Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Politika kvality, riadenia IT služieb a informačnej bezpečnosti v spoločnosti ANASOFT

Politika kvality v ANASOFTe

 • Trvalé zlepšovanie zavedeného integrovaného systému manažérstva (kvality, riadenia IT služieb a bezpečnosti).
  Cieľom je zabezpečiť stále zlepšovanie kvality softvérových produktov a služieb poskytovaných zákazníkom a vysoký bezpečnostný a technický štandard ponúkaných služieb v súlade s najnovšími poznatkami, trendmi a normami IT sektora.
 • Dosiahnutie bezpečnosti informácií pomocou efektívnych a účinných opatrení, ktoré budú chrániť informačné aktíva tak, aby poskytli istotu našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom.
 • Zvyšovanie schopnosti dodržať stanovené termíny a kvalitu dodávok.
 • Neformálne pracovné prostredie, vzťahy postavené na vzájomnej dôvere, umožňujúce bezbariérovú výmenu skúseností nezávisle od pracovných pozícií a bezpečnú výmenu informácií. Neustále zvyšovanie individuálnych kompetencií s výsledkom kvalitnej, progresívnej a dobre organizovanej práce.
 • Bezbariérovú výmenu skúseností a informácií nezávisle od pracovných pozícií v ANASOFTe.
 • Dôsledné využívanie (predchádzajúcich) investícií zákazníkov.
 • Zameranie na zákazníka – pri výbere dodávateľa zvažovať aj dodávku individuálneho riešenia.
 • Zameranie na výkonnosť – dodávanie funkčného riešenia s ohľadom na aktuálne trendy.
 • Zameranie na zodpovednosť – dodržiavať princíp neustáleho rozvoja. Tvorenie štandardov v špecifických oblastiach. Podporovanie interných výskumno-vývojových projektov. Komunikácia so zákazníkmi.
 • Zameranie na dôvernosť – povedomie zamestnancov o dôvernosti pracovných informácií považujeme za základnú prevenciu vzniku informačného incidentu.
 • Zameranie na ľudí – motivácia zamestnancov tvorí naše úspechy.
 • Zameranie na budúcnosť – sledovanie a ovplyvňovanie nových smerov vývoja procesov spoločnosti.
 • Pôsobenie spoločnosti v študentskom prostredí, priateľské vzťahy s akademickou obcou umožňujúce technologickú podporu študentov, zaujímajúcich sa o IT s možnosťou ďalšej spolupráce – investícia do budúcna.
 • Zvyšovanie a aktualizácia technického stavu pracovných prostriedkov v súlade s aktuálnym vývojom výkonu techniky
 • Dodržiavanie všetkých legislatívnych pravidiel, noriem a zákonov.
 • Udržiavanie stability spoločnosti.
 • Udržanie a rozvoj dlhodobých partnerských vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
 • Zabezpečenie ročného rastu spoločnosti v súlade s predstavami jej majiteľov.
 • V rámci procesov spoločnosti napĺňame jednotlivé ciele informačnej bezpečnosti pomocou adekvátnych opatrení  v oblastiach organizácie bezpečnosti, klasifikácie informácií, personálnej a fyzickej bezpečnosti, riadenia komunikácie, bezpečnosti prístupov, vývoja a údržby systémov, riadenia kontinuity a súlad s legislatívnymi požiadavkami.
 • Spracúvame a udržujeme informácie s citlivým charakterom podľa zákona o utajovaných skutočnostiach. Ochrana týchto informácií sa rieši zvláštnymi internými predpismi.

Člena nášho tímu si predstavujeme ako človeka 

 • Profesionála
 • Chápajúceho širšie súvislosti v projektoch, hlavne požiadavky našich klientov a snažiac sa maximálne im vyhovieť (orientácia na výsledok)
 • S chuťou neustále sa vzdelávať (záležitosť hlavne osobnej iniciatívy)
 • Ochotného zlepšovať procesy okolo seba
 • Akceptujúceho princípy riadenia kvality a bezpečnosti informácií bez zbytočnej byrokracie s cieľom zvyšovania efektivity a spokojnosti zákazníkov
 • Praktizujúceho morálne zásady správania
 • Rešpektujúceho čas našich zákazníkov aj svojich kolegov
 • Stotožňujúceho sa s firemnou kultúrou
 • So zmyslom pre diskrétnosť a ochranu pracovných informácií
 • So zmyslom pre dokonalosť
 • So zmyslom pre tímovú spoluprácu (každé dielo je spoločné dielo)
 • So schopnosťou rozhodovať a riešiť problémy
 • Prijateľného pre kolegov, dodávateľov aj zákazníkov

Táto politika IMS sa vzťahuje na všetkých pracovníkov spoločnosti, všetky podnikateľské aktivity i na služby a produkty poskytované externými dodávateľmi.