Jak připravit správní podnikovou strategii řešení bezpečnostních incidentů

10.10.2023

Ve světě, kde kybernetická hrozba je neoddělitelnou součástí podnikání, je správná strategie řešení bezpečnostních incidentů nenahraditelná. Zjistěte, jak se může vaše organizace účinně připravit, reagovat a zvládnout kybernetické útoky, minimalizovat jejich dopad a chránit svoji reputaci.

ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

V současném digitálním prostředí jsou kybernetické útoky na denním pořádku. Nejčastějším cílem bývají podniky. Navzdory maximálnímu úsilí o nasazení robustních bezpečnostních opatření není žádná organizace úplně imunní vůči riziku kybernetického incidentu.

Řešení bezpečnostních incidentů hraje klíčovou roli při zmírňování dopadu škod a následků těchto útoků. Díky správně definované strategii řešení incidentů mohou podniky relativně rychle

  • odhalit,
  • omezit
  • a napravit

narušení své bezpečnosti a minimalizovat tak jejich vliv na obchodní a provozní procesy, stejně jako na reputaci firmy.

Rozsáhlá strategie řešení incidentů zahrnuje několik důležitých prvků včetně

  • přípravy,
  • detekce,
  • analýzy,
  • kontroly,
  • odstranění,
  • obnovy
  • a kontroly po incidentu.

Zaměřením se na každou z těchto částí se podniky správně připraví na zvládnutí neustále se vyvíjejících kybernetických hrozeb.

Příprava je kritickým aspektem řešení incidentů, protože tvoří základní předpoklad pro schopnost podniku efektivně zvládat narušení bezpečnosti. Příprava zahrnuje:

  • vypracování plánu řešení incidentů,
  • vytvoření specializovaného týmu řešení incidentů
  • a provádění pravidelných tréninkových cvičení,

aby se zajistilo, že tým bude připraven správně a neprodleně zasáhnout v případě incidentu.

1) Detekce a analýza

zahrnuje sledování systémů podniku z hlediska příznaků potenciálního narušení bezpečnosti a identifikaci charakteru, rozsahu a zdroje útoku. Rychlá detekce a přesná analýza jsou nezbytné pro

  • snížení dopadu útoků,
  • minimalizaci příležitostí pro další narušení od útočníků
  • a snížení hrozící škody.

2) Zadržení a odstranění

zahrnuje přijetí jasných opatření k zabránění šíření útoku a odstranění jakýchkoli škodlivých prvků, které mohou v systémech podniku zůstat po útoku. Tento krok většinou obsahuje

  • izolaci postižených částí systému,
  • zajištění (patching) nechráněných nebo zranitelných částí
  • a odstranění malware.

3) Obnova

se týká především

  • obnovení postižených částí systému do jejich normálního stavu,
  • zajištění odstranění všech stop po útoku
  • a obnovení standardních obchodních operací.

Tato fáze také zahrnuje nasazení potřebných vylepšení bezpečnosti systémů, aby se předešlo dalším podobným incidentům.

8 KLÍČOVÝCH KOMPONENTŮ EFEKTIVNÍHO PLÁNU ŘEŠENÍ INCIDENTŮ

8 KLÍČOVÝCH KOMPONENT EFEKTIVNÍHO PLÁNU ŘEŠENÍ INCIDENTŮ

Správný plán řešení incidentů pomáhá podnikům efektivně řídit a snižovat kybernetické hrozby. Aby měl podnik strukturovaný a systematický přístup k řešení bezpečnostních incidentů, tento plán by měl obsahovat následující složky:

1. Úkoly a odpovědnosti

Jasná definice úkolů a odpovědností členů týmu je nezbytná pro koordinovanou a efektivní reakci na bezpečnostní incident. To zahrnuje vymezení úkolů a odpovědností členů týmu, jako je manažer řešení incidentů, bezpečnostní analytici a IT podpora.

2. Komunikační protokoly

Vytvoření jasných komunikačních kanálů a protokolů pro interní i externí komunikaci je nezbytné pro informování zúčastněných stran a rychlé rozhodování během incidentu. To by mělo zahrnovat pokyny, jak komunikovat s postiženými klienty, partnery a orgány činnými v trestním řízení, stejně jako s interními zúčastněnými stranami, jako jsou management a zaměstnanci.

3. Klasifikace incidentů

Vývoj konzistentního a standardizovaného systému pro klasifikaci bezpečnostních incidentů na základě faktorů, jako je závažnost, dopad a potenciální poškození, může podnikům pomoci prioritizovat své reakce a efektivně alokovat zdroje. Tento klasifikační systém by měl být v souladu s odvětvovými standardy a osvědčenými postupy.

4. Postupy detekce a hlášení

Vymezení procesů detekce a hlášení potenciálních bezpečnostních incidentů je klíčové pro rychlou a cílenou reakci. To by mělo zahrnovat postupy monitorování a analýzy bezpečnostních protokolů, stejně jako pokyny pro hlášení incidentů příslušným interním a externím stranám.

5. Postupy reakce na incidenty

Podrobný popis postupů pro různé typy bezpečnostních incidentů může zajistit konzistentní a efektivní reakci. Tyto postupy by měly zahrnovat všechny fáze procesu reakce na incident, včetně detekce, analýzy, omezení, odstranění, obnovy a kontroly po incidentu.

6. Postupy eskalace

Definice jasných postupů eskalace pro incidenty, které vyžadují zapojení vyššího managementu nebo externích složek, jako jsou orgány činné v trestním řízení nebo specializovaní poskytovatelé služeb kybernetické bezpečnosti, může podnikům pomoci efektivněji reagovat na složité nebo velké incidenty.

7. Právní a regulační požadavky

Zahrnutí příslušných právních a regulačních požadavků na řešení bezpečnostních incidentů, jako jsou zákony o oznamování porušení a specifické předpisy pro dané odvětví, může podnikům pomoci dodržovat pravidla a vyhnout se možným sankcím nebo poškození dobrého jména.

8. Školení a informovanost

Pravidelné školení a programy pro zvyšování povědomí pro členy týmu řešení incidentů a zaměstnance může zajistit, že jsou seznámeni s plánem reakce na incidenty a jsou připraveni rychle a efektivně reagovat v případě bezpečnostního porušení.

Implementace komplexního plánu řešení incidentů je kritickým krokem při posilování podnikové kybernetické bezpečnosti a podpoře proaktivní obrany proti neustále se vyvíjejícím kybernetickým hrozbám.

6 KROKŮ EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PARTNERY PŘI KYBERNETICKÝCH HROZBÁCH

6 KROKŮ EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PARTNERY V KYBERNETICKÝCH HROZBÁCH

Spolupráce s externími partnery může podstatně vylepšit schopnosti firem reagovat na incidenty a zároveň vybudovat komplexnější ochranu před kybernetickými hrozbami. Využitím odborných znalostí a zdrojů, kterými disponují externí partneři, mohou firmy:

  • získat cenné informace,
  • získat přístup k specializovaným dovednostem
  • a posílit svou celkovou pozici v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zde je několik způsobů, jak může být spolupráce s externími partnery pro firmy informační a prospěšná:

1. Sdílení informací o hrozbách

Díky partnerstvím s jinými firmami, organizacemi, sdruženími nebo specializovanými firmami zabývajícími se kybernetickou bezpečností mohou firmy získat přístup k obsáhlým datům o potenciálních nebo se formujících hrozbách. Tyto informace pomáhají firmám:

  • lépe pochopit současné prostředí hrozeb,
  • identifikovat se formující trendy
  • a proaktivně řešit potenciální slabá místa dříve, než je mohou zneužít útočníci.

2. Přístup k specializovaným odborným znalostem

Kybernetické bezpečnostní incidenty zahrnují širokou škálu složitých a specializovaných hrozeb, které často vyžadují expertní znalosti přesahující možnosti interního IT týmu firmy. Spolupráce s externími partnery, jako jsou:

  • konzultanti v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • nebo poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb (MSSP),

umožní přístup k specializovaným dovednostem a znalostem, které pomáhají podstatně vylepšit schopnosti firmy řešit incidenty.

3. Podpora při řešení incidentů

V případě narušení bezpečnosti mohou externí partneři poskytnout cennou podporu a zdroje, které pomáhají firmám efektivněji zvládnout incident. To často zahrnuje:

  • pomoc při forenzní analýze,
  • poskytování právních a regulačních směrnic
  • nebo nabízení podpory vztahů s veřejností, která pomáhá minimalizovat negativní dopady incidentu na reputaci firmy.

4. Využití externích nástrojů a zdrojů

Spolupráce s partnery umožňuje firmám získat přístup k pokročilým nástrojům a zdrojům, které mohou vylepšit jejich schopnosti reagovat na incidenty. Firmy mohou například využít:

  • externí platformy pro informace o kybernetických hrozbách,
  • řešení pro management bezpečnostních informací a událostí (SIEM)
  • nebo software pro řešení incidentů, který nabízejí specializovaní dodavatelé.

5. Benchmarking a osvědčené postupy

Partnerská spolupráce také otevírá cestu k výměně znalostí o osvědčených postupech a pomáhá firmám porovnat jejich připravenost a schopnosti řešit incidenty s jinými firmami. Výměna zkušeností umožňuje firmám identifikovat nedostatky tak, aby jejich strategie při reakci na incidenty byly v souladu s nejnovějšími odvětvovými standardy.

6. Meziodvětvová spolupráce

Kybernetické hrozby často překračují hranice odvětví, ve kterém firma působí. To znamená, že spolupráce s partnery z různých sektorů umožňuje komplexněji pochopit povahu hrozeb, jejich cíle a tím usnadnit vývoj inovativních a účinných ochranných strategií.

DŮLEŽITOST PRAVIDELNÝCH AKTUALIZACÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

DŮLEŽITOST PRAVIDELNÝCH AKTUALIZACÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jedním z nezanedbatelných aspektů posílení firemní kybernetické bezpečnosti a řízení řešení incidentů je zajistit aktuálnost bezpečnostní infrastruktury firmy a připravenost zaměstnanců na neustále se měnící prostředí kybernetických hrozeb. Pravidelné aktualizace a školení zaměstnanců jsou základní součástí firemní iniciativy

  • udržet proaktivní ochranu
  • a omezit rizika spojená s kybernetickými útoky.

A) Pravidelné aktualizace

Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a každý den se objevují

  • nové zranitelnosti,
  • vektory útoků
  • a škodlivé nástroje.

Aby si firmy udržely náskok před těmito hrozbami, musí pravidelně aktualizovat svou bezpečnostní infrastrukturu včetně software, hardware a síťových komponent. Pravidelné aktualizace obvykle zahrnují

  • nasazení bezpečnostních záplat,
  • aktualizaci antivirových systémů a systémů detekce narušení
  • a zajistit, aby bezpečnostní politiky a postupy firmy zůstaly aktuální a účinné.

Stejně důležitá je i firemní aktualizace plánu reakcí na incidenty, protože nové hrozby a změny v infrastruktuře firmy vyžadují revizi plánu. Provedení pravidelných kontrol a aktualizací plánu řešení incidentů pomáhá zajistit, že zůstane v souladu s rizikovým profilem firmy a nejnovějšími osvědčenými postupy v kyberbezpečnosti.

B) Školení zaměstnanců

Zaměstnanci jsou často na první linii obrany proti kybernetickým hrozbám. Proto jsou důležitá pravidelná školení a akce na zvýšení povědomí o bezpečnostních hrozbách a útocích. Vnitrofiremní vzdělávání pomáhá zaměstnancům získat dovednosti potřebné k identifikaci potenciálních bezpečnostních incidentů a jak na ně efektivně reagovat.

Školení by měly zahrnovat témata, jako je

  • rozpoznání pokusů o phishing,
  • trénink bezpečné správy hesel
  • a porozumění správným postupům pro hlášení podezření na bezpečnostní incidenty.

Kromě pravidelných školení by firmy měly také pravidelně provádět simulované kybernetické útoky, jako jsou například phishingová cvičení nebo simulované bezpečnostní incidenty. Tyto simulace mohou pomoci zaměstnancům procvičit dovednosti, které jsou součástí firemní strategie řešení incidentů.

Firmy by měly být za všech okolností dostatečně informované o vznikajících hrozbách a nejnovějších ověřených postupech, jak předcházet kybernetickým hrozbám, a zároveň provádět pravidelné přehodnocení rizik a revidovat svou strategii reakce na incidenty. Přijetím proaktivního a spolupracujícího přístupu ke kybernetické bezpečnosti se firmy dokážou připravit na útoky a minimalizovat škody, které mohou způsobit.

V současnosti se kyberbezpečnost netýká pouze IT oddělení, ale je zodpovědností každého jednotlivého zaměstnance. Pravidelná školení a bezpečnostní cvičení jsou proto klíčovou součástí proaktivní strategie kybernetické bezpečnosti firmy.

Nejste si jisti, zda je vaše firma dostatečně připravena na řešení bezpečnostních incidentů? Napište našim zkušeným bezpečnostním konzultantům, kteří vám rádi poradí.

související články

JAK PROAKTIVNĚ ZVÝŠIT KYBERNETICKOU ODOLNOST PODNIKU ŘEŠENÍMI SIEM

Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou stále sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování v reálném čase, přes detekce hrozeb až po adekvátní reakce na incidenty. 

JAK VYUŽÍT PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ K OCHRANĚ PŘED KYBERNETICKÝMI HROZBAMI

V dnešnom digitálnom veku je kybernetická bezpečnosť nevyhnutná pre každé podnikanie a penetračné testovanie je jednou z kľúčových stratégií proaktívnej ochranny. Ako funguje penetračné testovanie, aké sú jeho rôzne typy a ako môže pomôcť vašej firme identifikovať slabé miesta a posilniť bezpečnosť vašej infraštruktúry.

EIDAS ANEB PROČ MŮŽEME JEDNODUŠEJI KOMUNIKOVAT V RÁMCI EÚ | TECHNOLOGICKÝ BLOG

Projektový management ve světě IT přináší kromě odpovědnosti také příležitosti být součástí tvorby zajímavých řešení. V dnešním blogu si povídáme s Jánom Hrúzom, projektovým manažerem společnosti ANASOFT, zodpovědným za projekt eIDAS. Cílem projektu je umožnit občanům EU identifikovat se pomocí elektronických občanských průkazů při komunikaci s institucemi jiných členských států EU.