Čo robíme

Smart Industry divízia spoločnosti ANASOFT sa venuje digitálnej transformácii a automatizácii priemyslu a logistiky od roku 2005. Okrem konvergencie prevádzkovej technológie (OT) a informačných technológií (IT) v priemyselnom a výrobnom prostredí, sa divízia špecializuje na vývoj, navrhovanie a implementáciu riešení automatizácie a optimalizácie procesov. Medzi aktivity Smart Industry divízie patrí výskum a vývoj inovatívnych riešení pre inteligentný priemysel a digitálnu automatizáciu a autonomizáciu v oblastiach priemyselnej výroby, zásobovania, kontroly kvality a údržby.

Vývoj, implementácia a integrácia

Vývoj a implementácia navrhnutých riešení digitalizácie, optimalizácie a automatizácie procesov v priemyselnom prostredí a zásobovaní riadiacim systémom novej generácie, Smart Industry riešením EMANS. Konfigurovateľná funkcionalita disponuje otvorenou architektúrou pre integráciu najnovších technológií vrátane:

 • umelej inteligencie (AI) a jej nástrojov (neurónové siete, strojové učenie, rozšírená inteligencia, kolektívna inteligencia),
 • digitálnych dvojčiat (autonómne inteligentné informačné agenty),
 • rozšírenej reality (AR),
 • bezdotykového rozhrania človek-stroj/človek-systém (HMI) a hlasových technológií.

 

Smart Industry divízia sa podieľa na budovaní digitálneho ekosystému podniku v rámci strategických transformačných aktivít. Digitalizáciou priemyselného prostredia prichádza ku konvergencii prevádzkových zariadení s informačno-komunikačnými technológiami, čo má za následok synergiu vnútropodnikových procesov (shop floor to top floor integrácia).  

Smart Industry divízia pri transformácii výrobného prostredia a implementácii inteligentného systému riadenia výrobných a logistických procesov zastrešuje rolu integrátora (integrácie s ostatnými podnikovými systémami PLC, SCADA, WMS, ERP, ECM, SCM a iné) ako aj projektový manažment.

Analýzy a konzultácie

Smart Industry divízia poskytuje konzultácie v oblastiach:

 • digitálnej transformácie,
 • automatizácie,
 • autonomizácie,
 • vertikálnej a horizontálnej integrácii procesov a systémov,
 • optimalizácie procesov a inovatívnych riešení,
 • vývoja a návrhu riešení inteligentného priemyslu,
 • chytrého podniku (Smart Factory),
 • implementácie nových technológií (internet vecí - IoT, internet služieb - IoS, priemyselný internet vecí - IIoT, umelá inteligencia - AI, veľké dáta).

Medzi konzultačné služby patrí hĺbková analýza a audity:

 • logistických procesov a procesov skladovania (naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru, manipulácia so skladovaným tovarom, požadované kontroly),
 • analýza výrobných procesov, ich plánovania, riadenia a monitorovania,
 • analýza potrebnej informačnej a dátovej podpory priemyselných, výrobných a zásobovacích procesov,
 • analýza do procesov zapojených informačných systémov a interakcií užívateľov s týmito systémami,
 • a vyhodnocovanie optimalizačného potenciálu.

 

Výstupom analýz a auditov sú návrhy:

 • optimalizovaných modelov materiálového toku,
 • vytvorenie modelov toku dát, informácií a dokumentov,
 • návrhy a koncepty riešení na zvýšenie efektivity využívania interných a externých prepravných a dopravných zariadení (spolu s alternatívnymi možnosťami),
 • návrhy a koncepty riešení na zvýšenie efektivity manipulácie a skladovania obalového materiálu (spolu s alternatívnymi možnosťami),
 • návrhy a koncepty riešení na zvýšenie kontroly kvality,
 • návrhy a koncepty riešení na podporu pre operatívne riadenie skladu, tvorby vyúčtovacích reportov, účtovných dokladov,
 • návrhy a koncepty riešení na zvýšenie efektivity výrobného toku a zásobovania (spolu s alternatívnymi možnosťami) ako aj agilnej výroby a dynamickej logistiky,
 • návrhy a koncepty na zvýšenie efektivity údržby nástrojov a zariadení.

Školenie a údržba

Medzi aktivity Smart Industry divízie patrí zaškoľovanie a preškolenia na prácu a konfiguráciu s novými a digitálnymi technológiami a interakciu s riadiacim Smart Industry systémom EMANS, rekalibráciu procesov v rámci inteligentného riadenia výrobných a zásobovacích činností, zaškoľovanie výrobných a vedúcich pracovníkov v rámci nových riešení na zvýšenie efektivity.

Údržba a profylaktika Smart Industry systému EMANS, implementovaných riešení inteligentného riadenia procesov.