Účtovná uzávierka v ERP systéme FINUS

17.03.2023

Účtovná závierka je posledný krok aktívnej práce s dokladmi predošlého účtovného obdobia. Po úspešnom zvládnutí sú zaúčtované údaje uzatváraného obdobia nemenné.

Ak si to situácia vyžaduje, je možné všetky kroky závierky odvolať a opätovne spustiť.

V informačném systému FINUS je zvládnutie účtovnej závierky veľmi jednoduché, užívateľsky prívetivé a nenáročné.

Účtovná uzávierka pozostáva z týchto základných krokov:

  1. Kontrola všetkých priebežných uzávierok a správnosti nastavenia prenosových účtov účtovnej osnovy
  2. Uzatvorenie účtov Súvahových a uzatvorenie účtov Uzávierkových
  3. Aktualizácia uzávierkových zostáv, ich prepočet a odoslanie v požadovanom formáte
  4. Otvorenie účtov v novom roku
  5. Prenos saldo-konto
  6. Potvrdenie závierky, t. j. jej uzamknutie

 

Kontrola účtovných dokladov

Skontrolovať správnosť účtovania vo FINUSe uľahčuje množstvo podkladov, okien a výstupov, ako napr. Účtovný denník, Hlavná kniha, Obratová predvaha, Výpisy dokladov a účtov, Saldo-konto a ďalšie.

Výpočet koncoročných zostáv (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky)

 

Spusteniu výpočtu koncoročných zostáv predchádza ich definícia a prepočet. V IS FINUS je výkazníctvu venovaná osobitná záložka VÝKAZNÍCTVO.

 

Pokiaľ z legislatívneho hľadiska nedošlo k zmene výkazov, nie potrebná ich aktualizácia. Dostupnosť verzií a ich aktualizácia sa nachádza v časti Výkazníctvo – Aktualizácia výkazov.

 

Prepočet Súvahy, Výkazu ziskov a strát sa nachádza v časti Výkazníctvo – „Tlač – hl. výstupov“.

 

Ročná uzávierka

Ročná uzávierka pozostáva zo 4. krokov. Pred spustením uzávierky je možné určiť, či sa budú kroky spúšťať za Aktuálny subjekt, Moje subjekty alebo Skupina subjektov.

Aktuálny subjekt - uzávierka zbehne v subjekte, v ktorom sa aktuálne nachádzate.

Moje subjekty  - uzávieka zbehne v subjektoch, na ktoré máte právo.

Skupina subjektov - uzávierka zbehne v subjektoch, ktoré sú nastavené vo zvolenej skupine subjektov (a na ktoré máte právo).

Krok č. 1 Priebežná uzávierka

V tomto kroku sa zisťujú stavy dokladov patriacich pod uzávierku.

 

Krok č.2 Uzavretie účtov, vytvorenie súvahového uzávierkového dokladu  a dokladu ziskov a strát

V druhom kroku sa  uzavrú všetky účty a vytvorí sa uzávierkový doklad súvahový a uzávierkový doklad ziskov a strát.

 

Krok č.3 Prevod stavov do nového účtovného roka: xy, prevod zostatkov saldo - kontných účtov

V tomto kroku sa vytvára doklad počiatočných stavov pre nasledujúci rok a prenášajú sa stavy saldokonta.

 

Krok č. 4 Uzavretie obdobia

Na záver sa vykonáva uzamknutie roku. Vykonanie sa zobrazí označením poľa Uzávierka vykonaná. Po tomto zásahu už nie je možné meniť doklady vložené pred uzávierkou.

Elektronické odoslanie daňových dokumentov 

Daňové dokumenty sa odovzdávajú Finančnej správe buď vo formáte xml alebo cez aplikáciu eDane. Aplikácia sa otvára rovno z IS FINUS, bez potreby vopred inštalovanej aplikácie eDane. 

Proces I70 Účtovná závierka účinná od 31.12.2014 otvorí aplikáciu eDane s vyplneným príslušným formulárom Účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky alebo Účtovnej závierky podnikateľov v PÚ.

Konkrétny formulár sa zvolí na základe toho, ktorý typ výkazu bol použitý pri prepočte súvahy.

Proces na pozadí vytvára xml súbor. Tento xml súbor sa nachádza v adresári Finus\DRSR a jeho názov je dw_r_uczav_xml.xml. V prípade potreby je možné použiť súbor xml k odovzdaniu účtovnej závierky.

 

Poznámky sa vkladajú ako samostatná PDF príloha k ročnej závierke.

Samotná tlač zostáv či už na tlačiareň alebo do PDF je dostupná  priamo z aplikácie eDane.