Kvalita a bezpečnosť

ISO 9001 je najrozšírenejší vo svetovej sérii noriem a pokynov, ktorá definuje požiadavky na systémy riadenia týkajúce sa kvality produktov a služieb. Systém riadenia v ANASOFTe bol overený LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

ISO 14001 rozšírený štandard, ktorého zámerom je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania, a to najmä kladením dôrazu na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia. Našim cieľom je hľadať vhodné metódy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov činnosti našej spoločnosti na environment a zlepšovať tak nielen naše environmentálne správanie, ale aj správanie našich dodávateľov.

ISO 20000 je prvý medzinárodný štandard pre riadenie IT služieb, ktorý odráža osvedčené postupy obsiahnuté v rámci ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Podporuje ďalšie rámce a prístupy riadenia IT služieb. ISO 20000 zahŕňa návrh, prechod, dodávky a zlepšenie služieb.

ISO 25000 je štandard známy aj pod skratkou SQuaRE (SQuaRE - Software product Quality Requirements and Evaluation), ktorý definuje požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu. V roku 2020 spoločnosť ANASOFT, ktorá spĺňa požiadavky štandardu a prešla auditom zhody, bola certifikovaná nezávislým certifikačným orgánom a bol jej udelený certifikát podľa tohto štandardu. Systém manažérstva podľa ISO 25000 pre plnenie požiadaviek na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu je v spoločnosti zavedený na divízii ERP, kde predmetom certifikácie je návrh, vývoj, zhotovovanie, implementácia, systémová integrácia a post-implementačná podpora informačných systémov a software.

ISO 27001 je štandardná informačná bezpečnosť, systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Spoločnosť ANASOFT, ktorá spĺňa štandard a prešla auditom zhody, bola certifikovaná nezávislým a akreditovaným certifikačným orgánom.

Od roku 2009 sme držiteľom certifikátu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu SR na prácu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „dôverné“, ako aj EU SECRET a NATO SECRET.

Certifikáty potvrdzujú, že firma spĺňa náročné bezpečnostné požiadavky národnej legislatívy i medzinárodných štandardov a má vytvorený systém na prácu s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Vyhradené“ a „Dôverné“.

Táto skutočnosť nás oprávňuje pracovať na projektoch so špecifickými požiadavkami na informačnú, personálnu, administratívnu, fyzickú a objektovú bezpečnosť. Viac informácií nájdete na www.nbu.gov.sk.

S kvalitou sa stretávame vo svojich každodenných činnostiach, baví nás prinášať služby s vysokou pridanou hodnotou, keď sú žiadané a spĺňajú očakávania používateľov. Požiadavky informačnej bezpečnosti dopĺňajú pocit bezpečia.