Jak využít penetrační testování k ochraně před kybernetickými hrozbami

26.05.2023

V dnešním digitálním věku je kybernetická bezpečnost nezbytná pro každé podnikání a penetrační testování je jednou z klíčových strategií proaktivní ochranny. Jak funguje penetrační testování, jaké jsou jeho různé typy a jak může pomoci vaší firmě identifikovat slabá místa a posílit bezpečnost vaší infrastruktury.

 

Jak využít penetrační testování k ochraně před kybernetickými hrozbami

V současnosti již spadá kybernetická bezpečnost do povinnosti každého podniku. Mezi nejúčinnější proaktivní ochranné strategie se řadí také penetrační testování, které pomáhá podnikům identifikovat slabá místa a posílit bezpečnostní opatření.

VÝZNAM PENETRAČNÍHO TESTOVÁNÍ PRO PODNIKY

Penetrační testování, často označované jako „etický hacking“ nebo „pentesting“, je systematický proces zkoumání

  • IT infrastruktury,
  • aplikací
  • a sítí podniku

zaměřen na odhalování zranitelností a nezabezpečených míst. Tento proces sestává ze simulace několika scénářů útoků a vyhodnocení schopnosti podniku odhalit, předcházet a reagovat na narušení bezpečnosti podnikové IT infrastruktury.

Význam penetračního testování pro podniky spočívá v jeho proaktivním přístupu ke kybernetické bezpečnosti podniku. Identifikací zranitelných míst dříve, než je zneužijí záškodníci, mohou podniky přistoupit k nápravným opatřením a významně minimalizovat riziko zneužití firemních údajů, poškození dobrého jména podniku či potenciální právní odpovědnosti.

Mezi výhody penetračního testování patří:

1. Zvýšená bezpečnost

Odhalením zranitelností a slabých míst ve svých systémech mohou podniky ošetřit tyto problémy dříve, než by byly zneužity, což v konečném důsledku posílí jejich celkovou bezpečnost.

2. Dodržování předepsaných regulací a nařízení

Mnohá odvětví a regulační rámce vyžadují, aby podniky prováděly pravidelné penetrační testy a prokázaly tak svůj závazek k bezpečnosti údajů v souladu se stávajícími standardy a platnými usneseními.

3. Kontinuita podnikání

Identifikace a řešení slabých míst zabezpečení pomáhá udržet dostupnost a integritu kritických systémů a aplikací, čímž se předchází riziku odstávky a výpadků, které by mohly ovlivnit provoz podniku a jeho obchodní vztahy.

4. Zlepšení strategie řešení incidentů

Penetrační testování poskytuje cenné informace o tom, jak fungují bezpečnostní kontroly podniku a postupy řešení incidentů v reálných scénářích útoku. Tyto informace pak slouží ke zlepšení reakčních časů a zvýšení efektivnosti při řešení skutečných bezpečnostních incidentů.

5. Ochrana reputace a důvěry

Demonstrace proaktivního přístupu ke kybernetické bezpečnosti prostřednictvím pravidelného penetračního testování pomáhá podnikům udržet si důvěryhodnost a důvěru jak u partnerů tak iu zákazníků, což je klíčové pro dlouhodobý obchodní úspěch.

TYPY PENETRAČNÍCH TESTŮ: BLACK BOX, WHITE BOX A GRAY BOX

TYPY PENETRAČNÍCH TESTŮ: BLACK BOX, WHITE BOX A GRAY BOX

Existují tři primární typy penetračních testů, z nichž každý má svůj jedinečný přístup a úroveň přístupu k cílovému systému nebo aplikaci. Pochopení rozdílů mezi těmito testy může pomoci podnikům vybrat si nejvhodnější metodu pro jejich specifické bezpečnostní potřeby.

a) Black box testování

Při black box testování nemá tester žádné předchozí znalosti o architektuře cílového systému, zdrojovém kódu nebo interním fungování. Tento přístup simuluje perspektivu externího útočníka bez interních znalostí systému. Black box testování se především zaměřuje na identifikaci zranitelností ve veřejně přístupných systémech, jako jsou webové aplikace, síťové služby a API. Tato metoda je užitečná zejména při zjišťování

  • chyb konfigurace,
  • slabých mechanismů autentifikace
  • a jiných zranitelností, které by mohly zneužít vnější hrozby.

b) White box testování

Penetrační white box testování zahrnuje poskytnutí kompletních znalostí o architektuře cílového systému, zdrojovém kódu a dokumentace testerovi. Tento přístup se již aplikuje z perspektivy insidera s plným přístupem k podnikovým zdrojům. Testování v bílé skříňce umožňuje hlubší analýzu cílového systému, neboť tester může přezkoumat základní kód pro potenciální zranitelnosti a chyby. Tato metoda je obzvláště účinná při identifikaci problémů, jako jsou

  • nejisté praktiky kódování,
  • logické chyby
  • a jiná slabá místa, která nemusí být okamžitě zjevná při black box testování.

c) Gray box testování

Penetrační gray box testování představuje hybridní přístup, který kombinuje prvky black box a white box testování. Tester má částečné znalosti o cílovém systému, jako jsou nákresy architektury nebo omezený přístup ke konkrétním komponentům. Tento přístup simuluje perspektivu útočníka s omezenými interními informacemi, což je často případ reálných scénářů. Gray box testování vytváří rovnováhu mezi hloubkou white box testování a realistickou simulací útoku, kterou představuje black box testování.

Každý typ penetračního testování přináší odlišné výhody a je vhodný pro různé bezpečnostní cíle. Podniky by měly při výběru nejvhodnější metody penetračního testování pečlivě zvážit své jedinečné potřeby a rizikové profily. Výběrem správného testovacího přístupu si firmy zajistí efektivnější posouzení svého zabezpečení proti hrozbám a zároveň budou moci podniknout adekvátní kroky k posílení své ochrany.

JAK VYKONAT ÚSPĚŠNÉ PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ

JAK VYKONAT ÚSPĚŠNÉ PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ

Úspěšný penetrační test je důkladný a systematický proces, který vyžaduje pečlivé plánování, realizaci a analýzu. Následující kroky načrtávají typický proces penetračního testování a nabízejí přehled o osvědčených postupech pro dosažení optimálních výsledků.

1. Plánování a rozsah

Počáteční fáze penetračního testu zahrnuje definování rozsahu, cílů a limitů. Podniky by měly úzce spolupracovat s testovacím týmem, aby určily systémy, sítě a aplikace, které mají být otestovány, a definovaly cíle testu. Dobře definovaný rozsah zajišťuje, že proces testování zůstane cílený a účelný. Podle studie Ponemon Institute začíná 69 % úspěšných bezpečnostních testů s jasně definovaným rozsahem.

2. Průzkum

Tato fáze zahrnuje shromažďování informací o cílových systémech, jako jsou názvy domén, IP adresy, otevřené porty a potenciální zranitelnosti. Pasivní průzkum zahrnuje sběr veřejně dostupných údajů, zatímco aktivní průzkum zahrnuje přímou interakci s cílovými systémy. Čím více informací se během této fáze nasbírá, tím efektivnější bude následné testování.

3. Posouzení zranitelnosti

  V tomto kroku penetrační tester používá automatizované nástroje a manuální techniky k identifikaci potenciálních zranitelností v cílových systémech. Podle průzkumu Cybersecurity Insiders, až 56 % organizací používá kombinaci automatizovaných a manuálních testovacích metod k maximalizaci detekce zranitelnosti.

4. Exploatace

Fáze exploatace zahrnuje pokus o zneužití identifikovaných zranitelností k získání neoprávněného přístupu k cílovým systémům. Tester může používat různé taktiky, jako je sociální inženýrství, útoky na hesla nebo zneužívání známých zranitelností softwaru. Úspěšné využití poskytuje cenné informace o bezpečnostních kontrolách cílového systému a potenciálních vektorech útoků.

5. Post exploatace

Po získání přístupu k cílovým systémům penetrační tester přezkoumá kompromitované prostředí, aby určil potenciální dopad útoku v reálném světě. To může zahrnovat činnosti, jako je eskalace privilegií, exfiltrace údajů a laterální pohyb v rámci sítě. Studie Positive Technologies zjistila, že až 71 % společností mělo alespoň jednu zranitelnost, která útočníkům umožnila získat plnou kontrolu nad jejich infrastrukturou.

6. Reporting a opatření

Závěrečná fáze penetračního testu zahrnuje zdokumentování zjištění, jejich prezentaci podniku a návrh opatření k řešení zjištěných zranitelností. Komplexní zpráva by měla obsahovat podrobnosti o zjištěných slabinách, potenciálním dopadu a prioritních nápravných krocích. Podle studie Rapid7, 72 % podniků ošetřuje kritické zranitelnosti do 30 dnů od přijetí zprávy o penetračním testu.

JAK VYUŽÍT VÝSLEDKY PENETRAČNÍHO TESTOVÁNÍ PRO ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI PODNIKU

JAK VYUŽÍT VÝSLEDKY PENETRAČNÍHO TESTOVÁNÍ PRO ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI PODNIKU

Důležitým aspektem penetračního testování je využití výsledků ke zlepšení bezpečnostní situace podniku. Podniky mohou výsledky penetračního testování využít následovně:

1. Priorizace zranitelností

Ne všechny zranitelnosti mají stejnou úroveň rizika, proto je nezbytné upřednostnit je na základě faktorů, jako je potenciální vliv, využitelnost a hodnota zasažených systémů. Podle studie Tenable mohou organizace, které upřednostňují zranitelnosti na základě rizikových faktorů, snížit své vystavení kybernetickým hrozbám až o 97 %.

2. Vypracujte plán nápravy

Na základě výsledků a povahy zranitelností vypracujete podrobný plán nápravy, který definuje potřebné kroky k řešení každé zranitelnosti, včetně přidělení odpovědností a stanovení termínů.

3. Implementujte bezpečnostní kontroly

Pro řešení identifikovaných zranitelností by podniky měly zavést vhodné bezpečnostní kontroly, jako je oprava softwaru, aktualizace konfigurací a posílení autentifikačních mechanismů.

4. Sledujte postupy nápravy

Pravidelné sledování nápravných činností zajišťuje, že slabá místa se řeší včas, a zároveň pomáhá identifikovat potenciální překážky, které mohou vyžadovat dodatečné zdroje nebo pozornost.

5. Vyhodnoťte stav po nápravě

Po dokončení procesu nápravy proveďte vyhodnocení, abyste si ověřili, zda byla identifikovaná slabá místa účinně ošetřena a aby se odhalily potenciální problémy, které se mohly během implementace náprav objevit.

6. Kontinuální revize a zlepšování bezpečnostních postupů

Výsledky penetračního testování vám mohou poskytnout cenné informace o bezpečnostních postupech a pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Tyto informace by vám měly sloužit ke zlepšení bezpečnostních pravidel, postupů a školících programů.

Využitím poznatků získaných z reportů penetračních testů mohou podniky vyvíjet a implementovat robustní plány nápravy, neustále zlepšovat své bezpečnostní postupy a být obezřetné před vznikajícími kybernetickými hrozbami.

Nejste si jisti, zda je váš podnik dostatečně připraven na řešení bezpečnostních incidentů? Napište našim zkušeným bezpečnostním konzultantům, kteří vám ochotně poradí.

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku řešeními SIEM

Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou stále sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování v reálném čase, přes detekce hrozeb až po adekvátní reakce na incidenty.

Bezpečnost e-shopů a e-commerce | Incident podcast

Poslechněte si zajímavý rozhovor věnovaný bezpečnosti e-shopů a e-commerce. Jak tyto dvě věci spolu souvisí a jaké bezpečnostní rizika přinášejí. O tom, co všechno znamená přechod obchodu do online světa, jaké výhody a nástrahy tento svět skrývá, se dozvíte od Petra Rotha z ANASOFTu.

S hackery třeba bojovat jejich vlastními zbraněmi

byste se bránili počítačovým zločincům, musíte se zamyslet nad tím, jak uvažují. Pokročilé hrozby vyžadují pokročilé řešení. Patří mezi ně technologie podvádění a vytváření návnad, tzv. tokenů k zachycení škodlivých činitelů, které umožní rychlejší detekci útoků.Tyto technologie umí nalákat zločince, aby se chytili do pasti, a výrazně zlepšují možnosti bezpečnostních týmů na rychlé a přesné odhalení útoků.