Zákaznícky onboarding v digitálnom veku: Ako ECM systémy zlepšujú zákaznícku skúsenosť

21.05.2024

Onboarding zákazníkov predstavuje dôležitú súčasť obchodného procesu, ktorý môže rozhodnúť o úspechu či neúspechu firmy. Digitalizácia tohto procesu sa stáva nevyhnutnosťou, nakoľko zákazníci očakávajú rýchle, efektívne a bezproblémové služby od prvého kontaktu so spoločnosťou.

 

Význam digitalizácie v procese onboardingu zákazníkov

Digitalizácia onboardingového procesu prináša množstvo výhod, ktoré zefektívňujú a urýchľujú tento krok vo vzťahu medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi. Tradičné onboardingové metódy, založené na papierových dokumentoch a manuálnych postupoch, sú často časovo náročné a náchylné na chyby. Digitalizácia umožňuje automatizáciu a optimalizáciu týchto procesov, čím sa znižuje administratívna záťaž a zvyšuje sa presnosť a rýchlosť spracovania.

Dôležitosť prvého dojmu a jeho vplyv na zákaznícku vernosť

Prvý dojem je kľúčovým faktorom, ktorý môže ovplyvniť ďalší vývoj vzťahu medzi zákazníkom a firmou. Onboardingový proces je často prvým konkrétnym kontaktom zákazníka s firmou, a preto je dôležité, aby bol tento zážitok pozitívny.

Ak je onboardingový proces zložitý, neefektívny alebo nepríjemný, môže to zákazníka odradiť a viesť k jeho odchodu ku konkurencii. Naopak, rýchly, jednoduchý a personalizovaný onboarding môže výrazne zvýšiť spokojnosť zákazníka, jeho lojalitu a ochotu odporúčať spoločnosť ďalej.

Digitalizácia onboardingového procesu pomocou ECM a digitálnych podpisov hrá významnú úlohu pri tvorbe tohto pozitívneho dojmu. Zákazníci oceňujú pohodlie a rýchlosť digitálnych riešení, čím sa zvyšuje ich spokojnosť a vernosť. Investícia do moderných technológií a automatizácie onboardingu tak prináša dlhodobé výhody v podobe zvýšenej zákazníckej bázy a posilnenia konkurenčnej výhody.

Význam onboardingového procesu zákazníka

Správne navrhnutý onboardingový proces garantuje spokojnosť zákazníka. Onboardingový proces je séria krokov a postupov, ktoré majú za cieľ uviesť nového zákazníka do sveta produktov alebo služieb spoločnosti.

Tento proces začína okamihom, keď zákazník prejaví záujem o produkt alebo službu a pokračuje až po úplnú integráciu zákazníka, kedy je schopný plne využívať ponúkané produkty alebo služby. Onboarding zahŕňa rôzne úlohy ako sú

 • registrácia,
 • overovanie totožnosti,
 • podpisovanie zmlúv,
 • poskytovanie potrebných informácií
 • a školenia.

vplyv onboardingového procesu

Prvý dojem je rozhodujúci a onboardingový proces je často prvou priamou skúsenosťou, ktorú zákazník s firmou má. Ak je efektívny, zákazník sa cíti vítaný a podporovaný. Rýchly a bezproblémový onboarding vysiela zákazníkom signál, že spoločnosť je profesionálna a spoľahlivá. Personalizovaný prístup, ktorý berie do úvahy individuálne potreby klientov, môže ďalej posilniť jeho pozitívny dojem a zvýšiť jeho angažovanosť.

Na druhej strane, ak je onboarding

 • zložitý,
 • pomalý
 • alebo neprehľadný,

má za následok frustráciu a sklamanie. Zákazníci môžu začať pochybovať o kompetenciách firmy a jej schopnosti poskytnúť kvalitné služby. Negatívne skúsenosti počas onboardingu môžu viesť k odchodu zákazníka ešte predtým než začne reálne využívať produkty alebo služby.

Dôsledky zlého onboardingU

Zlý onboarding môže máva nepríjemné dôsledky. Strata potenciálnych zákazníkov je číslo 1. Ak zákazník nie je spokojný s prvými krokmi interakcie s firmou, je vysoká pravdepodobnosť, že sa rozhodne pre konkurenčnú ponuku. Táto strata je zvlášť bolestivá, pretože náklady na získanie nového zákazníka sú často vyššie ako náklady na udržanie už existujúceho.

Výzvy tradičného onboardingu

Aj keď onboarding je nevyhnutný pre úspešnú akvizíciu a udržanie klientov, tradičné metódy môžu byť problematické. Tieto metódy často zahŕňajú

 • manuálnu prácu,
 • sú časovo náročné
 • a náchylné na chyby,

čo vedie k nepríjemným skúsenostiam pre zákazníkov. 

Manuálna práca a jej časová náročnosť

Tradičný onboarding je často založený na manuálnych postupoch. Zamestnanci musia ručne spracovávať dokumenty, ktoré zákazníci predložia alebo vypíšu, čo zväčša zahŕňa

 • registráciu,
 • overovanie údajov
 • a administratívne úlohy.

Tento spôsob práce je veľmi časovo náročný a máva za následok prestoje alebo omeškania.

Časová náročnosť manuálnej práce ovplyvňuje nielen zamestnancov, ktorí sú preťažení opakujúcimi sa a rutinnými úlohami, ale aj samotných klientov, ktorí musia čakať dlhšie, kým budú ich údaje spracované. Aj to sa podpisuje pod frustráciu a nespokojnosť klientov, čo sú presne emócie, korým by sa mal dobre nastavený onboardingový proces vyhnúť.

Chybovosť a riziko nesprávnych údajov

Manuálne zadávanie a prepisovanie údajov je náchylné na chyby. Pri prepisovaní informácií z jedného dokumentu do druhého dochádza k preklepom, nesprávnemu zadaniu údajov alebo iným chybám, ktoré môžu mať potenciálne aj vážne následky. Nesprávne údaje môžu viesť k problémom v ďalších fázach spolupráce so zákazníkom, čo môže naštrbiť klientovu dôveru k firme.

Okrem toho, ak sa chyby včas neodhalia, vzniká nutnosť dodatočného spracovania a opravovania, čo ešte viac predlžuje celý proces a zvyšuje náklady. Chybovosť pri manuálnom spracovaní údajov môže tiež ohroziť integritu a dôveryhodnosť údajov, čo je neakceptovateľné najmä v prípade citlivých informácií.

Nepríjemné skúsenosti zákazníkov

Tradičný onboarding často vyžaduje fyzické podpisovanie dokumentov, čo už je v súčasností pre zákazníkov nepohodlné a časovo náročné. Zákazníci musia tlačiť, podpisovať, skenovať a posielať dokumenty, čím sa zvyšuje administratívna záťaž na oboch stranách. Tento prístup môže byť obzvlášť nepríjemný pre zákazníkov, ktorí nemajú prístup k tlačiarňam a skenerom alebo preferujú digitálne riešenia.

Okrem toho, fyzické dokumenty sa môžu ľahko stratiť alebo znehodnotiť, čo pridáva ďalšie problémy a oneskorenia. Zákazníci dnes očakávajú rýchle a bezproblémové služby, a preto by sa firmy mali snažiť eliminovať nepotrebné kroky.

Výhody digitálnej transformácie onboardingu

Digitalizácia onboardingu je zásadným krokom pre každú firmu, ktorá chce držať krok s modernými trendmi a zabezpečiť najvyššiu úroveň služieb a komfortu pre svojich zákazníkov. Aj preto je dôležité, aby bol v súčasnosti onboarding

 • rýchly,
 • efektívny
 • a bezchybný.

Digitalizácia tohto procesu prináša množstvo výhod, ktoré zlepšujú celkovú efektivitu firmy, znižujú riziko chýb a zvyšujú pohodlie pre zákazníkov. Týmto spôsobom spoločnosti nielen zvyšujú svoju produktivitu, ale aj budujú silnejší vzťah so svojimi klientmi hneď od začiatku ich spolupráce.

Zvýšená efektivita a rýchlosť procesu

Jedným z najväčších prínosov digitalizácie je zvýšenie efektivity a rýchlosti onboardingu. Automatizácia úloh, ktoré boli predtým vykonávané manuálne, umožňuje rýchlejšie spracovanie informácií a znižuje čas potrebný na dokončenie jednotlivých krokov. To znamená, že zákazníci môžu rýchlejšie prejsť celým procesom onboardingu a bez zbytočných prestojov začať využívať zakúpené produkty alebo služby.

Napríklad, digitálne spravovanie obsahu prostredníctom ECM systémov umožňuje rýchle vyhľadávanie a zdieľanie dokumentov medzi rôznymi oddeleniami, čím sa eliminujú časové oneskorenia spôsobené manuálnym prenosom informácií. Rovnako, digitálne podpisy umožňujú okamžité overenie a schválenie dokumentov, čím sa odstráni potreba čakať na fyzické podpisy a poštové doručenie.

Minimalizácia chýb prostredníctvom automatizácie

Automatizácia procesov je zásadným faktorom pri minimalizácii chýb, ktoré sú bežné pri manuálnom spracovaní údajov. ECM systémy umožňujú automatické prenosy a synchronizácie údajov, čím znižujú riziko preklepov a nesprávnych údajov. Automatizované kontroly a validácie údajov zabezpečujú, že informácie sú presné a konzistentné naprieč celým systémom.

Napríklad, pri registrácii nových zákazníkov môže ECM systém overovať zadané údaje v reálnom čase a okamžite upozorniť na nezrovnalosti alebo chýbajúce informácie. Týmto spôsobom sa chyby identifikujú a opravujú ešte predtým, než by mohli spôsobiť vážnejšie problémy.

Jednoduchosť a pohodlie pre zákazníkov

Digitalizácia onboardingu prináša výrazné zlepšenia aj z pohľadu zákazníka. Online formuláre, digitálne podpisy a automatizované procesy umožňujú zákazníkom pohodlne a rýchlo dokončiť onboarding bez nutnosti návštevy fyzických pobočiek alebo zbytočného zasielania papierových dokumentov.

Zákazníci môžu vyplniť potrebné formuláre a podpísať dokumenty kedykoľvek a kdekoľvek. Digitálne spracovanie dokumentov navyše umožňuje zákazníkom ľahký prístup k ich dokumentom a informáciám prostredníctvom zabezpečených online portálov. Tento prístup k informáciám v reálnom čase znižuje potrebu kontaktovať zákaznícku podporu a urýchľuje riešenie akýchkoľvek otázok alebo problémov.


Digitálna správa obchodných dokumentov

Elektronické spravovanie obsahu (ECM) je kľúčovou technológiou, ktorá umožňuje firmám efektívne spravovať dokumenty a dáta v digitálnej podobe. V rámci onboardingového procesu prináša ECM množstvo výhod, ktoré zjednodušujú prácu zamestnancov a zlepšujú skúsenosti zákazníkov.

Výhody ECM v onboardingovom procese

Implementácia ECM v onboardingovom procese prináša niekoľko kľúčových výhod, ktoré zlepšujú efektivitu a skúsenosti zákazníkov. Tieto výhody zahŕňajú:

1. Centralizované ukladanie dokumentov

Jednou z najväčších výhod ECM je centralizované ukladanie dokumentov. Všetky dokumenty potrebné pre onboarding sú uložené na jednom mieste, čo zjednodušuje ich správu a prístupnosť. Centralizované úložisko eliminuje potrebu fyzického skladovania dokumentov a znižuje riziko straty alebo poškodenia papierových záznamov.

2. Ľahký prístup k dokumentom pre zákazníkov a zamestnancov

ECM systémy umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k dokumentom pre všetkých oprávnených používateľov. Zákazníci môžu prostredníctvom online portálov bezpečne nahrávať, prezerať a podpisovať dokumenty, čo výrazne zvyšuje ich pohodlie. Zamestnanci majú okamžitý prístup k potrebným informáciám a tým sa zefektívňuje ich práca a umožňuje sa tiež rýchlejšie vybavenie požiadaviek zákazníkov.

3. Nastavenie prístupových práv

Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií je v digitálnom veku mimoriadne dôležitá. ECM systémy umožňujú detailné nastavenie prístupových práv pre jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že iba oprávnené osoby majú prístup k určitým dokumentom alebo informáciám. Nastavenie prístupových práv tiež zvyšuje bezpečnosť dát a znižuje riziko neoprávneného prístupu alebo úniku informácií.

4. Automatizácia procesov a pracovných postupov

ECM systémy často obsahujú nástroje na automatizáciu pracovných procesov. Automatizácia umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie úloh, ako je napríklad overovanie a schvaľovanie dokumentov. Tento prístup znižuje manuálnu prácu a minimalizuje riziko chýb, čím prispieva k hladšiemu priebehu onboardingového procesu.

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti

V digitálnom veku je zlepšenie skúseností klientov kľúčovým faktorom, ktorý môže ovplyvniť úspech alebo neúspech podniku. Digitalizácia onboardingu prináša množstvo výhod, ktoré výrazne zlepšujú zážitok zákazníkov. 

1. Rýchlejšie a efektívnejšie procesy

Jednou z najväčších výhod digitalizácie onboardingového procesu je zvýšenie rýchlosti a efektivity. Automatizácia rutinných úloh, ako sú overovanie údajov, spracovanie dokumentov a schvaľovanie žiadostí, výrazne znižuje čas potrebný na dokončenie týchto úloh. Zákazníci môžu očakávať rýchlejšiu odozvu a kratšie čakacie doby, čo zvyšuje ich spokojnosť.

Napríklad, namiesto manuálneho overovania totožnosti zákazníka môžu digitálne systémy automaticky porovnávať predložené dokumenty s databázami v reálnom čase. Tento proces nielenže urýchľuje onboarding, ale tiež minimalizuje chyby a zvyšuje presnosť overenia. Výsledkom je hladší a bezproblémovejší onboarding, ktorý zákazníkov uisťuje o profesionalite a spoľahlivosti spoločnosti.

2. Jednoduchšia a pohodlnejšia registrácia

Digitalizácia onboardingu umožňuje zákazníkom pohodlnejšiu a jednoduchšiu registráciu. Online formuláre a digitálne podpisy nahrádzajú tradičné papierové dokumenty, čo zákazníkom šetrí čas a úsilie. Registrácia môže byť vykonaná z pohodlia domova alebo kancelárie, kedykoľvek to zákazníkom vyhovuje, čo zvyšuje ich komfort a spokojnosť.

Okrem toho, digitálne systémy môžu ponúkať personalizované skúsenosti. Na základe údajov zhromaždených počas registrácie môžu systémy poskytovať relevantné informácie a odporúčania, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám zákazníkov. Táto personalizácia zvyšuje angažovanosť zákazníkov a posilňuje ich vzťah k firme.

3. Zabezpečenie dôveryhodnosti a bezpečnosti

Bezpečnosť a dôveryhodnosť sú kritické aspekty každého onboardingového procesu. Digitalizácia prináša pokročilé bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia citlivé údaje zákazníkov a zaručujú integritu celého procesu. Digitálne podpisy zabezpečujú autenticitu a integritu dokumentov, čím eliminujú potrebu fyzických podpisov, ktoré môžu byť ľahko sfalšované.

Elektronické spravovanie obsahu (ECM) umožňuje centralizované a bezpečné ukladanie všetkých dokumentov a údajov. Prístupové práva môžu byť detailne nastavené, aby zabezpečili, že iba oprávnené osoby môžu pristupovať k citlivým informáciám. Okrem toho, moderné ECM systémy často zahŕňajú pokročilé šifrovacie technológie, ktoré chránia údaje pred neoprávneným prístupom a kybernetickými hrozbami.

Ako digitalizovať onboarding klientov

Úspešná digitalizácia onboardingového procesu je nevyhnutná pre moderné firmy, ktoré sa snažia zlepšiť svoje postupy a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Tento proces si vyžaduje dôkladnú prípravu a systematický prístup, aby bol efektívny a priniesol očakávané výsledky. Od analýzy súčasného stavu až po implementáciu a testovanie nových riešení, každý krok je kľúčový pre dosiahnutie hladkého a bezproblémového onboardingového zážitku pre klientov.

Analýza a plánovanie súčasného stavu

Prvým krokom pri digitalizácii onboardingového procesu je dôkladná analýza a plánovanie súčasného stavu. Tento krok zahŕňa

 • preskúmanie existujúcich postupov,
 • identifikáciu slabých miest
 • a pochopenie potrieb zákazníkov a zamestnancov.

Cieľom je získať jasný obraz o tom, ktoré časti procesu potrebujú zlepšenie a aké problémy je potrebné riešiť. Počas tejto fázy je užitočné zhromaždiť spätnú väzbu od zákazníkov a zamestnancov, ktorí sú priamo zapojení do onboardingu. Identifikujte, kde dochádza k oneskoreniam, aké sú hlavné príčiny chýb a ktoré kroky sú pre zákazníkov najviac frustrujúce. Táto analýza vám umožní stanoviť jasné ciele a priority pre digitalizáciu.

Výber správnych nástrojov A systémov pre digitalizáciu

Po dôkladnej analýze a plánovaní je ďalším krokom výber správnych nástrojov a technológií pre digitalizáciu onboardingu. Existuje mnoho rôznych softvérových riešení, ktoré môžu podporiť digitálny onboarding, vrátane

 • ECM systémov,
 • digitálnych podpisov,
 • automatizovaných pracovných postupov,
 • ERP a
 • CRM systémov.

Pri výbere nástrojov je dôležité zvážiť ich kompatibilitu s existujúcimi systémami a ich schopnosť splniť špecifické potreby firmy. Hlavnými kritériami pre nájdenie správneho riešenia býva jeho

 • flexibilnosť,
 • škálovateľnosť
 • a užívateľska prívetivosť. 

Implementácia a testovanie nových riešení

Po výbere správnych nástrojov a systémov nasleduje fáza implementácie a testovania. Implementácia zahŕňa nasadenie vybraných nástrojov a ich integráciu do existujúcich systémov a procesov. Je dôležité zabezpečiť, aby implementácia prebiehala hladko a aby všetci zamestnanci boli oboznámení s novými technológiami a postupmi.

Testovanie je kritickým krokom, ktorý zabezpečuje, že nové riešenia fungujú správne a spĺňajú stanovené ciele. Počas testovania sa overí, či sú všetky funkcie nástrojov plne funkčné a či systém pracuje bez chýb. Testujú rôzne scenáre a prípadové štúdie, aby sa identifikovali potenciálne problémy a mohli sa včas vyriešiť.

Sledovanie výsledkov a optimalizácia procesu

Po úspešnej implementácii a testovaní je nevyhnutné sledovať výsledky a neustále optimalizovať proces. Monitoruje sa výkon nových riešení a analyzujte, ako ovplyvňujú efektivitu onboardingového procesu a spokojnosť zákazníkov. Používajú sa metriky, ako sú

 • čas spracovania, počet chýb,
 • miera dokončenia onboardingu
 • a spätná väzba od zákazníkov.

Na základe získaných dát sa následne identifikujú oblasti, ktoré môžu byť ešte zlepšené. Neustále sa optimalizujú procesy, aby sa zabezpečilo, že onboarding bude čo najefektívnejší a najpohodlnejší pre zákazníkov. Prispôsobia sa  nástroje a postupy na základe spätnej väzby a technických inovácií, aby firmy zostávali konkurencieschopné a ponúkali najlepšiu možnú zákaznícku skúsenosť. Aj preto digitalizácia onboardingového procesu nie je jednorazová úloha, ale nepretržitý proces

Súvisiace články

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Digitálne podpisy skúmame od roku 2012

Digitálne podpisovanie sa rýchlo stáva novou normou nielen v podnikaní, ale aj v rámci bežnej administratívy. Čo je to vlastne DVP a môžeme si byť istí, že je bezpečný?

AKO SKROTIŤ CHAOS VO FIREMNÝCH DOKUMENTOCH

V každej firme vznikajú nedorozumenia pri práci s dokumentami. Ak sa vám zdá, že ste v práci neustále zavalení haldami dokumentov, e-mailov, prezentácií a rôznych digitálnych materiálov, potom je veľmi pravdepodobné, že ste sa ocitli uprostred chaosu obsahu.

KRIMINALISTICKÝ A EXPERTÍZNY ÚSTAV PZ: KAŽDÝ PODPIS JE INDIVIDUÁLNYM PREJAVOM PODPISOVÉHO SPRÁVANIA DANEJ OSOBY

V pokračovaní rozhovoru s oddelením písmoznalectva a jazykovej expertízy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sa dozviete, ako písmoznalci podpisy skúmajú a čo z podpisu dokážu vyčítať. Na otázky odpovedá expertka oddelenia mjr. Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD.