Modul Služby

Modul Služby rieši problematiku rôznych typov služieb. Či už personálny leasing, sťahovanie, skladovanie, vzdelávanie, distribúcia a pod.

K objednávke je generovaný podrobný plán riešenia až na úroveň pracovných zmien. Tie sú plánované v období realizácie objednávky. Na zmeny sú obsadzovaní jednotliví pracovníci, materiál, prípadne vozidlo.

Ku každej zmene sú evidované výkony presúvané do modulu Mzdy pre vypočítanie mzdy. Následne sa výplaty posielajú na účet alebo vyplácajú v hotovosti, pričom je sledovaná ich bilancia. Modul poskytuje API rozhranie pre exportovanie plánovanych zmien a potreby obsadenia.

Funkcionality modulu Služby

Cenové ponuky

Položková konfigurácia cenovej ponuky s prepojením na skladové položky. Potvrdením ponuky sa generujú objednávky.

Predaj

Sledovanie prijatých objednávok s evidenciou činností na objednávky, s prepojením na výkony a zmeny.

Zmeny

Sledovanie a plánovanie zmien viažúcich sa k objednávkam. Na zmenách je možné plánovať materiál, zamestnancov a dopravu.

Výkony / Výplaty

Sledovanie a spracovanie výkonov na jednotlivých zmenách. Vyplácanie výkonov po spracovaní výplat v module Mzdy.

Baliaci materiál

Uplatňovanie baliaceho materiálu na zmeny s prepojením na skladové hospodárstvo.

Doprava

Evidencia vozidel a denné výkazy jázd vrátane kariet PHM s podporou číselníkov pohonných hmôt, sadzieb, trás a činností údržby.

Paletové miesto

Sledovanie uskladnenia v sklade. Generovanie pohybov a pravidelných mesačných objednávok pri prenajatých pozíciách v konkrétnom období. Prepojenie na skladové hospodárstvo a prijaté objednávky.

Školenia a kurzy

Evidencia na sledovanie a riadenie kurzov a výuky. Prepojenie na zmluvy, objednávky, zmeny a evidenciu lektorov a študentov.

REÁLNA UKÁŽKA MODULU služby