Politika integrovaného systému manažérstva v spoločnosti ANASOFT 

V spoločnosti ANASOFT sa zameriavame na trvalé zlepšovanie zavedeného integrovaného systému manažérstva (kvality, environmentu, riadenia IT služieb a bezpečnosti).

Naším cieľom je:

 • Záväzok zabezpečiť neustále zlepšovanie zavedeného integrovaného systému manažérstva (kvality, environmentu, riadenia IT služieb a informačnej bezpečnosti) s cieľom podporovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie, zlepšovať kvalitu softwarových produktov a služieb poskytovaných zákazníkom a zabezpečiť vysoký bezpečnostný a technický štandard ponúkaných produktov a služieb v súlade s najnovšími poznatkami, trendmi a normami IT sektora.
 • Dosiahnutie bezpečnosti informácií zameraním sa na integritu, dôvernosť a dostupnosť pomocou efektívnych a účinných opatrení, ktoré budú chrániť informačné aktíva tak, aby poskytli istotu našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom. V rámci procesov spoločnosti napĺňame jednotlivé ciele informačnej bezpečnosti pomocou adekvátnych opatrení v oblastiach organizácie bezpečnosti, klasifikácie informácií, personálnej a fyzickej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, riadenia komunikácie, bezpečnosti prístupov, vývoja a údržby systémov, riadenia kontinuity a súladom s legislatívnymi požiadavkami. Spracúvame a udržiavame informácie s citlivým charakterom podľa zákona o utajovaných skutočnostiach, pričom ochrana týchto informácií sa rieši zvláštnymi internými predpismi.
 • Zameranie na zákazníka a výkonnosť zisťovaním a analýzou potrieb a očakávaní našich zákazníkov pri vývoji a dodávaní produktov a služieb s cieľom neustále zvyšovať schopnosti dodržať stanovené termíny a kvalitu dodávok a dodávanie funkčných riešení s ohľadom na aktuálne trendy.
 • Zameranie na zodpovednosť v oblasti kvality, environmentu, poskytovania IT služieb, informačnej bezpečnosti a SW vývoji dodržiavaním princípu neustáleho rozvoja, a to tvorením štandardov v špecifických oblastiach, podporovaním interných výskumno-vývojových projektov, komunikáciou so zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami, zvyšovaním a aktualizáciou technického stavu pracovných prostriedkov v súlade s aktuálnym vývojom výkonu techniky a dodržiavaním všetkých relevantných legislatívnych a iných špecifických pravidiel, noriem a zákonov.
 • Zameranie na ľudí – naše úspechy tvorí najmä motivácia zamestnancov, neformálne pracovné prostredie, vzťahy postavené na vzájomnej dôvere, umožňujúce bezbariérovú výmenu skúseností nezávisle od pracovných pozícií a bezpečnú výmenu informácií. Neustále zvyšovanie individuálnych kompetencií s výsledkom kvalitnej, progresívnej a dobre organizovanej práce.
 • Zameranie na budúcnosť sledovaním, podporovaním a ovplyvňovaním nových smerov vývoja procesov spoločnosti, podporovaním ekologických riešení nezaťažujúcich environment, udržiavaním stability spoločnosti a rozvojom dlhodobých partnerských vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, ako aj zabezpečením kontinuálneho rastu spoločnosti v súlade s predstavami jej majiteľov.
 • Záväzok chrániť životné prostredie, a to najmä dodržiavaním a plnením záväzných a špecifických požiadaviek, sústavným zlepšovaním svojho environmentálneho správania vytváraním a udržiavaním zdravého a efektívneho pracovného prostredia s ohľadom na ochranu a obnovu prírodných zdrojov ako súčasť firemnej kultúry. Plnenie tohto záväzku preukazujeme minimálne:
 • prevenciou znečisťovania a ochranou prírodného prostredia pred poškodením a zhoršovaním stavu, ktoré vyplýva z činnosti, produktov a služieb spoločnosti,
 • efektívnym využívaním prírodných zdrojov (energie, voda, pohonné hmoty),
 • sledovaním plnenia a hodnotenia záväzných zákonných a iných požiadaviek,
 • separáciou odpadu a zabezpečením jeho ekologického zhodnotenia,
 • využívaním bezpapierovej agendy vo všetkých procesoch spoločnosti cez elektronizáciou a digitalizáciou dokumentov, ako aj samotných procesov manipulácie s dokumentami od ich tvorby, cez schvaľovanie až po digitálny podpis a uloženie,
 • aktívnym prístupom k pestovaniu zelene v okolí spoločnosti a kompostovaním biologického odpadu,
 • optimalizáciou pracovných postupov aj z pohľadu lepšieho využívania energií a zdrojov našich klientov a partnerov prostredníctvom dodávania našich produktov a služieb (napr. riadením kamiónovej prepravy s podporou umelej inteligencie, zabezpečením elektronizácia procesov u zákazníkov - bezpapierovej tvorby dokumentov systémami DMS, podpisovaním dokumentov vlastnou aplikáciou SIGNATUS či webovej aplikácia okdokument a pod.).
 • Použitý HW sa snažíme obnoviť a v prípade jeho nepoužiteľnosti ho likvidujeme len v spolupráci s partnermi, ktorí sa správajú zodpovedne k životnému prostrediu.
 • Pôsobenie spoločnosti v študentskom prostredí, priateľské vzťahy s akademickou obcou umožňujúce technologickú podporu študentov, zaujímajúcich sa o IT s možnosťou ďalšej spolupráce – investícia do budúcna.

 

Člena nášho tímu si predstavujeme ako človeka:

 • profesionála,
 • chápajúceho širšie súvislosti v projektoch, hlavne požiadavky našich klientov a snažiac sa maximálne im vyhovieť (orientácia na výsledok),
 • s chuťou neustále sa vzdelávať,
 • ochotného zlepšovať procesy okolo seba,
 • praktizujúceho morálne zásady správania,
 • stotožňujúceho sa s firemnou kultúrou,
 • so zmyslom pre tímovú spoluprácu.

Táto politika IMS sa vzťahuje na všetkých pracovníkov spoločnosti, všetky podnikateľské aktivity i na služby a produkty poskytované externými dodávateľmi.