Export nedoplatkov pre spoločnosť Finlegal

04.06.2019

Informačný systém DOMUS má v sebe od minulého roka zapracovanú funkcionalitu exportu údajov pre spoločnosť Finlegal. Prostredníctvom tejto funkcionality sa uskutoční export údajovej základne vo forme súboru csv. Vytvorený súbor obsahuje informácie o vymáhaných pohľadávkach, výške istiny, výške dlhu, právnych poplatkov a ďalšie potrebné údaje. 

Export nedoplatkov pre spoločnosť Finlegal

Export údajov sa nachádza v IS DOMUS  záložke Právne v časti Export pod ikonkou: Finlegal

Pred samotným spustením exportu je potrebné vyplniť niektoré parametre na určenie rozsahu generovaných dát. Parametre exportu sú:

  • Exportovaný súborcesta a meno súboru, kde budú uložené údaje.
  • Maska objektu – či sa súbor má vyexportovať len pre konkrétny dom, zadáva sa maska objektu.
  • Zahrnúť aj odsťahovaných užívateľov – ak parameter nebude označený, vyexportujú sa údaje len o aktívnych užívateľoch.
  • Minimálna výška dlhu – zadáva sa minimálna výška dlhu. Ak chcete vyexportovať všetky dlhy, tak zadajte 0.
  • Dátum nedoplatku - zadáva sa dátum, ku ktorému sa má nedoplatok vypočítať. Zadajte dátum, ku ktorému máte uzavreté platby.
  • Nedoplatok väčší ako - zadáva sa počet mesiacov. Proces následne vygeneruje nedoplatok, len ak je suma väčšia ako suma počtu posledných predpisov zadaných v parametrickom okne. Pri exporte sa zohľadní aj parameter minimálna výška dlhu.
  • Skupina účtov pre výpočet dlhu a úrokov z omeškania – zadáva sa skupina účtov, na ktorých máte evidované platby za služby a fond opráv alebo skupina účtov pre evidenciu platieb za nájomné.
  • Skupina účtov, kde sú evidované právne poplatky – vypĺňa sa skupina účtov, kde máte evidované právne poplatky. Ak právne poplatky nie sú evidované na žiadnom účte, parameter nie je potrebné vyplniť.
  • Typ užívateľa - vyberá sa z možnosti Nájomník, Vlastník, Všetci.
  • Ekonóm - tu je možné uviesť zamestnanca, ktorý je označený ako ekonóm a je evidovaný v objektoch v Pasportoch. Ak je toto pole vyplnené, vyexportujú sa iba údaje z objektov, pri ktorých je daný zamestnanec uvedený ako ekonóm.


Následne je potrebné zaslať vygenerovaný súbor spoločnosti Finlegal.

Export nedoplatkov pre spoločnosť Finlegal