ANAlab - výskumno-vývojové laboratóriá

ANALAB

Už od roku 2007 aktívne spolupracujeme so študentmi stredných a vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí. V roku 2007 sme otvorili v rámci výskumno-vývojového laboratória ANAlab projekt spolupráce so študentmi technických vysokých škôl. V rámci realizovaných projektov majú študenti možnosť pracovať na zaujímavých projektoch spolu s odborníkmi z ANASOFTu.

Cieľom laboratória je využívať najnovšie vedecké poznatky a informačné a komunikačné technológie na vývoj riešení, ktoré sa postupne stávajú bázou pre rozširovanie portfólia produktov a služieb spoločnosti. 

FIIT LAB

V spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme v roku 2018 otvorili FIIT LAB - Výskumné laboratórium pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry.

Vo výskumných skupinách participujú študenti s expertmi z ANASOFTu. Laboratórium je určené na výskum najnovších metód umelej inteligencie aplikovaných v priemysle.

ponúkame vám:

 • prácu pod vedením profesionálov
 • príležitosť stať sa súčasťou skúsených riešiteľských tímov
 • pohyblivú pracovnú dobu rešpektujúcu požiadavky štúdia
 • spojenie individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce
 • účasť na vývoji a analýze technológií, na riešení úloh ICT
 • maticovú štruktúru riadenia, prácu vo virtuálnych tímoch
 • prácu vo výnimočnom firemnom prostredí s bezbariérovou komunikáciou

Hľadáme:

 • študentov 2. r + (2. – 5. ročníka)
 • talentovaných ľudí, ktorí sa neboja vystúpiť z radu
 • osobnosti, ktoré chcú na sebe pracovať a baví ich IT
 • mladých ľudí, pre ktorých je riešenie problémov motivujúce

Nemáme záujem o každého, ale možno máme záujem práve o Vás.

vybrané Inovatívne projekty výskumných laboratórií

Interaktívne zariadenie interpretujúce kyberneticko-fyzikálny systém

Navrhli sme a zhotovili riešenie pre prezentáciu samoučiaceho sa systému v prostredí výroby (pre prediktívne servisné zásahy alebo algoritmizáciu naskladňovacích/ vyskladňovacích procesov vo veľkoskladoch). Výsledkom je interaktívne zariadenie so samoučiacimi sa algoritmami.

Porovnávanie behaviorálnych charakteristík vlastnoručného podpisu s využitím nástrojov strojového učenia

K podpisovému riešeniu sme vyvinuli komponent, ktorý je schopný overenia získaného podpisu voči podpisovému vzoru. Cieľom projektu bol prieskum, výber a overenie vhodnej technológie k porovnávaniu biometrických dát podpisu 1:1 v reálnom čase a možnosti využitia nástroja strojového učenia.

Aplikovanie algoritmov umelej inteligencie nad dátami automatizovanej výroby

Cieľom projektu bolo hľadanie vzorcov správania a súvislostí, odhaľovanie anomálii a vytváranie schopnosti ich predikcie, aplikovanie algoritmov umelej inteligencie. Vytvorili sme simulátor systému na základe historických audit/log údajov. 

Využitie technológie BlockChain v elektronickom podpise

Cieľom projektu bolo overiť použiteľnosť zmysluplného prípadu použitia BlockChain a DPL (Distributed Public Ledger). V rámci projektu sme využívali dostupné platformy, overovali návrhové vzory a vytvorili komponenty na integráciu do existujúcich riešení.

Vizualizácia dát z výrobného podniku v prostredí Augmented reality

Cieľom projektu bolo vytvoriť programové riešenie, ktoré bude do obrazu reálneho okolia pridávať agregované informácie týkajúce sa sledovaného výrobného pracoviska. Cieľom bolo uľahčenie monitorovania výrobného pracoviska.

Vizualizačný nástroj pre forenznú analýzu digitálneho vlastnoručného podpisu

Výzvou projektu bolo vytvoriť vizuálne formy podpisu, ktoré najviac pomôžu forenzným expertom skúmať zhodu vlastnoručného digitálneho podpisu s ďalšími vzorkami. Cieľom bola nezávislosť na nástrojoch tretích strán, ktoré sme doteraz využívali.

KINECT One for Windows - pomocník pre ergonómiu

Študenti mali úlohu overiť možnosti využitia „KINECT One for Windows" pri vyhodnocovaní rôznych faktorov ergonómie pre pracovníkov vo výrobných odvetviach priemyslu. Vytvorili prototyp aplikácie na podporu MTM (Methods Time Measurement) analýzy ergonómie. 

Súkromie v mobilnej komunikácii

Skúmali sme možnosti ochrany súkromia pri mobilnej komunikácii v rôznych formách (hlas, správy dokumenty). Venovali sme sa téme ako uchrániť súkromie a obsah zariadenia v prípade jeho straty. Identifikovali sme jednoduché a vhodné aplikácie (služby) pre vytvorenie chránenej komunikácie.

Logistika v nákladnej doprave s využitím mobilných technológií

Témou projektu bolo sledovanie a vyhodnocovanie výkonu nákladnej flotily vozidiel s využitím mobilných technológii formou BYOD (Bring-Your-Own-Device). Vytvorené riešenie rozširuje využiteľnosť produktu pre riadenie dopravnej logistiky - EMANS pomocou vlastných mobilných zariadení.

USB CLOUD DATA KEY

Výsledkom projektu je riešenie vzdialeného zabezpečeného prístupu do databanky (CLOUDu) prostredníctvom USB Dongle s DSP cez internet. V rámci projektu bola preskúmaná použiteľnosť IT security technológii (PKI, PKCS, AES...), bol zrealizovaný prehlaď a výber klientskych a serverových platforiem.  

Testovanie mobilných aplikácií

V rámci realizácie projektu študenti definovali oblasti a spôsoby testovania mobilných aplikácií. Oboznámili sa s metodikou testovania, rôznymi typmi a prístupmi k testovaniu aplikácií, so špecifikami testovania mobilných aplikácií. Prakticky si vyskúšali tvorbu testovacích scenárov i vyhodnocovanie informácií.

Automatické vytváranie testovacích prostredí v cloude

Cloudové prostredie MS Azure poskytuje širokú škálu možností pre automatické vytváranie IaaS riešení, čo umožňuje zjednodušiť nasadenie riešenia. Avšak nerieši to otázku toho, či je nasadené riešenie funkčné. Cieľom projektu bolo pripraviť framework, ktorý umožňuje u nasadeného riešenia overiť jeho funkčnosť.