Informovanost příjemců tepla dle vyhlášky č. 376/2021 Sb.

19.12.2022

Ve Sbírce zákonů ČR byla vydána vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 o energetické účinnosti, kterou se mění směrnice 2012/27/EU, bylo nutné implementovat ustanovení, která se týkají poskytování informací o spotřebě a vyúčtování tepla v bytových domech. Cílem směrnice je mimo jiné zlepšení informovanosti příjemců tepla a společně připravované teplé vody s ohledem na jejich spotřebu.

 

Povinnosti uložené vyhláškou 376/2021, jsou zapracované na 3. straně ve vyúčtovací sestavě „A11b Vyúčtování uživatele - material design“.

Tato strana se zobrazí, pokud je v parametrickém okně zaškrtnutý parametr „Zobrazit informace dle vyhlášky 269/2015 a 376/2021“.

 

Stranu lze rozdělit do 3 částí:

  1. Textová část
  2. Grafy
  3. Porovnání s referenčním spotřebitelem

 

1.    Textová část

V textové části je potřeba doplnit informace, které vyžaduje vyhláška v bodě 10, písmena H,I,J,L,M,N,O. Texty se nevybírají v parametrickém okně, ale jsou napevno zapracované ve výstupní sestavě.

Textová část je tvořena třemi samostatnými texty.

Tyto texty jsou předvyplněny. Nachází se v menu záložky Ročního vyúčtování – Číselníky – Texty.

První text je předvyplněný pro písmena H, I, J bodu 10 vyhlášky.

Tento text je možné definovat:

  • pro každý objekt samostatně
  • pro množinu objektů – v případě, že jsou některé objekty zásobované teplem ze stejného místa, budou mít tuto textovou část společnou
  • pro dodavatele tepla – v případě, že jsou objekty zásobovány teplem od určitého dodavatele a tento dodavatel je zadaný v odběrných místech na vytápění u příslušných (teplo odebírajících) objektů. V tomto případě se automaticky zobrazí text (definovaný na dodavatele) u těch objektů, u kterých je dodavatelem právě tento dodavatel. Není tedy potřebné definovat text na konkrétní množinu objektů.

Množina objektů se zadává v dolní tabulce textů, výběrem možnosti „Více objektů“. V záložce „Objekty“ je poté potřebné zadat objekty, u kterých se zobrazí zadaný text.

Dodavatel se zadává výběrem možnosti „Dodavatel“. Vpravo v zeleném poli je potřebné zadat konkrétního dodavatele.

U všech textů platí, že se zadávají do pole „Text 1“.

Druhý text je předvyplněný pro písmeno L bodu 10 vyhlášky.

Je možné použít stejná pravidla jako v prvním textu. Zde však předpokládáme, že správce použije (vyplní) jen jedno kontaktní středisko pro všechny spravované domy.

Třetí text je předvyplněný pro písmena M, N, O bodu 10 vyhlášky.

Tento text je stejný pro všechny domy. Není tedy potřebné ho nijak měnit ani definovat pro jednotlivé objekty samostatně.

 

Ve všech třech textech platí stejná pravidla pro definování množiny objektů nebo dodavatele.

Je možné některé texty sloučit. Např. pokud je informace o kontaktním středisku stejná pro všechny objekty, je možné k tomuto textu přidat i text podle bodů M, N, O. Třetí text lze poté smazat.

Je možné měnit pořadí textů. Tzn. jako první text je možné zadat text podle bodů M, N, O a potom ostatní.

2.    Grafy

Pro zobrazení grafů není potřebný žádný uživatelský zásah. Zobrazují se automaticky. Podmínkou je, aby vyúčtování ÚT a TV bylo zpracováno v modulu Domus. Pokud by byly údaje pouze nahrány (ručně nebo importované ze souboru), tehdy se grafy nezobrazí.

V případě grafu spotřeby tepla na vytápění se předcházející spotřeba upravuje pomocí denostupňů. JInak řečeno, v předchozí spotřebě je zahrnutý klimatický faktor. Jde o přepočet předešlé spotřeby tak, jako by byla v předešlém roce stejná zima, jako v tomto v zúčtovacím roce.

Denostupně se zadávají v záložce Měřiče -> Číselníky -> Denostupně. Zadávají se po krajích a měsících.

Pokud správce působí (spravuje objekty) jen v rámci jednoho kraje, stačí vyplnit denostupně za tento kraj.

3.    Porovnání s referenčním spotřebitelem

Tato tabulka se zobrazuje automaticky, není potřebný žádný zásah uživatele.