"E-commerce je velmi dynamické odvětví, které rychle a pružně reaguje na nové technologie" | Rozhovor

09.03.2022

e-commerce logistika zásobování řízení skladu

Digitalizace prodeje a digitalizace logistiky jsou navzájem organicky propojeny, vzájemně se podmiňují a dohromady tvoří koncept tvz. nového retailu (Retail 4.0).

Časopis Systémy Logistiky vyzpovídal našeho kolegu Petra Bílika, který se věnuje navrhování řešení inteligentní logistiky. Bavili se o specifikách logistiky, zásobování a vychystávání objednávek v online prodeji a e-commerce, ale i o tom, jak rychle toto odvětví implementuje a využívá digitální technologie v logistice. Celý rozhovor, včetně očekávaných trendů v e-commerce logistice, si můžete přečíst níže.

K čemu se váží specifika e-commerce logistiky?

Nevyhnutelně i na metody a strategie řízení zásob, skladu a objednávek, jakož i lidských zdrojů a pracovních zadání (labor management). Co se týče efektivnosti vychystávání zákaznických objednávek je pro odvětví e-commerce nejvhodnější metoda klastrového vychystávání nebo kombinace zónového, vlnového a klastrového vychystávání.

Výkonnost distribučního centra nebo e-commerce skladu lze navíc maximalizovat WMS/WES systémem, který umožňuje řízení pracovních úkolů a zadání v reálném čase. S tím souvisí i naskladňování zásob, kdy nejvhodnější volbou je strategie dynamického slottingu SKU. Ta přispívá nejen k optimalizaci celkové doby vychystávání objednávek, ale zároveň umožňuje i pružněji reagovat na sezónní výkyvy a volatilitu trhů.

Popsali byste nejnovější trendy co se týče logistiky pro e-commerce z vašeho úhlu pohledu?

E-commerce je velmi dynamické odvětví, které rychle a pružně reaguje na nové technologie, což se nutně projevuje i na zásobovacích a logistických procesech. I proto se firmy a e-shopy snaží intenzivně pracovat na zvyšování synergie mezi prodejem a vyřizováním zákaznických objednávek (tzv. order fulfillment) s cílem zajistit hladkost, rychlost a zákaznický komfort pro oba procesy.

Efektivní vyřizování velkých objemů různorodých objednávek se již neobejde bez řídících systémů skladu (WMS/WES) a inteligentních logistických řešení, která již v současnosti využívají technologie digitálních dvojčat a umělé inteligence. Digitalizace prodeje a digitalizace logistiky jsou navzájem organicky propojeny, vzájemně se podmiňují a dohromady tvoří koncept tzv. nového retailu.

Kdysi trend, dnes již více „normu“ představuje pro úspěšné e-shopy omnikanálová logistika, jelikož jedním z důsledků akcelerace digitalizace retailu se stalo rozšiřování prodejních kanálů a jejich vzájemná kombinace. Nové technologie setřely hranice mezi online a offline nakupováním, což zároveň vedlo k integraci procesů prodeje a skladové a expediční logistiky. To v konečném důsledku znamená integraci různých systémů a platforem do uceleného digitálního ekosystému.

Jak vnímáte pozici skladů v souvislosti s rozmachem omnikanálové logistiky?

I vzhledem k rozmachu omnikanálové logistiky se sklad nebo distribuční centrum stává kritickým bodem zásobovací a doručovací infrastruktury retailu a e-commerce. Současné řídicí systémy dokáží zpracovávat produktová data a data z objednávek v reálném čase. Díky tomu dokážou systémy řízeného skladu lépe využívat prostorovou disponibilitu skladu a operativně přizpůsobovat vychystávací strategie spolu s automatickým doplňováním zásob podle reálné obrátkovosti zboží. Dynamický sklad dokáže pružně reagovat i na výkyvy na trzích nebo nečekané změny ve spotřebitelském chování.

V roce 2020 byli spotřebitelé donuceni upravit své nákupní návyky. Počítalo se, že se zákazníci částečně vrátí ke svým původním návykům, ale ne nutně v celé šíři. Součástí omnikanálového modelu je také reverzní logistika sloužící především pro vrácení zboží.

S nárůstem nakupování online vzrostl také objem reklamovaného zboží, především proto, že si jej zákazníci nemohli nejprve osobně vyzkoušet. I z toho důvodu se prodejci (nebo zprostředkovatelé fulfillmentu) snažili zajistit co nejhladší průběh reklamace a vrácení zboží i vzhledem k pandemické situaci.

Zatímco vyzvednutí zboží kurýrem zůstává nadále dostupnou a často využívanou možností, i když nemusí být vždy ekonomicky nejvýhodnější, očekává se, že v roce 2021 se zvýší míra vrácení zboží osobně na prodejnách. A to i v případech, kdy bylo zboží původně zakoupeno online (tzv. BORIS – „Buy Online Return in Store“ – model tzn. nákup online, vrácení do kamenné prodejny). Zajištění hladkého průběhu obousměrné logistiky od prodejce k zákazníkovi a zpět bude výzvou pro nadcházející období také z toho důvodu, že už jde o koncept cirkulární logistiky, který by se i z pohledu udržitelnosti měl zanedlouho stát novým standardem.

Zmínil byste i další trend?

Snižování nákladů na reverzní logistiku. Jedním z nejefektivnějších řešení je zajistit, aby si zákazník koupil zboží, se kterým bude spokojen hned napoprvé. To znamená, že obchody se budou muset zaměřit na předprodejní proces (zákaznickou zkušenost), aby se jim podařilo zredukovat náklady, které by mohly vyplynout z postprodejního postupu (logistického) v případě reklamace.

Hybridní model online a fyzického nakupování přežije také pandemii. E-shopy (nebo primární online prodejny) si budou budovat také fyzické, nejen virtuální zastoupení. Dynamicky řízené logistické toky a zásobování umožňují hladký a nenákladný přechod z digitálu do fyzického prostředí, jakož i jejich vzájemnou integraci a funkční propojení.

Navíc, díky spotřebitelským datům dokážou prodejci lépe identifikovat lokality zvýšené koncentrace svých potenciálních zákazníků. Ke spotřebitelům se budou moci přibližovat i přes pop-up stánky a mobilní kiosky, které mají nižší provozní náklady v porovnání s kamennými prodejnami, a zároveň umožňují větší flexibilitu při potenciální relokalizaci.

Součástí omnikanálové strategie je hybridní distribuční model, který kombinuje online nákup s prodejem v kamenných provozech a v pop-up stáncích (například u sezónních špiček, jako jsou Vánoce). Tento model vede k decentralizaci prodeje a k lepšímu zacílení na jednotlivé spotřebitele.

Strojové učení a AI zůstávají mezi nástroji, jejichž využití bude nadále růst. Obdoba doporučujících (rekomendačních) algoritmů, které na základě sofistikovaných a personalizovaných analýz navrhují návštěvníkům e-shopu relevantní produkty, se bude také nasazovat i do inteligentního řízení skladu a zásobování s cílem optimalizovat celkový čas vychystávání.

Co nabízíte pro e-shopy v rámci logistiky?

Naše Smart Industry divize se dlouhodobě věnuje digitalizaci a inteligentní automatizaci řízení skladů a zásobovacích procesů. To zahrnuje i nasazování našeho WMS systému pro řízení vychystávání e-shopových objednávek i návrh, vývoj a implementaci komplexních projektů inteligentní logistiky, například i pro rychle expandující e-shopy jako Dedoles nebo specifika potravinové logistiky a distribuce (tzv. cold chain, chlazený řetězec ).

V případě WMS si klienti mohou vybrat z široké nabídky funkcionalit, které nejvíce vyhovují potřebám jejich provozu a obchodním plánům včetně zrcadlení skladových zásob (SKU Mirroring), kombinovaných strategií zbožního slottingu a vychystávání, sledování zásob v reálném čase a prognóz odbytu, odbytem řízeného doplňování zásob, kittingu (proces kdy se odlišné, ale související SKU smontují a vytvoří nové SKU), kartonizaci a (de) paletizaci, či řízení dopravníků, AGV a automatických pořadačů.

Zároveň pracujeme i na komplexních projektech inteligentního řízení zásobování a logistiky na provozech či v distribučních centrech. V těchto případech již nasazujeme sofistikovanější WES systém, který řídí procesy v rámci celého provozu od příjmu zboží, kontrolu kvality, naskladnění, skladování, vychystávání, kompletaci objednávek až po jejich expedici.

U obou typů projektů pracujeme s prvky čtvrté průmyslové revoluce, jelikož řídící systém je postaven na konceptu kyberfyzikální platformy. Součástí našeho řešení inteligentního řízení skladu a zákaznických objednávek jsou také další technologie. Přenos dat a informací v reálném čase a vzájemná propojenost provozních složek je zajištěna prostřednictvím internetu věcí (IoT), využíváme také strojní učení či digitální dvojčata, která jsou nezbytná pro dynamickou a autonomní logistiku řízenou v reálném čase.

Kombinace těchto technologií vnáší transparentnost do všech procesů, urychluje dodávání objednávek za snížených provozních nákladů, a díky flexibilnosti procesů zajišťuje dodání správného zboží na správné místo ve správný čas a v požadovaném množství a kvalitě. Navíc, tyto technologie se stávají nezbytnými, chce-li podnik nebo distribuční centrum maximalizovat svůj provozní výkon nebo škálovat automatizaci v rámci provozu.

Kromě řízení zásob, skladu a objednávek WMS a WES, nabízíme klientům také řešení Just-in-Time (JIT) provozních strategií, dynamického Milk Runu (Milk Run 4.0), e-Kanbanu a autonomně řízených synchronních toků.

Jak vidíte budoucnost pro e-commerce z vašeho úhlu pohledu?

Kombinace různorodých online a offline prodejních postupů a nástrojů, tedy omnikanálová strategie, se již v současnosti stává nezbytným standardem. Omnikanálovým prodejním strategiím se musí adekvátně přizpůsobit i logistické postupy, řízení zásobování a celkový proces fulfillmentu zákaznických objednávek.

Propojení fyzického a digitálního prostředí v omnikanálové logistice dává podstatnou část odpovědí na otázku, jak lze správně zajistit dostatečně pružnou, udržitelnou a provozuschopnou logistiku s požadovaným výkonem. Včasné a bezvadné fungování e-commerce logistiky se již v současnosti neobejde bez okamžitého přehledu dostupných zásob, sledování materiálových toků v reálném čase, kvalifikovaného projektování očekávaného odbytu a rozšiřování služeb orientovaných na zákazníky.

Z pohledu posilování strategie udržitelnosti podnikatelské kontinuity i v případech neočekávaných okolností, jako například pandemie, se stává nezbytným souběžné obsluhování více prodejních kanálů.

Transformace skladu – adaptace řízení zásob a skladové logistiky na model více prodejních kanálů – již vyžaduje komplexní a integrované řešení inteligentní logistiky. Navíc i vzhledem k efektivnímu zpracování větších objemů různorodých objednávek, zkracování cyklů vychystávání a k maximalizaci efektivnosti procesů fulfillmentu se podniky již neobejdou bez pokročilého WMS systému.

I s ohledem na neustále narůstající požadavky na výkonnost a kvalitu procesů řízení zásob a skladu, na škálování automatizace skladu a na poptávku po rozšířené funkcionalitě logistiky orientované na zákazníky („customer-centric“) dochází k nástupu nové generace systémů WMS – systémů WES (Warehouse Execution System). A to i proto, že omnikanálová logistika v současnosti představuje dlouhodobou inovaci.

Zvyšující se objemy zákaznických objednávek, stoupající obrátkovost zboží, proměnlivost velikostí a typů nabízeného zboží a zároveň i integrace dalších činností do procesů vychystávání, jako jsou kompletace objednávek, balení a přebalování zboží, expresní expedice zásilek, již vyžadují inteligentní sklad s automatizovaným řídícím systémem. V návaznosti na trend omnikanálové logistiky a rozšiřování služeb zaměřených na individuální zákazníky se kromě provozní inteligence skladu stává klíčovým atributem i koncept štíhlého skladu.

Koncept štíhlého (lean) řízení zásob a skladových procesů se primárně zaměřuje na odstranění tří nežádoucích účinků: odpadu, variability, neflexibilnosti, vedoucích ke zlepšením v oblastech optimalizace provozních nákladů, zvýšení kvality procesů, a rozšíření úrovně zákaznických služeb.

Metodologie lean managementu řízení skladu a zásobování konkrétně zahrnuje eliminaci zbytečného chození po skladu, odbourání zdlouhavého vyhledávání požadovaného zboží, předcházení prostojům, víceprací a činnostem bez přidané hodnoty, odstraňování chyb při vychystávání, a zamezování držení chybných položek mezi dostupnými zásobami.

Řízení e-commerce logistiky a retail zásobování se musí přizpůsobovat a ladit podle měnícího se chování spotřebitelů a tržních podmínek. I proto musí provozovatelé skladů a distribučních center přistoupit k agilnějšímu řízení logistiky, aby se dokázali plynule a bezodkladně přizpůsobovat: střídání trendů, okolnostem na trhu, variabilním požadavkům odběratelů a individuálním očekáváním zákazníků.

I z těchto důvodů jde ruku v ruce zvyšování inteligence skladu a zeštíhlování procesů řízení zásob (nebo objednávek v případě retail a e-commerce logistiky). K jejich dosažení se využívají: dynamické uskladňovací postupy, automatizované a poptávkou řízené doplňování zásob a hybridní strategie vychystávání.

Obdobné penzum funkcionalit se využívá i při zvyšování efektivity omnikanálového skladu (distribučního centra), přičemž základním předpokladem při obou situacích je výkonný operační systém skladu a správná infrastruktura řízení, které jsou již ve většině případů obsaženy v moderních WES systémech.

Rozhovor byl původně publikován v časopise Systémy Logistiky.

Jak efektivně řídit e-commerce logistiku?

Poraďte se s našimi specialisty

5 logistických trendů, jenž budou formovat zásobování v roce 2022

Logistické trendy v roce 2022 jsou ovlivněny dvěma vlnami pandemie z předchozího období a také novými výzvami formujícími prostředí jak globálních, tak i lokálních dodavatelských řetězců.

5 chyb v e-commerce logistice a jak se jim vyhnout

Jaké jsou nejčastější chyby v e-commerce logistice a jak jim mohou e-shopy efektivně předcházet, aby dokázaly čelit každodenním logistickým výzvám.

6 způsobů jak zvýšit ziskovost skladu

Existuje několik možností a způsobů, jakými dosáhnout vyšší ziskovost skladu, optimalizovat provozní náklady a zároveň přispět ke zlepšení produktivity distribučního centra.