Modul financie a ekonomika

FINUS predstavuje komplexný ekonomický systém umožňujúci viesť podvojné účtovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov, evidencie majetku, CRM, banky, pokladne a dopravy. Podporuje neobmedzený počet účtovných subjektov, spravidla spoločenstvá vlastníkov bytov. 

Prostredníctvom modulu Financie a ekonomika sú k dispozícii okamžité informácie o platobnej disciplíne, plnení plánu alebo hospodárskom výsledku v jednotlivých častiach firmy.

Umožňuje správu všetkých činností organizácie, od príjmu záväzkov, ich vnútorného rozdelenia a zaevidovania, cez výdaj materiálu a služieb na zabezpečenie zákaziek až po vystavenie zodpovedajúcich pohľadávok.

funkcionality modulu financie a ekonomika

Platobný styk

Automaticky sa sleduje platobná disciplína. Systém sa vie napojiť na ľubovoľný homebanking banky. Banka aj pokladňa vie pracovať v domácej a v cudzích menách.

Faktúry

V rámci fakturácie je možné evidovať dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, zálohové faktúry, vystavovať prevodné príkazy a zasielať ich do banky.

Predaj

Objednávkový podsystém, ktorý rieši prijaté a vystavené objednávky, dodacie listy s nadväznosťou na skladové hospodárstvo. 

Sklad

Skladové hospodárstvo, okrem štandardných príjmových výdavkových dokladov, obsahuje prevodky, doklady výroby, kalkulačné listy a evidenciu sériových čísiel tovaru.

Majetok

Evidencia investičného a drobného majetku vrátane odpisovania, metód odpisovania a následného automatického zaúčtovania. Inventárne karty v rámci druhov a skupín majetku, spôsoby obstarania, technický stav majetku.

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo vrátane DPH priamo prepojené s ostatnými modulmi a odvetvovými riešeniami. Umožňuje viesť neobmedzený počet účtovných subjektov so silnou podporou synchronizácie číselníkov, predkontácií a údajov.

CRM

Riadenie vzťahov so zákazníkmi obsahuje rozšírenú evidenciu nad adresárom firiem. Umožňuje evidovať kontaktné osoby, realizovať kampane, sledovať udalosti.

Registratúra

Správa došlej a odoslanej pošty a jej prideľovanie na oddelenia. Prideľovanie sa riadi organizačnou štruktúrou a jednotlivé registratúrne záznamy je možné označovať registratúrnymi značkami a zadeľovať ich do spisov.

Doprava

Evidencia vozidel a denné výkazy jázd vrátane kariet PHM a podporou číselníkov pohonných hmôt, sadzieb, trás a činností údržby.

reálna ukážka modulu financie a ekonomika