Ako pripraviť správnu podnikovú stratégiu riešenia bezpečnostných incidentov

26.05.2023

Vo svete, kde je kybernetická hrozba neoddeliteľnou súčasťou podnikania, je správna stratégia riešenia bezpečnostných incidentov nenahraditeľná. Zistite, ako sa môže vaša organizácia účinne pripraviť, reagovať a zvládnuť kybernetické útoky, minimalizovať ich dopad a chrániť svoju reputáciu.

RIEŠENIE BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

V súčasnom digitálnom prostredí sú kybernetické útoky na dennom poriadku. Medzi najčastejšie ciele patria podniky. Napriek maximálnemu úsiliu o nasadenie robustných bezpečnostných opatrení nie je žiadna organizácia úplne imúnna voči riziku kybernetického incidentu.

Riešenie bezpečnostných incidentov zohráva kľúčovú úlohu pri zmierňovaní dopadu škôd a následkov týchto útokov. Vďaka správne definovanej stratégii riešenia incidentov môžu podniky relatívne rýchlo

  • odhaliť,
  • obmedziť
  • a napraviť

narušenia svojej bezpečnosti a minimalizovať tak ich vplyv na obchodné a prevádzkové procesy ako aj reputáciu firmy.

Rozsiahla stratégia riešení incidentov zahŕňa niekoľko dôležitých prvkov vrátane

  • prípravy,
  • detekcie,
  • analýzy,
  • kontroly,
  • odstránenia,
  • obnovy
  • a kontroly po incidente.

Zameraním sa na každý z týchto komponentov sa podniky správne pripravia na zvládnutie neustále sa vyvíjajúcich kybernetických hrozieb.

Príprava je kritickým aspektom riešenia incidentov, pretože vytvára základný predpoklad pre schopnosť podniku efektívne zvládať narušenie bezpečnosti. Príprava zahŕňa

  • vypracovanie plánu riešenia incidentov,
  • vytvorenie špecializovaného tímu riešenia incidentov
  • a vykonávanie pravidelných tréningových cvičení,

 aby sa zabezpečilo, že tím bude pripravený správne a bezodkladne zasiahnuť v prípade incidentu.

1) Detekcia a analýza

zahŕňa monitorovanie systémov podniku z hľadiska príznakov potenciálneho narušenia bezpečnosti a identifikácie povahy, rozsahu a zdroja útoku. Rýchla detekcia a presná analýza sú nevyhnutné na

  • zníženie dopadu útokov,
  • minimalizáciu príležitosti dodatočné narušenia pre útočníkov
  • a zníženie hroziacej škody.

2) Zadržiavanie a odstránenie

obsahuje prijatie jasných opatrení na zabránenie rozšírenia útoku a odstránenie akýchkoľvek škodlivých prvkov, ktoré sa môžu v systémoch podniku vyskytovať po útoku. Tento krok zahŕňa väčšinou

  • izoláciu zasiahnutých častí systému,
  • zaistenie (patching) nechránených alebo zraniteľných častí
  • a odstránenie malvéru.

3) Obnova

sa týka predovšetkým

  • obnovenia zasiahnutých častí systému do ich normálneho stavu,
  • zabezpečenie odstránenia všetkých stôp po útoku
  • a obnovenie štandardných obchodných operácií.

Táto fáza zahŕňa aj nasadenie potrebných vylepšení zabezpečenia systémov, aby sa predišlo ďalším podobným incidentom.

8 KĽÚČOVÝCH KOMPONENTOV EFEKTÍVNEHO PLÁNU RIEŠENIA INCIDENTOV

8 KĽÚČOVÝCH KOMPONENTOV EFEKTÍVNEHO PLÁNU RIEŠENIA INCIDENTOV

Správny plán riešenia incidentov pomáha podnikom efektívne riadiť a redukovať kybernetické hrozby. Aby si podnik zaistil štruktúrovaný a systematický prístup k zvládaniu bezpečnostných incidentov, tento plán by mal zahŕňať nasledovné zložky,:

1. Úlohy a zodpovednosti

Jasné definovanie úloh a zodpovedností členov tímu sú nevyhnutné na zabezpečenie koordinovanej a efektívnej reakcie na bezpečnostný incident. To zahŕňa načrtnutie úloh a zodpovedností členov tímu, ako je manažér riešení incidentov, bezpečnostní analytici a pracovníci IT podpory.

2. Komunikačné protokoly

Vytvorenie jasných komunikačných kanálov a protokolov pre internú aj externú komunikáciu je nevyhnutné na informovanie zainteresovaných strán a na uľahčenie rýchleho rozhodovania počas incidentu. To by malo zahŕňať usmernenia o tom, ako komunikovať s dotknutými klientmi, partnermi a orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj s internými zainteresovanými stranami, ako sú manažment a zamestnanci.

3. Klasifikácia incidentov

Vývoj konzistentného a štandardizovaného systému na klasifikáciu bezpečnostných incidentov na základe faktorov, ako je závažnosť, dopad a potenciálne poškodenie, môže podnikom pomôcť uprednostniť ich reakcie a efektívne alokovať zdroje. Tento klasifikačný systém by mal byť v súlade s odvetvovými štandardmi a osvedčenými postupmi.

4. Postupy detekcie a hlásenia

Načrtnutie procesov zisťovania a hlásenia potenciálnych bezpečnostných incidentov je kľúčové pre zabezpečenie rýchlej a adresnej reakcie. To by malo zahŕňať postupy na monitorovanie a analýzu bezpečnostných protokolov, ako aj usmernenia na hlásenie incidentov príslušným interným a externým stranám.

5. Postupy reakcie na incidenty

Podrobný popis podrobných postupov na rôzne typy bezpečnostných incidentov môže pomôcť zabezpečiť konzistentnú a účinnú reakciu. Tieto postupy by mali zahŕňať všetky fázy procesu reakcie na incident, vrátane detekcie, analýzy, obmedzenia, odstránenia, obnovy a kontroly po incidente.

6. Postupy eskalácie

Definovanie jasných postupov eskalácie pre incidenty, ktoré si vyžadujú zapojenie vyššieho manažmentu alebo externých zložiek, ako sú orgány činné v trestnom konaní alebo špecializovaní poskytovatelia služieb kybernetickej bezpečnosti, môžu podnikom pomôcť efektívnejšie reagovať na komplexné alebo vysoko zasahujúce incidenty.

7. Právne a regulačné požiadavky

Začlenenie príslušných právnych a regulačných požiadaviek na riešenie bezpečnostných incidentov, ako sú zákony o oznamovaní narušenia a predpisy špecifické pre dané odvetvie, môže podnikom pomôcť zachovať súlad a vyhnúť sa možným sankciám alebo poškodeniu dobrého mena.

8. Školenie a informovanosť

Pravidelné vykonávanie školení a programov na zvyšovanie povedomia pre členov tímu reakcie na incidenty a zamestnancov môže zabezpečiť, že sú oboznámení s plánom reakcie na incidenty a sú pripravení konať rýchlo a efektívne, keď dôjde k bezpečnostnému narušeniu.

Implementácia komplexného plánu riešenia incidentov je kritickým krokom pri posilňovaní podnikovej kybernetickej bezpečnosti a podpore proaktívnej obrany proti neustále sa vyvíjajúcej oblasti kybernetických hrozieb.

6 KROKOV EFEKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE S EXTERNÝMI PARTNERMI PRI KYBERNETICKÝCH HROZBÁCH

6 KROKOV EFEKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE S EXTERNÝMI PARTNERMI PRI KYBERNETICKÝCH HROZBÁCH

Spolupráca s externými partnermi dokáže výrazne zlepšiť schopnosti podnikov adekvátne reagovať na incidenty a zároveň aj vybudovať komplexnejšiu ochranu pred kybernetickými hrozbami. Využitím odborných znalostí a zdrojov, ktorými disponujú externí partneri môžu podniky

  • získať cenné poznatky,
  • získať prístup k špecializovaným zručnostiam
  • a posilniť svoju celkovú pozíciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Tu je niekoľko spôsobov, ako môže byť spolupráca s externými partnermi pre podniky informatívna a užitočná:

1. Zdieľanie spravodajských informácií o hrozbách

Vďaka partnerstvám s inými podnikmi, organizáciami, združeniami alebo špecializovanými firmami zaoberajúcimi sa kybernetickou bezpečnosťou môžu podniky získať prístup k obsažným údajom o potenciálnych alebo vznikajúcich hrozbách. Tieto informácie pomáhajú podnikom

  • lepšie pochopiť súčasné prostredie hrozieb,
  • identifikovať formujúce trendy
  • a proaktívne riešiť potenciálne zraniteľné miesta skôr, ako ich môžu zneužiť útočníci.

2. Prístup k špecializovaným odborným znalostiam

Incidenty kybernetickej bezpečnosti zahŕňajú širokú škálu zložitých a špecializovaných hrozieb, ktoré si často vyžadujú expertné znalosti presahujúce možnosti interného IT tímu podniku. Spolupráca s externými partnermi, ako sú

  • konzultanti v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • alebo poskytovatelia riadených bezpečnostných služieb (MSSP),

umožní prístup k špecializovaným zručnostiam a znalostiam, ktoré pomáhajú výrazne zlepšiť schopnosti podniku riešiť incidenty.

3. Podpora riešení incidentov

V prípade narušenia bezpečnosti môžu externí partneri poskytnúť cennú podporu a zdroje, ktoré pomôžu podnikom efektívnejšie zvládnuť incident. To zväčša zahŕňa

  • pomoc pri forenznej analýze,
  • poskytovanie právnych a regulačných usmernení
  • alebo ponúkanie podpory vzťahov s verejnosťou, ktorá pomôže minimalizovať negatívne následky incidentu na reputáciu podniku.

4. Využitie externých nástrojov a zdrojov

Spolupráca s partnermi umožňuje podnikom získať prístup k pokročilým nástrojom a zdrojom, ktoré môžu zlepšiť ich schopnosti reagovať na incidenty. Podniky môžu napríklad využiť

  • externé platformy pre spravodajstvo o kyberbezpečnostných hrozbách,
  • riešenia manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM)
  • alebo softvéru pre riešenie incidentov, ktorý poskytujú špecializovaní predajcovia.

5. Benchmarking a osvedčené postupy

Partnerské spolupráce otvárajú aj cestu k výmene poznatkom o osvedčených postupoch a pomôcť podnikom porovnať ich pripravenosť a schopnosti riešiť incidenty s inými podnikmi. Výmena skúseností umožňuje podnikom identifikovať nedostatky a to tak, aby ich stratégie pri zasahovaní proti incidentom boli v súlade s najnovšími odvetvovými štandardmi.

6. Medzisektorová spolupráca

Kybernetické hrozby vždy prekračujú hranice odvetvia, v ktorom podnik pôsobí. To znamená, že spolupráca s partnermi z rôznych sektorov umožní komplexnejšie pochopiť povahu hrozieb, ich ciele a tým pádom uľahčiť vývoj inovatívnych a účinných ochranných stratégií.

DÔLEŽITOSŤ PRAVIDELNÝCH AKTUALIZÁCIÍ A ŠKOLENÍ ZAMESTNANCOV

DÔLEŽITOSŤ PRAVIDELNÝCH AKTUALIZÁCIÍ A ŠKOLENÍ ZAMESTNANCOV

Jedným z nezanedbateľných aspektov posilnenia podnikovej kybernetickej bezpečnosti a riadenia riešení incidentov je zabezpečenie aktuálnosti bezpečnostnej infraštruktúry podniku a pripravenosti zamestnancov na neustále sa meniace prostredie kybernetických hrozieb. Pravidelné aktualizácie a školenia zamestnancov sú základnou súčasťou podnikovej iniciatívy

  • udržania proaktívnej ochrany
  • a obmedzenia rizík spojených s kybernetickými útokmi.

A) Pravidelné aktualizácie

Kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a každý deň sa objavujú

  • nové zraniteľnosti,
  • vektory útokov
  • a škodlivé nástroje.

Aby si podniky udržali náskok pred týmito hrozbami, musia si pravidelne aktualizovať svoju bezpečnostnú infraštruktúru vrátane softvéru, hardvéru a sieťových komponentov. Pravidelné aktualizácie zväčša zahŕňajú

  • nasadenie bezpečnostných záplat,
  • aktualizáciu antivírusových systémov a systémov detekcie narušenia
  • a zabezpečenie toho, aby bezpečnostné politiky a postupy podnikov zostali aktuálne a účinné.

Rovnako dôležitá je aj podniková aktualizácia plánu reakcií na incidenty, nakoľko nové hrozby ako aj zmeny v infraštruktúre podniku si vyžadujú revíziu plánu. Vykonávanie pravidelných kontrol a aktualizácií plánu riešení incidentov pomáha zabezpečiť, že zostane v súlade s rizikovým profilom podniku a najnovšími osvedčenými postupmi kyberbezpečnosti.

B) Školenia zamestnancov

Zamestnanci sú často v prvej línii ochrany proti kybernetickým hrozbám. Aj preto sú dôležité pravidelné školenia a eventy na zvyšovanie povedomia o bezpečnostných hrozbách a útokoch. Vnútropodnikové vzdelávanie pomáha zamestnancom nadobudnúť znalosti a zručnosti potrebné na identifikáciu potenciálnych bezpečnostných incidentov a ako na ne efektívne reagovať.

Školenia by mali obsiahnuť témy, ako je

  • rozpoznanie pokusov o phishing,
  • nácvik bezpečnej správy hesiel
  • a pochopenie správnych postupov na hlásenie podozrení na bezpečnostné incidenty.

Okrem pravidelných školení by sa podniky mali zamerať aj pravidelné vykonávanie simulovaných kybernetických útokov, ako sú napríklad phishingové cvičenia alebo simulované bezpečnostné incidenty. Tieto simulácie môžu pomôcť zamestnancom precvičiť si zručnosti, ktoré sú súčasťou podnikovej stratégie riešení incidentov.

Podniky by mali byť za každých okolností dostatočne informované o vznikajúcich hrozbách a najnovších overených postupoch ako predchádzať kybernetickým hrozbám, a zároveň vykonávať pravidelné prehodnocovanie rizík a revidovať svoju stratégiu reakcií na incidenty. Prijatím proaktívneho a kolaboratívneho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti sa podniky dokážu pripraviť na útoky a ako aj minimalizáciu škody, ktorú môžu napáchať.

V súčasnosti sa kyberbezpečnosť už netýka len IT oddelení, ale je zodpovednosťou každého jedného zamestnanca. Aj preto pravidelné preškoľovanie zamestnancov a bezpečnostné cvičenia patria do proaktívnej stratégie kybernetickej bezpečnosti podniku.

Nie ste si istý, či je váš podnik dostatočne pripravený na riešenie bezpečnostných incidentov? Napíšte našim skúseným bezpečnostným konzultantom, ktorí vám ochotne poradia.

Súvisiace články

Ako proaktívne zvýšiť kybernetickú odolnosť podniku riešeniami SIEM

Zistite ako môžete proaktívne zabezpečiť svoju odolnosť voči kybernetickej bezpečnosti pomocou riešení SIEM, vrátane kľúčových funkcií a výhod, výberu správneho SIEM riešenia a integrácie s inými nástrojmi kybernetickej bezpečnosti pre vytvorenie robustnej ochrany.

Ako využiť penetračné testovanie na ochranu pred kybernetickými hrozbami

V dnešnom digitálnom veku je kybernetická bezpečnosť nevyhnutná pre každé podnikanie a penetračné testovanie je jednou z kľúčových stratégií proaktívnej ochranny. Ako funguje penetračné testovanie, aké sú jeho rôzne typy a ako môže pomôcť vašej firme identifikovať slabé miesta a posilniť bezpečnosť vašej infraštruktúry.

Iba 42 % zamestnancov dodržiava bezpečnostné opatrenia firmy. Ako predísť hroziacemu problému?

Českej republike má podľa štúdie zhruba polovica zamestnancov pozitívny prístup k opatreniam pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti. Podľa 52 % zamestnancov sú bezpečnostné pravidlá vo firmách dôležité pre ochranu dát a zdrojov spoločnosti.