Kvalita softvérového vývoja produktov potvrdená ISO normou 25000

16.09.2020

ISO 25000Spoločnosť ANASOFT koncom augusta úspešne absolvovala certifikačný audit vykonaný firmou T-CERT a získala tak na nasledujúce tri roky certifikát potvrdzujúci kvalitu vyvíjaných softvérových produktov. 

Štandardy spadajúce pod ISO/IEC 25000, známe tiež ako SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation), vytvárajú spoločný rámec na hodnotenie kvality softvérových produktov.

Hodnotenie kvality produktu spočíva v hodnotení jednotlivých charakteristík a sub-charakteristík produktu, ktorými sa pri jeho vývoji zaoberáme ako napr. samotná funkčnosť produktu, jeho výkonnosť, kompatibilita, použiteľnosť, spoľahlivosť, udržateľnosť, prenositeľnosť a v neposlednom rade aj bezpečnosť produktu. 

Získaním tohto certifikátu tak opäť raz potvrdzujeme, že kvalita ako aj bezpečnosť našich produktov je u nás na prvom mieste a že sa zaoberáme nielen kvalitou na úrovni procesov, ale aj na úrovni samotného softvérového vývoja našich produktov.

Pridanou hodnotou je najmä:

  • garancia kvality softvérového produktu našim zákazníkom,
  • detekcia a oprava chýb v prvých štádiách životného cyklu produktu, ladenie chýb softvérového produktu pred dodaním, čo znamená úsporu nákladov v nasledujúcej fáze údržby
  • posudzovanie a kontrola výkonnosti a funkčnosti vyvinutého softvérového produktu a zabezpečenie toho, aby bol schopný generovať správne výsledky s prihliadnutím na stanovené časové a zdrojové obmedzenia,
  • zabezpečenie toho, aby vyvinutý softvérový produkt spĺňal požiadavky na bezpečnosť (dôvernosť, integrita, pravosť, trasovateľnosť a i.).
  • kontrola, či produkt bude môcť byť uvedený do produkčnej prevádzky bez ohrozenia iných systémov a pri zachovaní kompatibility s požadovanými rozhraniami.