6 trendov a predikcií v digitálnej transformácii a riadení firiem na rok 2024

02.01.2024

Firmy vstupujú do nového roka s vedomím, že digitálna transformácia už nie je len luxusom, ale nevyhnutnosťou. Pre podniky a firmy sa rýchlo meniace technologické prostredie stáva rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje nielen ich súčasnú konkurencieschopnosť, ale aj strategickú udržateľnosť. V roku 2024 sa firmy budú musieť prispôsobiť rýchlym zmenám v technológiách, ktoré akceleruje nasadzovanie umelej inteligencie (AI), a čoho následkom budú dynamicky sa meniace okolnosti na trhu a rastúce požiadavky zákazníkov.

 

Hlavnými hnacími silami trendov na rok 2024 sú technologický pokrok, zmena spotrebiteľských očakávaní a potreba zvýšenej efektívnosti a bezpečnosti. Následkom pandémie sa tiež zvýraznila potreba flexibility a adaptability, ktorá podporuje rast mobilných a diaľkových pracovísk a kolaboratívnych systémov. S rastúcim využívaním nových technológií, ako je generatívna umelá inteligencia (genAI), sa stáva nevyhnutným aj zvýšená pozornosť venovaná novým pracovným metódam a regulačným normám v bezpečnosti a ochrane súkromia.

Aj preto sme sa pozreli na najvýznamnejšie trendy v digitálnej transformácii, ktoré budú v roku 2024 hýbať biznisom. Od inovácií v zákazníckych službách až po pokročilé kybernetické bezpečnostné stratégie, rok 2024 bude nemenej turbulentný ako tie predchádzajúce.
Trend č. 1: GenAI transformácia zákazníckej skúsenosti (CX)

Jednou z najvýznamnejších inovácií súčasnosti je integrácia generatívnej umelej inteligencie (genAI) do rôznych firemných procesov vrátane zákazníckych služieb. Táto technológia predstavuje revolučný posun v spôsobe, akým podniky komunikujú a spracovávajú potreby zákazníkov.

GenAI umožňuje rýchlejšie a presnejšie reakcie na otázky zákazníkov, ale tiež poskytuje možnosť riešiť zákaznícke problémy efektívne a intuitívne už pri prvom kontakte. Pokročilá forma AI využíva hĺbkové učenie a algoritmy na analýzu veľkých objemov dát, umožňuje personalizáciu služieb a transformuje tradičné metódy zákazníckeho servisu na dynamické, inteligentné a pro-zákaznícke procesy.

Ako to funguje?

 1. Personalizovaná interakcia v reálnom čase: GenAI umožňuje vytvárať modely správania zákazníkov a predpovedať ich potreby a očakávania. Tieto modely sa dajú využiť na poskytovanie personalizovaných ponúk, produktových odporúčaní a rýchlejšieho riešenia potenciálnych problémov.
 1. Automatizácia zákazníckej podpory: GenAI môže zautomatizovať odpovede na často kladené otázky, čím sa uvoľňuje čas zamestnancov zákazníckeho servisu na zložitejšie úlohy a zároveň sa zvyšuje rýchlosť odozvy na zákaznícke otázky.
 1. Zber a analýza dát: GenAI efektívne analyzuje veľké množstvá dát, čo umožňuje lepšie pochopenie správania zákazníkov a identifikovanie trendov alebo opakujúcich sa vzorcov, ktoré ovplyvňujú obchodné rozhodnutia.
 1. Integrácia s CRM systémami: GenAI sa dá integrovať s existujúcimi systémami na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), čo umožňuje lepšie sledovanie interakcií s klientmi a zlepšuje celkovú kvalitu služieb.
 1. Kontinuálne zlepšovanie: GenAI algoritmy sa neustále učia a prispôsobujú, čím sa neustále zlepšuje aj kvalita interakcií so zákazníkmi.

Aké sú praktické výhody?

 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Rýchlejšie a presnejšie odpovede vedú k vyššej spokojnosti zákazníkov.
 • Efektívnejšia zákaznícka podpora: Zníženie čakacích lehôt a zlepšená schopnosť riešiť požiadavky zákazníkov pri prvom kontakte.
 • Úspory nákladov: GenAI znižuje náklady spojené s manuálnou prácou a zlepšuje efektívnosť zákazníckeho servisu.
 • Konkurenčná výhoda: Inovatívny prístup k zákazníckej skúsenosti môže posilniť značku a odlíšiť ju od konkurencie.

Využitie genAI na zlepšenie zákazníckej skúsenosti prináša silný nástroj na zvýšenie efektívnosti a personalizácie služieb. Nasadenie genAI znamená aj strategický posun k pro-klientsky orientovaným, agilným a dátami riadeným obchodným modelom.

V prostredí, kde sa očakávania zákazníkov neustále menia, sa genAI stáva významným nástrojom, pretože umožňuje sofistikované interakcie s klientami, ktoré sú nielen reaktívne, ale aj prediktívne a prispôsobujúce sa meniacim okolnostiam trhu a správaniam zákazníkov.


Trend č. 2: Akcelerácia softvérového vývoja outsourcingom

V globálnom a technologicky náročnom prostredí sa stáva outsourcing softvérového vývoja súčasťou podnikovej stratégie pri rýchlejšom nasadzovaní nových technológií alebo modifikácii bežiacich systémov. Tento trend odzrkadľuje nárast potrieb podnikov pri digitálnej transformácii a potrieb špecializovaných zručností.

Ako to funguje?

 1. Prístup k špecializovaným zručnostiam: Spolupráca s externými vývojármi a agentúrami poskytuje prístup k inovatívnym technológiám a špecifickým znalostiam, ktoré interné tímy nemusia disponovať.
 1. Redukcia nákladov: Outsourcing umožňuje firmám znižovať náklady na vývoj softvéru, pretože eliminuje potrebu investovať do rozsiahlych interných kapacít.
 1. Zvýšenie flexibility a škálovateľnosti: Firmy môžu efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na meniace sa trhové požiadavky a prispôsobovať svoje softvérové projekty bez nutnosti rozširovania interných zdrojov.

Aké sú praktické výhody?

 • Rýchlejšia inovácia a vývoj produktov: Využitím outsourcingu môžu firmy zrýchliť vývoj a uvádzanie nových produktov a služieb na trh.
 • Udržanie konkurencieschopnosti: Flexibilný a nákladovo efektívny vývoj umožňuje podnikom rýchlo reagovať na nové príležitosti a meniace sa okolnosti.
 • Zameranie sa na kľúčové obchodné aktivity: Outsourcing softvérového vývoja umožňuje firmám sústrediť sa na strategické a ich kľúčové obchodné aktivity, zatiaľ čo technické aspekty sú zverené do rúk externých odborníkov.

Rozšírenie outsourcingu v oblasti softvérového vývoja prináša strategickú výhodu. Tento prístup nielenže umožňuje efektívne využívanie externých zdrojov pre rýchlejší vývoj a inovovanie, ale zároveň prispieva k udržaniu konkurencieschopnosti v rýchlo sa meniacom prostredí globálneho biznisu.

Trend č. 3: Nová generácia CloudOps

V súčasnej ére digitalizácie sa zameranie na CloudOps (cloudové operácie) stáva nezanedbateľným rozhodnutím pre podniky. CloudOps poskytuje prístup k pokročilým nástrojom a stratégiám, ktoré umožňujú efektívnejšie spravovať cloudové zdroje a súčasne podporujú ekologickú udržateľnosť.

Firmy využívajú CloudOps ako veľkú digitálnu knižnicu, ktorá je umiestnená na internete a kde si môžu požičať všetko, čo potrebujú pre svoje podnikanie - od softvéru až po úložisko dát. Táto knižnica je obrovská, dostupná 24 hodín denne a vždy aktualizovaná s najnovšími knihami a nástrojmi.

Ako to funguje?

 • Prístup k službám: Firmy sa prihlásia na cloudové služby cez poskytovateľa CloudOps. Tento poskytovateľ udržiava širokú škálu IT zdrojov na vzdialených serveroch, ktoré sú prístupné cez internet.
 • Výber a prispôsobenie zdrojov: Firma si vyberie potrebné zdroje, ako sú ukladací priestor, výpočtová sila a špecifické aplikácie. V závislosti od aktuálnej potreby si môže tieto zdroje prispôsobiť - zväčšiť alebo zmenšiť ich rozsah.
 • Využívanie a správa: Po nastavení prístupu firma začne využívať cloudové služby pre svoje denné operácie, ako sú účtovníctvo, správa zákazníkov, ukladanie dát a ďalšie potrebné funkcie. Všetko je spravované a udržiavané poskytovateľom CloudOps, ktorý zabezpečuje aktualizácie, zabezpečenie a optimálnu funkčnosť týchto služieb.
 • Analýza a optimalizácia: CloudOps poskytuje nástroje na analýzu využitia a výkonnosti, čo umožňuje firmám optimalizovať využívanie zdrojov a nákladov. Tieto informácie pomáhajú firmám urobiť informované rozhodnutia o tom, ako najlepšie využiť cloudové služby pre ich špecifické potreby.
 • Škálovanie podľa potreby: V prípade zmeny potrieb, ako je rast podniku alebo sezónne výkyvy, môže podnik rýchlo a ľahko prispôsobiť rozsah využívaných cloudových služieb - zvýšiť ich alebo znížiť bez potreby veľkých zmien vo fyzickej infraštruktúre.

Aké sú praktické výhody?

 • Zlepšenie nákladovej efektívnosti: CloudOps umožňuje firmám, aby sa vyhli veľkým počiatočným investíciám do IT infraštruktúry. Namiesto toho môžu využívať cloudové služby na základe predplatného, čo často vedie k nižším a predvídateľnejším prevádzkovým nákladom. Tento model platby "podľa využitia" umožňuje podnikom prispôsobiť ich využívanie podľa potreby, zabezpečujúc, že platia len za to, čo skutočne potrebujú.
 • Škálovateľnosť a flexibilita: Firmy často zažívajú kolísanie dopytu a rýchle fázy rastu. CloudOps poskytuje potrebnú škálovateľnosť na efektívne zvládnutie týchto zmien. Firmy môžu rýchlo zvýšiť alebo znížiť svoje IT zdroje bez potreby významných zmien fyzickej infraštruktúry, čo im umožňuje pružne reagovať na zmeny na trhu a príležitosti na rast.
 • Zvýšená produktivita: CloudOps optimalizuje rôzne operácie, od ukladania dát až po nasadenie aplikácií, čím zvyšuje celkovú produktivitu podnikania. Firmy môžu využívať automatizované aktualizácie a údržbu, čím znižujú čas a zdroje vynaložené na správu IT a môžu sa viac sústrediť na hlavné obchodné aktivity.

Adopcia a nasadenie CloudOps predstavuje pre firmy zlepšenia efektívnosti a prevádzkových nákladov, ale tiež strategický krok k vybudovaniu udržateľných obchodných modelov. Navyše, automatizácia a pokročilá optimalizácia zabezpečujú, že podniky môžu venovať viac energie a zdrojov tomu, čo je pre nich najdôležitejšie - ich primárnym podnikateľským aktivitám.

Trend č. 4: Inteligentná ochrana - kyberbezpečnosť podporená AI

V súčasnej ére čoraz sofistikovanejších kybernetických hrozieb sa umelá inteligencie (AI) stáva súčasťou obranných a útočných stratégií v kybernetickej bezpečnosti. Nakoľko sa AI už využíva na vytváranie útočných techník ako je sociálne inžinierstvo s využitím deepfake technológií bude nevyhnutné nasadzovať AI aj do obranných mechanizmov a to nielen pre detekciu anomálií v reálnom čase, či automatizované reakcie.

Ako to funguje?

 1. Detekcia a analýza hrozieb v reálnom čase: AI algoritmy sú schopné kontinuálne monitorovať a analyzovať sieťovú prevádzku, dátové toky a správanie používateľov a identifikovať potenciálne hrozby. S použitím pokročilého strojového učenia a vzorov správania môže AI rozpoznávať anomálie, ktoré môžu indikovať pokus o kybernetický útok ako sú neobvyklé prístupy k systémom, nezvyčajné presuny dát alebo aktivity v sieťach. Tieto algoritmy sa neustále učia a prispôsobujú, čím sa zvyšuje ich presnosť a schopnosť predvídať nové hrozby.
 1. Automatizovaná odpoveď a zmiernenie hrozieb: Po detekcii potenciálnej hrozby AI nielen upozorní bezpečnostných analytikov, ale tiež automaticky podniká kroky na zmiernenie alebo izolovanie útoku. Tento krok zahŕňa vypnutie kompromitovaných systémov, blokovanie podozrivej sieťovej komunikácie alebo uplatňovanie bezpečnostných zásad na zabránenie šíreniu útoku. Takýto rýchly zásah minimalizuje potenciálny dopad útoku a poskytuje čas na podrobnejšiu analýzu a dlhodobejšie riešenie.
 1. Neustále učenie a adaptácia: Jedným z najväčších prínosov AI v kybernetickej bezpečnosti je schopnosť algoritmov neustále sa učiť a adaptovať na nové typy hrozieb. AI bezpečnostné riešenia analyzujú dáta z predošlých útokov a bezpečnostných incidentov, aby zlepšili svoje detekčné schopnosti. Takéto učenie sa umožňuje AI lepšie rozpoznávať zložité a neustále sa meniace stratégie kybernetických útočníkov, čím sa posilňujú obranné mechanizmy voči budúcim hrozbám.

Aký je praktický prínos?

 • Minimalizácia falošných poplachov: AI významne prispieva k zníženiu počtu falošných poplachov. Vďaka schopnosti AI analyzovať a spracovávať veľké množstvá dát je schopná lepšie rozlišovať medzi reálnymi hrozbami a štandardnými sieťovými aktivitami. Tak sa znižuje zbytočná záťaž na bezpečnostné tímy a umožňuje im sústrediť sa na skutočné hrozby.
 • Predikcia a prevencia útokov: Jedným z významných prínosov AI je jej schopnosť predpovedať možné bezpečnostné incidenty, čo umožňuje bezpečnostným tímom prijímať preventívne opatrenia včas. Táto schopnosť predikcie, založená na vzorcoch správania a historických dátach, dáva firmám možnosť sa lepšie pripraviť a predchádzať potenciálnym hrozbám.
 • Personalizované bezpečnostné riešenia: AI umožňuje vytvárať individualizované bezpečnostné riešenia na mieru pre každý podnik. Takéto riešenia na mieru zohľadňuje špecifické potreby a bezpečnostné profily firmy, čím sa zvyšuje celková efektivita bezpečnostných opatrení.

Kyberbezpečnosť podporená AI predstavuje pre firmy ochranu pred rafinovanejšími hrozbami, ale aj strategickú výhodu v digitálnom prostredí. S AI, ktorá neustále sa učí, adaptuje a reaguje v reálnom čase, môžu firmy očakávať vyššiu úroveň ochrany, efektívnejšie využitie bezpečnostných zdrojov a zvýšenú schopnosť predvídať a predchádzať potenciálnym hrozbám. Tento prístup nie je len o posilňovaní stávajúcich systémov, ale o vytváraní inteligentnej, prispôsobivej a proaktívnej obrany, ktorá môže dynamicky reagovať na neustále sa meniace kybernetické prostredie.

Trend č. 5: Dynamický rozvoj SaaS riešení

V rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí sa stredne veľké podniky čoraz viac obracajú k softvéru ako službe (SaaS) pre riešenie svojich technologických potrieb. SaaS model ponúka pružné, cenovo dostupné a škálovateľné riešenie, ktoré umožňuje podnikom rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám bez nutnosti veľkých investícií do IT infraštruktúry.

Ako to funguje?

 1. Online prenájom aplikácii: SaaS funguje na princípe online prenájmu softvéru alebo aplikácií, namiesto klasického nákupu a inštalácie na fyzický hardvér. Podniky jednoducho pristupujú k potrebnému softvéru online, čím sa odstraňuje potreba vlastniť a spravovať komplexnú IT infraštruktúru.
 1. Flexibilita a škálovateľnosť: SaaS ponúka firmám možnosť rýchleho prispôsobenia služieb ich aktuálnym potrebám. Môžu si vybrať presne tie funkcie, ktoré potrebujú, a podľa potreby služby rozširovať alebo zmenšovať. Tento model umožňuje firmám rásť a prispôsobovať sa meniacim sa trhovým požiadavkám bez veľkých investícií do softvéru alebo hardvéru.
 1. Integrácia s inými systémami: Mnohé SaaS aplikácie ponúkajú možnosti integrácie s existujúcimi firemnými systémami, čím zvyšujú ich efektívnosť a produktivitu.

Aké sú praktické prínosy?

 • Zníženie nákladov: SaaS model znamená nižšie náklady na softvérové licencie a IT infraštruktúru.
 • Rýchla implementácia a prispôsobivosť: SaaS riešenia sú rýchlo nasaditeľné a ľahko prispôsobiteľné, čo umožňuje firmám okamžite reagovať na zmeny v obchodnom prostredí. Bez nutnosti dlhých a komplikovaných inštalácií softvéru môžu podniky ihneď využívať nové technológie a aplikácie.
 • Plynulý prístup a spolupráca: SaaS ponúka flexibilný prístup k softvéru odkiaľkoľvek, čo umožňuje lepšiu spoluprácu medzi tímami a zvyšuje efektivitu práce. Zamestnanci môžu bezpečne pracovať a pristupovať k dátam z rôznych zariadení a lokácií, čo je obzvlášť výhodné v dnešnom prostredí podporujúcom prácu na diaľku.

SaaS riešenia predstavujú jeden z prístupov k získaniu technologickej agility. SaaS prináša efektívny spôsob ako zabezpečiť, aby firmy mohli minimalizovať svoje náklady a zjednodušiť niektoré IT procesy. Aj keď SaaS aplikácie kompletne nenahradia celú firemnú IT infraštruktúru predstavujú efektívny doplnok na vyriešenie aktuálnych firemných výziev alebo potrieb a firmy tak môžu reagovať včas na zmeny na trhu alebo inovovať vybrané vnútropodnikové procesy ako je napríklad

 

Trend č. 6: Hybridné pracoviská ako nová norma

Flexibilita a adaptabilita v práci majú čoraz väčší význam pre fungovanie firmy a ich zamestnancov. Preto rozvoj a nasadzovanie digitálnych technológií podporujúcich mobilnú a diaľkovú prácu zostáva určujúcim trendom. Hybridné pracoviská reflektujú prechod na štandardné prevádzkové modely, ktoré umožňujú pracovať efektívne mimo tradičných kancelárskych priestorov a podporujú flexibilný pracovný štýl naprieč rôznymi odvetviami.

Ako to funguje?

 1. Cloudové služby a ukladanie dát: Digitálne technológie umožňujúce diaľkovú prácu zahŕňajú cloudové služby pre ukladanie, zdieľanie a správu dát. Tieto služby umožňujú zamestnancom pristupovať k firemným súborom a aplikáciám z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením, čo zjednodušuje spoluprácu a zvyšuje produktivitu bez ohľadu na geografickú polohu. Tieto technológie poskytujú zamestnancom možnosť pracovať efektívne odkiaľkoľvek, čím sa zvyšuje flexibilita a dostupnosť pracovnej sily.
 1. Komunikačné a kolaboratívne platformy: Aplikácie a platformy pre virtuálnu komunikáciu a spoluprácu, ako sú videohovory, chatovacie nástroje a online nástroje pre správu projektov, sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie hybridných pracovísk. Tieto nástroje umožňujú tímovú spoluprácu, plánovanie úloh a virtuálne stretnutia, čo pomáha udržiavať koordináciu a súdržnosť tímu na diaľku.
 1. Mobilné technológie a bezpečnosť: Rozvoj mobilných technológií, vrátane smartfónov, tabletov a laptopov, umožňuje zamestnancom flexibilnú prácu z rôznych miest. S tým súvisí aj dôraz na kybernetickú bezpečnosť a správu identít, aby sa zabezpečila ochrana firemných dát a systémov pred externými hrozbami a zabezpečila bezpečná diaľková práca.

Aké sú praktické prínosy?

 • Zvýšená produktivita a spokojnosť zamestnancov: Hybridné a diaľkové pracovné prostredia, podporené digitálnymi technológiami, umožňujú zamestnancom lepšie vyváženie pracovného a súkromného života, čo vedie k vyššej pracovnej spokojnosti a produktivite. Flexibilita v práci a schopnosť pracovať z rôznych miest znižuje stres z dochádzania a umožňuje zamestnancom pracovať v prostredí, v ktorom sa cítia najproduktívnejšie.  Mobilná a diaľková práca umožňuje zamestnancom byť produktívnejšími vďaka flexibilite v práci a zníženiu času stráveného dochádzaním.
 • Znížené prevádzkové náklady: Implementáciou hybridných a diaľkových pracovných modelov môžu firmy regulovať náklady spojené s kancelárskymi priestormi a inou fyzickou infraštruktúrou. Digitálne technológie umožňujú efektívnu prácu bez nutnosti udržiavať veľké kancelárske priestory, čo vedie k úsporám v nákladoch na prenájom, energie a údržbu. 
 • Lepšia dostupnosť a nábor: Vďaka digitálnym technológiám, ktoré podporujú diaľkovú prácu, môžu firmy pristupovať k širšiemu okruhu zamestnancov bez geografických obmedzení. Tento prístup umožňuje zamestnávať talentovaných spolupracovníkov z rôznych regiónov a kultúr, čo môže priniesť rozmanité perspektívy a zručnosti do firmy a zároveň podporuje globálnu spoluprácu. 

V súčasnosti sa rýchlo nemenia len technologické, ale aj pracovné trendy. Hybridné a diaľkové pracovné prostredia, podporené digitálnymi technológiami, sú viac ako len dočasným trendom. Takýto rozvoj pracovných a prevádzkových modelov prináša nielen zvýšenú produktivitu a spokojnosť zamestnancov, ale aj finančné úspory pre podniky a lepší prístup k ľudským zdrojom.

Hybridné a diaľkové pracovné modely umožňujú firmám byť flexibilnejšie, agilnejšie a lepšie pripravené na rýchlo sa meniace trhové a pracovné podmienky. S týmto posunom sa otvárajú nové možnosti pre inovácie a rast, zatiaľ čo sa zároveň znižuje environmentálny dopad tradičných pracovných postupov.

Súvisiace články

MASTER DATA MANAGEMENT (MDM): AKO SPRÁVNE OPTIMALIZOVAŤ KVALITU DÁT

Riadenie kľúčových dát, známe ako Master Data Management (MDM), je nástrojom zameraným na optimalizáciu a správu kvality dát. MDM sa podieľa aj na migrácií dát a rozhodovacích procesoch v podniku tým, že zabezpečuje konzistentné a spoľahlivé dáta naprieč celou podnikovou infraštruktúrou. Správne nastavené MDM má za následok maximalizáciu ich validity a informačnej podpory rozhodovacích procesov v podniku.

AKO PRIPRAVIŤ SPRÁVNU PODNIKOVÚ STRATÉGIU RIEŠENIA BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

Vo svete, kde je kybernetická hrozba neoddeliteľnou súčasťou podnikania, je správna stratégia riešenia bezpečnostných incidentov nenahraditeľná. Zistite, ako sa môže vaša organizácia účinne pripraviť, reagovať a zvládnuť kybernetické útoky, minimalizovať ich dopad a chrániť svoju reputáciu.

6 NAJČASTEJŠÍCH ZNAKOV AKO SPOZNÁTE, ŽE VÁŠ FIREMNÝ SOFTVÉR JE UŽ ZASTARALÝ

Zistite, či nepoužívate zastaraný softvér. Má to významný vplyv na produktivitu a bezpečnosť firmy, a preto je dôležité zvážiť jeho výmenu. Obzvlášť, ak sa stretávate s problémami nekompatibility s modernými systémami, výzvami integrácie cloudových riešení, nedostačujúcou kompatibilitou s mobilnými riešeniami, problémami s rôznymi API a integráciou aplikácií tretích strán, ako aj zvýšenými nákladmi na údržbu a podporu softvéru.