnil technologický pokrok shromažďovat a vyhodnocovat výrobní data, což zvýšilo důležitost a celkovou prospěšnost OEE i jako nástroje digitální změny.

Řešení OEE měří výkon výrobních nástrojů a zařízení. Sledováním faktorů jako jsou prostoje, přestavování nástrojů a čas výrobních cyklů, vytváří komplexní pohled na využití zařízení v jednotlivých procesech. A také jejich efektivnost při individuálních výrobních postupů. OEE navíc umožňuje vyskládat panoramatický pohled na efektivnost celého výrobního procesu i celkovou výkonnost zařízení v sériové výrobě.

Na základě těchto analýz lze měřit a optimalizovat dobu přestavování nástrojů. Redukcí času potřebného na přestavení může podnik dosáhnout zkrácení výrobních cyklů. A zároveň také posílit agilitu výroby a tím rychleji dodávat bezvadné produkty na trh.

Takto nabytá pružnost výroby zkracuje reakční dobu podniku na tržní změny a požadavky zákazníků. A přímo úměrně zvyšuje jeho konkurenceschopnost.

OEE v éře digitální revoluce Industry 4.0

OEE V ÉŘE DIGITÁLNÍ REVOLUCE INDUSTRY 4.0

Od roku 1993 používání OEE výrazně pokračovalo.

Díky technologickému pokroku lze nyní sbírat, analyzovat a vyhodnocovat velké objemy dat ze zařízení a procesů v reálném čase. Díky tomu se OEE stalo ještě výkonnějším nástrojem na podporu provozních optimalizací a rozvoj výrobních vylepšení.

Výrobní podniky nyní mohou ladit výrobní postupy za běhu na základě přesných a reálných údajů, které sklízejí během jednotlivých výrobních cyklů.

Vzestup Industry 4.0 povýšil OEE na klíčový parametr. Vlastnosti, které přináší Industry 4.0, především personalizace a agilita procesů, lze dosáhnout pouze tehdy, pokud výrobní operace běží při maximální efektivnosti.

OEE výzvy při digitalizaci a automatizaci výroby

JAKÉ VÝZVY ČEKAJÍ PODNIKY PŘI NASAZOVÁNÍ OEE PRO DIGITALIZACI

Existuje několik výzev spojených s používáním OEE na podporu digitální transformace, včetně:

Sběr správných dat

Aby mohly podniky a provozy analyzovat údaje OEE pro zlepšení výkonu, musí je umět správně shromažďovat. Pokud dochází k nesprávnému sběru údajů nebo k výpadkům v jejich shromažďování, neúplná data mohou vytvořit zkreslený pohled na provoz a procesy. To má především za následek, že se neřeší skutečné příčiny neefektivnosti produktivity, snížené kvality nebo nadměrného opotřebování zařízení.

Analýza údajů

Po shromáždění údajů je třeba je analyzovat, aby bylo možné identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. To může být problém, pokud data nejsou správně uspořádána nebo pokud se analyzuje příliš mnoho datových mimo relevantní kontext.

Implementace

Po identifikaci zlepšení je třeba je implementovat, aby změny vstoupily v platnost. To může být problém, pokud změny nejsou správně naplánovány nebo vykonatelné.

Najímání specialistů

Podniky si mohou najmout odborníky, kteří se specializují na zavádění OEE nástrojů pro sběr a analýzu výrobních údajů, aby jim pomohli překonat překážky, kterým čelí.

Investice do technologií

Podniky si musí správně naplánovat investice do technologií pro efektivnější monitoring výrobních údajů, jejich analýzu a vyhodnocení.

Plánování

Výrobní provozy musí naplánovat zavádění OEE nástrojů a inovací v logických souslednostech. Tak se vyhnou předražené implementaci a již během úvodních etap mohou začít benefitovat z dílčích analýz OEE.

Výhody OEE pri digitalizácii výroby

JAKÉ JSOU VÝHODY POUŽÍVÁNÍ OEE PŘI DIGITALIZACI VÝROBY

Používání OEE na podporu digitální transformace ve výrobních podnicích má mnoho přínosů.

V první řadě jde o primární benefit, díky kterému se OEE používá v podnicích dodnes, zvyšování celkové efektivity zařízení. To má za následek především zvyšování výkonnosti zařízení, jejich výrobního potenciálu as tím související snižování provozních nákladů.

Kromě toho používání OEE na podporu digitalizace může výrobním podnikům zvyšovat agilnost výrobních postupů. Může také pomoci podnikům zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků tím, že jim budou dodávat kvalitnější produkty v kratších dodacích lhůtách.

Nasazení OEE na podporu digitální transformace navíc pomáhá vytvářet bezpečnější pracovní prostředí pro zaměstnance. Díky němu se snižuje pravděpodobnost lidské chyby. A to i proto, že výrobní data se shromažďují a analyzují automaticky prostřednictvím inteligentních algoritmů.

Mezi klíčové výhody OEE při digitalizaci výroby patří:

1. Optimalizace provozních nákladů

Zlepšením efektivnější vytíženosti zařízení snižují podniky výrobní a provozní náklady.

2. Zlepšení kvality

Detailním monitorováním výkonu zařízení identifikují provozu preciznější problémy s kvalitou. A zároveň je mohou začít okamžitě řešit a předejít tak znehodnocení většiny výrobků v příslušné výrobní dávce.

3. Zvýšení propustnosti výroby

Snižováním prostojů a zvyšováním rychlosti výroby dochází k rozšiřování celkové propustnosti výroby.

4. Zvýšená kvalita rozhodování při řízení výroby

Analýzou dat OEE mohou manažeři činit lepší rozhodnutí na základě precizních a reálných výrobních údajů.

5. Zlepšení technického stavu

Jelikož OEE identifikuje odchylky a anomálie v technickém stavu, napomáhá při adresnější údržbě, což má za následek i prodloužení životnosti výrobních zařízení a nástrojů.