všetko čo ste chceli vedieť o vlastnej logistike, ale báli ste sa opýtať

S logistickou štúdiou alebo auditom od nás objavíte skrytý potenciál svojich logistických procesov. A získate praktické odporúčania ako ich zlepšiť.

Logistické štúdie pripravujeme predovšetkým pre:

  • návrhy materiálových tokov pri nových projektoch
  • optimalizáciu súčasných zásobovacích procesov
  • návrhy riešení digitalizácie zásobovacích a automatizácie skladových postupov

Úvodná konzultácia zdarma

s našimi odporúčaniami a know-how

Zvýšite výkonnosť skladu

 

5% - 15%

Odbúrate prestoje

 

8% - 19%

Optimalizujete skladové zásoby

 

6% - 14%

Rozšírite priepustnosť skladu

 

7% - 18%

Znížite chybovosť v procesoch

 

8% - 19%

Urýchlite vychystanie objednávok

 

7% - 14%

„Spoločnosť ANASOFT na základe hĺbkového dátového auditu a analýzy logistických procesov pre nás pripravila sadu konkrétnych odporúčaní pre zlepšenie efektivity v našom centrálnom sklade. Tieto výsledky nám zároveň potvrdili správnosť našich plánov na nasadenie automatizačných technológií a úpravu priestorového usporiadania centrálneho skladu. Okamžitým prínosom bola realizácia návrhov na dobudovanie informačnej infraštruktúry a konsolidáciu informácií z existujúcich systémov. Na základe týchto podkladov mohol manažment adaptovať svoje strategické a taktické rozhodovanie pre efektívnejšiu logistiku a kvalitnejšie služby zákazníkom“

Vladislav Krasický, Riaditeľ logistiky

aj s týmito logistickými oblasťami vám pomôžeme

PLÁNOVANIE LOGISTICKEJ STRATÉGIE

Navrhneme alebo aktualizujeme vašu logistickú stratégiu vyladenú na vaše obchodné ciele a prevádzkové okolnosti

SKLADOVÁ LOGISTIKA

Pripravíme hĺbkovú analýzu vášho skladu od layoutu až po informačné systémy s praktickými odporúčaniami na zlepšenie  organizácie zásob, naskladňovania, vychystávania, expedície, a celkového riadenia procesov

OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÝCH PROCESOV

Pripravíme návrhy optimalizácie zásobovacích procesov alebo kľúčových časti materiálového toku s návrhmi na bezodkladné zlepšenie výkonnosti, kvality alebo rýchlosti

AUTOMATIZÁCIA LOGISTIKY

Vypracujeme riešenia semi-automatizácie alebo kompletnej automatizácie vašich logistických procesov spolu s návrhmi najvhodnejších manipulačno-prepravných a automatizačných technológií pre vaše účely

RIADENIE MATERIÁLOVÉHO TOKU

Namodelujeme efektívne riadenie vašich materiálových tokov spolu s kombináciou najvhodnejších logistických konceptov a metód

LOGISTICKÝ AUDIT

Náš logistický audit vám ukáže, kde máte úzke miesta, ktoré procesy majú nevyužitý výkonnostný potenciál a ktoré postupy spomaľujú vaše toky

Začnite so zlepšovaním svojej logistiky už dnes

logistické konzultácie a poradenstvo

Naši logistickí analytici a odborníci vám ochotne pomôžu s akýmkoľvek problémom v materiálových tokoch, dodávateľských reťazcoch, skladoch alebo vnútropodnikovom zásobovaní. Všetky odporúčania sú založené na overených a certifikovaných postupoch a na základe reálnych dát z vašich prevádzok. Problémy odhalíme, pomenujeme a na ich vyriešenie vám ponúkneme niekoľko alternatív.

„Spoločnosť ANASOFT pre nás realizovala detailnú analýzu predávaných tovarov a odberateľských objednávok spolu s auditom logistických procesov v našom distribučnom sklade. Výsledky analýzy nám ponúkli nový pohľad na štruktúru nášho sortimentu a našich materiálových tokov. Prínosom bol pre nás predovšetkým holistický prístup k optimalizácii logistických a zásobovacích procesov s dôrazom na efektívne využitie ľudských zdrojov. Aj toto poznanie nás ubezpečilo v našom rozhodnutí pre implementáciu komplexného WES systému v našej novej prevádzke.“

Slavomír Osvald, Riaditeľ dopravy

S našou logistickou analýzou a konzultáciami získate

DETAILNÝ PREHĽAD O PROCESOCH  

Zistíte prevádzkovú efektívnosť ako aj výkonnostný potenciál svojich zásobovacích procesov podľa stanovených parametrov (obrátkovosť, objemy, najčastejšie objednávané položky apod).

STANOVENIE PRAVIDIEL LOGISTICKÝCH POSTUPOV A STRATÉGIÍ  

 Získate sadu odporúčaní s personalizovanými pravidlami a stratégiami pre vašu prevádzku a podnikateľské zameranie na základe analýzy vašich materiálových tokov

ANALÝZU ORGANIZÁCIE SKLADU

Obdržíte podrobný rozbor návrhu usporiadania vášho skladu s ohľadom na jednotlivé zóny, plánované procesy a objemy tovarov pre účely logistického plánovania alebo prípravy riadenia skladovania a vychystávania

ANALÝZU ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Spoznáte optimálne rozloženie vášho personálu vzhľadom na očakávané logistické postupy, mieru automatizácie a cieľový výkon

ANALÝZU MANIPULAČNO-PREPRAVNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIÍ 

Spoznáte najideálnejšie zloženie manipulačno-prepravných zariadení a automatizačných technológií vrátane AGV, AMR, AS/RS pre váš typ skladu a prevádzkové možnosti

PRÍPRAVU PRE ĎALŠÍ ROZVOJ A RAST

Všetky návrhy zohľadňujú budúci nárast produktivity, kapacity výkonnosti, rozloženia skladu a objemu tovarov ako aj škálovanie jednotlivých procesov

MODEL TOKU DOKUMENTOV  

Získate návrhy podpornej štruktúry informačnej hierarchie vrátane tvorby vyúčtovacích reportov, účtovných dokladov, preberacích a odovzdávacích protokolov

ANALÝZU INFORMAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Budete mať návrhy potrebnej informačnej podpory zásobovacích a logistických procesov s viacerými modelovými alternatívami

E-commerce logistika

Distribúcia potravín

Výrobná logistika

Fulfillment logistika

Retail

Distribúcia

Sklady

Intralogistika

pracujeme s overenými a certifikovanými postupmi

ŠTANDARDIZOVANÁ METODIKA LOGISTICKÝCH AUDITOV

Sme členmi Komory logistických audítorov, ktorá je garantom štandardizovanej metodiky logistických auditov

ISA – 95

Všetky audity a analýzy vyhodnocujeme v súlade s medzinárodným štandardom pre integráciu podnikových, ekonomických a riadiacich systémov

BUSINESS SYSTEMS PLANNING

Pri analýze a návrhu informačnej architektúry sa opierame o preverenú metodiku Business Systems Planning, ktorá zohľadňuje všetky identifikované krátkodobé a dlhodobé informačné potreby prevádzky

Našimi analýzami a konzultáciami sme už pomohli

Posuňme spoločne výkonnostný potenciál vašej logistiky na novú úroveň

Novinky / Blog

13.05.2024

Mobilná aplikácia POSCHODOCH

02.01.2024

6 trendov a predikcií v digitálnej transformácii a riadení firiem na rok 2024

02.01.2024

5 digitálnych trendov v zdravotníctve a med-techu na rok 2024