Register subjektov poskytujúci pomoc obetiam trestných činov pomáha tým najzraniteľnejším

01.07.2019

Register subjektov poskytujúci pomoc obetiam trestných činov pomáha tým najzraniteľnejším

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupnilo na svojej stránke Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov podľa zákona o obetiach. Ide o register, ktorý umožňuje jednoducho vyhľadať zoznam miest, kam sa môže človek v núdzi obrátiť na odbornú pomoc. Pomáha týraným ženám a ich deťom, obetiam trestných činov, policajtom, prokurátorom či sociálnym centrám pri pomoci ublíženým osobám a pripravila ho softvérová spoločnosť ANASOFT.

Od 1. januára 2018 je účinný zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úprava zahŕňa nielen odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale ustanovuje aj niektoré pojmy a definuje práva obetí trestných činov ako právo na informácie a rozsah informácií, právo na poskytnutie odbornej pomoci, právo na právnu pomoc a psychologickú pomoc a iné. Okrem toho upravuje formu pomoci obetiam trestných činov.

Prostredníctvom registra s názvom Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam boli funkčne pokryté zmeny ustanovené zákonom, ktoré sa týkajú najmä zverejňovania informácií na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Register pomáha týraným ženám a ich deťom, obetiam trestných činov, policajtom, prokurátorom či sociálnym centrám pri pomoci ublíženým osobám. 

Register umožňuje jednoducho vyhľadať zoznam miest (akreditovaných subjektov  MS SR napr. krízové centrá, poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie, azylové domy) na základe vyhľadávacích kritérií, kam sa môže dotknutá osoba obrátiť na odbornú pomoc.

Každý detail subjektu obsahuje základné informácie o subjekte, sídlo, územie poskytovania pomoci, v prípade, že nie je utajené, tak aj adresu miesta poskytovanej odbornej pomoci. V prípade utajenia adresy miesta poskytovanej odbornej pomoci, je uverejnený len kraj, kde subjekt poskytuje pomoc.

V detaile sa nachádza taktiež forma odbornej pomoci (všeobecná odborná pomoc, špecializovaná odborná pomoc, pomoc obetiam podľa osobitných predpisov) a okruh osôb, ktorým je odborná pomoc určená. Dôležitými informáciami sú taktiež kontakt a informácie o akreditácii subjektu MS SR.

V rámci webovej stránky je uverejnený aj Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov podľa osobitých predpisov, ktorý obsahuje zoznam subjektov zapísaných do registra na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jedná sa o registrované subjekty, ktoré nie sú akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR.

Register Subjektov poskytujúci pomoc obetiam trestných činov nájdete na tejto stránke.