Digitalizace a inteligentní automatizace v době korony

02.04.2020

koronavirus covid-19 koronakrize logistika vyroba prumysl

Pandemie viru COVID-19 zastavila celý svět. Koronakrize má ale opačný účinek na digitalizaci a inteligentní automatizaci, jelikož právě nové technologie poskytují řešení pro krizové situace, jakož i pro svět po pandemii.

Optimalizace výrobních a zásobovacích procesů, zeštíhlování výroby a logistiky, zvyšování efektivnosti výrobních postupů a výkonnosti zařízení, jakož i redukce provozních nákladů jsou nejčastějšími motivacemi pro digitalizacinasazováni technologií čtvrté průmyslové revoluce.

Pandemie koronaviru, a její okamžitý dopad na výrobní podniky a dodavatelské řetězce, začala radikálně přepisovat priority podniků. Na první místo se dostala sanace škod, která má za cíl zachránit podnik a v ideálním případě zabezpečit nejrychlejší návrat do stavu před pandemií.

Změna priorit však v tomto případě neznamená změnu nástrojů. Právě naopak, relevantnost digitalizace pod tlakem aktuálních událostí a hospodářských vlivů ještě stoupla. Digitální transformace a adaptace nových technologií úzce souvisí s revizí vnitropodnikových a mimopodnikových procesů a pro mnohé podniky se stává otázkou přežití. Krize vyvolaná šířením viru COVID-19 tak přispívá ke zrychlování digitalizaceinteligentní automatizace.

InteligentnÍ automatizAcE pŘed KoronakrIzÍ

Nové technologie přinášejí nové způsoby a koncepty s přímým dopadem na etablované postupy a obchodní modely. Digitální technologie transformují všechny odvětví a segmenty, a zároveň také ovlivňují fungování v dodavatelsko-odběratelském řetězci a v neposlední řadě i samotné koncové uživatele.

Digitalizace průmyslu a logistiky se za poslední léta zařadila mezi hlavní priority podniků i vzhledem na nesporné benefity a přidanou hodnotu, kterou do procesů vnáší. Důkazem je existence aspoň částečné digitalizace téměř v každém podniku, minimálně v podobě základního vnitropodnikového digitálního systému týkajícího se finančně-administrativních procesů.

Konzultační společnost PwC pravidelně monitoruje situaci digitální transformace výrobních podniků. Podle jejího průzkumu realizovaného ještě před vypuknutím pandemie až 91 % dotazovaných společností potvrdilo, že v současnosti investuje do vytvoření digitálních podniků v Evropě.

Společnosti označily za hlavní důvod investice do technologií digitální továrny především očekávání celkového zvýšení efektivnosti podniku o 12 %, které by se mělo projevit v horizontu 5 let. Mezi hlavní oblasti investic zařadily integrované plánování a lepší využívání zařízení, vyplývající z digitální automatizace. Společnosti identifikovaly jako jednu ze strategií na dosažení cílů zvýšení efektivnosti procesů propojením podniku zevnitř a zvenčí prostřednictvím integrovaného MES systému.

Propojení podnikových zařízení a ostatních složek v provozu a v podniku na společné digitální platformě představuje jen jeden z prvních kroků k úspěšné digitalizaci. Plánování a řízení výroby v reálném čase, konsolidace a rozšíření efektivnosti procesů, jakož i zvýšení provozní flexibility zabezpečují většinou moderní MES/MOM systémy (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operation Management System) nebo podobná řešení inteligentní výroby. Zpravidla jsou to řešení založená na principech kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů a platforem internetu věcí (IoT) a služeb (IoS).

Součástí těchto transformačních procesů je také integrace MES systému nebo obdobného řešení inteligentní výroby s ERP infrastrukturou podniku, resp. s rozsáhlejším digitálním ekosystémem podniku. Následkem není jenom digitalizace interních procesů (vertikální integrace), ale také procesů navázaných na ostatní složky ve výrobním řetězci, které mohou často překračovat hranice konkrétní továrny (horizontální integrace) napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcům.

Zvyšuje se také tendence nasazování nových technologií, jakými jsou například digitální dvojčata, která přispívají ke štíhlejším a produktivnějším výrobním činnostem. Z průzkumu vyplývá, že množství podniků, které momentálně implementují inovativní technologie, se v nadcházejících pěti letech zdvojnásobí.

Obzvlášť to platí v případě technologie digitálních dvojčat, jelikož spolupráce a propojení pracovní síly a výrobních a zásobovacích zařízení představuje klíčovou oblast při zvyšování a zeštíhlování výrobních a ostatních podnikových procesů. Součástí strategií digitální transformace je také nasazování inteligentních algoritmů pro účely datové analýzy. Z průzkumu vyplývá i to, že více než 50 % společností již nějakou formu inteligentních algoritmů využívá na zpracování dat vedoucích k vytváření kvalifikovanějších a rychlejších rozhodnutí.

Až 77 % investic plánovaných na střednědobé období 5 let bylo vyčleněno na digitalizaci a automatizaci již existujících podniků v Evropě. Společnosti v případě těchto investic počítaly s návratností v rozsahu 2 až 5 let.

digitalizace výroba podnik automatizace digitální podnik

Stav digitalizace v podnicích podle průzkumu PwC

ZRYCHLOVÁNÍ digitalizačnÍch a automatizačnÍch iniciatIv

Pod zrychlování digitální transformace a implementaci nových technologií se dle studie PwC podepisují i dvě současné globální tendence, které mají přímý vliv na podnikové procesy. Klade se především ještě větší důraz na zákazníka, konkrétního zákazníka, a na naplnění jeho individuálních přání a preferencí na produkty a služby, a to i v režimu sériové výroby s cílem častější rotace sortimentu, jakož i jeho variability.

Konvenční technologie již neumožňují detailnější personalizaci produktů v sériové výrobě vzhledem na složitou subdodavatelskou síť, ale i na přísně hierarchizované a standardizované výrobní postupy a dodací lhůty. Digitalizace výrobního procesu a nasazení technologií inteligentní výroby transformují výrobní a zásobovací procesy na dynamické, agilní a inteligentní.

Digitální automatizace tak umožňuje vyrábět personalizované produkty, v některých případech dokonce do takové míry, že vznikne jedinečný produkt. Navíc tento typ výrobního procesu je možné provozovat bez toho, aby upravování produktů podle různých preferencí mělo negativní dopad na lead time výrobního cyklu nebo výslednou kvalitu produktů.

Nové technologie jsou nositeli klíčových předpokladů a vlastností nejenom pro individualizaci produktu, ale také na vznik provozu vyrábějícího zboží na objednávku, tzn. „šité na míru“ podle parametrů a zadání zákazníků, s čímž souvisí také změna výrobní strategie z principu tlaku („make-to-stock“) na princip tahu („make-to-order“).

Transformaci výrobního konceptu je možné díky novým technologiím realizovat i při rozsáhlejších objemech a za podstatně nižší náklady, než to doposud umožňovala forma projektové výroby. Výroba se taktéž stává předmětem transformace podle obchodního modelu služeb (XaaS – Anything As a Service, „cokoliv jako služba“) a v důsledku digitalizace a automatizace moderními technologiemi se tak bude i brzo vnímat – jako služba na požádání („Manufacturing-on-Demand“).

                     statistika iniciativa inteligentního podniku

Vývoj nasazování iniciativ inteligentního podniku ("smart factory") 2017 a 2019  (zdroj: Capgemini

KoronavIrus ZASAHUJE DO digitalizAcE

Druhý trend urychlující digitalizaci a automatizaci představuje „regionalizace“ výroby nebo decentralizovaná výroba. Účelem tohoto modelu je dostat výrobní podniky nebo jejich provozy co nejblíže ke koncovým odběratelům, a tak minimalizovat vzdálenost (i vzhledem na logistiku poslední míle) a čas mezi výrobou a finálním dodáním (odevzdáním zboží).

Podobně jako při metodě Just-in-Time, kdy dochází ke správnému zásobování do předem zadefinovaného časového slotu, především vzhledem na ostatní přímo navazující procesy, regionalizace výroby představuje obdobný model výroby a zásobování v prostoru (takříkajíc „Just-in-Place“). Víc než polovina firem v průzkumu PwC vyhodnotila redukci logistických procesů a snižování nákladů na přepravu jako významný faktor na škálování konceptu digitálních podniků a továren.

Globální rozšíření nákazy COVID-19 a nasazení přísných preventivně-bezpečnostních opatření vedlo v mnohých případech k přerušení dodavatelských řetězců a k následnému paralyzování výrobních podniků.

Podniky zjistily, že ve vícerých případech potřebují diverzifikovat dodavatelské řetězce pro případy nouzových situací, ale také vnést větší flexibilitu do již existujících logistických toků. Podniky, které by mohly pokračovat ve výrobě, zase čelí otázkám, jako dostat své výrobky přímo k zákazníkům v případě, že je významná část logisticko-distribuční infrastruktury výrazně omezená (tzv. model D2C, „direct-to-consumer“).

Regionalizace (decentralizace) výroby poskytuje částečné řešení pro tuto situaci. Současná koronakrize přinutila podniky zásobující za běžných okolností jiné společnosti a provozy (B2B segment) přeorientovat se téměř ze dne na den na segment koncových uživatelů (B2C).

Takováto bezodkladná významná změna byznys modelu se povedla především firmám, které již měly implementované inteligentní řešení na dynamické řízení procesů. Díky novým technologiím disponují dostatečně flexibilními a agilními procesy, aby takový obrat o 180° dokázaly zrealizovat a pokračovat ve svých podnikatelských činnostech bez prostojů, výpadků a nadbytečných finančních nákladů.

Krize zapříčiněná koronavirem významně přepisuje dosavadní plány v mnohých společnostech. Pokud dosud digitalizace nepatřila mezi hlavní priority, podniky budou nuceny přehodnotit strategické plány, jestli chtějí v podnikatelských činnostech pokračovat i po krizi. Podobně je to i s automatizací, kde se také následkem současné krize očekává podobný boom jako v digitalizaci.

logistika opatrenia covid-10

Opatření na zachování zásobování směrem ke spotřebitelům během koronakrize (zdroj: McKinsey)

TRANSFORMaCe V DOBĚ KORONAKRiZe

Právě současná mimořádná situace poukázala na nedostatky a rezervy v podnikových procesech na různých úrovních, které by mohly odstranit řešení digitální transformace. V tomto případě se jedná o široké spektrum procesů jako podepisování právně závazných dokumentů statutáři na dálku až po komplexnější řešení dynamického řízení výrobních linek nebo zásobování.

Nouzová situace odkryla potřebu digitalizace nejen pro krizový management, ale především z důvodu přístupu k přesným, správným a aktuálním datům, na základě kterých by mohly krizové štáby v podnicích přijímat kvalifikovaná rozhodnutí v co nejkratších intervalech. Přístup k datům se netýká výhradně jenom vnitropodnikových procesů, ale také externích logistických toků a dodavatelských řetězců. Navíc tato data slouží také pro krátkodobé plánování v mimořádných situacích, které se mohou vyskytovat také během běžného provozu.

Krize rozdělila podniky na dvě skupiny. Do první patří podniky, jejichž provozy jsou momentálně zastavené. Tyto podniky patří do ohrožené skupiny a jejich priority se budou zaměřovat na přežití firmy, konsolidaci po krizi a rehabilitaci podniku. Krize jim pomůže identifikovat slabá místa a zároveň se budou muset zaměřit také na zvýšení flexibility procesů, aby byl provoz schopen reagovat i na extrémní výkyvy na trhu, například jako v případě COVID-19.

Do druhé skupiny patří podniky, které během krize zažívají renesanci především v segmentu e-commerce a sektoru rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG). Podniky čelící vysoké poptávce musí mít procesy nastavené na zvládnutí dodávání mnohonásobně vyšších objemů zboží bez negativních vlivů na kvalitu objednávek a jejich dodací lhůty.

Kromě rozšíření propustnosti logistických toků se stává nutností také dynamické škálování na zvládání nárazových nebo sezónních výkyvů, jakož také na potenciální expanzi na další trhy. Tyto funkce zvládají chytrá logistická řešení, jako jsou kupříkladu WES systémy, které řídí procesy naskladňování a vychystávání v reálném čase prostřednictvím inteligentních algoritmů.

Výsledek současné situace je však pro obě skupiny stejný. Nasazování nových technologií, optimalizace procesů, kontinuální inovování a nastavování nových provozních, jakož i obchodních modelů. Koronakrize však není jedinou příčinou, je jenom jedním z několika globálních faktorů, na které budou muset v blízké budoucnosti podniky reagovat.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Jak zabezpečit efektivní Just in Time zásobování při rostoucí variabilitě výroby | [Webinář]

ak zabezpečit včasné zásobování výrobních linek a pracovišť správnými a kvalitativně nezávadnými komponenty při rostoucí variabilitě vyráběných produktů?

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Evoluce řízení skladů a budoucnost zásobování

Digitalizace přináší nové možnosti efektivního řízení materiálových toků. Sklady a skladové procesy se často stávají prvním krokem při automatizaci dodavatelského řetězce a logistiky.