Ako využiť penetračné testovanie na ochranu pred kybernetickými hrozbami

28.04.2023

V dnešnom digitálnom veku je kybernetická bezpečnosť nevyhnutná pre každé podnikanie a penetračné testovanie je jednou z kľúčových stratégií proaktívnej ochranny. Ako funguje penetračné testovanie, aké sú jeho rôzne typy a ako môže pomôcť vašej firme identifikovať slabé miesta a posilniť bezpečnosť vašej infraštruktúry.

V súčasnosti už spadá kybernetická bezpečnosť do povinnosti každého podniku. Medzi najúčinnejšie proaktívne ochranné stratégie sa zaraďuje aj penetračné testovanie, ktoré pomáha podnikom identifikovať slabé miesta a posilniť bezpečnostné opatrenia.

VÝZNAM PENETRAČNÉHO TESTOVANIA PRE PODNIKY

Penetračné testovanie, často označované ako „etický hacking“ alebo „pentesting“, je systematický proces skúmania

  • IT infraštruktúry,
  • aplikácií
  • a sietí podniku

zameraný na odhaľovanie slabín a nezabezpečených miest. Tento proces pozostáva zo simulácie viacerých scenárov útokov a vyhodnotenie schopnosti podniku odhaliť, predchádzať a reagovať na narušenia bezpečnosti podnikovej IT infraštruktúry.

Význam penetračného testovania pre podniky spočíva v jeho proaktívnom prístupe ku kybernetickej bezpečnosti podniku. Identifikáciou zraniteľných miest skôr, ako ich zneužijú záškodníci, môžu podniky pristúpiť k nápravným opatreniam a významne minimalizovať riziko zneužitia firemných údajov, poškodenia dobrého mena podniku, či potenciálnej právnej zodpovednosti.

Medzi výhody penetračného testovania patria:

1. Zvýšená bezpečnosť

Odhalením zraniteľností a slabých miest vo svojich systémoch môžu podniky ošetriť tieto problémy skôr, ako by boli zneužité, čo v konečnom dôsledku posilní ich celkovú bezpečnosť.

2. Dodržiavanie predpísaných regulácií a nariadení

Mnohé odvetvia a regulačné rámce vyžadujú, aby podniky vykonávali pravidelné penetračné testy a preukázali tak svoj záväzok k bezpečnosti údajov v súlade s existujúcimi štandardmi a platnými uzneseniami.

3. Kontinuita podnikania

Identifikácia a riešenie slabých miest zabezpečenia pomáha udržať dostupnosť a integritu kritických systémov a aplikácií, čím sa predchádza riziku odstávky a výpadkov, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku podniku a jeho obchodné vzťahy.

4. Zlepšenie stratégie riešenia incidentov

Penetračné testovanie poskytuje cenné informácie o tom, ako fungujú bezpečnostné kontroly podniku a postupy riešenia incidentov v reálnych scenároch útoku. Tieto informácie potom slúžia k zlepšeniu reakčných časov a zvýšenie efektívnosti pri riešení skutočných bezpečnostných incidentov.

5. Ochrana reputácie a dôvery

Demonštrácia proaktívneho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom pravidelného penetračného testovania pomáha podnikom udržať si dôveryhodnosť a dôveru ako u partnerov tak aj u zákazníkov, čo je kľúčové pre dlhodobý obchodný úspech.

TYPY PENETRAČNÝCH TESTOV BLACK BOX, WHITE BOX A GRAY BOX

TYPY PENETRAČNÝCH TESTOV: BLACK BOX, WHITE BOX A GRAY BOX

Existujú tri primárne typy penetračných testov, z ktorých každý má svoj jedinečný prístup a úroveň prístupu k cieľovému systému alebo aplikácii. Pochopenie rozdielov medzi týmito testami môže pomôcť podnikom vybrať si najvhodnejšiu metódu pre ich špecifické bezpečnostné potreby.

a) Black box testovanie

Pri black box testovaní nemá tester žiadne predchádzajúce znalosti o architektúre cieľového systému, zdrojovom kóde alebo internom fungovaní. Tento prístup simuluje perspektívu externého útočníka bez interných znalostí systému. Black box testovanie sa predovšetkým zameriava na identifikáciu zraniteľností vo verejne prístupných systémoch, ako sú webové aplikácie, sieťové služby a API. Táto metóda je užitočná najmä pri zisťovaní

   • chýb konfigurácie,
   • slabých mechanizmov autentifikácie
   • a iných zraniteľností, ktoré by mohli zneužiť vonkajšie hrozby.

b) White box testovanie

Penetračné white box testovanie zahŕňa poskytnutie kompletných znalostí o architektúre cieľového systému, zdrojovom kóde a dokumentácie testerovi. Tento prístup sa už aplikuje z perspektívy insidera s plným prístupom k podnikovým zdrojom. Testovanie v bielej skrinke umožňuje hlbšiu analýzu cieľového systému, pretože tester môže preskúmať základný kód pre potenciálne zraniteľnosti a chyby. Táto metóda je obzvlášť účinná pri identifikácii problémov, ako sú

   • neisté praktiky kódovania,
   • logické chyby
   • a iné slabé miesta, ktoré nemusia byť okamžite zjavné pri black box testovaní.

c) Gray box testovanie

Penetračné gray box testovanie predstavuje hybridný prístup, ktorý kombinuje prvky black box a white box testovania. Tester má čiastočné znalosti o cieľovom systéme, ako sú nákresy architektúry alebo obmedzený prístup ku konkrétnym komponentom. Tento prístup simuluje perspektívu útočníka s obmedzenými internými informáciami, čo je často prípad reálnych scenárov. Gray box testovanie vytvára rovnováhu medzi hĺbkou white box testovania a realistickou simuláciou útoku, ktorú predstavuje black box testovanie.

Každý typ penetračného testovania prináša odlišné výhody a je vhodný pre rôzne bezpečnostné ciele. Podniky by mali pri výbere najvhodnejšej metódy penetračného testovania starostlivo zvážiť svoje jedinečné potreby a rizikové profily. Výberom správneho testovacieho prístupu si firmy zabezpečia efektívnejšie posúdenie svojho zabezpečenia proti hrozbám a zároveň budú môcť podniknúť adekvátne kroky na posilnenie svojej ochrany.

AKO VYKONAŤ ÚSPEŠNÉ PENETRAČNÉ TESTOVANIE

AKO VYKONAŤ ÚSPEŠNÉ PENETRAČNÉ TESTOVANIE

Úspešný penetračný test je dôkladný a systematický proces, ktorý si vyžaduje starostlivé plánovanie, realizáciu a analýzu. Nasledujúce kroky načrtávajú typický proces penetračného testovania a ponúkajú prehľad o osvedčených postupoch pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

1. Plánovanie a rozsah

Počiatočná fáza penetračného testu zahŕňa definovanie rozsahu, cieľov a limitov. Podniky by mali úzko spolupracovať s testovacím tímom, aby určili systémy, siete a aplikácie, ktoré sa majú otestovať, a zadefinovali ciele testu. Dobre definovaný rozsah zaisťuje, že proces testovania zostane cielený a účelný. Podľa štúdie Ponemon Institute začína 69 % úspešných bezpečnostných testov s jasne definovaným rozsahom.

2. Prieskum

Táto fáza zahŕňa zhromažďovanie informácií o cieľových systémoch, ako sú názvy domén, IP adresy, otvorené porty a potenciálne zraniteľnosti. Pasívny prieskum zahŕňa zber verejne dostupných údajov, zatiaľ čo aktívny prieskum zahŕňa priamu interakciu s cieľovými systémami. Čím viac informácií sa počas tejto fázy nazbiera, tým efektívnejšie bude následné testovanie.

3. Posúdenie zraniteľnosti

 V tomto kroku penetračný tester používa automatizované nástroje a manuálne techniky na identifikáciu potenciálnych zraniteľností v cieľových systémoch. Podľa prieskumu Cybersecurity Insiders, až 56 % organizácií používa kombináciu automatizovaných a manuálnych testovacích metód na maximalizáciu detekcie zraniteľnosti.

4. Exploatácia

Fáza exploatácie zahŕňa pokus o zneužitie identifikovaných zraniteľností na získanie neoprávneného prístupu k cieľovým systémom. Tester môže používať rôzne taktiky, ako je sociálne inžinierstvo, útoky na heslá alebo zneužívanie známych zraniteľností softvéru. Úspešné využitie poskytuje cenné informácie o bezpečnostných kontrolách cieľového systému a potenciálnych vektoroch útokov.

5. Post exploatácia

Po získaní prístupu k cieľovým systémom penetračný tester preskúma kompromitované prostredie, aby určil potenciálny dopad útoku v reálnom svete. To môže zahŕňať činnosti, ako je eskalácia privilégií, exfiltrácia údajov a laterálny pohyb v rámci siete. Štúdia Positive Technologies zistila, že až 71 % spoločností malo aspoň jednu zraniteľnosť, ktorá útočníkom umožnila získať plnú kontrolu nad ich infraštruktúrou.

6. Reporting a opatrenia

Záverečná fáza penetračného testu zahŕňa zdokumentovanie zistení, ich prezentáciu podniku a návrh opatrenie na riešenie zistených zraniteľností. Komplexná správa by mala obsahovať podrobnosti o zistených slabinách, potenciálnom dopade a prioritných nápravných krokoch. Podľa štúdie Rapid7, 72 % podnikov ošetruje kritické zraniteľnosti do 30 dní od prijatia správy o penetračnom teste.

AKO VYUŽIŤ VÝSLEDKY PENETRAČNÉHO TESTOVANIA NA ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTI PODNIKU

AKO VYUŽIŤ VÝSLEDKY PENETRAČNÉHO TESTOVANIA NA ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTI PODNIKU

Dôležitým aspektom penetračného testovania je využitie výsledkov na zlepšenie bezpečnostnej situácie podniku. Podniky môžu výsledky penetračného testovania využiť nasledovne:

1. Priorizácia zraniteľností

Nie všetky zraniteľnosti majú rovnakú úroveň rizika, preto je nevyhnutné uprednostniť ich na základe faktorov, ako je potenciálny vplyv, využiteľnosť a hodnota zasiahnutých systémov. Podľa štúdie Tenable môžu organizácie, ktoré uprednostňujú zraniteľnosti na základe rizikových faktorov, znížiť svoje vystavenie kybernetickým hrozbám až o 97 %.

2. Vypracujte plán nápravy

Na základe výsledkov a povahy zraniteľností vypracujete podrobný plán nápravy, ktorý definuje potrebné kroky na riešenie každej zraniteľnosti, vrátane pridelenia zodpovedností a stanovenia termínov.

3. Implementujte bezpečnostné kontroly

Na riešenie identifikovaných zraniteľností by podniky mali zaviesť vhodné bezpečnostné kontroly, ako je oprava softvéru, aktualizácia konfigurácií a posilnenie autentifikačných mechanizmov.

4. Sledujte postupy nápravy

Pravidelné monitorovanie nápravných činností zaisťuje, že slabé miesta sa riešia včas, a zároveň pomáha identifikovať potenciálne prekážky, ktoré si môžu vyžadovať dodatočné zdroje alebo pozornosť.

5. Vyhodnoťte stav po náprave

Po dokončení procesu nápravy vykonajte vyhodnotenie, aby ste si overili, či bolu identifikované slabé miesta účinne ošetrené a aby sa odhalili potenciálne problémy, ktoré sa mohli počas implementácie náprav objaviť.

6. Kontinuálna revízia a zlepšovanie bezpečnostných postupov

Výsledky penetračného testovania vám môžu poskytnúť cenné informácie o bezpečnostných postupoch a pomôcť identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Tieto informácie by vám mali slúžiť na zlepšenie bezpečnostných pravidiel, postupov a školiacich programov.

Využitím poznatkov získaných z reportov penetračných testoch môžu podniky vyvíjať a implementovať robustné plány nápravy, neustále zlepšovať svoje bezpečnostné postupy a byť obozretné pred vznikajúcimi kybernetickými hrozbami.

Nie ste si istý, či je váš podnik dostatočne pripravený na riešenie bezpečnostných incidentov? Napíšte našim skúseným bezpečnostným konzultantom, ktorí vám ochotne poradia.

Súvisiace články

Ako proaktívne zvýšiť kybernetickú odolnosť podniku riešeniami SIEM

Riešenia SIEM ponúkajú komplexný prístup ku kybernetickej bezpečnosti od monitorovania v reálnom čase, cez detekcie hrozieb až po adekvátne reakcie na incidenty.

S hackermi treba bojovať ich vlastnými zbraňami

Aby ste sa bránili počítačovým zločincom, musíte sa zamyslieť nad tým, ako uvažujú. Pokročilé hrozby vyžadujú pokročilé riešenia. Patria medzi ne technológie podvádzania a vytvárania návnad, tzv. tokenov na zachytenie škodlivých činiteľov, ktoré umožnia rýchlejšiu detekciu útokov.

Bezpečnosť e-shopov a e-commerce | Incident podcast

Vypočujte si zaujímavý rozhovor venovaný bezpečnosti e-shopov a e-commerce. Ako tieto dve veci spolu súvisia a aké bezpečnostné riziká prinášajú. O tom, čo všetko znamená prechod obchodu do online sveta, aké výhody a nástrahy tento svet skrýva, sa dozviete od Petra Rotha z ANASOFTu.